Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”


INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ POWIĄZANIE PROJEKTU Z INNYMI DOKUMENTAMIPobieranie 0.69 Mb.
Strona3/16
Data07.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

3. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ POWIĄZANIE PROJEKTU Z INNYMI DOKUMENTAMI


W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska uwzględniono cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do osiągnięcia postawionych celów.

W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz cele środowiskowe skupiają się głównie na ochronie wód, ochronie przed hałasem oraz ochronie powietrza. Określone cele mają wpłynąć odpowiednio na: utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, zmniejszenia negatywnego oddziaływania hałasu na mieszkańców gminy oraz utrzymanie określonego stanu powietrza w zakresie pyłu PM10.

Głównym celem Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kietrz jest stworzenie systemu gospodarki odpadami. W Planie wyznaczono cele z podaniem terminów ich osiągnięcia.

Analizując cele sformułowane w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Kietrz, oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych (krajowym i powiatowym) oraz równoległych, określonych na szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy.


4. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANYCH DOKUMENTÓW

4.1. Charakterystyka ogólna Gminy Kietrz


Gmina Kietrz jest położona na obszarze, który według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, oprócz dominującej funkcji rolniczej ma pełnić funkcje związane z obsługą ruchu turystycznego oraz współpracą transgraniczną z Czechami.

Dystans, dzielący najważniejsze, pobliskie miasta od Kietrza, wynosi: • z Głubczyc 20 km,

 • z Raciborza 15 km,

 • z Opavy 15 km.

Korzystne warunki przyrodniczo-krajobrazowe, w tej części gminy a także położenie w pobliżu dużej aglomeracji katowickiej i względnie blisko Niemiec determinują rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych, służących ponadlokalnemu wypoczynkowi cotygodniowemu i pobytowemu.Warunki klimatyczne

Obszar gminy Kietrz charakteryzuje się ostrzejszym niż centralna część województwa opolskiego warunkami klimatycznymi, ale co bardzo istotne są one łagodniejsze niż warunki panujące na zachodzie województwa w nieodległych wyższych partiach Górach Opawskich (Sudety Wschodnie) i na wschodzie na Wyżynie Śląskiej. Większą łagodność warunków klimatycznych powiat zawdzięcza położeniu w obniżeniu Bramy Morawskiej, dokąd podczas ogólnoeuropejskiej cyrkulacji mas powietrza dociera słabo modyfikowane przez wpływy górskie Sudetów i Karpat Wschodnich ciepłe powietrze śródziemnomorskie od południa i łagodne masy atlantyckie z północnego zachodu. Te ostatnie zwłaszcza w okresie zimowym łagodzą warunki pogodowe.

Obszary gminy Kietrz charakteryzują się ostrzejszymi niż środkowa część województwa warunkami klimatycznymi. Są one dużo łagodniejsze niż warunki panujące na zachodzie w Górach Opawskich i na wschodzie na Wyżynie Śląskiej. Wiąze się to z położeniem na terenie w obniżeniu Bramy Morawskiej, przez która dociera ciepłe powietrze środziemnomorskie od południa i łagodne masy atlantycjie z kierunku północno zachodniego. Obszar leży w strefie klimatu podgórskich nizin i kotlin. Charakterystyczne wartości wskaźników termicznych i opadowych przedstawiają się następująco:

Klimat gminy jest mniej korzystny niż średnio w regionie. Charakteryzuje się większymi amplitudami temperatur, niższymi temperaturami latem, późniejszym okresem nadejścia wiosny i lata, skróconym okresem wegetacyjnym, niższym promieniowaniem i usłonecznieniem, grubszą pokrywą śniegową i dłuższym okresem jej występowania. Zimy są w gminie dłuższe i ostrzejsze niż np. w okolicach Kędzierzyna-Koźla, a lata krótsze i zimniejsze.Okresy wiosennego kwitnienia poszczególnych grup roślin są na terenie gminy opóźnione o kilka lub kilkanaście dni w stosunku do występujących na terenach w okolicach Opola.Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia

Według regionalizacji fizyczno - geograficznej J. Kondrackiego gmina Kietrz leży na granicy dwóch dużych jednostek strukturalnych o znaczeniu europej­skim: Masywu czeskiego i Nizin Środkowoeuropejskich. Masyw Czeski jest reprezentowany przez fragment mezoregionu Góry Opawskie wchodzącego w skład makroregionu Sudety Wschodnie, natomiast w skład Nizin Środkowoeuropejskich wchodzi makroregion Nizina Śląska, która z kolei reprezentowana jest przez mezoregion Płaskowyż Głubczycki. Mezoregion obejmuje położoną na wysokości od 235 do 320 m n.p.m. wysoczyznę lessową porozcinaną głębokimi dolinkami rzecznymi. Lokalnie, w szczególności na pograniczu mezoregionu z innymi jednostkami i na krawędziach erozyjnych rzek, z spod pokryw lessowych występują ostańcowe formy trzeciorzędowe, kredowe i karbonu, wśród których na terenie gminy występują pierwsze i trzecie.


W licznych opracowaniach (m.in. Kondracki 1998) wskazuje się, że obszar Płaskowyżu Głubczyckiego, w szczególności w części południowej tzw. Worka Głubczyckiego (a zatem i na terenie gminy Kietrz), powinien być klasyfikowany do grupy terenów wyżynnych, a nie nizin. Wysokie wyniesienie nad poziom morza oraz zróżnicowana, pofałdowana rzeźba terenu wskazuje, bowiem na jego wyżynną przynależność. Przy przyjęciu jako granicy między nizinami i wyżynami poziomicy 250 m n.p.m. okaże się, że ok. 80% terenów gminy jest zlokalizowana na wyżynach, zaś niziny ograniczone są głównie do jej części północno-wschodniej. Ze względu na zróżnicowanie geograficzne rozciągającej się od doliny Białej Głuchołaskiej w okolicach Nysy i Głuchołaz na zachodzie, do doliny Odry koło Raciborza na wschodzie jednostki, można wyróżnić jej części podrzędne. W opracowaniu A. Jahna (1968) oraz J. Badury, B. Przybylskiego, W. Bobińskiego i A. Krzyż (1996) wschodnią część Płaskowyżu Głubczyckiego nazwano Wysoczyzną Głubczycką. Zajmuje ona tereny gmin Kietrz i Baborów, oraz części gmin Głubczyce i Branice, które leżą poza fragmentem Gór Opawskich zlokalizowanym w okolicach Opawicy, Radyni i Braciszowa.

Na terenie gminy Kietrz, ze względu na zróżnicowany charakter Wysoczyzny Głubczyckiej wyróżnić można następujące podrzędne jednostki podziału regionalnego (nazwy jednostek pochodzą od rzek lub największych miejscowości zlokalizowanych w ich obrębie): • Garb Suchej Psiny - obejmuje wyniesiony na wysokość kilkudziesięciu metrów w stosunku do den otaczających go dolin, równoleżnikowy wał, w części wierzchołkowej pokryty pokrywą lessową, odwadniany i ograniczony od północy przez Psinę, a od południa przez Troję. Na terenie gminy występuje w północnej jej części na północ od doliny Troi (północne części sołectw Wojnowice, Kozłówki. Nowa Cerekwia i miasta Kietrz),

 • Obniżenie Troi - obejmuje szeroką od 2 km na zachodzie do 3 km na wschodzie, głęboko wciętą w przylegającą od południa i północy wysoczyznę lessową dolinę rzeczną. Charakterystyczną jej cechą są strome krawędzie erozyjne oraz płaskie dno.

 • Wysoczyznę Nowej Cerekwi - obejmującą porozcinany od północy dolinkami dopływów Troi, a od południa dolinkami dopływów Morawki równoleżnikowy zespół wzniesień zbudowanych w znacznej części z zamaskowanych lessami pokryw bazaltowych. Odsłonięcie tych bazaltów występuje w kamieniołomie w Nowej Cerekwi. Charakterystyczną cechą terenu tej jednostki jest duży udział w rzeźbie form erozyjnych w postaci suchych dolin. Wysoczyzną obejmuje tereny od Wojnowic na północnym zachodzie, do Dzierżysławia na południowym wschodzie,

 • Obniżenie Morawki - obejmuje szerokie do ok. 2,5 km obniżenie terenowe o założeniach tektonicznych i deniwelacjach dochodzących do kilkudziesięciu metrów wykorzystane przez dolinę Morawki. W części zachodniej zlokalizowane są odsłonięcia kulmu. W części wschodniej obniżenie w okolicach Dzierżysławia zmienia kierunek z równoleżnikowego na południkowy, co wskazuje na tektoniczne założenie doliny Morawki,

 • Wysoczyznę Nasiedla i Dzierżysławia - obejmującą zlokalizowany na południe i wschód od doliny Morawki, w trójkącie Nasiedle - Dzierżysław - Rozumice, ciąg wyniesień pokrytych lessami, łagodnie falistych w części wierzchołkowej i pagórkowatych na erozyjnych krawędziach przyległych dolin,

 • Obniżenie Pilszcza — obejmuje południowo-zachodnie obszary gminy (głównie sołectwo Pilszcz). Występuje tu słabo zróżnicowana wysokościowe wysoczyzna z centralnie przebiegającą z północy na południe, słabo wciętą w teren, doliną Ostrej. Obniżenie Pilszcza charakteryzuje zdecydowana przewaga form falistych nad pagórkowatymi w rzeźbie terenu, co odróżnia ją od przyległej od północy wysoczyzny. Zgodnie z sugerowanym przez A. Jahna (1968) podziałem południowej części Płaskowyżu Głubczyckiego wyróżnione przez autora Obniżenie Pilszcza jest częścią północnego zakończenia położonej po stronie czeskiej Kotliny Opawskiej.

 • Obniżenie Krzanówki - obejmuje dolinne obniżenie rzeki i otoczenie przygranicznego odcinka Rozumickiego Potoku, w obrębie łagodnie falistych, a tylko lokalnie szeroko pagórkowatych, niewielkich wyniesień. Obniżenie jest krańcową częścią Płaskowyżu Głubczyckiego, przechodzącą łagodnie wzdłuż doliny Psiny na wschód w kierunku doliny Odry.

Charakterystyczną cechą położenia fizyczno-geograficznego gminy Kietrz, które rzutuje na występujące na tym terenie walory przyrodnicze, jest jej zlokalizowanie przy osiowej części rozległego obniżenia między Sudetami i Karpatami zwanego Bramą Morawską. Rozdzielające dwa główne pasma górskie Polski obniżenie Bramy jest jednym z najważniejszych w kraju szlaków migracyjnych południowych elementów europejskiej flory i fauny, które zasilają nasze ekosystemy. Ponadto położenie obszaru gminy na skraju Niziny Śląskiej i jego wyżynne predyspozycje mają swoje konsekwencje w zróżnicowaniu walorów i zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej. Występuje tu przenikanie się różnych elementów flory i fauny.Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy

Strukturę przestrzenną gminy Kietrz charakteryzują: • stosunkowo duże obszary użytków czysto rolnych

 • niski stopień zalesienia,

 • równomiernie rozmieszczona sieć osadnicza,

 • przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym.

Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest zdecydowana dominacja gruntów rolnych, głównie ornych i bardzo niewielka lesistość. Szczególnie uwidacznia się to na Płaskowyżu Głubczyckim. Struktura ta jest uwarunkowana bardzo dobrymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z tym wiąże dominacją funkcji rolniczej. Tereny zurbanizowane charakteryzują się znaczną koncentracją zabudowy oraz położeniem w obrębie dolin rzecznych i innych obniżeń.

Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Na terenie gminy, oprócz kilku dużych gospodarstw wielkotowarowych przekraczających wielkością 100 ha, dominują małe gospodarstwa, a średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi ok. 10 ha. Na użytkach rolnych z przewagą 2 i 3 klasy uprawiane są głównie pszenica, kukurydza rzepak, buraki, prowadzone są także hodowle krów mlecznych i trzody chlewnej.

Przemysł jest związany w dużej części z przetwórstwem rolno-spożywczym (mleczarnie, cukrownie, wytwórnie napoi) oraz w mniejszej z elektromechaniką, ceramiką i przetwórstwem drewna.

Większość miejscowości wiejskich na terenie gminy ma zwartą zabudowę. Ułatwia to budowę dróg oraz wszelkiego rodzaju sieci (wodociągi, kanalizacja, gaz, sieci internetowe i telefoniczne). Powoduje także, iż nie ma potrzeby organizacji dalekich dojazdów do szkół i przedszkoli a obiekty publiczne (świetlice, boiska sportowe, biblioteki, ośrodki zdrowia) są łatwo dostępne. Zwartą zabudowę ma także miasto Kietrz.

Największe miejscowości, posiadające największy potencjał rozwojowy to poza Kietrzem wsie: Nowa Cerekwia, Dzierżysław, Pilszcz, oraz Ściborzyce Wielkie. Do tych miejscowości ciążą inne, wykorzystując wspólną infrastrukturę np. sportową i kulturalną.


Ogólnie gminę cechuje zadbanie o zabudowę, estetyczny wygląd elewacji budynków, porządek wokół zabudowań, zagospodarowanie zielenią: kwiatami krzewami i drzewami ozdobnymi. Ten pozytywny wizerunek zabudowy psuje w kilku wsiach zły stan dróg; brak chodników przy drogach, stan nawierzchni jezdni itp.

Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajaobrazu gminy jest zdecydowana dominacja gruntów rolnych, głównie ornych oraz bardzo niewielki udział lasów.

Struktura przestrzenna gminy wynika z jej rozwoju oraz działań antropogenicznych współczesnych.

Szkielet struktury przestrzennej gminy wyznaczają: • układ komunikacyjny (drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne),

  • linie kolejowe,

  • doliny rzek,

  • przebiegające sieci elektroenergetyczne i gazowe, które ze względu na strefy techniczne i zagrożenia wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy

  • tereny zagrożenia powodziowego,

  • lokalizacja projektowanych zbiorników małej retencji „Dzierżysław” na rzece Morawka, „Nowa Cerekwia” na rzece Troi.

Gmina Kietrz należy do gmin słabo uprzemysłowionych. Działalność inwestycyjna obejmuje jedynie małe zakłady o charakterze produkcyjno - usługowym nastawione na obsługę najbliższego zaplecza jakim jest gmina. Nie tworzą one na obszarze gminy wyodrębniających się obszarów. Rozmieszczone są w rozproszeniu przeważnie wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zajmują obiekty adaptowane na potrzeby prowadzonej działalności.
Z ogólnej powierzchni gminy Kietrz użytki rolne stanowią ponad 85%. Na lasy
i grunty leśne przypada zaledwie 2,4%, a na pozostałe tereny (obszary zabudowane
i zainwestowane, drogi,) ok. 11,8%.

: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna