Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy komprachcice na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 2016”Pobieranie 0.51 Mb.
Strona4/17
Data28.04.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

4.2. Ocena stanu środowiska


Wody powierzchniowe

Obszar Gminy Komprachcice w całości należy do zlewni Odry. Udział procentowy terenów gminy w całkowitej powierzchni zlewni jest niewielki i wynosi ok. 0,08%. Na wysokości gminy domyka się część zlewni o powierzchni 10989,0 km2, co stanowi 9,25% całkowitego dorzecza Odry.

W dorzeczu Odry na terenie gminy wyróżnić można podrzędną zlewnię Prószkowskiego Potoku i Olszanki. Niewielki obszar gminy w części zachodniej należy do zlewni Ścinawy Niemodlińskiej będącej dopływem Nysy Kłodzkiej.

Najważniejszymi ciekami terenu gminy są: • Prószkowski Potok – płynący w części wschodniej od południa na północ wzdłuż granicy gminy,

 • Olszanka – stanowiąca na ok. 2 km odcinku wschodnią granicę gminy na wysokości Dziekaństwa,

 • Ochodzanka – odwadniająca południową część gminy między Komprachcicami i Ochodzem,

 • Bródek – odwadniający północną część gminy.

Charakterystyczną cechą systemu hydrograficznego omawianego terenu jest asymetryczność przebiegu cieków w części zachodniej i wschodniej. Układ systemu hydrologicznego jest nierównomierny, najważniejsze rzeki płyną na wschodzie wzdłuż granicy gminy. Ich dopływy są prostopadłe do głównych cieków i płyną równolegle. Poprzedzielane są ciągami łagodnych wyniesień. Na terenie gminy nie występują różnice w charakterze reżimu hydrologicznego poszczególnych rzek. Wszystkie są rzekami typowo nizinnymi, charakteryzującymi się małą gwałtownością wezbrań i przewagą przepływu laminarnego nad turbulentnym, niosącymi głównie materiał ilasty składany podczas wylewów w mady. Zwiększone tendencje do przepływu turbulentnego oraz transport grubszych niż ilasta frakcji są charakterystyczne jedynie dla okresów silnych wezbrań. Ogólny północny kierunek spływu wód sieci rzecznej jest zgodny z typowym kierunkiem dla południowej i centralnej Opolszczyzny, gdzie rzeki spływają z gór i pogórzy poprzez równiny i płaskowyże do doliny Odry, stanowiącej główną wklęsłą oś geomorfologiczną regionu.Wody podziemne

Na terenie gminy Komprachcice występują 3 piętra wód podziemnych: • piętro czwartorzędowe - występuje na całym obszarze gminy z wyjątkiem wychodni ilastych utworów trzeciorzędowych w północnej i wschodniej części. Zwierciadło wody tego piętra jest przeważnie swobodne i zalega na głębokości od 0,5m w dolinach rzek do kilku, a miejscami kilkunastu metrów na wysoczyźnie plejstoceńskiej. Utworami wodonośnymi są piaski, piaski ze żwirem i żwiry rzeczne lub wodnolodowcowe.

Piętro czwartorzędowe nie jest chronione przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenów przez nadległą warstwę utworów nieprzepuszczalnych. Jakość wody
z wierconych ujęć jest generalnie zła, występuje nadmiar związków żelaza i manganu. W przypadku studni kopanych sytuacja jest jeszcze gorsza, gdyż w wielu z nich stwierdzono dodatkowo zanieczyszczenia bakteriologiczne.

 • piętro trzeciorzędowe - związane jest z przewarstwieniami piaszczystymi wśród utworów ilastych miocenu. Zwierciadło wody jest napięte, nawiercono je na głębokości od 4 do 28 m pod poziomem terenu.

Trzeciorzędowe piętro wodonośne jest dość dobrze izolowane od stropu przez warstwę ilastą o zmiennej grubości. Jakość wody jest nienajlepsza; są to wody miękkie z nadmiarem związków żelaza i manganu.

 • piętro górno-kredowe - występuje w szczelinowych piaskowcach cenomanu. W jedynej studni, ujmującej ten poziom wodonośny, warstwę wodonośną nawiercono w przelocie 225,0 – 236,5 m.ppt, stabilizuje się na głębokości 21,0m. Poziom kredowy jest bardzo wydajny (77m3/godz.), ale woda pod względem chemicznym nie nadaje się do picia i celów gospodarczych – jest bardzo twarda, zawiera duże ilości siarczanów i chlorków.

Tereny gminy charakteryzują się zróżnicowaną głębokością poziomu zalegania wód gruntowych. W dolinach rzek poziom położony jest bardzo płytko, nierzadko kilkadziesiąt cm pod powierzchnią terenu, na obszarach starych teras akumulacyjnych plejstoceńskich oraz utworów wodnolodowcowych poziom waha się od 2 do 5 m, zaś na wyniesieniach wysoczyzny sięga 5-10 m.

Pod obszarami gminy zalega jeden Główny Zbiornik Wód Podziemnych – GZWP 335 - zaproponowany do Obszaru Wysokiej Ochrony (Kleczkowski red. 1990). Dominujące kierunki przepływu wód podziemnych w zbiorniku są zgodne z kierunkiem opadania terenu, tzn. przebiegają z południowego-zachodu na północny wschód z prędkością 30-100 m/a. W warunkach regionu jest to ruch średnio szybki.

Walory przyrodnicze

Lasy

Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego posiadają funkcje produkcyjne, społeczne, a przede wszystkim rekreacyjne. W gminie lasy wraz z gruntami leśnymi zajmują ok. 19,9 % powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości gminy jest zbliżony do przeciętnej lesistości województwa (25,5%) i kraju (27,5%).


Grunty Lasów Państwowych zajmują 1 014,8 ha a lasy należące do właścicieli prywatnych zajmują 92,2 ha. Większość lasów należy do Lasów Państwowych i podlega Nadleśnictwu w Prószkowie. Lasy w rejonie Komprachcic leżą w obrębie II przyrodniczo – leśnym Krainy Śląskiej, dzielnicy IV Równiny Niemodlińsko – Grodkowskiej.

Lasy tworzą zwarty kompleks w południowo – zachodniej części gminy (fragment kompleksu Borów Niemodlińskich) oraz małe skupiska rozrzucone po całej gminie; najwięcej w rejonie krawędzi morfologicznej pradoliny Odry między Wawelnem i Polską Nową Wsią. Większe kompleksy leśne to głównie wschodnie fragmenty Borów Niemodlińskich, pełnią funkcję naturalnej otuliny dla zachodniej i południowo-zachodniej części gminy, a zwłaszcza dla zabudowy wsi Komprachcice i przyległych obszarów. Drobnopowierzchniowe fragmenty leśne, rozproszone na tym terenie, stanowią izolowane refugia faunistyczno-florystyczne, podnoszące stopień bioróżnorodności na tym obszarze. Doliny większych cieków wodnych, zwłaszcza Prószkowskiego Potoku, porastają małe oraz izolowane fragmenty lasów łęgowych. Są one jednak silnie odkształcone i często są zachowane jedynie w postaci ubogiej warstwy runa. Są to niewielkie pozostałości dawnych większych bogatszych gatunkowo ekosystemów łęgowych i olesów, towarzyszących dopływom Odry.

Dominują siedliska boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego. Niewielkie obszary, głównie źródliska rzek, stanowią siedliska wilgotne: bór mieszany wilgotny, las mieszany wilgotny i las wilgotny. Gatunkami lasotwórczymi są sosna, dąb, świerk, brzoza, w domieszce – modrzew, grab, olcha. Podszyty i runo leśne są na ogół dobrze rozwinięte.

Zarządzeniem Nr 143 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa


z dnia 29 maja 1995r. lasy na obszarze Gminy Komprachcice uznane zostały za lasy ochronne z uwagi na:

- przynależność do II strefy uszkodzenia przez przemysł,

- pełnienie funkcji wodochronnej,

- pełnienie funkcji chroniącej środowisko przyrodnicze wokół miasta.


Wszystkie lasy w kompleksie Borów Niemodlińskich zaliczają się do I grupy masowego wypoczynku. Ekosystemy te objęte są ochroną prawną w formie obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie" utworzonego uchwałą nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu w 1988 roku utrzymanego rozporządzeniem nr P/12/98 Wojewody Opolskiego z dnia 17 czerwca 1998 roku (Dziennik Ustaw Województwa Opolskiego nr 17 z dnia 17.06/1998r. poz. 84).
Zbiorowiska roślinne

Roślinność rzeczywista Gminy Komprachcice oraz jej bogactwo jest odzwierciedleniem bardzo dużej ilości siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku różnej żyzności gleb, warunków wodnych i mikroklimatycznych. Dominującymi zbiorowiskami na tym terenie są zbiorowiska segetalne oraz leśne i łąkowe.

Prószkowski Potok, żwirownie, glinianki, nieliczne stawy hodowlane oraz strumienie i rowy melioracyjne stanowią dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych na omawianym terenie przez fitocenozy z klas Lemnetea minoris i Potametea. Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem wodnym na terenie gminy Komprachcice jest zespół rzęsy trójrowkowej Lemnetum trisulcae, który występuje często w różnego rodzaju płytkich zbiornikach wodnych. W zbiorowisku tym dominuje najczęściej rzęsa drobna Lemna minor. Do najbardziej interesującego, ze względu na rzadkość występowania w skali regionu, zespołu wodnego na terenie gminy należy zespół rdestnicy nawodnej Potametum nodosi i rdestnicy grzebieniastej Potametum pectinati stwierdzone w nieczynnych gliniankach na zachód od Chmielowic oraz zespół pływacza zwyczajnego Lemno-Utricularietum vulgaris.
Otoczenie zbiorników wodnych stanowią najczęściej różnego typu zbiorowiska szuwarowe. Wśród szuwarów właściwych do najczęściej występujących należy szuwar trzciny pospolitej Phragmitetum australis, szuwar pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae oraz szuwar ponikła błotngo Eleocharitetum palustris. Nieco wyższe położenia w stosunku do siedlisk szuwaru właściwego, zajmują szuwary wielkoturzyowe. Do najpospolitszych zbiorowisk tego typu należy zespół kosaćca żółtego Iridetum pseudacori zajmującego strefy przybrzeżne małych zbiorników, a także rowy i wilgotne obniżenia terenu na całym terenie gminy, zespół turzycy błotnej Caricetum acutiformis występujący pospolicie w różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych, a także zespół turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae, zespół turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis i zespół turzycy sztywnej Caricetum gracilis.
Dosyć pospolite w gminie Komprachcice są zespoły roślinne użytków rolnych, zarówno upraw zbożowych jak i okopowych. Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin zbożowych (rząd Centauretalia cyani) oraz okopowych (rząd Polygono-Chenopodietalia) zajmują miejscami duże powierzchnie i stanowią bardzo ważny element krajobrazu, szczególnie w centralnej i południowej części gminy. Na obszarze badanej gminy do acidofilnego związku Aperion spicae-venti należą wykształcone na żyźniejszych glebach gliniasto-piaszczystych zespoły: maku piaskowego Papaveretum argemones oraz wyki czteronasiennej Vicietum tetraspermae. Najczęściej spotykanym zespołem upraw zbożowych jest Papaveretum argemones, który wykształca się w postaci typowej na większości powierzchniach gruntów ornych.
Flora

Na terenie Gminy Komprachcice stwierdzono występowanie 21 gatunków roślin objętych ochroną. Są to: • chronione ściśle

 • Centuria nadobna Centaurium pulchellum

 • Centuria pospolita Centaurium erythraea

 • Kotewka orzech wodny Trapa natans

 • Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis

 • Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine

 • Listera jajowata Listera ovata

 • Podkolan biały Platanthera bifolia

 • Pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris

 • Róża francuska Rosa gallica

 • Śniedek baldaszkowy Ornithogallum umbellatum

 • Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum

 • Włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans

 • Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.)

 • chronione częściowo

 • Barwinek pospolity Vinca minor

 • Bluszcz pospolity Hedera helix

 • Grążel żółty Nuphar lutea

 • Kalina koralowa Viburnum opulus

 • Konwalia majowa Convallaria majalis

 • Kopytnik pospolity Asarum europaeum

 • Kruszyna pospolita Frangula alnus

 • Wilżyna ciernista Ononis spinosa

Wśród gatunków roślin stwierdzonych na terenie gminy na uwagę zasługują również gatunki rzadkie w skali województwa i regionu. Najciekawsze z nich to: • Bniec dwudzielny Melandrium noctiflorum

 • Chondrilla sztywna Chondrilla juncea

 • Czosnek kątowaty Allium angulosum

 • Gruszyczka mniejsza Pyrola minor

 • Kąkol polny Agrostemma githago

 • Kiksja oszczepoawata Kicxia elatine

 • Koniopłoch łąkowy Silaum silaus

 • Krwawnica wąskolistna Lythrum hyssopifolia

 • Niedośpiałek maleńki Centunculus minimus

 • Ostrożeń siwy Cirsium canum

 • Ponikło igłowate Eleocharis acicularis

 • Rdestnica nawodna Potamogeton nodosus

 • Rzepik wonny Agrimonia procera

 • Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre

 • Stokłosa żytnia Bromus secalinus

 • Szczodrzeniec główkowaty Chamaecytisus supinus

 • Szczodrzeniec rozesłany Chamaecytisus ratisbonensia

 • Szczodrzyk czerniejący Lembotropis nigricans

 • Wężymord niski Scorzonera humilis

 • Złoć łąkowa Gagea pratensis

Na terenie Gminy Komprachcice stwierdzono występowanie 7 siedlisk chronionych na podstawie dyrektywy habitatowej UE (numery zgodne z numeracją na załączniku kartograficznym): • Zalewane muliste brzegi rzek (Bidentalia tripartiti) – występują na krótkich odcinkach w dolinie Prószkowskiego Potoku.

 • Nizinne rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) – występują na niewielkich powierzchniach w Prószkowskim Potoku.

 • Mokre łąki użytkowane ekstensywnie (Angelico-Cirsietum oleracei=Cirsio-Polygonetum, Cirsietum rivularis) – występują na niewielkich powierzchniach w okolicach Domecka, Wawelna i Chmielowic.

 • Szuwary wielkoturzycowe (Cicuto-Caricetum pseudocyperi) – stwierdzone na niewielkich powierzchniach w nieczynnych gliniankach na zachód od Chmielowic.

 • Grąd środkowoeuropejski (Galio sylvatici-Carpinetum betuli) – występuje na niewielkich powierzchniach w okolicach Polskiej Nowej Wsi.

 • Łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum=Circaeo-Alnetum) – występuje na niewielkich powierzchniach w miejscach zabagnionych w dolinie Prószkowskiego Potoku, m.in. w Chmielowicach.

 • Olsy i łozowiska (Alnetea glutinosae) – występują na niewielkich powierzchniach miejscami wzdłuż brzegów Prószkowskiego Potoku i jego dopływów.


Obszary przyrodniczo cenne

W celu ochrony europejskiego systemu dziedzictwa przyrodniczego w 1992 r. została przyjęta przez Radę Europy Europejska Sieć Ekologiczna ECONET. W 1995 r. powstała koncepcja polskiej sieci ekologicznej, która miała być częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej ECONET. Sieć ECONET-PL składa się z obszarów węzłowych, w skład których wchodzą biocentra i strefy buforowe, z korytarzy ekologicznych i obszarów wymagających unaturalnienia.Obszary węzłowe1 terenu Gminy Komprachcice reprezentowane są przez:

 • obszary węzłowe leśne i zadrzewieniowe

  • kompleks leśny Borów Niemodlińskich w południowej i południowo-zachodniej części gminy,

  • kompleks leśny przy wyrobiskach eksploatacyjnych na północ od Polskiej Nowej Wsi (przy granicy z gruntami wsi Chróścina (Gm. Dąbrowa),

  • kompleks leśny na wschód od Wawelna,

  • kompleks leśno-wodny wyrobisk poeksploatacyjnych między Chmielowcami i Mechnicami,

  • park w Domecku,

  • niewielkie kompleksy leśne w dolinie Ochodzanki między Pucnikiem i Ochodzami,

 • obszary węzłowe łąkowe

 • łąki lotniska w Polskiej Nowej Wsi,

 • łąki położone w dolinie Ochodzanki, między Komprachcicami i Ochodzem,

 • łąki w dolinie cieku na południe i wschód od Wawelna,

 • łąki położone w dolinie Prószkowskiego Potoku między Nową Kuźnią i Domeckiem,

 • łąki w Osinach i Chmielowcach.

 • obszary węzłowe wodne i wodno-błotne

 • dolinę Ochodzanki,

 • koryto i przykorytową część doliny Prószkowskiego Potoku,

 • wyrobiska na północ od Polskiej Nowej Wsi,

 • wyrobiska w Osinach,

 • wyrobiska między Chmielowcami i Mechnicami,

 • stawy w Domecku.

Uwarunkowania ekologicznego systemu przestrzennego i krajobrazowego stworzyły możliwość powstania kilku korytarzy ekologicznych2 o zróżnicowanej randze:

 • o randze międzynarodowej:

 • dolina Odry – jest najważniejszym korytarzem ekologicznym mimo, że sama współczesna dolina nie występuje na terenie gminy. Występuje jedynie jej pradolina i najstarsze terasy nadzalewowe. Cechą stanowiącą o jego dużej potencjalnej drożności jest znaczna szerokość, natomiast ograniczeniem w spełnianiu funkcji ekologicznej jest przekształcenie struktury przez grunty orne oraz miejscowo silne zbliżenie zabudowy jednostek osiedleńczych do rzeki.

 • o randze regionalnej:

 • dolina Prószkowskiego Potoku - zapewnia łączność przestrzenną ekologicznego systemu przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie z korytarzem ekologicznym doliny Odry i obszarem węzłowym biocentrum 17M. ECONET-PL o randze międzynarodowej Dolina Środkowej Odry. Jednocześnie umożliwia zasilanie zdegradowanych terenów gminy.

 • kompleks Borów Niemodlińskich - w obrębie kompleksu występują ciągi ekologiczne migracji leśnych gatunków flory i fauny.
 • o randze lokalnej:

 • dolina Ochodzanki - łączy dolinę Prószkowskiego Potoku z kompleksem Borów Niemodlińskich.

 • dolina Olszanki - łączy dolinę Odry z doliną Prószkowskiego Potoku i pozostałymi elementami systemu gminy.


Obszary NATURA 2000

Na terenie gminy nie zostały powołane obszary Natura 2000.


Obszar chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie

Południowo-zachodnia część Gminy Komprachcice położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu pod nazwą Bory Niemodlińskie (OCHK Bory Niemodlińskie). Obszar ten obejmuje położony na Równinie Niemodlińskiej zwarty kompleks leśny z licznymi stawami, będący ostańcem dawnej Puszczy Niemodlińskiej. Przeważająca część Borów należy do zlewni Ścinawy Niemodlińskiej - prawobrzeżnego dopływu Nysy Kłodzkiej. Tylko północna część odwadniana jest przez Prószkowski Potok wpadający bezpośrednio do Odry.

W granicach OCHK Bory Niemodlińskie znajduje się 7 rezerwatów: „Jaśkowice”, „Jeleni Dwór”, „Blok”, „Przysiecz”, „Staw Nowokuźnicki”, „Złote Bagna” i „Prądy” oraz 5 projektowanych rezerwatów przyrody - „Sangów”, „Stawy Tułowickie”, „Chrzelice”, „Rogów” i „Topiel”. Inne ustawowo chronione obiekty tego obszaru to kilkadziesiąt pomników przyrody i kilka użytków ekologicznych. Żaden z wymienionych obiektów nie jest zlokalizowany na terenie Gminy Komprachcice.
Pomniki przyrody

Na terenie Gminy Komprachcice nie zaproponowano do ochrony obiektów mających cechy pomników przyrody. Jedynymi obiektami, które w przyszłości mogłyby mieć taki status są aleje drzew przydrożnych między Chróściną i Polską Nową Wsią, między Chróściną i Wawelnem oraz między Wawelnem i Polską Nową Wsią, a także aleje w okolicach Pucnika.

W obrębie kompleksu leśnego Borów Niemodlińskich w kilku oddziałach leśnych zlokalizowano starsze egzemplarze drzew liściastych (głównie dębu) jednak ich rozmiary są zbyt małe do uznania za pomniki przyrody. Podobnie jest wzdłuż koryta Prószkowskiego Potoku, gdzie również występują dorodne drzewa liściaste, ale nie osiągające jeszcze rozmiarów pomnikowych.


Proponowane formy ochrony przyrody:

Proponuje się sporządzenie dokumentacji przyrodniczej i ewentualne objęcie ochroną prawną następujących wyróżniających się obiektów przyrodniczych i terenów, nadając im statut następujących form ochrony przyrody: • Użytek Ekologiczny „Glinianki” - obszar zlokalizowany jest między Chmielowcami i Mechnicami i obejmuje wyrobiska poeksploatacyjne gliny.

 • Użytek ekologiczny „Wilgotne Łąki” - obszar zlokalizowany ok. 1,2 km na E od Wawelna przy granicy z gminą Dąbrowa. Na terenie projektowanego użytku występują ekstensywnie użytkowane i nieużytkowane łąki zmiennowilgotne i wilgotne z populacjami kilku rzadkich w regionie i kraju gatunków roślin oraz kilkunastoma chronionymi gatunkami zwierząt.

 • Użytek Ekologiczny „Mokre Łąki” - zlokalizowany ok. 0,2 km na S od południowych zabudowań Wawelna w obniżeniu wysoczyzny polodowcowej wykorzystanym przez niewielki ciek.

 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Prószkowskiego Potoku” - proponowany do ochrony obszar obejmuje doliną Prószkowskiego Potoku ciągnącą się wzdłuż wschodniej granicy gminy. Obszar charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami krajobrazowymi oraz znaczną różnorodnością biologiczną.

 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Ochodzanki” - obszar proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego zlokalizowany jest w dolinie Ochodzanki na zachód i wschód od Ochodzy. Na podmokłym podłożu z płytko występującymi wodami gruntowymi oraz przy mułowo-torfowych glebach wykształciły się tu cenne biocenozy wodno-błotne.

 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Skarpa Pradoliny Odry” - obszar proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego obejmuje wyraźnie zaznaczającą się w krajobrazie zachodniej części gminy krawędź erozyjną i stoki pradoliny Odry. Na terenie proponowanego zespołu powinno się bardzo rygorystycznie egzekwować ochronę walorów fizjonomicznych i nie dopuścić do zabudowy krawędzi erozyjnej oraz stoków.

 • Stanowisko Dokumentacyjne „Margle z Komprachcic”.

Rysunek 1. Lokalizacja proponowanych form ochrony przyrody oraz projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych względem położenia Gminy Komprachcice.


Fauna

Na obszarze gminy zgodnie z przeprowadzoną w 2006 r. inwentaryzacją przyrodniczą stwierdzono występowanie następujące gatunki zwierząt objęte ochroną (według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną): • borowiec wielki Nyctalus noctula

 • gacek brunatny Plecotus auritus/gacek szary Plecotus austriacus (wymagający ochrony czynnej)

 • jeż europejski Erinaceus europaeu (wymagający ochrony czynnej)

 • kret Talpa europaea (objęty ochroną częściową)

 • łasica Mustela nivalis

 • nocek rudy Myotis daubentonii (wymagający ochrony czynnej)

 • nornik polny Microtus arvalis

 • ryjówka aksamitna Sorex araneus

 • wiewiórka Sciurus vulgaris

Ponadto na terenie Gminy Komprachcice wyróżnić można takie gatunki zwierząt jak:

 • zając szarak Lepus europaeus

 • sarna Capreolus capreolus

 • mysz leśna Apodemus flavicollis

 • kuna leśna Martes martes

 • lis Vulpes vulpes

Gleby

Na obszarze gminy Komprachcice występują następujące typy gleb: • rędziny – należące do działu gleb litogenicznych, występują w bardzo nieznacznym udziale na wychodniach podłoża górnokredowego.

 • brunatne właściwe – należące do działu gleb autogenicznych, występują na dużych obszarach w centralnej części gminy,

 • brunatne kwaśne – należące do działu gleb autogenicznych, występują pospolicie, m.in. w okolicach Domecka,

 • płowe – należące do działu gleb autogenicznych, występują lokalnie w centralnej i północnej części badanego obszaru,

 • rdzawe i bielicowe – należące do działu gleb autogenicznych, występują pospolicie na południu w obrębie Borów Niemodlińskich.

 • czarne ziemie – należące do działu gleb semihydrogenicznych, występują głównie w pobliżu obniżeń dolinnych,

 • murszowe i murszowate – należące do działu gleb hydrogenicznych, występują na niewielkich powierzchniach w dolinie Prószkowskiego Potoku i Ochodzanki.

 • aluwialne mad rzecznych – należące do działu gleb napływowych, występują pospolicie na terasach dennych Prószkowskiego Potoku, Krzywuły, Olszanki, Bródka, Ochodzanki.

 • industrio i urbanoziemne – należące do działu gleb antropogenicznych, zajmują duże obszary na terenach osadniczych wzdłuż dróg Opole – Niemodlin i Chmielowice – Domecko – Nowa Kuźnia. Są to gleby przekształcone przez zabudowę mieszkaniową, zwałowiska i ciągi infrastruktury technicznej.

Zasoby kopalin

Na terenie gminy Komprachcice stwierdzono dotychczas występowanie następujących surowców mineralnych: • surowce ilaste ceramiki budowlanej,

 • węgiel brunatny,

 • kruszywo naturalne (piaski i pospółki).


Surowce ilaste – związane są z odsłonięciem iłów trzeciorzędowych w północnej
i wschodniej części gminy. Aktualnie eksploatowane jest złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej i piasków schudzających „Komprachcice”. Złoże położone jest na terenie wsi Komprachcice i Chmielowice w gminie Komprachcice oraz Chróścina w gminie Dąbrowa.

Koncesja Wojewody Opolskiego na wydobywanie surowca ilastego i piasku schudzającego ze złoża – nr 69/98 z dnia 30.06.1998r., znak Oś.II – 7512/15/98 – udzielona została Przedsiębiorstwu Handlowo – Produkcyjnemu EXLAND Spółka z o.o. w Katowicach na okres 20 lat, na powierzchnię 5,45 ha.

Na terenie gminy istnieją możliwości udokumentowania przynajmniej jeszcze jednego złoża o podobnej wielkości i równie korzystnych parametrach, jak złoże „Komprachcice”.
Węgiel brunatny – występowanie tego surowca na terenie gminy wiąże się także z formacją trzeciorzędową. Obecnie udokumentowane jest jedno złoże węgla „Polska Nowa Wieś” położonego na terenie Polskiej Nowej Wsi.

Jakość surowca predysponuje go do wykorzystania jedynie na cele lokalne ze względu na niską kaloryczność i dużą zawartość popiołu. Złoże nie jest eksploatowane.W rejonie byłej cegielni Komprachcice występuje nie udokumentowane złoże węgla brunatnego o miąższości przekraczającej 3,5m.
Kruszywo naturalne – przydatne w stanie rodzimym dla celów budowlanych, stanowią piaski i pospółki wodno – lodowcowe występujące dość powszechnie na terenie całej gminy. Dotychczas nie udokumentowano formalnie żadnego kruszywa na obszarze gminy.


Tabela 1. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie gminy znajdujące się w bazie zasobów geologicznych PGI

Lp.

Nazwa obszaru górniczego

Stan

Nazwa złoża

Kopalina

Zagospodarowanie

Użytkownicy

Pow. obszaru górniczego [m2]

Pow. terenu górniczego [m2]

Zasoby geologiczne bilansowane/przemysłowe [tys. ton]

1.

Komprachcice


zniesiony


Komprachcice


Surowce ilaste ceramiki budowlanej

Eksploatacja złoża zaniechana


EURO INVEST + własność prywatna

56 087

114 250

7 397/-

2.

84 750

180 225

Złoża nie znajdujące się w bazie zasobów geodezyjnych PGI

3.

-

-

Polska Nowa Wieś

Węgiel brunatny

Złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo

-

-

-

747/-

4.

-

-

Domecko

Kruszywa naturalne

Złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo

-

-

-

260/-

Źródło: www.pgi.gov.pl
Pole elektromagnetyczne

Na terenie Gminy Komprachcice występują następujące źródła emitujące pola elektromagnetycznego: • linie energetyczne wysokiego napięcia,

 • stacje transformatorowe,

 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej,

 • stacje linii radiowych wraz z nadajnikiem.

Pobieranie 0.51 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna