Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy komprachcice na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 2016”


INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ POWIĄZANIE PROJEKTU Z INNYMI DOKUMENTAMIPobieranie 0.51 Mb.
Strona3/17
Data28.04.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

3. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ POWIĄZANIE PROJEKTU Z INNYMI DOKUMENTAMI


W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska uwzględniono cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do osiągnięcia postawionych celów.

W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice cele środowiskowe skupiają się głównie na ochronie wód. Określone cele mają wpłynąć na utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód.

Głównym celem Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice jest stworzenie systemu gospodarki odpadami. W Planie wyznaczono cele z podaniem terminów ich osiągnięcia.

Analizując cele sformułowane w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice, oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych (krajowym i powiatowym) oraz równoległych, określonych na szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy.
4. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANYCH DOKUMENTÓW

4.1. Charakterystyka ogólna Gminy Komprachcice


Gmina Komprachcice położona jest w środkowej części województwa opolskiego oraz w centralnej części powiatu opolskiego. Od strony wschodniej gmina sąsiaduje z gminą Prószków, od strony południowo-zachodniej z gminą Tułowice, od północy z gminą Dąbrowa, a od północnego-wschodu z miastem Opole. Zaledwie 10 km dzieli centrum gminy od stolicy regionu.

Gmina Komprachcice jest gminą wiejską, a jej powierzchnia wynosi 55,71 km2. Gminę zamieszkuje 10 494 osób, gęstość zaludnienia wynosi 188 osób na 1 km2.


Gmina pozostaje w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka wojewódzkiego – Opola. Poza Opolem sąsiaduje z gminami: Dąbrowa, Tułowice i Prószków. Obszar gminy administracyjnie podzielony jest na 9 sołectw: Chmielowice, Domecko, Dziekaństwo, Komprachcice, Ochodze, Osiny, Polska Nowa Wieś, Wawelno i Żerkowice. Ponadto poza wsiami sołeckimi na terenie gminy znajduje się jeden przysiółek - Pucnik.

Gmina zasadniczo pełni dwie funkcje: mieszkaniową związaną z wyjazdami do pracy, głównie do Opola i rolniczą. Wykształcone funkcje są wynikiem położenia gminy w zasięgu dużego ośrodka miejskiego oraz warunków naturalnych.

Ze względu na dogodne położenie ekologiczne (lasy od południowo – zachodniej strony) oraz brak uciążliwego przemysłu gmina charakteryzuje się czystym powietrzem atmosferycznym i korzystnym agroklimatem. Na terenie gminy nie występują zakłady przemysłowe, jedynie małe i średnie zakłady produkcyjne. Ponadto bliskość dużego rynku zbytu pozwala na funkcjonowanie gospodarstw ogrodniczych (warzywno-owocowych i kwiaciarskich).

Warunki klimatyczne

Według podziału E. Romera gmina leży w regionie klimatów podgórskich nizin i kotlin. Jest to region najcieplejszy w Polsce. Warunki klimatyczne charakteryzujące obszar gminy Krapkowice są następujące: • temperatura powietrza (średnia roczna): 8,5 ºC;

  • zima: - 2ºC ( łagodna),

  • lato: 18,3 ºC (ciepłe),

Układ warunków termicznych jest bardzo korzystny dla wegetacji roślin.

 • opady atmosferyczne (średnie roczne): 650 – 700mm;

  • okres letni: około 250 mm,

  • okres zimowo - wiosenny: około 120 mm

 • wilgotność powietrza (średnia roczna): do 15%,

  • maksimum (listopad i grudzień) – 88%, co wiąże się z występowaniem mgieł,

  • minimum: maj– 75% i czerwiec – 73%,

 • kierunek wiatru (średni roczny): W – 21%, S – 19% i NW – 13,5%.

Wiatry z wyżej wymienionych kierunków stanowią 55% sumy rocznej. Niewielkie wartości cisz (7,7%) świadczą o dużym stopniu nawietrzenia, co jest korzystne z punktu widzenia higieny atmosfery. • zachmurzenie (średnie roczne):

  • maksimum: listopad i grudzień po 7,2 w skali 10-stopniowej,

  • minimum: w lecie i wczesną jesienią (czerwiec – 6,1, wrzesień – 5,4).

Na terenie gminy można wyróżnić dwa typy klimatu lokalnego:

 • strefa wysoczyzny plejstoceńskiej – najkorzystniejsza z punktu widzenia bioklimatycznego (tereny położone poza strefą inwersji termiczno – wilgotnościowej),

 • strefa dna dolin – odznacza się podwyższoną wilgotnością powietrza i jego okresową stagnacją (przedłużony okres zalegania mgieł i przymrozków przygruntowych wiosną
  i jesienią).

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia

Gmina Komprachcice leży w centralnej części województwa opolskiego. Geograficznie obszar ten należy do Równiny Niemodlińskiej wchodzącej w skład mezoregionu Niziny Śląskiej. Wysokości bezwzględne terenu wahają się od 154 m n.p.m do 197 m n.p.m. W morfologii dominuje falista wysoczyzna plejstoceńska z kulminacjami (powyżej 195 m n.p.m) w okolicach miejscowości Ochodze i Wawelno oraz obniżeniami dolin Ochodzanki, Bródka i cieku bez nazwy, płynącego przez Polską Nową Wieś i Komprachcice.

Dość znaczne deformacje pierwotnej rzeźby stanowią formy antropologiczne – wyrobiska poeksploatacyjne. Największe zespoły wyrobisk o powierzchni kilkunastu ha
i głębokości kilkunastu metrów znajdują się w okolicach byłej cegielni w Chmielowicach oraz w Osinach. Znacznie mniejsze rozmiarami, ale bardzo liczne, są wyrobiska po eksploatacji kruszywa, obecne na gruntach wszystkich wsi.

Obszar gminy leży na wschodnim skłonie tzw. depresji śląsko - opolskiej (inne nazwy: kreda opolska, niecka opolska). Depresja śląsko-opolska stanowi izolowany płat utworów kredowych w środkowej części Opolszczyzny. Skały kredowe leżą tu niezgodnie na ściętej powierzchni i zapadają pod niewielkim kątem w kierunku zachodnim i południowo - zachodnim. Od dołu zalegają piaski i piaskowce z glaukonitem. Wyżej występują margle ilaste i wapienie margliste. Margle ilaste górne, łącznie z wyżej ległymi iłami trzeciorzędowymi są eksploatowane przez cegielnię w Chmielowicach.

Utwory trzeciorzędowe odsłaniają się na powierzchni lub występują pod niewielkim nakładem czwartorzędowym (1 – 3 m) w północnej części gminy – w stromych zboczach pradoliny Odry oraz we wschodniej części gminy – wzdłuż doliny Prószkówki, gdzie tworzą erozyjny cokół wysokiej terasy Odry. Lokalne wyniosłości podłoża trzeciorzędowego stwierdzono ponadto w Polskiej Nowej Wsi, Komprachcicach, Osinach i w Pucniku.

Najstarsze utwory czwartorzędowe są w gminie reprezentowane przez gliny zwałowe, zachowane fragmentarycznie w dnach dolin kopalnych. Po wschodniej stronie doliny Prószkówki i częściowo także po jej zachodniej stronie, występują plejstoceńskie piaski i pospółki rzeczne, wysokiej terasy erozyjno – akumulacyjnej Odry. W północnym fragmencie gminy (Żerkowice) są też obecne piaski oraz piaski ze żwirem średniej terasy Odry.

Najmłodszymi osadami są holoceńskie mady rzeczne – gliny piaszczyste i pylaste, piaski zaglinione, piaski próchnicze, namuły organiczne i torfy – wypełniające dna dolin.

Analiza zagospodarowania przestrzennego

Gmina zasadniczo pełni dwie funkcje: mieszkaniową związaną z dojazdami do pracy, głównie do Opola i funkcję rolniczą.


Powiązania zewnętrzne gminy wyznaczają:

 • autostrada A-4 Zgorzelec - Korczowa,

 • drogi wojewódzkie: Prądy – Opole (435) i Wawelno – Prószków (429).

 • drogi powiatowe:

  • Komprachcice – Jaczowice (nr 1717 O),

  • Dąbrowa – Wawelno (nr 1720 O)

  • Chmielowice – Prószków (nr1754 O),

  • Osiny – Dziekaństwo (nr 1755 O)

  • Chróścina – Polska Nowa Wieś (nr 1756 O),

  • Opole – Komprachcice (nr 1763 O),

  • Chmielowice – Opole (nr 1766 O)

 • drogi gminne:

  • Bierkowice – Żerkowice – Chmielowice – dł. 2430 m (ul. Spokojna, Leśna, Polna)- (nr 104001 O)

  • Winów – Dziekaństwo – dł. 480 m (ul. Polna)- (nr 104002 O),

  • Chmielowice – Gąsów – Komprachcice – dł. 1900 m (ul. Cmentarna – Chróścińska)- (nr 104003 O),

  • Komprachcice – Domecko – dł. 3000 m (ul. Prószkowska – Brzozowa)- (nr 104004 O)

  • Domecko – dł. 1480 m (ul. Cmentarna)- (nr 104005 O)

  • Domecko – Pucnik – Nowa Kuźnia – dł. 3060 m (ul. Jaśkowska – Prószkowska)- (nr 104006 O)

  • Komprachcice – dł. 1700 m (ul. Krzyżowa)- (nr 104007 O)

  • Polska Nowa Wieś – dł. 1650 m (ul. Siedliskowa)- (nr 104008 O)

 • linie kolejowe:

 • magistralna - Bytom – Wrocław (nr 132)

 • drugorzędna - Opole – Nysa (nr 287)

 • wodociąg grupowy „Prószków”,

 • system kanalizacji sanitarnej,

 • linie wysokich napięć

 • międzygminne składowisko odpadów komunalnych w fazie rekultywacji (gmina Komprachcice i Gmina Prószków), kierunek rekultywacji: rolny;

 • gazociągi wysokiego ciśnienia relacji:

 • Zdzieszowice – Wrocław DN 350 PN 4,0 MPa,

 • Zdzieszowice – Wrocław DN 350 PN 4,0 MPa - nieczynny gazociąg;

 • obszar chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie, w zasięgu którego znajduje się południowo – zachodni obszar gminy,

 • obszar głównych zbiorników wód podziemnych GZWP 335 (Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie) i GZWP 337 (Dolina Kopalna Lasy Niemodlińskie).

Pobieranie 0.51 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna