Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy komprachcice na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 2016”Pobieranie 0.51 Mb.
Strona6/17
Data28.04.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

5.2. Wody podziemne


Na terenie Gminy Komprachcice nie występują punkty pomiarowo-kontrolne wchodzące w sieć monitoringu operacyjnego i diagnostycznego prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w latach 2006 i 2007.

Na terenie gminy brak jest stacji uzdatniania wody. Woda pobierana na ujęciu w Prószkowie wprowadzana jest bezpośrednio do sieci wodociągowej.W dniu 18.08.2009r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu pobrała do analizy próbki wody do badań w zakresie monitoringu przeglądowego z wodociągu publicznego Prószków w punkcie: Komprachcice-Przedszkole. Ze sprawozdania z badania wody z wymienionego wodociągu wynikało, że woda pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

5.3. Powietrze atmosferyczne


Na terenie Gminy Komprachcice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi bezpośredni monitoring powietrza poprzez jedną stację pomiarową: „Komprachcice_pasywne_36”. Wyznaczona stacja, o typie pomiaru pasywnym, rejestruje stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu na terenie gminy. Stacja pomiarowa leży w granicach powiatu opolskiego i prowadzi monitoring jakości powietrza dla strefy opolskiej począwszy od 31.03.2004 roku.
Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące założenia:

  • klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej; nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza,

  • klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń wartości dopuszczalnych,

  • klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP.


Tabela 3. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008.

Strefa

Ochrona zdrowia

Ochrona roślin

SO2

NO2

C6H6

CO

PM10

Pb

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

SO2

NOx

O3

Strefa opolska

A

A

A

A

C

A

A

A

A

C

C

A

A

C

Źródło: Publikacje Wydziału Monitoringu - jakość powietrza w 2008r., WIOŚ Opole, 2008 r.
Tabela 4. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2007.

Strefa

Ochrona zdrowia

Ochrona roślin

SO2

NO2

C6H6

CO

PM10

Pb

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

SO2

NOx

O3

Strefa opolska

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

A

A

C

Źródło: Publikacje Wydziału Monitoringu - jakość powietrza w 2007r., WIOŚ Opole, 2007

W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza strefę opolską dla kryterium oceny zdrowia zakwalifikowano do klasy C pod względem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10, benzo(a)pirenem, i ozonem. W związku z tym, dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych.

W przypadku kryterium ochrony roślin, strefa opolska uzyskała wynikową klasę C (co oznacza pogorszenie ze względu na poziom ozonu O3 w porównaniu do lat 2005-2006) i podobnie potrzebę opracowania specjalnego programu w tym zakresie.

W roku 2008 nastąpiło pogorszenie jakości powietrza w strefie opolskiej pod względem stężenia pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w stosunku do jakości powietrza z 2007r. dla tej strefy.


Marszałek Województwa Opolskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska jest zobowiązany uchwalić Program Ochrony Powietrza (POP) po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Starostę Opolskiego.

Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego, którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego.Pobieranie 0.51 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna