Prognoza oddziaływania na środowisko projektóW „programu ochrony środowiska I planu gospodarki odpadami dla gminy komprachcice na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 2016”


OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGYCH DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIEPobieranie 0.51 Mb.
Strona9/17
Data28.04.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGYCH DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne


Zagrożeniem dla wód może być:

 • brak kompleksowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, przepełnione szamba oraz wylewanie gnojowicy na pola,

 • źle prowadzona gospodarka gnojowicą i gnojówką w gospodarstwach rolnych oraz niekontrolowane stosowanie nawozów sztucznych,

 • "dzikie wysypiska".

Wraz z postępem w zakresie wodociągowania miejscowości, na terytorium gminy, wystąpiła potrzeba budowy sieci kanalizacyjnej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych, bytowych i technologicznych. Wszystkie wyżej wymienione strumienie zanieczyszczonych wód przed ich odprowadzeniem do cieków lub do ziemi wymagają oczyszczenia. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi wg danych gminnych 63,3 km (stan na 31.12.2008r.). Stosunek zwodociągowania do skanalizowania (w długościach wykonanych sieci wg danych gminy) wynosi 1,43. Na obszarze gminy zrealizowana została sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca miejscowości: Polska Nowa Wieś, Komprachcice, Osiny, Chmielowice i Żerkowice. w ramach projektu Funduszu Spójności ISPA, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Powstało prawie 58 km sieci kanalizacyjnej tłocznej i grawitacyjnej, obsługiwanych przez 16 pompowni sieciowych (Chmielowice - 3, Komprachcice – Osiny – 5, Polska Nowa Wieś – 7, Żerkowie - 1) oraz 85 przepompowni przydomowych (stan na 2009r.). Dodatkowo w 2004r. została zakończona budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dziekaństwo. Ścieki z sieci kanalizacyjnej trafiają na oczyszczalnię ścieków w Opolu.


6.1.1. Wody powierzchniowe


Jakość wód na obszarach zabudowanych, a szczególnie wiejskich jest niewłaściwa, stanowiąc wynik nieprawidłowości w gospodarce ściekami.

Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią ziemi, stanowią źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, stanowi zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - mineralne nawożenie gleby, chemiczne środki ochrony roślin, składowanie odpadów).

Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych w gminie są ścieki bytowe i rolnicze (gnojowica, soki z pryzm kiszonkowych) zrzucane z gospodarstw domowych, rolniczych i instytucji do rzek bezpośrednio lub za pośrednictwem rowów szczegółowych.

Wody rzeki Olszanka przepływającej przez teren gminy wykazują V klasę (wody złej jakości), ze względu na ponadnormatywną zawartość NO3 i bakterii kałowych.

Zawartość fosforu ogólnego, azotu ogólnego, azotu azotanowego oraz azotanów w wodach rzeki Psina przepływającej przez teren Gminy Komprachcice kształtowała się powyżej wartości granicznych dla wskaźników eutrofizacji wód.

6.1.2. Wody podziemne


Istotnym elementem, wpływającym na zagrożenie jakości wód podziemnych jest nieprawidłowe prowadzenie hodowli (gno­jówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawierają znaczne ilości materii organicznej, która przy nieprawidłowym ujmowaniu może przedostawać się do potoków lub infiltrować do wód podziemnych).

Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, jak również przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach.

Zagrożeniem dla wód może być:


 • brak kompleksowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, przepełnione szamba oraz wylewanie gnojowicy na pola,

 • źle prowadzona gospodarka gnojowicą i gnojówką w gospodarstwach rolnych oraz niekontrolowane stosowanie nawozów sztucznych,

 • "dzikie wysypiska".

6.2. Powietrze atmosferyczne


Główne źródła emisji substancji do powietrza stanowią zakłady produkcyjne, kotłownie oraz ruch komunikacyjny, a więc sektor przemysłowy, komunalny i transportowy.

Gmina Komprachcice ze względu na dogodne położenie ekologiczne (lasy od strony południowo-zachodniej) oraz brak uciążliwego przemysłu charakteryzuje się czystym powietrzem atmosferycznym i korzystnym agroklimatem. Na terenie gminy nie występują duże zakłady przemysłowe. Produkcja pozarolnicza na terenie gminy nie odgrywa większego znaczenia i prowadzona jest wyłącznie przez małe i bardzo małe zakłady.

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Komprachcice jest niska emisja i emisja komunikacyjna, wynikająca miedzy innymi z obecności na omawianym terenie niewielkiego odcinka autostrady A-4.

Substancje toksyczne dostające się do powietrza atmosferycznego pochodzą głównie z procesów spalania paliw dla pokrycia potrzeb grzewczych. Zasadniczym nośnikiem energii cieplnej stosowanym do ogrzewania zabudowy mieszkaniowej, w większości jednorodzinnej jest węgiel kamienny i koks. Wprowadza się jednak coraz częściej wymianę kotłów o niskiej wydajności na kotły konwencjonalne, ale o znacznie większej sprawności albo kotłownie gazowe lub olejowe o wyraźnie mniejszej uciążliwości dla środowiska. Ze względów czysto ekonomicznych kotłownie węglowe długo jeszcze będą przeważać w zabudowie jednorodzinnej gminy.


6.3. Hałas


Hałas przemysłowy

Na terenie Gminy Komprachcice hałas przemysłowy nie ma zasadniczego znaczenia, ze względu na brak dużych zakładów przemysłowych. W przypadku mniejszych zakładów istotna jest coraz większą dostępność nowoczesnych technologii ograniczających natężenie hałasu, podczas modernizacji zakładów stosowane są coraz sprawniejsze urządzenia, charakteryzujące się obniżoną emisją hałasu.

Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Gminy Komprachcice nie jest znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie i kamieniarskie.

Hałas komunikacyjny

Klimat akustyczny na terenie Gminy Komprachcice kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny (drogowy i kolejowy). Na poziom hałasu drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ przede wszystkim: • natężenie ruchu komunikacyjnego,

 • udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu,

 • odległość zabudowy mieszkalnej od drogi,

 • prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie),

 • typ i stan techniczny pojazdów,

 • nachylenie drogi,

 • stan nawierzchni oraz płynność ruchu.

Źródłem uciążliwości akustycznej – jest w szczególności odcinek autostrady A4 oraz odcinki dróg wojewódzkich.

Zagrożenie hałasem kolejowym w skali kraju jest znacznie niższe od hałasu drogowego i od szeregu lat utrzymuje się w zasadzie na tym samym poziomie, z niekorzystnymi lokalnymi zmianami związanymi z pogarszającym się stanem infrastruktury. Na obecną sytuację ma również wpływ zła sytuacja ekonomiczna kolei państwowych, która doprowadziła do znacznego ograniczenia liczby połączeń w obsłudze ruchu pasażerskiego. Aktualne trendy rozwoju kolejnictwa w kraju, związane z koniecznością osiągnięcia standardów międzynarodowych w tym zakresie wskazują, iż możliwe jest ograniczenie emisji hałasu z tych źródeł poprzez realizację programów modernizacji linii kolejowych.

Hałas osiedlowy i mieszkaniowy

Ponad 25% mieszkańców jest narażona na ponadnormatywny hałas w mieszkaniach występujący w wyniku stosowania “oszczędnych” materiałów i konstrukcji budowlanych. Hałas wewnątrz osiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, wywożenie śmieci, dostawy do sklepów, głośną muzykę radiową itp. Do tych hałasów dołącza się niejednokrotnie bardzo uciążliwy hałas wewnątrz budynku, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Według polskiej normy, poziom hałasu pochodzący od instalacji i urządzeń budynku może wynosić w ciągu dnia 30-40 dB, nocą 25-30 dB.Wibracje

Źródła wibracji można podzielić na dwa główne rodzaje: • wibracje pochodzące od narzędzi i urządzeń,

 • wibracje przenoszone z podłoża, np. z drgających platform, podłóg, siedzeń w pojazdach mechanicznych itp.

Szkodliwość wibracji zależy od wielkości natężenia źródła charakteru zmian, w czasie oraz długotrwałości działania. Na wibracje narażony jest każdy człowiek zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Wibracje i wstrząsy, podobnie jak hałas, przenoszone są przez wzbudzone do drgań konstrukcje budynków mieszkalnych. Skutkiem oddziaływania wibracji na człowieka są zmiany w układzie nerwowym, krążenia, narządach ruchu oraz układzie pokarmowym. Dlatego też wibracje należy zmniejszać lub likwidować w miejscach ich powstawania m.in. poprzez zmiany w konstrukcji aparatury i maszyn, stosowanie elastycznych podłoży (guma, korek), ekranów tłumiących wibracje itp.

Pobieranie 0.51 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna