Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy komprachcice na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 2016”Pobieranie 0.51 Mb.
Strona8/17
Data28.04.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

5.5. Pole elektromagnetyczne


W 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności. W każdym z obszarów:

- centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50tys.,

- pozostałe miasta,

- obszary wiejskie

wybiera się po 15 punktów, stąd łącznie na terenie województwa wyznacza się 45 punktów pomiarowych dla roku kalendarzowego. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektromagnetycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych w 2008 roku dla badanych punktów

pomiarowych nie przekroczyła wartości dopuszczalnej składowej elektrycznej wynoszącej 7V/m (zgodnie z przytaczanym wyżej rozporządzeniem. Najwyższy zmierzony poziom składowej elektrycznej pola wyniósł 1,66 V/m (Opole – ul. Sosnkowskiego) – więc kilkukrotnie mniej od wartości dopuszczalnej.

Na terenie Gminy Komprachcice w 2008 roku nie był zlokalizowany żaden z punktów pomiarowych PEM.

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Obecnie WIOŚ w Opolu nie posiada wykazu terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z wyszczególnieniem terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz miejsc dostępnych dla ludności ponieważ przeprowadzone badania nie wykazały takich przekroczeń.


5.6. Zasoby przyrodnicze


Na terenie Gminy Komprachcice można wyróżnić kilka obszarów węzłowych: leśne i zadrzewieniowe, łąkowe oraz wodne i wodno-błotne. Przez teren gminy przebiegają również cenne przyrodniczo korytarze ekologiczne o randze międzynarodowej – Dolina Odry –, o randze regionalnej – Dolina Prószkowskiego Potoku i Kompleks Borów Niemodlińskich – oraz o randze lokalnej – Dolina Ochodzanki i Dolina Olszanki.

Południowo-zachodnia część Gminy Komprachcice położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu pod nazwą Bory Niemodlińskie (OCHK Bory Niemodlińskie). W granicach OCHK Bory Niemodlińskie znajduje się 7 rezerwatów: „Jaśkowice”, „Jeleni Dwór”, „Blok”, „Przysiecz”, „Staw Nowokuźnicki”, „Złote Bagna” i „Prądy” oraz 5 projektowanych rezerwatów przyrody - „Sangów”, „Stawy Tułowickie”, „Chrzelice”, „Rogów” i „Topiel”.

Na obszarze gminy zgodnie z przeprowadzoną w 2006 r. inwentaryzacją przyrodniczą stwierdzono występowanie 15 gatunków zwierząt objętych ochroną (według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną), w tym 4 gatunki wymagające ochrony czynnej.

W wyniku prowadzonych badań terenowych stwierdzono tu wiele interesujących gatunków roślin. Grupa roślin chronionych obejmuje 20 gatunków, 12 spośród nich objętych jest ochroną ścisłą, a 8 częściową. Odnaleziono 20 gatunków rzadkich i ginących w skali województwa, regionu i całego kraju. Na terenie Gminy Komprachcice stwierdzono również występowanie 7 siedlisk chronionych na podstawie dyrektywy habitatowej UE.


5.7. Powierzchnia ziemi


Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:

  • nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji chemicznych, np. ropopochodnych,

  • zasolenie,

  • nadmierną alkalizację,

  • zakwaszenie przez związki siarki i azotu,

  • skażenie radioaktywne.

W latach 2002-2006 Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Opolu wykonała badania gleb w zakresie: kategorii agronomicznej gleb (KAG), odczynu, potrzeb wapnowania i zawartości makroelementów w glebach użytkowanych rolniczo. Przebadano areał o łącznej powierzchni 21,6 tys. ha co stanowiło ok. 30% powierzchni użytków rolnych powiatu opolskiego i ponad 45% powierzchni użytków rolnych Opola.

W gminie przeważająca część gleb użytków rolnych posiada odczyn kwaśny (49%) lub bardzo kwaśny (27,5%). Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe, azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który w formie jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.

Procentowy udział potrzeb wapnowania gleb użytkowanych rolniczo w gminie wynosi:

- konieczne – 39% gleb

- potrzebne – 29% gleb

- wskazane – 18% gleb

- ograniczone – 10% gleb

- zbędne – 4%.

Do prawidłowego wzrostu i rozwoju rośliny potrzebują składników pokarmowych, tj. makro- i mikroelementów. Niedobór któregoś z nich powoduje wystąpienie zmian na liściach lub innych organach rośliny. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że 39% przebadanych gleb w Gminie Komprachcice charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością fosforu, a 28% wysoką zawartością. Zawartość potasu w glebach gruntów ocenia się na średnią (36% przebadanych gleb) i wysoką (30% przebadanych gleb). Ostatnim również istotnym pierwiastkiem zapewniającym prawidłowy rozwój roślin jest magnez Stwierdzono, że 30% gleb terenu Gminy Komprachcice odznacza się bardzo niską zawartością magnezu, 26% niską, 23% średnią, a jedynie 21% wykazuje wysoką i bardzo wysoką zawartość magnezu

Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).

Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego.

Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin.

W latach 2002-2006 przeprowadzone zostały badania gleb na terenie powiatu opolskiego przez Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Opolu. Badania rozpoczęto w 2002 roku i objęły one wszystkie gminy.


Tabela 6. Średnie zawartości metali ciężkich w glebach w Gminie Komprachcice

Lp.

Pierwiastek

Średnia zawartość w [mg/kg] gleby

Wartość dopuszczalna [mg/kg s.m] gleby

1

Kadm

0,34

4

2

Miedź

9,4

150

3

Nikiel

9,1

100

4

Ołów

20,2

100

5

Cynk

43,7

300

Źródło: Raport o stanie środowiska w Opolu i powiecie opolskim 2006
Obserwowane wartości stężeń kadmu, ołowiu, niklu, miedzi, cynku są niższe od wartości dopuszczalnych ujętych w zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, Poz. 1359).

Gleby Gminy Komprachcice należą do słabo zagrożonych erozją wodną. Silniejsze procesy erozyjne mogą zachodzić jedynie lokalnie na stromych stokach krawędzi denudacyjnych i lokalnych wzniesieniach. Bardzo duże na wysoczyźnie jest natomiast zagrożenie erozją wietrzną. Bardzo silnie gleby zagrożone są przez zjawiska związane z prowadzeniem gospodarki człowieka. Do najważniejszych zagrożeń antropogenicznych gleb należą:  • zabudowa coraz nowych terenów,

  • zanieczyszczenia chemiczne niskiej emisji, komunikacyjne oraz zasolenie zimowymi środkami oczyszczania dróg,

  • prowadzenie odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych.

Pobieranie 0.51 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna