Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy komprachcice na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 2016”Pobieranie 0.51 Mb.
Strona16/17
Data28.04.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

9.6. Racjonalna gospodarka odpadami

9.6.1. Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki na terenie powiatu (w tym rozwój zbiórki odpadów biodegradowalnych)


Podstawowym elementem poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest podniesienie sprawności systemów zbierania odpadów z jednoczesnym zapewnieniem ich odzysku i unieszkodliwiania w instalacjach spełniających wymagania ochrony środowiska.

Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji i niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych bardzo korzystnie wpłynie na stan środowiska w powiecie. Przyczyni się to do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych bezpośrednio na składowiska poprzez poddawanie ich w pierwszej kolejności procesom odzysku. Ponadto objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym zbieraniem odpadów wyeliminuje zjawisko niekontrolowanego pozbywania się odpadów, przeciwdziałać będzie powstawaniu dzikich „wysypisk śmieci”. Jednakże powodzenie tych działań wymaga wdrożenia odpowiednich instrumentów finansowych, właściwej kontroli i nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi za realizację tych zadań a także wykonanie działań zgodnie z określonymi terminami. Nie bez znaczenia jest tutaj przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjno – informacyjnej wśród społeczeństwa. Wzrost ilości zbieranych odpadów, które można ponownie wykorzystać będzie pozytywnie wpływał na ograniczenie degradacji gleb i zasobów leśnych.

W Aktualizacji PGO dla Gminy Komprachcice przedstawiono działania, z określeniem terminu ich realizacji, które mają na celu poprawę sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W zaproponowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi proponuje się budowę tego systemu w oparciu o następujące założenia: gminy z terenu powiatu zobowiązane są do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i rozporządzeń wykonawczych.


Na terenie gminy powinno być prowadzone selektywne zbieranie odpadów posegregowanych w podziale na: tworzywa sztuczne, papier, szkło. System odbioru odpadów powinien obejmować 100% mieszkańców gminy.
Ponadto w punktach wytwarzania znacznych ilości odpadów biodegradowalnych powinno być prowadzone ich selektywne zbieranie.
Zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

 • punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (PZON), przyjmujące odpady od indywidualnych dostawców nieodpłatnie,

 • mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (MPZON), objeżdżające w wyznaczonym czasie określony obszar,

 • objazdowe zbieranie wybranych odpadów w określonych i ogłaszanych terminach (np. odpady wielkogabarytowe),

 • zbieranie przez sieć handlową różnych odpadów niebezpiecznych,

 • odbieranie odpadów budowlanych – jako „usługa na telefon”,

 • rozwój metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez wdrażanie do stosowania przydomowych kompostowników.

Realizacja zadań powinna korzystnie wpłynąć na stan środowiska i jednocześnie zdrowie ludzi. Zaplanowany system gospodarki odpadami nie obejmuje budowy Zakładów Zagospodarowania Odpadów ani instalacji do ich unieszkodliwiania na terenie Gminy Komprachcice. ZZO powstanie w ramach Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z ośrodkiem wiodącym w Opolu (wg zapisów w APGOWO Gmina Komprachcice została przyporządkowana do wspomnianego RGOK). Gmina Komprachcice rozważa możliwość przystąpienia do innego związku wyznaczonego przez WPGO, jeśli taki w przyszłości powstanie.


9.6.2. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych


Na terenie gminy Komprachcice zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się dwa razy do roku (wiosną i jesienią) na zasadzie „wystawki”, we wszystkich miejscowościach gminy, w podanych do publicznej wiadomości terminach (harmonogramy, ulotki). W 2008 r. zebrano 12,000 Mg odpadów wielkogabarytowych.

Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych wpłynie na zmniejszenie składowanych odpadów oraz możliwość pozyskania odpadów do dalszego wykorzystania.


9.6.3. Zbiórka odpadów remontowo – budowlanych


Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Odpady budowlane wykorzystywane były gospodarczo do celów wg. własnych potrzeb, np.: drobny gruz wykorzystywany do utwardzania terenów.

Odpady budowlane oraz inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów.


9.6.4. Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych


Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne, surowce wtórne, odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe i remontowo - budowlane przyczyni się do poprawy stanu środowiska poprzez:

 • stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, makulatura, tworzywa sztuczne, metale, oleje zużyte),

 • wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi wód i gleb,

 • zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i skierowanie ich do kompostowania, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska przyrodniczego składowiska oraz spowoduje uzyskanie kompostu,

 • zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku i tym samym wydłużenie czasu jego eksploatacji,

 • stworzenie możliwości wykorzystania surowców wtórnych znajdujących się w odpadach wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowania ich jako kruszywa w robotach drogowych, inżynieryjnych itp.

9.6.5. Zorganizowanie systemu zbiórki i transportu odpadów zwierzęcych


W związku z rolniczym charakterem gminy konieczne jest zapewnienie właściwego pozbywania się padłych zwierząt gospodarskich. Zakłady utylizacyjne wykonują swoje usługi na zasadzie zgłoszeń telefonicznych. Gminne strony internetowe powinny zawierać informacje teleadresowe o działających na jej terenie firmach zajmujących się utylizacją padłych zwierząt. Koszty związane ze zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem padłych zwierząt hodowlanych zgodnie z obowiązującym prawem powinien ponosić właściciel zwierzęcia. W przypadku zwierząt dzikich i bezdomnych obowiązek uprzątania padłych zwierząt spoczywa na gminie (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Sprawna zbiórka odpadów zwierzęcych z terenów podlegających gminie wpłynie korzystnie na środowisko. Zalegająca padlina wytwarza odory oraz powoduje zanieczyszczenie gleby a co za tym idzie wód podziemnych.


9.6.6. Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych


Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska są odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych, które dziś w większości trafiają na składowiska odpadów. Prowadzenie stałej edukacji i informacji dotyczącej konieczności selektywnego zbierania tych odpadów ze wskazaniem miejsc ich odbioru a także pokazującej szkodliwość ich oddziaływania na zdrowie i środowisko w przypadku niewłaściwego postępowania, oprócz funkcjonowania instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, powinno w rezultacie przyczynić się do znaczącej poprawy stanu środowiska.
Zużyte baterie i akumulatory

Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów na terenie Gminy Komprachcice od ludności, organizowana jest: • w ruchomych punktach: kontener mobilny, ustawiany w dwóch - trzech największych miejscowościach gminy (Chmielowice, Komprachcice, Polska Nowa Wieś), w podanych do publicznej wiadomości terminach,

 • w systemie pojemnikowym (pojemniki oznakowane, czerwone o pojemnościach: 120l i 240l, 6 zestawów po 2 pojemniki), umieszczonych na całym obszarze gminy (Chmielowice, Komprachcice, Polska Nowa Wieś, Wawelno, Domecko, Ochodze).

Zbiórka baterii organizowana jest również w placówkach oświatowych: szkołach oraz w przedszkolach, gdzie rozmieszczone są specjalne pojemniki przeznaczone na odpady niebezpieczne, głównie baterie.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbywa się dwa razy do roku podczas tzw. „wystawki” odpadów wielkogabarytowych, organizowanej we wszystkich miejscowościach gminy, w podanych do publicznej wiadomości terminach; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest również nieodpłatnie w biurze handlowym firmy REMONDIS w Opolu przy Alei Przyjaźni 9 oraz odbierane w punkcie zbiórki w Komprachcicach na terenie ZGKiM, ul. Rolnicza 6.


Przeterminowane leki

Zbiórka przeterminowanych leków na terenie Gminy Komprachcice od ludności, organizowana jest: • w ruchomych punktach: kontener mobilny, ustawiany w dwóch - trzech największych miejscowościach gminy (Chmielowice, Komprachcice, Polska Nowa Wieś), w podanych do publicznej wiadomości terminach,

 • w systemie pojemnikowym (pojemniki oznakowane, czerwone, o pojemnościach: 120l i 240l, 6 zestawów po 2 pojemniki), umieszczonych na całym obszarze gminy (Chmielowice, Komprachcice, Polska Nowa Wieś, Wawelno, Domecko, Ochodze) lub w aptekach gm. Komprachcice.


Przeterminowane pestycydy

Zbiórka przeterminowanych pestycydów na terenie Gminy Komprachcice od ludności, organizowana jest: • w ruchomych punktach: kontener mobilny, ustawiany w dwóch największych miejscowościach gminy (Chmielowice, Komprachcice, bądź Polska Nowa Wieś), w podanych do publicznej wiadomości terminach,

 • w systemie pojemnikowym (pojemniki oznakowane na czerwono, o pojemnościach: 120l i 240l, 6 zestawów po 2 pojemniki), umieszczonych na całym obszarze gminy (Chmielowice, Komprachcice, Polska Nowa Wieś, Wawelno, Domecko, Ochodze).


Opady opakowaniowe

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie gminy Komprachcice jest prowadzona od 1998 roku. W 2008 r. ilość zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych zwiększyła się o ok. 11 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten może być spowodowany wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa (mniejsza ilość spalanych odpadów).Pobieranie 0.51 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna