Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”


Cele wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu GłubczyckiegoPobieranie 0.69 Mb.
Strona9/16
Data07.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

7.1.3. Cele wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego


Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska, a także zakres przeobrażeń na terenie powiatu wymusiła wyznaczenie celów średniookresowych i priorytetowych, a także przyjęcie zadań z zakresu wielu sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie powiatu.

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie powiatu głubczyckiego, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska.

Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie powiatu głubczyckiego na lata 2008-2011 z perspektywą 2012-2014 przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów organizacyjnych i środowiskowych.

Kryteria o charakterze organizacyjnym


 • wymiar zadania przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny),

 • konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych,

 • zabezpieczenie środków na realizację lub możliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych (z Unii Europejskiej, z innych źródeł zagranicznych lub krajowych),

 • efektywność ekologiczna przedsięwzięcia,

 • znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej,

 • spełnianie wymogów zrównoważonego rozwoju - zgodność przedsięwzięcia dla rozwoju gospodarczego powiatu.

Kryteria o charakterze środowiskowym

 • możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi,

 • zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających ze Strategii rozwoju województwa opolskiego,

 • zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w “Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011-2014” i „Programie Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2014”,

 • zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska,

 • skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem wymaganym przez prawo,

 • skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia),

 • wieloaspektowość efektów ekologicznych przedsięwzięcia (możliwość jednoczesnego osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska),

 • w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium była zgodność proponowanych zadań z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe traktowanie tworzenia systemów, działań w zakresie zbiórki i transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Cele ekologiczne dla powiatu głubczyckiego

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące cele powiatu głubczyckiego z zakresu ochrony środowiska: • środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,

 • wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

 • ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,

 • zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.

Tabela 3 Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Kietrz z Programem Ochrony Środowiska Powiatu Głubczyckiego

POŚ dla Powiatu Głubczyckiego

POŚ dla Gminy Kietrz

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

ŚRODOWISKO DLA ZDROWIA – DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

Zahamowanie powstawania środowiskowych zagrożeń zdrowia

Wzmożenie monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie w odniesieniu do zawartości w wodzie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), trihalometanów (THM) oraz metali ciężkich

ŚRODOWISKO A ZDROWIE

Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia

Wzmożenie monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie w odniesieniu do zawartości w wodzie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), trihalometanów (THM) oraz metali ciężkich

Całkowita zgodność

Wzmocnienie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem narażania na czynniki biologiczne oraz substancje chemiczne niebezpieczne

Prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem narażania na czynniki biologiczne oraz substancje chemiczne niebezpieczne

Całkowita zgodność

Promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka chorób cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich powstawania

Promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka chorób cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich powstawania

Całkowita zgodność

Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych

Ochrona wód

Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód

Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem

Całkowita zgodność

Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości dla w których jest to ekonomicznie uzasadnione.

współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym

Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej

odtworzenie rowów w ciągu dróg powiatowych

Ochrona wód

POŚ dla Powiatu Głubczyckiego

POŚ dla Gminy Kietrz

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

ŚRODOWISKO DLA ZDROWIA – DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO c.d.

Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
Ochrona wód

Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietrzu

Całkowita zgodność

Budowa kanalizacji sanitarnej w dorzeczu Troji (Wojnowice, Rogożany, Nowa Cerekwia, Kietrz)

Budowa wodociągu w Wojnowicach

Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o RLM od 2 000 do 15 000

realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych przewidzianych dla aglomeracji o RLM od 2 000 do 15 000

Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych przewidzianych dla aglomeracji o RLM od 2 000 do 15 000

Całkowita zgodność

realizacja przedsięwzięć na rzecz wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnejUtrzymanie jakości powietrza na terenie powiatu głubczyckiego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska

upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii

Jakość powietrza

Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Kietrz oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska

Prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni

Całkowita zgodność

prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii

Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii

Całkowita zgodność

wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu – wyprowadzenie ruchu komunikacyjnego z centrum miast - budowa obwodnic

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii

Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportuCałkowita zgodność

POŚ dla Powiatu Głubczyckiego

POŚ dla Gminy Kietrz

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

ŚRODOWISKO DLA ZDROWIA – DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO c.d.

Utrzymanie jakości powietrza na terenie powiatu głubczyckiego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska

prowadzenie remontów istniejących dróg m.in.: granice województwa dolnośląskiego – Baborów – Bernacice, Głubczyce – Lisięcice, Włodzienin – Nowa Cerekiew, Wiechowice – Głubczyce, Włodzienin – Boboluszk, Kietrz – Rozumie, Pietrowice – Opawice, Baborów - Radoszowy

Jakość powietrza

Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Kietrz oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska

Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych
realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki

Całkowita zgodność

promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych

Całkowita zgodność

tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska

Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska

Całkowita zgodność
Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. wymian kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwaRozbudowa i modernizacja Strażnicy Przeciwpożarowej OSP w Ściborzycach WielkichRefundacja osobom prywatnym części kosztów zakupu lub modernizacji urządzeń grzewczych


POŚ dla Powiatu Głubczyckiego

POŚ dla Gminy Kietrz

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

ŚRODOWISKO DLA ZDROWIA – DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO c.d.

Gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem zapobiegania powstawania odpadów, minimalizacji ich ilości, zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku i bezpiecznego dla środowiska ich unieszkodliwiana

intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie

Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 stanowiącym oddzielny załącznik.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu

sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wg opracowanych harmonogramów

Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 stanowiącym oddzielny załącznik.

pomoc mieszkańcom powiatu w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo-azbestowych zgodnie z przepisami prawa

Ochrona mieszkańców powiatu głubczyckiego przed hałasem zagrażającym zdrowiu lub jakości życia

tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska

ODDZIAŁYWANIE HAŁASU

Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe

Budowa ścieżek rowerowych

Całkowita zgodność

wspieranie budowy ścieżek rowerowych

Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego

Całkowita zgodność

tworzenie bazy danych na podstawie wyników uzyskanych: z prowadzonego monitoringu przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, od zarządców dróg publicznych z pomiarów emisji oraz zgłoszeń w związku z występującą uciążliwością emisji hałasu

Modernizacja nawierzchni dróg

Całkowita zgodność

ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez właściwe organy i inspekcje ochrony środowiska

wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięćUsprawnianie organizacji ruchu drogowego

Całkowita zgodność

POŚ dla Powiatu Głubczyckiego

POŚ dla Gminy Kietrz

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

ŚRODOWISKO DLA ZDROWIA – DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO c.d.

Ochrona mieszkańców powiatu głubczyckiego przed hałasem zagrażającym zdrowiu lub jakości życia

ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez właściwe organy i inspekcje ochrony środowiska

ODDZIAŁYWANIE HAŁASU

Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe

Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu

Całkowita zgodność

Modernizacja ul. Kościuszki w Kietrzu

wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć

Modernizacja drogi transportu rolnego w Kietrzu

Całkowita zgodność
Modernizacja drogi transportu rolnego w Nowej Cerekwi

Całkowita zgodność

Modernizacja drogi transportu rolnego w Ściborzycach Wielkich

Całkowita zgodność

Budowa drogi ul. Głowackiego w Kietrzu

Całkowita zgodność

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego centrum Kietrza poprzez wprowadzenie ruchu okrężnego dla pojazdów ciężarowych – I etap- przebudowa ul. Krasińskiego i Traugutta

Całkowita zgodność

Ochrona mieszkańców powiatu głubczyckiego przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie przestrzegania obowiązujących pomiarów prawem dotyczącym ochrony środowiska

ODDZIAŁYWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Ochrona mieszkańców Gminy Kietrz przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie przestrzegania obowiązujących pomiarów prawem dotyczącym ochrony środowiska

Całkowita zgodność

prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na ochronę ludzi przed szkodliwymi polami elektromagnetycznymi, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisów sanitarnych w celu ochrony przed polami elektromagnetycznymi

Prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na ochronę ludzi przed szkodliwymi polami elektromagnetycznymi, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisów sanitarnych w celu ochrony przed polami elektromagnetycznymi

Całkowita zgodność


POŚ dla Powiatu Głubczyckiego

POŚ dla Gminy Kietrz

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

ŚRODOWISKO DLA ZDROWIA – DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO c.d.

Ochrona mieszkańców powiatu głubczyckiego przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych c.d.

monitorowanie i ocena poziomu pól elektromagnetycznych emitowanych na terenach zurbanizowanych i w miejscach przebywania ludzi

ODDZIAŁYWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH c.d.

Ochrona mieszkańców Gminy Kietrz przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych c.d.

Monitorowanie i ocena poziomu pól elektromagnetycznych emitowanych na terenach zurbanizowanych i w miejscach przebywania ludzi

Całkowita zgodność

tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska

Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska

Całkowita zgodność

skutecznie uniemożliwiać dostęp do strefy o podwyższonym poziomie emisji pól elektromagnetycznych oraz informować o jej szkodliwości

Skuteczne uniemożliwianie dostępu do strefy o podwyższonym poziomie emisji pól elektromagnetycznych oraz informowanie o jej szkodliwości

Całkowita zgodność

modernizowanie sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych

Modernizowanie sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych

Całkowita zgodność

wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć

Wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć

Całkowita zgodność

wykonywanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska

Wykonywanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska

Całkowita zgodność

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii

prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań

POWAŻNE AWARIE

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii

prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań

Całkowita zgodność

promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań, które w sytuacji awaryjnej będą wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych

promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań, które w sytuacji awaryjnej będą wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych

Całkowita zgodność

monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa i prewencji

monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa i prewencji

Całkowita zgodność

opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom

opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom

Całkowita zgodność
POŚ dla Powiatu Głubczyckiego

POŚ dla Gminy Kietrz

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

ŚRODOWISKO DLA ZDROWIA – DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO c.d.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii

opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek zaistnienia poważnej awarii

POWAŻNE AWARIE

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii

opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek zaistnienia poważnej awarii

Całkowita zgodność

utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia poważnej awarii

utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia poważnej awarii

Całkowita zgodność

WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ORAZ PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego

Wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie środowiska, udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego

Wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie środowiska, udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska

Całkowita zgodność

Współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi

Współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi

Całkowita zgodność

Prowadzenie w formie elektronicznej publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz ich udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej

Prowadzenie w formie elektronicznej publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz ich udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej

Całkowita zgodność

Zachęcanie organizacji do wzięcia udziału w programach szkoleniowo-informacyjnych dotyczących EMAS

Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego

Zachęcanie organizacji do wzięcia udziału w programach szkoleniowo-informacyjnych dotyczących EMAS

Całkowita zgodność


POŚ dla Powiatu Głubczyckiego

POŚ dla Gminy Kietrz

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ORAZ PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA c.d.

Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców powiatu głubczyckiego

kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego

Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej

Całkowita zgodność

wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych z tematyką środowiskową czy też włączanie się w akcję „Sprzątanie świata”

Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych z tematyką środowiskową

wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu ponadgminnym

Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu ponadgminnym

Całkowita zgodność
Współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony

Całkowita zgodność

Udział przedstawicieli Urzędu Gminy w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do informacji o środowisku

Całkowita zgodność

Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez wszystkie instytucje publiczne

Całkowita zgodność

Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej

Całkowita zgodność

Zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie

Współdziałanie władz powiatowych z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZKODY W ŚRODOWISKU

Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody

Stworzenie bazy danych o szkodach w środowisku i działaniach naprawczych

Całkowita zgodność

Udział przedstawicieli Starostwa Powiatowego i władz poszczególnych gmin w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do informacji o środowisku

Prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku dla pracowników administracji oraz podmiotów gospodarczych

Całkowita zgodnośćPOŚ dla Powiatu Głubczyckiego

POŚ dla Gminy Kietrz

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań
OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY

Zwiększanie lesistości gmin predysponowanych do zalesienia w „Krajowym Programie Zwiększania Lesistości” poprzez zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej, gruntów zdegradowanych i nieużytków

przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie
i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach będących własnością powiatu

OCHRONA PRZYRODY

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie
i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach będących własnością gminy

Całkowita zgodność

realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości

Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami rodzimymi

Całkowita zgodność

aktualizacja granicy polno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Aktualizacja granicy polno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymiCałkowita zgodność

Ochrona przyrody i krajobrazu na terenach użytków rolnych

Ochrona zasobów leśnych i poprawa ich stanu

stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych

Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego

Całkowita zgodność
Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi

Całkowita zgodność

Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych

Całkowita zgodność

Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej

Całkowita zgodność


POŚ dla Powiatu Głubczyckiego

POŚ dla Gminy Kietrz

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY c.d.

Ukształtowanie i ochrona systemów obszarów chronionych

Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej powiatu

OCHRONA PRZYRODY

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej

Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych

Całkowita zgodność

zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych

Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej

Całkowita zgodność

ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej

Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania

Całkowita zgodność

ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania

Ochrona starych i nowych pomników przyrody

Całkowita zgodność

zachowanie istniejącej zieleni urządzonej

Zachowanie istniejących zbiorników wodnych

Całkowita zgodność

utrzymanie istniejących korytarzy ekologicznych wzdłuż dolin i rzek

Ograniczanie inwestycji uciążliwego przemysłu

Całkowita zgodność

poszerzenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” o Obszar Chronionego Krajobrazu „Mokre-Lewice”

Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni

Całkowita zgodność

Utworzenie nowych obszarów chronionego krajobrazu: „Doliny Psiny”, „Doliny Troi” i „Doliny Opawicy”

Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo

Całkowita zgodność

Utworzenie nowych rezerwatów przyrody: Nowy Dwór, Pielgrzymów, Wilczy Staw

Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej

Całkowita zgodność

rozszerzenie i usprawnienie ochrony in situ i ex situ gatunków roślin i zwierząt

Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków

Całkowita zgodność

zachowanie istniejących zbiorników wodnych

Bieżące utrzymanie oraz odbudowa rowów

Całkowita zgodność
POŚ dla Powiatu Głubczyckiego

POŚ dla Gminy Kietrz

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY c.d.

Ukształtowanie i ochrona systemów obszarów chronionych

Zapobieganie niszczeniu i fragmentacji siedlisk przyrodniczych, w szczególności wodno-błotnych, zarastaniu muraw kserotermicznych oraz zagrożeniom związanym z intensywnym rolnictwem

OCHRONA PRZYRODY

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej

Program „Odnowa wsi”

Całkowita zgodność

wzmocnienie roli rekreacyjnej zielenirozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo

Racjonalne wykorzystanie gleby wraz z jej ochroną i rekultywacją

realizacja programu rekultywacji gleb zdegradowanych na obszarach rolniczego użytkowania, w tym ich zalesianie

Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej

Realizacja programu rekultywacji gleb zdegradowanych na obszarach rolniczego użytkowania, w tym ich zalesianie gatunkami rodzimymi

Całkowita zgodność
Zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku rolnym, leśnym i rekreacyjno-wypoczynkowym

Całkowita zgodność

Właściwe kształtowanie ekosystemów rolnych z wykorzystaniem otaczających je systemów naturalnych i ich zdolności do autoregulacji m.in. poprzez wdrażanie programów rolno-środowiskowych

Całkowita zgodność

Przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód powierzchniowych

Całkowita zgodność


POŚ dla Powiatu Głubczyckiego

POŚ dla Gminy Kietrz

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY c.d.

Zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin, zminimalizowane niekorzystnych skutków ich eksploatacji oraz eliminacja nielegalnego wydobycia

kontrola stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji i naliczanie opłat eksploatacyjnych w przypadku nielegalnej działalności

OCHRONA PRZYRODY

Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej

Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin

Całkowita zgodność

gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych
Zadanie nie uwzględnione w POŚ

ograniczenie możliwości wykorzystania kopaliny uzyskanej w innych niż koncesjonowanie procesach inwestycyjnych

Stworzenie inwentaryzacji złóż kopalnianych i wyrobisk po eksploatacji bez koncesji

Całkowita zgodność

uświadomienie władzom lokalnym o korzyściach finansowych wynikających z przeciwdziałania niekontrolowanej eksploatacji kopalin
Zadanie nie uwzględnione w POŚ

dążenie do uzyskiwania informacji z jednostek ministerialnych i wojewódzkich o ilości, rodzaju i miejscu prowadzenia wydobycia złóż
Zadanie nie uwzględnione w POŚ

Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin i rekultywacja nieczynnych wyrobisk

Inwentaryzacja wyrobisk po eksploatacji bez koncesji

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI

Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego


Stworzenie inwentaryzacji złóż kopalnianych i wyrobisk po eksploatacji bez koncesji

Całkowita zgodność

Opiniowanie studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego

Opiniowanie studiów i planów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego

Całkowita zgodność

Weryfikacja ustaleń istniejących planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego

Weryfikacja ustaleń istniejących planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego

Całkowita zgodność

Ochrona terenów perspektywicznych pod względem wydobycia kopalin

Ochrona terenów perspektywicznych pod względem wydobycia kopalin

Całkowita zgodność

Stworzenie inwentaryzacji złóż kopalnianych i wyrobisk po eksploatacji bez koncesji

Stworzenie inwentaryzacji złóż kopalnianych i wyrobisk po eksploatacji bez koncesji

Całkowita zgodność


POŚ dla Powiatu Głubczyckiego

POŚ dla Gminy Kietrz

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, WODY I ENERGII c.d.

Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów u źródła oraz zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Wspieranie zmian technologicznych zapobiegających powstawaniu odpadów oraz zapewniających ich wykorzystanie w procesach produkcji

Nie uwzględniono w Programie Ochrony Środowiska. Temat odpadów zawarty jest w oddzielnym opracowaniu stanowiącym integralną część Programu (Plan Gospodarki Odpadami)

Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii

WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ

Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii

Całkowita zgodność

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii

Całkowita zgodność

Zapobieganie zagrożeniom powodziowym

remonty regulacji rzek: Psiny i Troi

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH I OCHRONA PRZED POWODZIĄ

Zabezpieczenie przed skutkami powodzi

Systematyczna konserwacja rzek i cieków

Całkowita zgodność

systematyczna konserwacja rzek i cieków

Przystosowanie terenów międzywala do szybkiego reagowania w przypadku powodzi (wycinanie lasów i zarośli łęgowych, odnowa użytków zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych)

Całkowita zgodność

konserwacja wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń ochrony przeciwpowodziowej

Stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia powodzią

Całkowita zgodność

przystosowanie terenów międzywala do szybkiego reagowania w przypadku powodzi (wycinanie lasów i zarośli łęgowych, odnowa użytków zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych)

Opracowanie planu awaryjnego na wypadek powodzi, uwzględniającego ochronę obiektów wrażliwych na terenie gminy (np. oczyszczalni ścieków, ujęć wód, terenów zabytkowych i przyrodniczo cennych, składowisk odpadów, itp.)

Całkowita zgodnośćPOŚ dla Powiatu Głubczyckiego

POŚ dla Gminy Kietrz

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

Priorytety

Cele działań

Kierunki działań

ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, WODY I ENERGII c.d.

Zapobieganie zagrożeniom powodziowym

stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia powodzią

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH I OCHRONA PRZED POWODZIĄ

Zabezpieczenie przed skutkami powodzi

Ochrona przed powodzią – odbudowa i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych

Całkowita zgodność

opracowanie planu awaryjnego na wypadek powodzi, uwzględniającego ochronę obiektów wrażliwych na terenie miasta (np. oczyszczalni ścieków, ujęć wód, terenów zabytkowych i przyrodniczo cennych, składowisk odpadów, itp.)

: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna