Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”


Cele wynikające z Polityki Ekologicznej PaństwaPobieranie 0.69 Mb.
Strona8/16
Data07.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

7.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa


Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze przeniesione do Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Priorytety tego dokumentu obejmują:

  • kierunki działań systemowych,

  • ochrona zasobów naturalnych,

  • poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

Tabela 2 Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Kietrz z Polityką Ekologiczną Państwa

Polityka Ekologiczna Państwa

POŚ dla Gminy Kietrz

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Cele działań

KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych

Dążenie aby projekty dokumentów strategicznych były zgodne z obowiązującym prawem

Całkowita zgodność

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska
Brak realizacji – zadanie nie przynależne dla gminy

Zarządzanie środowiskowe

Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego

Całkowita zgodność

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”

Całkowita zgodność

Rozwój badań i postęp techniczny
Brak realizacji – zadanie nie przynależne dla gminy

Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody

Całkowita zgodność

Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji

Całkowita zgodność

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH

Ochrona przyrody

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej

Całkowita zgodność

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego

Całkowita zgodność

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody

Całkowita zgodność

Zabezpieczenie przed skutkami powodzi

Ochrona powierzchni ziemi

Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej

Całkowita zgodność

Gospodarowanie zasobami geologicznymi

Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego

Całkowita zgodność
Polityka Ekologiczna Państwa

POŚ dla Gminy Kietrz

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Cele działań

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

Środowisko a zdrowie

Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia

Całkowita zgodność

Jakość powietrza

Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Kietrz oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska

Całkowita zgodność

Ochrona wód

Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód

Całkowita zgodność

Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych

Całkowita zgodność

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 stanowiącym oddzielny załącznik.

Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe

Całkowita zgodność

Ochrona mieszkańców Gminy Kietrz przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

Całkowita zgodność

Substancje chemiczne w środowisku
Brak realizacji – zadanie nie przynależne dla gminy
Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii

Zadanie dodatkowe
: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna