Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”Pobieranie 0.69 Mb.
Strona1/16
Data07.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PROJEKTÓW „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY KIETRZ NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017”


Kietrz, 2009 r.ul. Niemodlińska 79 pok. 22, 23

45-864 Opoletel./fax. 77/454-07-10, 77/474-24-57

kom. 605-26-24-27, 783-995-101

mail: albeko@poczta.fm, beatapodgorska@poczta.fm
Wykonawcą

Prognozy oddziaływania na środowisko

projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami

dla Gminy Kietrz

na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014-2017”

był zespół

firmy Albeko z siedzibą w Opolu

w składzie:


mgr inż. Beata Podgórska

mgr inż. Marta Janowska

mgr inż. Paweł Synowiec

mgr inż. Jarosław Górniak

lic. Marta Stelmach

lic. Mariusz Orzechowski

SPIS TREŚCI


SPIS TABEL 5

1. WPROWADZENIE 6

2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO 6

3. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ POWIĄZANIE PROJEKTU Z INNYMI DOKUMENTAMI 8

4. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANYCH DOKUMENTÓW 8

4.1. Charakterystyka ogólna Gminy Kietrz 8

4.2. Ocena stanu środowiska 12

4.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektów 265. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 27

5.1. Wody powierzchniowe i podziemne 27

5.1.1. Wody powierzchniowe 27

5.1.2. Wody podziemne 27

5.2. Powietrze atmosferyczne 28

5.3. Hałas 28

5.4. Pole elektromagnetyczne 29

5.5. Zasoby przyrodnicze 29

5.6. Powierzchnia ziemi 29

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 30

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne 30

6.2. Powietrze atmosferyczne 31

6.3. Hałas 31

6.4. Pole elektromagnetyczne 31

6.5. Powierzchnia ziemi 31

6.6. Gospodarka odpadami 32

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 33

7.1. Cele ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Kietrz 33

7.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej 33

7.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa 37

7.1.3. Cele wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego 40

7.1.4. Cele wynikające z polityki regionalnej 69

7.1.5. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Kietrz z celami polityk nadrzędnych i równoległych 73

7.1.6. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Kietrz z zapisami ustawy o ochronie przyrody 73

7.2. Cele ochrony środowiska określone w PGO dla Gminy Kietrz 74

7.2.1. Zgodność celów projektu PGO dla Gminy Kietrz z celami polityk nadrzędnych i równoległych 758. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE 79

8.1. Wody podziemne i powierzchniowe 80

8.2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 80

8.3. Ograniczenie emisji hałasu 81

8.4. Utrzymanie obowiązujących standardów w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 81

8.5. Racjonalne wykorzystanie materiałów i surowców 82

8.6. Ograniczenie wystąpienia poważnych awarii 82

8.7. Ochrona zasobów przyrody 82

8.8. Ochrona ludzi, roślinności oraz zwierząt 83

8.9. Ochrona gleb i powierzchni ziemi przed degradacją 84

8.10. Racjonalna gospodarka odpadami 85

8.10.1 Odpady komunalne 85

8.10.2 Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne 85

8.10.3 Składowiska odpadów 86

8.11. Kształtowanie postaw ekologicznych 89

9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 89

9.1. Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych 89

9.2. Ograniczenie emisji hałasu 89

9.3. Ochrona zasobów przyrody 90

9.4. Ochrona ludzi, roślinności oraz zwierząt 90

9.5. Racjonalna gospodarka odpadami 90

9.5.1. Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki na terenie gminy (w tym rozwój zbiórki odpadów biodegradowalnych) 90

9.5.2. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych 91

9.5.3. Zbiórka odpadów remontowo – budowlanych 91

9.5.4. Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych 91

9.5.5.Zorganizowanie systemu zbiórki i transportu odpadów zwierzęcych z terenów podlegających Gminie 92

9.5.6. Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych 92

9.5.7. Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych 92

9.5.8. Rozbudowa gminnego składowiska odpadów w Dzierżysławiu 9210. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 93

10.1. Oddziaływania transgraniczne ustaleń POŚ dla Gminy Kietrz 93

10.2. Oddziaływanie transgraniczne ustaleń PGO dla Gminy Kietrz 93

11. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W PROJEKTACH 93

12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 94

13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 95

13.1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz 95

13.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kietrz 96

14. STRESZCZENIE 96

15. LITERATURA 98: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna