Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju GospodarczegoPobieranie 487.8 Kb.
Strona1/18
Data08.05.2016
Rozmiar487.8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gospodarczego

Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Gmina Adamówka, Gmina Dynów, Miasto Dynów, Gmina Gać, Gmina Hyżne,
Gmina Jawornik Polski, Miasto i Gmina Kańczuga, Gmina Miejska Przeworsk, Powiat Przeworski, Gmina Przeworsk, Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Tryńcza, Gmina Zarzecze


Opracowanie:

„4eco” projektowanie w ochronie środowiska

mgr inż. Maciej Majer
43-400 Cieszyn, ul. Ogrodowa 4


Cieszyn, sierpień 2014 r.

Spis treści1. Przedmiot opracowania 9

2. Podstawy formalno–prawne opracowania 11

3. Cel i zakres merytoryczny opracowania 15

4. Metody pracy i materiały źródłowe 174.1. Wykorzystane materiały źródłowe 17

4.2. Metoda opracowania 18

5. Charakterystyka poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego i ich wzajemnych powiązań 205.1. Położenie, użytkowanie i zagospodarowanie terenu 20

5.2. Geomorfologia 21

5.3. Budowa geologiczna 22

5.3. Hydrogeologia 23

5.4. Hydrologia 26

5.5. Gleby 32

5.6. Klimat 32

5.7. Powietrze atmosferyczne 33

5.8. Struktura Zagospodarowania oraz szata roślinna 36

5.9. Świat zwierzęcy 39

5.10. Formy ochrony przyrody 40

5.11. Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska 46

5.12. Ocena odporności na degradację i zdolności regeneracyjne środowiska 47

6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu


widzenia Strategii 49

7. Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń projektu 537.1. Cel opracowania Strategii Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia 53

7.2. Główne założenia Strategii Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia 53

8. Powiązanie ustaleń Strategii z innymi dokumentami oraz sposób realizacji celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym i krajowym 588.1. Komplementarność Strategii Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia z innymi dokumentami 58

8.1.1. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego 58

8.1.2. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 60

8.1.3. Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu rzeszowskiego do roku 2015 62

8.2. Ocena zgodności ustaleń planu z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 64

9. Skutki braku realizacji ustaleń Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia 70

10. Ocena oddziaływania na komponenty środowiska i zagrożenia dla środowiska w wyniku realizacji ustaleń projektu Strategii PDOW 72

10.1. Wpływ na klimat i powietrze atmosferyczne 72

10.2. Wody powierzchniowe i podziemne 74

10.3. Krajobraz, powierzchnia ziemi i gleby 75

10.4. Fauna i flora, różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody 76

10.5. Wpływ na klimat akustyczny 78

10.6. Wpływ na zasoby naturalne i zabytki 79

10.7. Wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi 80

11. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji Strategii Rozwoju Gospodarczego PDOW 83

12. Oddziaływania transgraniczne 89

13. Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych w projekcie Strategii 89

14. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień SRG PDOW oraz częstotliwości jej przeprowadzania 91

Spis ilustracji 94

Spis tabel 94

Spis załączników 94Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Celem utworzenia PDOW jest współpraca między samorządami w celu zwiększenia konkurencyjności i spójności obszaru w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym, a także wykorzystanie wewnętrznego potencjału obszaru współpracy samorządów poprzez wspólną realizację przedsięwzięć.

Celem opracowania Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia jest tworzenie optymalnych warunków rozwoju gospodarczego, które zachodzą równolegle do przebiegających procesów utrzymywania i rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko dokumentu ramowego - Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia. W myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235), prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument niezbędny do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu.

Prognoza ma na celu identyfikację przewidywanych ewentualnych skutków wpływu ustaleń Strategii na środowisko, ocenę zaproponowanych w nim rozwiązań funkcjonalno
-przestrzennych, a także ich zgodności z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowy zakres informacji wymaganych w prognozie jest zgodny z art. 51 ust. 2 ww. ustawy.

Analiza celów ustanowionych w Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia wykazała, że są one komplementarne i realizują cele strategiczne wyznaczone w:  1. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego;

  2. Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-20208;

  3. Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu rzeszowskiego do roku 2015.

W trakcie analizy uwarunkowań środowiskowych realizacji postanowień Strategii Rozwoju Gospodarczego PDOW, zidentyfikowano podstawowe obszary problemowe:

  • zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, którego głównymi źródłami są źródła komunalne, tzw. niska emisja oraz źródła liniowe – główne ciągi komunikacyjne;

  • zagrożenie pogarszania się właściwego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz zagrożenie powodziowe;

  • antropopresja na obszary cenne przyrodniczo;

  • emisja hałasu, w tym przede wszystkim w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych.

Wskazane problemy środowiskowe na terenie miasta znajdują rozwiązanie w ramach zaproponowanych w Strategii zadań do realizacji.

W prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań na następujące elementy: powietrze i klimat, wody, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi i glebę, krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki oraz zdrowie ludzi. Określono oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było ogólne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie budowy i eksploatacji. Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą realizacji inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania związane są głównie z realizacją przedsięwzięć drogowych oraz realizacją zabudowy przemysłowej. Oddziaływania te polegać będą na lokalnym przekształceniu terenu, pogorszeniu jakości powietrza oraz podwyższenie poziomu hałasu.

Przeworsko-Dynowski Obszar Wsparcia jest zlokalizowany w znacznej odległości od granicy Państwa – najbliższa granica z Ukrainą znajduje się w odległości ok. 40 km w kierunku południowo-wschodnim. Zakres oddziaływania wszystkich działań określonych w Strategii Rozwoju Gospodarczego PDOW nie obejmie obszarów sąsiednich państw, w związku z tym nie wystąpią oddziaływania o zasięgu transgranicznym.

Brak realizacji dokumentów strategicznych spowodowałoby mniejszą skuteczność wykorzystania zasobów finansowych, gospodarczych, przestrzennych związku samorządów oraz mniejszy stopień osiągnięcia zamierzonych celów. Można przyjąć założenie, że bez wdrożonych mechanizmów planowania strategicznego nie byłaby możliwa realizacja podstawowej zasady zrównoważonego rozwoju, która z założenia wymaga podejścia całościowego i długofalowego.

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia na obecnym etapie prognozowania. W przypadku inwestycji, których oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zapotrzebowania na nieodnawialne zasoby środowiska.Pobieranie 487.8 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna