Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”


Kształtowanie postaw ekologicznychPobieranie 0.69 Mb.
Strona15/16
Data07.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

8.11. Kształtowanie postaw ekologicznych


Działania związane z edukacją ekologiczną i zwiększeniem dostępu do informacji o środowisku mają pośrednie pozytywne oddziaływanie na środowisko, ponieważ zwiększają wiedzę społeczeństwa o tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą działalność człowieka i jakie są tego konsekwencje dla środowiska i zdrowia człowieka. Zwiększenie świadomość ekologicznej jest koniecznym warunkiem realizacji priorytetu Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie” ponieważ ochrona środowiska wymaga podejmowania świadomych decyzji przez administrację oraz uzyskania dla tych decyzji akceptacji i poparcia mieszkańców. Niezbędnym elementem zwiększającym świadomość ekologiczną jest także swobodny dostęp do informacji o środowisku. Stworzenie elektronicznych baz danych umożliwia podejmowanie właściwych decyzji administracyjnych mających wpływ na stan środowiska, ponieważ zawsze dostępna jest informacja o aktualnym stanie środowiska. Kształtowanie postaw proekologicznych jest więc bardzo istotną działalnością w ramach ochrony przyrody i zapobiegania degradacji środowiska.

9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

9.1. Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych


Planowana rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietrzu przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez odprowadzenie ścieków z oczyszczalni o wymaganych parametrach nie zagrażających środowisku.

9.2. Ograniczenie emisji hałasu


W celu ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego i jego negatywnego oddziaływania na człowieka oraz budynki w tym zabytki realizowana będzie modernizacja ul. Kościuszki w Kietrzu.

Aby poprawić bezpieczeństwo komunikacyjne w centrum Kietrza zamierza się wprowadzić ruch okrężny dla pojazdów ciężarowych – I etap - przebudowa ul. Krasińskiego i Traugutta.


9.3. Ochrona zasobów przyrody


Zadania zaplanowane do realizacji zasobami przyrody wpłyną na poprawę zasobów przyrody na terenie gminy. W związku z powyższym planuje się:

- Ochrona starych i nowych pomników przyrody

- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków

- Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego w Kietrzu.


9.4. Ochrona ludzi, roślinności oraz zwierząt


Projektowane elektrownie wiatrowe będą posiadały oznaczenie przeszkodowe wymagane zarówno przez Szefostwo Infrastruktury Lotniskowej jak i przez Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego obejmuje oznakowanie podwójne: nocne oraz dzienne.

Jako oznakowanie nocne przyjmuje się jako wystarczające umieszczenie lamp oświetleniowych koloru czerwonego na maszcie gondoli. Jako oznakowanie dzienne zaś – malowanie końcówek łopat śmigieł na kolor czerwony.Polskie przepisy zbieżne są z zaleceniami Międzynarodowej Cywilnej Agencji Lotnictwa (ICAO), wg której jednak w przypadku elektrowni wiatrowych, nie ma obligatoryjnego obowiązku stosowania takiego oznakowania.
Typowe oznakowanie elektrowni wiatrowych:

  1. Podstawowe oznakowanie przeszkodowe stosowane najczęściej w elektrowniach wiatrowych jest to oświetlenie składające się z dwóch czerwonych synchronicznie migających świateł ostrzegawczych, odpowiednio rozstawionych i montowanych na gondoli. Światła takie migają z częstotliwością ok. 30 błysków na minutę. Włączane i wyłącznie oświetlenia ostrzegawczego sterowne jest w zależności od jasności otoczenia przez przełącznik zmierzchowy. W razie awarii sieci oświetlenie ostrzegawcze zasilane jest z odpowiednio przygotowanego układu zasilania awaryjnego.

  2. Dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze stosuje się w zależności od usytuowania elektrowni wiatrowej np. w pobliżu lotniska. Lampy takiego oświetlenia rozmieszczone są na gondoli w tai sposób, by były dobrze widoczne ze wszystkich stron. Lampy włączane są przełącznikiem zmierzchowym.

Oznakowanie wiatraka stosowane w porze dziennej nie spowoduje wystąpienia zjawisk stroboskopowych. W porze nocnej przy zastosowaniu oświetlenia w postaci lamp, zjawiska stroboskopowe mogą być obserwowane w momencie, kiedy częstotliwości obrotów wiatraka jest równa stosunkowi częstotliwości tętnień źródła światła do liczby skrzydeł. Mając na uwadze zmienność prędkości wiatru i jego kierunku, wystąpienie efektów stroboskopowych przez dłuższy okres czasu, w porze nocnej jest mało prawdopodobne.


9.5. Racjonalna gospodarka odpadami

9.5.1. Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki na terenie gminy (w tym rozwój zbiórki odpadów biodegradowalnych)


Podstawowym elementem poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest podniesienie sprawności systemów zbierania odpadów z jednoczesnym zapewnieniem ich odzysku i unieszkodliwiania w instalacjach spełniających wymagania ochrony środowiska.

Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji i niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych bardzo korzystnie wpłynie na stan środowiska w gminie. Przyczyni się to do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych bezpośrednio na składowiska poprzez poddawanie ich w pierwszej kolejności procesom odzysku. Ponadto objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym zbieraniem odpadów wyeliminuje zjawisko niekontrolowanego pozbywania się odpadów, przeciwdziałać będzie powstawaniu dzikich „wysypisk śmieci”. Jednakże powodzenie tych działań wymaga wdrożenia odpowiednich instrumentów finansowych, właściwej kontroli i nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi za realizację tych zadań a także wykonanie działań zgodnie z określonymi terminami. Nie bez znaczenia jest tutaj przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjno – informacyjnej wśród społeczeństwa. Wzrost ilości zbieranych odpadów, które można ponownie wykorzystać będzie pozytywnie wpływał na ograniczenie degradacji gleb i zasobów leśnych.

W projekcie planu gospodarki odpadami dla Gminy Kietrz przedstawiono działania, z określeniem terminu ich realizacji, które mają na celu poprawę sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Zaproponowany system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje rozbudowę infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych.

Realizacja zadań powinna korzystnie wpłynąć na stan środowiska i jednocześnie zdrowie ludzi. Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych odbywać się będzie w ramach istniejących instalacji dla której już wcześniej ustalono warunki lokalizacyjne.


9.5.2. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Kietrz, realizowana jest na zasadzie tzw. „wystawek”. W określonym i podanym do publicznej wiadomości terminie odpady wielkogabarytowe odbierane są sprzed posesji we wszystkich sołectwach Gminy.

Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych wpłynie na zmniejszenie składowanych odpadów oraz możliwość pozyskania odpadów do dalszego wykorzystania.


9.5.3. Zbiórka odpadów remontowo – budowlanych


Dalszy rozwój istniejących systemów zbiórki odpadów remontowo – budowlanych przyczyni się do minimalizacji występowania tego rodzaju odpadów na „dzikich wysypiskach”, a w przyszłości całkowite wyeliminowanie tego zjawiska.

9.5.4. Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych


Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne, surowce wtórne, odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe i remontowo - budowlane przyczyni się do poprawy stanu środowiska gminy poprzez:

  • stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, makulatura, tworzywa sztuczne, metale, oleje przepracowane),

  • wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi wód i gleb,

  • zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i skierowanie ich do kompostowania, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska przyrodniczego składowiska oraz spowoduje uzyskanie kompostu,

  • zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku i tym samym wydłużenie czasu jego eksploatacji,

  • stworzenie możliwości wykorzystania surowców wtórnych znajdujących się w odpadach wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowania ich jako kruszywa w robotach drogowych, inżynieryjnych itp.

9.5.5.Zorganizowanie systemu zbiórki i transportu odpadów zwierzęcych z terenów podlegających Gminie


Na terenie gminy Kietrz nie wdrożono zbiórki odpadów zwierzęcych. Jednakże w razie zalegającej na jej obszarze padliny, organizowana jest: zbiórka, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych, powstałych na terenie gminy (koszty ponoszone przez: Gminę, jednostki rolnicze, rolników, podmioty zbierające odpady).Sprawna zbiórka odpadów zwierzęcych z terenów podlegających Gminie wpłynie korzystnie na środowisko.

9.5.6. Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych


Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska są odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych, które dziś w większości trafiają na składowiska odpadów. Prowadzenie stałej edukacji i informacji dotyczącej konieczności selektywnego zbierania tych odpadów ze wskazaniem miejsc ich odbioru a także pokazującej szkodliwość ich oddziaływania na zdrowie i środowisko w przypadku niewłaściwego postępowania, oprócz funkcjonowania instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, powinno w rezultacie przyczynić się do znaczącej poprawy stanu środowiska w gminie.

9.5.7. Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych


Jednym z głównych problemów związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi na terenie miasta są odpady zawierające azbest. Niezbędnym działaniem do realizacji w tym zakresie jest wdrożenie mechanizmów finansowych umożliwiających dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Działania zaproponowane w tym zakresie w projekcie Planu wpłyną korzystnie na stan środowiska w gminie. W przypadku braku realizacji w/w zadań może nastąpić sytuacja składowania tego rodzaju odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych – zanieczyszczenie środowiska oraz zagrożenie dla zdrowia ludzi poprzez niewłaściwe usuwanie azbestu.

9.5.8. Rozbudowa gminnego składowiska odpadów w Dzierżysławiu


Gminne składowisko odpadów komunalnych w Dzierżysławiu posiada pozwolenie zintegrowane wydane decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-MSe-6610-1-50/07 w dniu 09.11.2007 r.

Składowisko posiada wszelkie wymagane zabezpieczenia. Uszczelnione jest folią PHED grubości 2 mm, która została przykryta 30 cm warstwą materiału rodzimego (pospółki). W dnie składowiska ułożony jest drenaż odcieków, odprowadzający odcieki z wysypiska. Odcieki odprowadzane są do zbiornika odcieków. Wody opadowe i roztopowe wsiąkają w masę deponowanych odpadów skąd zostają zebrane systemem drenarskim do zbiorników i dalej wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

Na składowisku zainstalowano 6 studni odgazowania. Studnie wykonano z betonowych kręgów ażurowych o średnicy 50 cm. Kręgi posadowione są na płycie dennej grubości 25 cm. Studnie wypełnione są żwirem o uziarnieniu 5-10 mm i posiadają przykrycie gazoszczelne w postaci płyty żelbetowej o średnicy 80 cm, na której posadowiony jest kręg betonowy z biofiltrem (humus i torf). Studnie znajdują się w części kwatery wypełnionej odpadami.

Na składowisku prowadzony jest monitoring:

- gazu wysypiskowego - pomiar emisji co 1 m-c; zakres: skład gazu składowiskowego (metan dwutlenek węgla, tlen)

- wód podziemnych - częstotliwość: co 3 m-ce; zakres: odczyn, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, metale ciężkie, WWA,

- odcieków - częstotliwość: co 3 m-ce, co 1 m-c; zakres: odczyn, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, metale ciężkie, WWA co 3 m-ce; objętość wód odciekowych co 1 m-c (dm3 lub m3)

- osiadania powierzchni składowiska – raz do roku,

- struktury i składu odpadów – raz do roku.

Rozbudowa i modernizacja Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu obejmie: budowę dwóch kwater składowania, płyty kompostowej, modułowej stacji segregacji odpadów poszerzonej o dodatkowy moduł do produkcji paliw alternatywnych, boksów magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi wewnętrznej, piezometrów, studni odcieków z przepompownią, studni odgazowujących).

Planowana rozbudowa i modernizacja Miejsko-Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, wówczas, gdy wszystkie instalacje będą wykonane prawidłowo. Możliwy negatywny wpływ będzie kontrolowany poprzez stały monitoring prowadzony przy użyciu piezometrów.


: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna