Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”


Cele wynikające z polityki regionalnejPobieranie 0.69 Mb.
Strona10/16
Data07.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

7.1.4. Cele wynikające z polityki regionalnej


Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do 2013 roku to jeden z najważniejszych dokumentów opracowany przez samorząd, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie gminy. Niniejsza strategia jest zapisem świadomych wyborów społeczności lokalnej i pokazuje koncepcję rozwoju zaplanowaną na kilka kolejnych lat, zorientowana jest na rozwiązanie kluczowych problemów z wykorzystaniem pojawiających się szans. Opracowanie niniejszego dokumentu jest wynikiem porozumienia różnych środowisk i dowodem silnego poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za przyszłość gminy.
Tabela 4 Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Kietrz ze Strategią Rozwoju Gminy Kietrz do 2013 roku


Strategia rozwoju Gminy Kietrz do 2013 roku

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz

Zgodność

Cel strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki działań

Usprawnienie systemu drogowego

Modernizacja dróg gminnych

Modernizacja nawierzchni dróg

Całkowita zgodność


Usprawnianie organizacji ruchu drogowego

Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu

Modernizacja ul. Kościuszki w Kietrzu

Modernizacja drogi transportu rolnego w Kietrzu

Modernizacja drogi transportu rolnego w Nowej Cerekwi

Modernizacja drogi transportu rolnego w Ściborzycach Wielkich

Budowa drogi ul. Głowackiego w Kietrzu

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego centrum Kietrza poprzez wprowadzenie ruchu okrężnego dla pojazdów ciężarowych – I etap- przebudowa ul. Krasińskiego i Traugutta

Czyste środowisko

Gminny program oczyszczania ścieków

Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem

Całkowita zgodność

Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości dla w których jest to ekonomicznie uzasadnione.

Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej

Ochrona wód

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietrzu

Segregacja odpadów

Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 stanowiącym oddzielny załącznik.

Zalesienia śródpolne

Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej

Całkowita zgodność

Pasy wiatrochronneStrategia rozwoju Gminy Kietrz do 2013 roku

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz

Zgodność

Cel strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki działań

Czyste środowisko c.d.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i system melioracyjny

Renaturalizacja biegu rzek i strumieni

Systematyczna konserwacja rzek i cieków

Całkowita zgodność

Przystosowanie terenów międzywala do szybkiego reagowania w przypadku powodzi (wycinanie lasów i zarośli łęgowych, odnowa użytków zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych)

Stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia powodzią

Opracowanie planu awaryjnego na wypadek powodzi, uwzględniającego ochronę obiektów wrażliwych na terenie gminy (np. oczyszczalni ścieków, ujęć wód, terenów zabytkowych i przyrodniczo cennych, składowisk odpadów, itp.)

Ochrona przed powodzią – odbudowa i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych

Edukacja ekologiczna

Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej

Całkowita zgodność

Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych z tematyką środowiskową

Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu ponadgminnym

Współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony

Udział przedstawicieli Urzędu Miasta w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do informacji o środowisku

Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez wszystkie instytucje publiczne

Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej

Utylizacja odpadów zawierających azbest

Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 stanowiącym oddzielny załącznik.

Nowoczesna Wieś

Stworzenie systemu wodociągowego obejmującego całą gminę

Budowa wodociągu w Wojnowicach

Całkowita zgodnośćStrategia rozwoju Gminy Kietrz do 2013 roku

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz

Zgodność

Cel strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki działań

Atrakcje turystyczne

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżek rowerowych

Całkowita zgodność

Wsparcie przedsiębiorców

Działania na rzecz utworzenia ferm wiatrowych

Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii

Całkowita zgodność

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii7.1.5. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Kietrz z celami polityk nadrzędnych i równoległych


Traktat Akcesyjny w obszarze „Środowisko” zawarł warunki transpozycji unijnych dyrektyw do krajowego prawa ochrony środowiska. Stały się one podstawą formułowania celów krótkoterminowych, średnioterminowych (2010) i długoterminowych w II Polityce Ekologicznej Państwa, w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, poprawy jakości środowiska, wzmocnienia instrumentów zarządzania środowiskiem oraz współpracy międzynarodowej. Łącznie z restrukturyzacją gospodarki działania te przyczyniły się do postępu w wielu dziedzinach (ograniczenie emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza, pobór wód, zrzut biogenów). Oznacza to konieczność kontynuowania działań, przede wszystkim dotyczących:

 • osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Kietrz oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska,

 • usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej oraz osiągnięcia dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,

 • ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej, m.in. poprzez rozwijanie innych form ochrony przyrody i krajobrazu.

Podstawowym dokumentem opracowanym na szczeblu krajowym, który powinien być uwzględniony przy realizacji POŚ dla Gminy Kietrz jest Polityka Ekologiczna Państwa. W projekcie POŚ podkreślono, że stanowi on przeniesienie polityki krajowej na szczebel regionalny. W niniejszej prognozie dokonano sprawdzenia tej tezy, poprzez zestawienie w matrycy (tabela nr 2) celów projektu PEP w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 i celów projektu POŚ dla Gminy Kietrz.

Z listy celów PEP nie uwzględniono w POŚ dla Gminy Kietrz celów zawartych w priorytecie „Ochrona klimatu”, których realizacja zależy głównie od działań na szczeblu centralnym i nie odnoszą się one do regionalnej polityki ekologicznej.

Przeprowadzono również porównanie realizacji POŚ dla Gminy Kietrz z POŚ Powiatu Głubczyckiego. Przeprowadzona w tabeli nr 3 analiza pozwoliła na potwierdzenie tezy, iż przy konstruowaniu POŚ w znacznym stopniu wykorzystano cele sformułowane na poziomie powiatowym. Większość celów projektu POŚ dla Gminy Kietrz ma swoje dokładne lub prawie dokładne odpowiedniki w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Głubczyckiego (POŚ dla Powiatu Głubczyckiego).


7.1.6. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Kietrz z zapisami ustawy o ochronie przyrody


W ustawie „O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 roku /Dz. U. Nr 92 poz. 880/ tekst jednolity zapisano m.in.:

 1. Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w szczególności przez:

- ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i wydm, linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów morskich oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów;

- stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem roślin, zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę tras migracyjnych zwierząt. 1. Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników przyrody nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych, jaskiń, turni, skałek, głazów narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł i wodospadów, elementów dna morza, wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a także miejsc występowania kopalnych szczątków roślin i zwierząt.

 2. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

 3. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych.

W Projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz uwzględniono zapisy ustawy „O ochronie przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki działań: • Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych

 • Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej

 • Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania

 • Ochrona starych i nowych pomników przyrody

 • Zachowanie istniejących zbiorników wodnych

 • Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach będących własnością gminy

 • Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami rodzimymi

 • Aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

 • Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi

 • Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego

 • Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi

 • Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych

 • Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej

 • Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów

 • Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego

 • Zachowanie istniejących kompleksów leśnych

 • Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji lasu

 • Ochrona gleb leśnych

 • Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci)

: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna