Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”Pobieranie 0.69 Mb.
Strona2/16
Data07.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

SPIS TABEL


Tabela 1 Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Kietrz z VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego 34

Tabela 2 Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Kietrz z Polityką Ekologiczną Państwa 38

Tabela 3 Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Kietrz z Programem Ochrony Środowiska Powiatu Głubczyckiego 41

Tabela 4 Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Kietrz ze Strategią Rozwoju Gminy Kietrz do 2013 roku 70

1. WPROWADZENIE


Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów strategicznych - programów, planów i polityk wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227). Przepisy tej ustawy zobowiązują organ opracowujący projekty: Program ochrony środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kietrz na lata 2010-2013 kierunkowo do 2017 do sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społecznym.

Program ochrony środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kietrz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 są dokumentami współzależnymi, wymagającymi zintegrowanych działań realizacyjnych, dlatego dla projektów obu tych dokumentów opracowano wspólną prognozę oddziaływania na środowisko.

Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji PGO. Wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji Planu i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.

Program ochrony środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kietrz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 są dokumentami współzależnymi, wymagającymi zintegrowanych działań realizacyjnych, dlatego dla projektów obu tych dokumentów opracowano wspólną prognozę oddziaływania na środowisko.


2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO


Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Kietrz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017” jest art. 46 i 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2008 r. Nr 199 poz. 1227). Artykuł ten nakłada na organy administracji opracowujące projekty planów obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jego skutków realizacji.

Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z tym powinien:

1) zawierać:

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

2) określać, analizować i oceniać:

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne

i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:

– różnorodność biologiczną,

– ludzi,

– zwierzęta,

– rośliny,

– wodę,


– powietrze,

– powierzchnię ziemi,

krajobraz,

– klimat,

– zasoby naturalne,

– zabytki,

– dobra materialne

– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

3) przedstawiać:

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego

obszaru,

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.


Analizie poddano aktualny i prognozowany stan środowiska oraz gospodarowania odpadami na terenie gminy Kietrz oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski odniesiono do stanu środowiska w gminie i przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe realizacji Programu oraz Planu.


: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna