Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”


 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektówPobieranie 0.69 Mb.
Strona5/16
Data07.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

4.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektów


Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy i tym samym pozytywnie wpływać będą na zdrowie człowieka. W związku z rozwojem gospodarczym regionu, wzrostem inwestycji przemysłowych i poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce brak realizacji zapisów Programu prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów środowiska.

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz: • pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym wytwarzaniem ścieków,

 • postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,

 • utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,

 • degradacja walorów krajobrazu,

 • zwiększającą się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu,

 • zwiększającą się liczba mieszkańców narażonych na promieniowane elektromagnetyczne.

W przypadku gdy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.
Celem projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kietrz jest wdrożenie na terenie gminy systemu gospodarki odpadami, który będzie zgodny z KPGO 2010 i innym dokumentami z tego zakresu.

Nie wdrożenie założeń planu spowoduje dalsze pogarszanie się stanu środowiska, pogłębiając istniejące już niekorzystne oddziaływania. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji założeń projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kietrz są następujące: • zwiększona emisja pyłów i gazów do atmosfery, pogorszenie jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby, straty w bioróżnorodności – wynik powstawanie „dzikich wysypiska śmieci”, spalanie odpadów w paleniskach domowych, niewłaściwie postępowanie z odpadami zawierającymi azbest,

 • niszczenie zasobów leśnych – występowanie „dzikich wysypisk odpadów”,

 • negatywne oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska – niewłaściwe postępowanie z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi.

Taki stan środowiska będzie negatywnie wpływał na zdrowie i standard życia ludzi.

5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

5.1. Wody powierzchniowe i podziemne


Jakość wód na obszarach zabudowanych, a szczególnie wiejskich jest niewłaściwa, stanowiąc wynik nieprawidłowości w gospodarce ściekami.

Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią ziemi, stanowią źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, stanowi zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - mineralne nawożenie gleby, chemiczne środki ochrony roślin, składowanie odpadów).


5.1.1. Wody powierzchniowe


Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa opolskiego, jak również na terenie powiatu głubczyckiego oraz gminy Kietrz przeprowadza WIOŚ w Opolu.

W 2007 roku na terenie gminy Kietrz WIOŚ prowadził badania w ramach monitoringu operacyjnego wód powierzchniowych w ppk: Ostra – Pilszcz oraz Troja - Kozłówki.

.

Rzeka Troja w badanym zakresie zalicza się do wód III klasy (wody zadowalającej jakości), natomiast rzeka Ostra w badanym zakresie zaliczona została do wód V klasy (wody złej jakości).


Zgodnie z ustawą Prawo wodne jako eutrofizację rozumie się wzbogacanie wody biogenami, głównie związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Efektem eutrofizacji są tzw. „zakwity” czyli duże skupiska glonów, które znikają po wyczerpaniu się zasobów materii. Zakwity powodują zamieranie fauny wodnej, wskutek odtlenienia wód oraz zanikanie roślinności z powodu niedoboru światła.

Na obszarze całego powiatu głubczyckiego wody powierzchniowe w większości kontrolowanych przekrojów, wykazywały charakter eutroficzny, ze względu na zawartość związków azotu i fosforu występujące w stężeniach przekraczających dopuszczalne normy. Obecność zarówno fosforu ogólnego, jak i związków azotu, zarejestrowano w wodach Ostrej i Troi. Wysoką zawartością jednego wskaźnika, fosforu ogólnego, charakteryzowały się wody Psiny. Zawartość azotanów (normowana jako azot azotanowy i azotany) decydowała o charakterze eutroficznym wód Psiny w Gadzowicach.

Nie stwierdzono przekroczeń wartości granicznych, przy których następuje eutrofizacja wód w 2 przekrojach zlokalizowanych na rzekach Opawa i Opawica.

5.1.2. Wody podziemne


W latach 2006-2007 badania wód podziemnych przeprowadzano w ramach monitoringu operacyjnego prowadzonych przez PIG. Na terenie gminy Kietrz nie były zlokalizowane punkty pomiarowe monitoringu, natomiast analizując wyniki pomiarów w punktach zlokalizowanych w ppk na terenie sąsiednich gmin:

 • Głubczyce (ppk Chrostno V klasa, ppk Krasne Pole IV klasa, ppk Głubczyce Gadzowice II klasa,

 • Baborów – ppk Langowo III klasa, ppk Dziećmarów II klasa,

 • Branice – ppk Bliszczyce II klasa,

zestawienie wyników oznaczeń wskazuje, iż dla wód kontrolowanych w badanych punktach dokumentowane są objawy zwiększonego zanieczyszczenia wód podziemnych związkami manganu i żelaza.

Stwarza to konieczność szczególnego zwrócenia uwagi na czynniki mające największy wpływa na zanieczyszczenia wód podziemnych, aby nie dopuścić do dalszego pogorszenia stanu wód w zbiornikach podziemnych.


Według „Raportu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat jakości wody na terenie powiatu Głubczyckiego za IV kwartał 2008 roku z dnia 11.02.2009 r. przygotowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Głubczycach dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu Głubczyckiego - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych i kontroli terenowych przeprowadzonych  w IV kwartale 2008 roku  informuje, że jakość wody nie uległa zmianie. Woda rozprowadzana przez monitorowane wodociągi spełnia obowiązujące normy zdrowotne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r  w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia. W okresie od października do grudnia 2008r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia pobrano 38 próbek do badań fizykochemicznych i 90 próbek do badań mikrobiologicznych. Otrzymane wyniki nie wykazały trwałych zanieczyszczeń. Sporadycznie odnotowywano ponadnormatywne parametry zarówno fizykochemiczne jak i bakteriologiczne. W takich przypadkach natychmiast podejmowano działania zmierzające do ustalenia ich źródła oraz poprawy jakości wody.

: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna