Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy komprachcice na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 2016”Pobieranie 0.51 Mb.
Strona10/17
Data28.04.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

6.4. Pole elektromagnetyczne


Najczęściej spotykanymi źródłami mikrofal są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci telefonii komórkowej, na terenie Gminy Komprachcice jednakże nie został zlokalizowany żaden maszt nadawczo-odbiorczy. Urządzenia takie znajdują się zwykle na specjalnych masztach bądź wysokich kominach i budynkach. Obecnie na terenie gminy zlokalizowane są przekaźniki sieci PLUS, ERA, PLAY.

Wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny.


6.5. Zasoby przyrodnicze


Zagrożeniem dla obszarów przyrodniczo cennych jest m.in.:

 • obniżanie poziomu wód gruntowych na skutek melioracji rolniczych i leśnych. Istotnym elementem mogą tu być również regulacje przeciwpowodziowe.

 • intensywny rozwój rolnictwa, w szczególności związany z upraszczaniem struktury przestrzennej krajobrazu i zaorywaniem łąk i pastwisk.

 • wprowadzanie do zbiorowisk grądów i łęgów gatunków niezgodnych siedliskowo np. świerków; osuszanie łęgów i grądów oraz łąk, regulacja koryta rzecznego, odwadnianie starorzeczy, przekształcanie łąk na pola uprawne, inwazja obcych gatunków wzdłuż koryta rzecznego.

 • eksploatacja kruszyw naturalnych, margli i wapieni,

 • zanieczyszczenia wód powierzchniowych ściekami komunalnymi,

 • dzikie wysypiska śmieci,

 • zamiana gruntów rolnych na działki budowlane.

6.6. Powierzchnia ziemi


Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:

 • nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji chemicznych, np. ropopochodnych,

 • zasolenie,

 • nadmierną alkalizację,

 • zakwaszenie przez związki siarki i azotu,

 • skażenie radioaktywne.

Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe, azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który w formie jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.

Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).


6.7. Gospodarka odpadami


Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

 • powstawanie na terenie gminy tzw. „dzikich wysypisk”,

 • selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie gminy w chwili obecnej nie pozwala w zadowalającym stopniu ograniczyć ich unieszkodliwiania poprzez składowanie,

 • brak objęcia 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

 • spalanie odpadów w paleniskach domowych.

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANYCH DOKUMENTÓW, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU

7.1. Cele ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Komprachcice

7.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej


Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. VI EAP ustanawia wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska na okres od lipca 2002 r. do lipca 2012 r. Stanowi on środowiskowy wymiar wspólnotowej strategii zrównoważonego rozwoju i wytycza priorytety w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności:  

1. zmiany klimatu;

2. przyrodę i różnorodność biologiczną;

3. zdrowie i jakość życia;4. zasoby naturalne i odpady.

Tabela 7. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Komprachcice z VI Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego


VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego

POŚ dla Gminy Komprachcice

Określenie zgodności

Cele działań

Kierunki działań

Cele działań

Kierunki działań

Zmiany klimatu

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % do roku 2020. Częścią pakietu są zobowiązania dotyczące 2020 roku: 20 % udział energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii i 10 % udział biopaliw.

Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii

Całkowita zgodność

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii

Przyroda i różnorodność biologiczna

Zwiększenie ochrony obszarów o znaczeniu wspólnotowym i włączanie cennych obszarów do europejskiej sieci Natura 2000.

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej

Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych

Całkowita zgodność

Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej

Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania

Zachowanie istniejących zbiorników wodnych

Ograniczenie inwestycji uciążliwego przemysłu

Ochrona zwierząt

Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni

Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo

Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej

Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków

Ochrona krajobrazuVI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego

POŚ dla Gminy Komprachcice

Określenie zgodności

Cele działań

Kierunki działań

Cele działań

Kierunki działań

Zdrowie i jakość życia

Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów od wody zależnych.

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody

Wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w przedsiębiorstwach

Całkowita zgodność

Promowanie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego

Promowanie wprowadzania systemów recyklingu umożliwiających wielokrotne użytkowanie materiałów

Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów od wody zależnych c.d.

Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód

Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem

Całkowita zgodność

Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości dla w których jest to ekonomicznie uzasadnione.

Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej

Ochrona wód

Rozbudowa sieci wodociągowej w Komprachcicach ul. Krzyżowa

Rozbudowa sieci wodociągowej Komprachcice-Osiny

Rozbudowa sieci wodociągowej Wawelno ul. Nowowiejska

Rozbudowa sieci wodociągowej Chmielowice ul. Spokojna

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – proj. - Chmielowice, ul. AzaliiVI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego

POŚ dla Gminy Komprachcice

Określenie zgodności

Cele działań

Kierunki działań

Cele działań

Kierunki działań

Zdrowie i jakość życia c.d.

Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów od wody zależnych c.d.

Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – proj. - Chmielowice, ul. Spokojna

Całkowita zgodność

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – proj. - Komprachcice, ul. Krzyżowa

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – proj. - Komprachcice, ul. Słoneczna

Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów od wody zależnych c.d.

Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych przewidzianych dla aglomeracji o RLM od 2 000 do 15 000

Całkowita zgodność

Przeciwdziałanie degradacji środowiska dla zdrowia, szczególnie w miastach (hałas, stres, zanieczyszczenie powietrza i wody leżą u źródeł wielu schorzeń i alergii).

Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie w odniesieniu do zawartości w wodzie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), trihalometanów (THM) oraz metali ciężkich

Całkowita zgodność

Prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem narażania na czynniki biologiczne oraz substancje chemiczne niebezpieczne

Promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka chorób cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich powstawania

Zasoby naturalne i odpady

Stworzenie możliwości mających na celu zmniejszenie marnotrawstwa i szkodliwego dla zdrowia wpływu odpadów. Recykling, utylizacja odpadów winny zostać usprawnione, uwzględniając w większym stopniu cykl życia materiałów.
Nie uwzględniono w Programie Ochrony Środowiska. Temat odpadów zawarty jest w oddzielnym opracowaniu stanowiącym integralną część Programu (Plan Gospodarki Odpadami)7.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa


Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze przeniesione do Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Priorytety tego dokumentu obejmują:

 • kierunki działań systemowych,

 • ochrona zasobów naturalnych,

 • poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

Tabela 8. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Komprachcice z Polityką Ekologiczną Państwa


Polityka Ekologiczna Państwa

POŚ dla Gminy Komprachcice

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Cele działań

KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych

Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych były zgodne z obowiązującym prawem

Całkowita zgodność

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego

Całkowita zgodność

Zarządzanie środowiskowe

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”

Całkowita zgodność

Rozwój badań i postęp techniczny
Brak realizacji – zadanie nie przynależne dla gmin

Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody

Całkowita zgodność

Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji

Całkowita zgodność

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH

Ochrona przyrody

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej

Całkowita zgodność

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego

Całkowita zgodność

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody

Całkowita zgodność

Zabezpieczenie przed skutkami powodzi

Ochrona powierzchni ziemi

Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej

Całkowita zgodność

Gospodarowanie zasobami geologicznymi

Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego

Całkowita zgodność


Polityka Ekologiczna Państwa

POŚ dla Gminy Komprachcice

Określenie zgodności

Priorytety

Cele działań

Cele działań

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

Środowisko a zdrowie

Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia

Całkowita zgodność

Jakość powietrza

Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Komprachcice oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska

Całkowita zgodność

Ochrona wód

Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód

Całkowita zgodność

Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych

Całkowita zgodność

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 stanowiącym oddzielny załącznik.

Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe

Całkowita zgodność

Ochrona mieszkańców Gminy Komprachcice przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

Całkowita zgodność

Substancje chemiczne w środowisku
Brak realizacji – zadanie nie przynależne dla gmin
Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii

Zadanie dodatkowe

Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Zadanie dodatkowe7.1.3. Cele wynikające z polityki regionalnej


Strategia Rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2002- 2015 to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie powiatu. Niniejsza strategia jest zapisem świadomych wyborów społeczności lokalnej i pokazuje koncepcję rozwoju zaplanowaną na kilka kolejnych lat, zorientowana jest na rozwiązanie kluczowych problemów z wykorzystaniem pojawiających się szans. Opracowanie niniejszego dokumentu jest wynikiem porozumienia różnych środowisk i dowodem silnego poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za przyszłość gminy.
Tabela 9. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Gminy Komprachcice ze Strategią Rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2002- 2015

Strategia Rozwoju Gminy Komprachcice

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice

Stopień zgodność

Cele działań

Zadania (działania)

Kierunki działań

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej


budowa systemu kanalizacji sanitarnej

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – proj. - Chmielowice, ul. Azalii

Całkowita zgodność

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – proj. - Chmielowice, ul. Spokojna

Całkowita zgodność

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – proj. - Komprachcice, ul. Krzyżowa

Całkowita zgodność

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – proj. - Komprachcice, ul. Słoneczna

Całkowita zgodność

likwidacja niekontrolowanych „dzikich” wysypisk śmieci

Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 stanowiącym oddzielny dokument.

Całkowita zgodność

edukacja ekologiczna mieszkańców

Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej

Całkowita zgodność

Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych z tematyką środowiskową

Całkowita zgodność

Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu ponadgminnym

Całkowita zgodność

Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez wszystkie instytucje publiczne

Całkowita zgodność

rekultywacja składowiska odpadów w Domecku

Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 stanowiącym oddzielny dokument.

Całkowita zgodność

opracowanie we współpracy z sąsiednimi gminami tras pieszo – rowerowych w lasach na terenie gminy

Budowa ścieżek rowerowych

Całkowita zgodność


7.1.4. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Komprachcice z celami polityk nadrzędnych i równoległych


Traktat Akcesyjny w obszarze „Środowisko” zawarł warunki transpozycji unijnych dyrektyw do krajowego prawa ochrony środowiska. Stały się one podstawą formułowania celów krótkoterminowych, średnioterminowych (2010) i długoterminowych w II Polityce Ekologicznej Państwa, w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, poprawy jakości środowiska, wzmocnienia instrumentów zarządzania środowiskiem oraz współpracy międzynarodowej. Łącznie z restrukturyzacją gospodarki działania te przyczyniły się do postępu w wielu dziedzinach (ograniczenie emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza, pobór wód, zrzut biogenów). Oznacza to konieczność kontynuowania działań, przede wszystkim dotyczących:

 • Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Komprachcice oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska,

 • utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód,

 • zachowanie bogatej różnorodności biologicznej.

Podstawowym dokumentem opracowanym na szczeblu krajowym, który powinien być uwzględniony przy realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice jest Polityka Ekologiczna Państwa. W projekcie Programu Ochrony Środowiska podkreślono, że stanowi on przeniesienie polityki krajowej na szczebel regionalny. W niniejszej prognozie dokonano sprawdzenia tej tezy, poprzez zestawienie w matrycy (tabela nr 2) celów projektu PEP w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 i celów projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice.

Z listy celów PEP nie uwzględniono w Projekcie Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice celów zawartych w priorytecie „Ochrona klimatu”, których realizacja zależy głównie od działań na szczeblu centralnym i nie odnoszą się one do regionalnej polityki ekologicznej.

7.1.5. Zgodność celów projektu POŚ dla Gminy Komprachcice z zapisami ustawy o ochronie przyrody


W ustawie „O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 roku /Dz. U. Nr 92 poz. 880/ tekst jednolity zapisano m.in.:

 1. Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w szczególności przez:

- ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i wydm, linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów morskich oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów;

- stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem roślin, zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę tras migracyjnych zwierząt. 1. Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników przyrody nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych, jaskiń, turni, skałek, głazów narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł i wodospadów, elementów dna morza, wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a także miejsc występowania kopalnych szczątków roślin i zwierząt.

 2. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

 3. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych.

W Projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice uwzględniono zapisy ustawy „O ochronie przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki działań: • Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych

 • Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej

 • Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania

 • Zachowanie istniejących zbiorników wodnych

 • Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach będących własnością gminy

 • Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami rodzimymi

 • Aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

 • Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi

 • Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego

 • Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi

 • Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych

 • Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej

 • Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów

 • Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego

 • Zachowanie istniejących kompleksów leśnych

 • Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji lasu

 • Ochrona gleb leśnych

 • Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci).

Pobieranie 0.51 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna