Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy komprachcice na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 2016”


 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektówPobieranie 0.51 Mb.
Strona5/17
Data28.04.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

4.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektów


Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie powiatu i tym samym pozytywnie wpływać będą na zdrowie człowieka. W związku z rozwojem gospodarczym regionu, wzrostem inwestycji przemysłowych i poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce brak realizacji zapisów Programu prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów środowiska.

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice:  • pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym wytwarzaniem ścieków,

  • postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,

  • utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,

  • degradacja walorów krajobrazu,

  • zwiększającą się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu,

  • zwiększającą się liczba mieszkańców narażonych na promieniowane elektromagnetyczne.

W przypadku gdy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.
Celem projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice jest wdrożenie na terenie powiatu systemu gospodarki odpadami, który będzie zgodny z KPGO 2010 i innym dokumentami z tego zakresu.

Nie wdrożenie założeń planu spowoduje dalsze pogarszanie się stanu środowiska, pogłębiając istniejące już niekorzystne oddziaływania. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji założeń projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice są następujące:  • zwiększona emisja pyłów i gazów do atmosfery, pogorszenie jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby, straty w bioróżnorodności – wynik powstawanie „dzikich wysypiska śmieci”, spalanie odpadów w paleniskach domowych, niewłaściwie postępowanie z odpadami zawierającymi azbest,

  • niszczenie zasobów leśnych – występowanie „dzikich wysypisk odpadów”,

  • negatywne oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska – niewłaściwe postępowanie z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi.

Taki stan środowiska będzie negatywnie wpływał na zdrowie i standard życia ludzi.

5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

5.1. Wody powierzchniowe


Obecnie klasyfikacje wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1008). Z uwagi na to, że badania jakości wód były prowadzone przed wejściem w życie rozporządzenia oparto się na nieobowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284).

Ocenę jakości wód powierzchniowych do połowy 2008 roku, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wykonano według wyżej cytowanego nieobowiązującego rozporządzenia (Dz.U. Nr 32, poz. 284), które straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa opolskiego przeprowadza WIOŚ w Opolu. Na terenie Gminy Komprachcice nie wyznaczono żadnego punktu pomiarowo-kontrolnego w ramach monitoringu operacyjnego i regionalnego prowadzonego w 2007r. w województwie opolskim.

Najbliższy punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu operacyjnego zlokalizowany jest na rzece Olszanka w gminie Opole, w dorzeczu Odry i zlewni Odry. Punkt pomiarowo-kontrolny na rzece Olszanka zlokalizowany jest poniżej Gminy Komprachcice. Wskazać należy zatem, że na jakość wody w w/w ppk mają wpływ zanieczyszczenia pochodzące (niesione) z terenu gminy.


Na podstawie wyników przeprowadzanych przez WIOŚ w Opolu badań, dokonano ogólnej oceny wód rzeki Olszanka kontrolowanych w 2007 roku.
Tabela 2. Ocena ogólna wód powierzchniowych kontrolowanych w 2007 roku.

Lp.

Gmina

Nazwa rzeki

Nazwa ppk

Klasa wód w ppk

Wskaźniki decydujące o klasie wód

III klasa

IV klasa

V klasa

1.

Opole

Olszanka

Opole ul. Krapkowicka

V

-

-


NO3, bakterie kałowe

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2007r., WIOŚ Opole.

Rzeka Olszanka w badanym zakresie zalicza się do wód V klasy (wody złej jakości) - ze względu na ponadnormatywną zawartość NO3 i bakterii kałowych.Pobieranie 0.51 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna