Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy komprachcice na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 2016”Pobieranie 0.51 Mb.
Strona1/17
Data28.04.2016
Rozmiar0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PROJEKTÓW „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY KOMPRACHCICE NA LATA 2009-2012

Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY

NA LATA 2013 - 2016”Komprachcice, 2009 r.ul. Obrońców Stalingradu 66 pok. 208, 218

45-512 Opoletel./fax. 77/454-07-10, 77/543-09-35

kom. 605-26-24-27, 783-995-101

mail: albeko@poczta.fm, beatapodgorska@poczta.fm
Wykonawcą

Prognozy oddziaływania na środowisko

projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami

dla Gminy Komprachcice

na lata 2009–2012 z perspektywą na lata 2013-2016”

był zespół

firmy Albeko z siedzibą w Opolu

w składzie:


mgr inż. Beata Podgórska

mgr inż. Marta Janowska

mgr inż. Paweł Synowiec

mgr inż. Jarosław Górniak

lic. Marta Stelmach

lic. Mariusz Orzechowski

SPIS TREŚCI


SPIS TABEL 6

1. WPROWADZENIE 7

2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO 8

3. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ POWIĄZANIE PROJEKTU Z INNYMI DOKUMENTAMI 9

4. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANYCH DOKUMENTÓW 9

4.1. Charakterystyka ogólna Gminy Komprachcice 9

4.2. Ocena stanu środowiska 12

4.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektów 23

5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 24

5.1. Wody powierzchniowe 24

5.2. Wody podziemne 24

5.3. Powietrze atmosferyczne 25

5.4. Hałas 26

5.5. Pole elektromagnetyczne 28

5.6. Zasoby przyrodnicze 28

5.7. Powierzchnia ziemi 29

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGYCH DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 30

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne 30

6.1.1. Wody powierzchniowe 31

6.1.2. Wody podziemne 31

6.2. Powietrze atmosferyczne 31

6.3. Hałas 32

6.4. Pole elektromagnetyczne 33

6.5. Zasoby przyrodnicze 33

6.6. Powierzchnia ziemi 33

6.7. Gospodarka odpadami 34

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANYCH DOKUMENTÓW, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 34

7.1. Cele ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Komprachcice 34

7.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej 34

7.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa 38

7.1.3. Cele wynikające z polityki regionalnej 41

7.1.4. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Komprachcice z celami polityk nadrzędnych i równoległych 43

7.1.5. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Komprachcice z zapisami ustawy o ochronie przyrody 43

7.2. Cele ochrony środowiska określone w PGO dla Gminy Komprachcice 44

8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE 49

8.1. Wody podziemne i powierzchniowe 49

8.2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 50

8.3. Ograniczenie emisji hałasu 51

8.4. Utrzymanie obowiązujących standardów w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 51

8.5. Racjonalne wykorzystanie materiałów i surowców 51

8.6. Ograniczenie wystąpienia poważnych awarii 52

8.7. Ochrona zasobów przyrody 52

8.8. Ochrona ludzi, roślinności oraz zwierząt 52

8.9. Ochrona gleb i powierzchni ziemi przed degradacją 53

8.10. Racjonalna gospodarka odpadami 53

8.10.1. Odpady komunalne 53

8.10.2 Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne 54

8.11. Kształtowanie postaw ekologicznych 54

9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 55

9.1. Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych 55

9.2. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza 55

9.3. Ograniczenie emisji hałasu 56

9.4. Ochrona zasobów przyrody 56

9.5. Ochrona powierzchni ziemi 56

9.6. Racjonalna gospodarka odpadami 56

9.6.1. Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki na terenie powiatu (w tym rozwój zbiórki odpadów biodegradowalnych) 56

9.6.2. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych 57

9.6.3. Zbiórka odpadów remontowo – budowlanych 58

9.6.4. Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych 58

9.6.5. Zorganizowanie systemu zbiórki i transportu odpadów zwierzęcych 58

9.6.6. Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych 59

10. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 60

10.1. Oddziaływania transgraniczne ustaleń POŚ dla Gminy Komprachcice 60

10.2. Oddziaływanie transgraniczne ustaleń PGO dla Gminy Komprachcice 60

11. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W PROJEKTACH 60

12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 61

13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 62

13.1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice 62

13.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice 62

14. STRESZCZENIE 63

15. LITERATURA 65


Pobieranie 0.51 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna