Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego plau zagospodarowania przestrzennegoPobieranie 71.43 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar71.43 Kb.


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLAU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

we wsi Dobrzykowice,

dla terenu komunikacji w zakresie ulicy Cedrowej

Opracowanie:


mgr Marek Woźniak

Wrocław, 2012 r.


Zawartość:

 1. Podstawy prawne, zakres i cel prognozy, powiązania z innymi dokumentami, metoda sporządzenia prognozy;

 2. Analiza skutków realizacji postanowień planu:

  1. Ocena stanu istniejącego środowiska,

  2. Opis przedmiotu zmian planu,

  3. Przewidywane oddziaływanie na środowisko;

 3. Rozwiązania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko;

 4. Podsumowanie. 1. Podstawy prawne, zakres i cel prognozy, powiązania z innymi dokumentami, metoda sporządzenia prognozy


Podstawa formalno – prawna sporządzenia prognozy:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),

 • Uchwała Rady Gminy Czernica Nr XI/103/2011 z dnia 21 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXIII/178/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Dobrzykowice gmina Czernica, dla terenu komunikacji w zakresie ulicy Cedrowej.


Przy sporządzeniu prognozy uwzględniono:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);

 • „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica” .


Przedmiot, cel i zakres prognozy

Przedmiotem opracowania jest obszar objęty zmianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXIII/178/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice. Celem prognozy jest ocena wpływu projektowanych rozwiązań planistycznych na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz ocena stopnia skuteczności przyjętych rozwiązań proekologicznych, mających minimalizować niekorzystne oddziaływania przyjętych koncepcji planistycznych.


Metodyka sporządzenia prognozy

Prognoza oddziaływania na środowisko określa wyłącznie potencjalne zagrożenia i zmiany w środowisku, które mogą wystąpić w związku z realizacją ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stosunku do ustaleń dotychczas obowiązującego planu.

Sporządzenie prognozy poprzedziła wizja lokalna, której celem było rozpoznanie sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu objętego zmianą planu i terenów sąsiednich oraz określenie najistotniejszych zagrożeń, jakie na przedmiotowych terenach występują, a także mogą wystąpić w związku z realizacją zmiany mpzp. Zakres zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenu dróg a zadaniem niniejszej zmiany jest obniżenie kategorii publicznej dróg dojazdowych do kategorii dróg dojazdowych wewnętrznych.


 1. Analiza skutków realizacji postanowień zmiany planu


2.1. Ocena stanu istniejącego środowiska

Położenie geograficzne, rzeźba terenu

Gmina Czernica leży we wschodniej części województwa dolnośląskiego i w północnozachodniej części powiatu wrocławskiego. Graniczy bezpośrednio z Wrocławiem oraz z gminami: Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Jelcz-Laskowice, Oława (gmina wiejska) i Święta Katarzyna.

Pod względem fizyczno-geograficznym gmina położona jest w zasięgu Pradoliny Wrocławskiej (Doliny Odry) oraz Równiny Psiego Pola i Równiny Jelczańskiej, stanowiących część Równiny Wrocławskiej (Równiny Oleśnickiej).

Powierzchnia gminy wynosi 83,6 km2 (8361 ha). Obserwuje się przyrost ludności zamieszkującej gminę Czernica. W roku 2007r. gminę zamieszkiwało 9959 osób, a w roku 2008 już 10311 [6],[7].


II.1.1. Abiotyczne elementy środowiska

Rzeźba terenu

Geomorfologia i rzeźba obszaru gminy jest generalnie mało zróżnicowana. Maksymalne różnice wysokości nie przekraczają 15 m.

Pod względem fizyczno-geograficznym gmina leży w środkowej części Niziny Śląskiej i mezoregionie – Równiny Wrocławskiej.

Zachodnia część gminy należy do Równiny Psiego Pola, wschodnia - do wysoczyzny morenowej - Równiny Jelczańskiej, północna - do Równiny Oleśnickiej. W ramach tej ostatniej jednostki fizjograficznej wyróżnia się dolinę Widawy oraz wyżej leżący obszar wododziałowy nie przekraczający wysokości 126 m n.p.m.

Obszar Doliny Odry (Pradoliny Wrocławskiej) zajmuje południową część gminy. W jej obrębie występuje system teras plejstoceńskich i holoceńskich, te ostatnie z licznymi zakolami meandrowymi i starorzeczami. Współczesna dolina Odry jest odcięta wyraźnie zaznaczoną kilkumetrową krawędzią.

Rzeka Widawa przepływa szeroką i płaską doliną, w obrębie której sieć mniejszych dopływów i rowów przybiera formę pierzastą. Rzeka Widawa, podobnie jak Odra, ma niewielki spadek rzędu 0,3m.


Warunki geologiczne i surowce mineralne

Pod względem tektonicznym gmina Czernica należy do monokliny przedsudeckiej.

Najstarsze rozpoznane skały podłoża należą do triasu. Na nich zalegają utwory trzeciorzędowe o miąższości 100 – 150 m. Są to górnomioceńskie osady serii poznańskiej – głównie iły z przewarstwieniami drobnych piasków, tworzących trzeciorzędowe warstwy wodonośne.

Utwory czwartorzędowe tworzą ciągłą warstwę o miąższości 30–50 m. Poza terasą zalewową Odry, są to utwory plejstoceńskie zbudowane z glin morenowych przewarstwionych lub nadbudowanych warstwami piasków fluwioglacjalnych lub rzecznych. Utwory holoceńskie występują w obrębie terasy zalewowej Odry i reprezentowane są przez żwiry nadbudowane warstwą piasków rzecznych, w znacznej części przykryte madami. Miąższość holocenu wynosi 15-20 m.


Surowce mineralne

W utworach czwartorzędowych występują surowce okruchowe: piaski i żwiry rzeczne oraz wodnolodowcowe. Duże złoża tych kruszyw, udokumentowane dla potrzeb przemysłu, zlokalizowane są w rejonie doliny Odry. Ponadto na potrzeby lokalne udokumentowano niewielkie złoża związane z piaskami i żwirami wodnolodowcowymi w rejonie Ratowic oraz z piaskami i żwirami rzecznymi w rejonie Chrząstawy Wielkiej. Trzy z ww. złóż są eksploatowane: Czernica – Ratowice, Chrząstawa Wielka Południe i Chrząstawa Wielka Północ.


Warunki wodne

Wody powierzchniowe i zagrożenia powodziowe

Południową i północną granicę gminy na przeważającym odcinku wyznaczają rzeki – Odra i Widawa. Największym ciekiem powierzchniowym gminy Czernica jest rzeka Odra, przepływająca wzdłuż południowej granicy gminy. Jednakże większość wód odprowadzana jest z obszaru gminy przez bogaty system rowów do Widawy, przepływającej wzdłuż północnej granicy gminy. Na odcinku Jeszkowice –Gajków - Kamieniec Wrocławski znajduje się kanał żeglowny Odry ze śluzą w Janowicach.

W dolinie Odry występują duże i cenne przyrodniczo formy starorzeczy; niektóre z nich zostały antropogenicznie przekształcone. Na obszarze gminy występują zbiorniki wód stojących, powstałe w wyrobiskach poeksploatacyjnych piasków bądź żwirów. Przykładem są zbiornik Bajkał i zbiornik w rejonie Kotowic.
Czystość wód1

Zgodnie z badaniami jakości wód przeprowadzonymi przez WIOŚ, klasyfikacja elementów jakości rzek na terenie województwa dolnośląskiego w 2008 r. została przedstawiona w zakresie wskaźników grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz wskaźników fizykochemicznych, klasyfikujących wody w skali od I do V, gdzie I oznacza stan bardzo dobry.

Na podstawie wyników monitoringu operacyjnego, woda w Odrze na odcinku przepływającym przez gminę Czernica w ocenie fizykochemicznej została zaliczona do klasy III, przy dobrym poziomie wskaźników z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Główne źródła zanieczyszczenia rzeki Odry znajdują się poza granicami gminy.

Jakość wody w rzece Widawa na odcinku gminy Czernica oraz w pobliżu gminy nie jest badana. Wody Widawy badane są we Wrocławiu oraz przy ujściu do Odry. We Wrocławiu Widawa w zakresie wskaźników fizykochemicznych została sklasyfikowana w II klasie, natomiast przy ujściu do Odry - do klasy III.

W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się wyraźny spadek stężeń zanieczyszczeń w wodach rzek Widawy i Odry, co jest efektem porządkowania gospodarki wodno–ściekowej.

Opublikowane dane za lata 2004-2007 wykazały w wodach Odry na terenie lub w pobliżu gminy Czernica występowanie zjawiska eutrofizacji.


Rzeka Widawa, ze względu na płytkie koryto, często zalewa okoliczne łąki. Teren zalewane wodami Widawy, a także jej dopływów: Przerowy, Mrówki i Granicznej, występują w rejonie Chrząstawy Wielkiej, Chrząstawy Małej, Nadolic Wielkich i Krzykowa. Rejony podmokłe występują również na terenie terasy zalewowej Odry. W opracowaniu ekofizjograficznym2 na rysunku Syntezy zostały

zaznaczone obszary niekorzystne dla sytuowania zabudowy, m.in. z powodu niekorzystnych warunków wodnych. W Opracowaniu ekofizjograficznym zostały wymienione uwarunkowania fizjograficzne, jakie poddano analizie, w celu ustalenia warunków terenów dla osadnictwa. Autorka Prognozy zweryfikowała ustalenia funkcjonalno-przestrzenne zaprojektowane w zmianie Studium pod względem oceny uwarunkowań fizjograficznych przedstawionych w Opracowaniu ekofizjograficznym.


Zagrożenie powodziowe

Na terenie gminy, rzeki Przerowa i Graniczna są uregulowane całkowicie, Widawa – uregulowana częściowo, a rzeka Odra skanalizowana. Rzeka Odra jest obwałowana od wsi Ratowice do granic Wrocławia, rzeka Widawa obwałowana jest częściowo w rejonie Chrząstawy Wielkiej oraz posiada wały między wsią Krzyków a Dobrzykowicami.

W obrębie obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy z art. 40, ust. 1, pkt 3 oraz art. 82, ust. 2 Ustawy Prawo Wodne3. Zgodnie z prawem, na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią zabrania się m.in. inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych i innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania.
Wody podziemne

Wody gruntowe w gminie występują płytko, zazwyczaj na głębokości 2.0m, a na znacznym obszarze płycej niż 1.0m, wykazując przy tym znaczne sezonowe oraz wieloletnie wahania. W rejonie Ratowic wody gruntowe występują głębiej, miejscami poniżej 8.0m. Spowodowane jest to drenującym oddziaływaniem Odry w tym rejonie i spływem wód podziemnych w kierunku południowo-zachodnim.

Na terenie gminy Czernica występują dwa użytkowe poziomy wodonośne:

- poziom czwartorzędowy,

- poziom trzeciorzędowy.

Według podziału hydrogeologicznego Polski gmina leży w regionie niecki wrocławskiej, podregionie wrocławskim (XVc), gdzie użytkowe wody podziemne występują w utworach czwartorzędu, reprezentowanych głównie przez osady dolinne Odry. Czwartorzędowe wody doliny Odry objęto Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych nr 320 – „Pradolina Odry” o najwyższej (ONO) i wysokiej (OWO) ochronie. Jakość wód czwartorzędowych na terenie gminy nie jest monitorowana.

Poziomy wodonośne w utworach trzeciorzędowych mają słabą wodonośność. Jakość tych wód jest monitorowana w Nadolicach Wielkich (studnia wiercona). Raport o stanie środowiska z 2008r. nie przedstawia wyników badań wody podziemnej dla tej studni. W poprzednich latach wody te zakwalifikowano do klasy III.

Ujęcia wód podziemnych objęte są ochroną, dla których ustanowiono tylko strefy ochrony bezpośredniej.


Zbiorniki wód podziemnych

Centralna i południowa część terenu gminy znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 320 „Pradolina rzeki Odra (S Wrocław)", gromadzącego wody w czwartorzędowych utworach porowych4.

Położenie części terenu gminy w granicach GZWP wymaga szeregu działań zmierzających do ochrony jakości tych wód. Szczególnie należy przeciwdziałać emisji pyłów i gazów oraz uporządkować gospodarkę ściekową i odpadami.
Warunki glebowe.

Przeważają gleby lekkie. Z ogólnej powierzchni użytków rolnych aż 72% jest wytworzonych z piasków, pozostałe to przeważnie gleby na glinach. Marginesowy zasięg mają mursze i gleby pylaste. W dolinach rzecznych i w obniżeniach terenu występują mady, gleby glejowe i mursze będące podstawą rozwoju użytków zielonych. Na terenach położonych wyżej wytworzyły się gleby pseudobielicowe i brunatne, wykorzystywane jako grunty orne. Przeciętna wartość bonitacyjna gleb na obszarze gminy wynosi 1,39, co świadczy o znacznym udziale gleb słabych.Grunty orne i ich przydatność rolnicza

Grunty II - IVa klasy bonitacyjnej stanowią około 15% powierzchni gruntów ornych gminy i zajmują nieregularne (rozczłonkowane) powierzchnie, tworząc większe kompleksy jedynie na linii Krzyków – Czernica;

Grunty IVb i V klasy stanowią około 85% gruntów ornych. Większe ich kompleksy występują w zachodniej i północno-wschodniej części gminy;

Użytki zielone zajmują dość duże obszary w północnej i południowej części gminy, i nie wskazana jest zmiana ich użytkowania ze względów siedliskowych. Są to na ogół średnie i słabe użytki zielone.

Zagrożenie erozyjne gleb w gminie jest niewielkie (niska podatność na erozję – wodną i wietrzną).


Klimat

Pod względem klimatycznym teren gminy Czernica zaliczany jest do Krainy Wrocławsko-Opolskiej, najcieplejszej na terenie Polski, charakteryzującej się parametrami:   1. dominacja wiatrów zachodnich (nawiew znad Wrocławia), przy znacznym udziale wiatrów wschodnich (nawiew znad Jelcza-Laskowic)

   2. średnia temperatura roku 8,5 st.C

   3. średnia roczna suma opadów 550-600 mm;

   4. okres wegetacyjny rozpoczyna się 26 marca i kończy 8 listopada

   5. średnie trwanie pokrywy śnieżnej ponad 50 dni

Klimat lokalny jest na ogół korzystny dla bytowania człowieka. Jedynie na terenach o płytkim zaleganiu wody gruntowej (do 1,0 m), na obszarach podmokłych głównie w dolinie Odry, warunki są mniej korzystne. Należy się tu liczyć z podwyższoną wilgotnością powietrza, możliwością tworzenia się mgieł, a także stagnowaniem chłodnych mas powietrza i koncentracją zanieczyszczeń powietrza (w przygruntowej warstwie inwersyjnej).
Stan czystości powietrza

Na terenie gminy Czernica nie prowadzi się monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Najbliższe punkty monitoringu pasywnego znajdują się w Siechnicach i w Jelczu–Laskowicach. Zgodnie z badaniami pomiarowymi przeprowadzonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu5 w roku 2008 zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu oraz pyłem zawieszonym nie przekroczyły dopuszczalnej normy imisji tych substancji. Stężenie dwutlenku siarki również nie było wysokie. Zaznacza się wyraźna sezonowość w stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu - w sezonie grzewczym stężenia zanieczyszczeń kilkakrotnie wzrastają w stosunku do sezonu pozagrzewczego. BADANIA JAKOŚCI POWIETRZA, prowadzone są na Dolnym Śląsku w ramach monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ), i publikowane corocznie w Raportach o stanie środowiska województwa dolnośląskiego.HAŁAS komunikacyjny na obszarze powiatu wrocławskiego był poddawany badaniom przez WIOŚ w 2007r.
Badaniami objęto odcinki dróg w Czernicy, Nadolicach Wielkich i w Kamieńcu Wrocławskim. Wartości dopuszczalne hałasu w pierwszej linii zabudowy zostały przekroczone.
II.1.2. Biotyczne elementy środowiska, w tym obszary i obiekty przyrodnicze objęte formalną ochroną na mocy przepisów szczególnych

Lesistość gminy wynosi niespełna 20% powierzchni gminy, mniej niż średnia dla województwa dolnośląskiego (ok.28%). Lasy gminy zgrupowane są w dwóch dużych kompleksach - na wschód i na południe od Chrząstawy Wielkiej oraz na wschód od Wojnowic. Mniejsze zespoły leśne położone są w pobliżu akwenu „Bajkał” , wsi Gajków, Krzyków, Nadolice Wielkie i Jeszkowice.

Wszystkie lasy posiadają charakter lasów wodochronnych, które występują wzdłuż rzek, obejmują tereny źródliskowe rzek, tereny zalewane, wilgotne siedliska leśne, obszary ochronne ujęć wodnych, siedliska bagienne.

Szczególnie wartościowe przyrodniczo są lasy łęgowe w starorzeczu rzeki Odry zbudowane z dębu przy udziale jesionu i olszy. Pozostałe kompleksy leśne to siedliska borowe i siedliska lasu mieszanego z przewagą sosny, dębu i pozostałych gatunków (10%).


Na podstawie Ustawy o ochronie przyrody na terenie gminy Czernica ustanowiono trzy obszary chronione Natura 2000:

W dolinie Odry:   1. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Grądy Odrzańskie” (kod PLB 02 0002);

   2. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Grądy w dolinie Odry” (kod PLH 02 0017)

    W dolinie Widawy:   3. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Lasy Grądzińskie” (kod PLH 02 0081)

    Opisy wyżej wymienionych form ochrony przyrody stanowią załączniki do Prognozy 1-3. Granice ww. obszarów chronionych zostały narysowane na załączniku graficznym do Prognozy.


Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza [5], [6] wykazała występowanie na terenie gminy siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową.Ptaki

Wzdłuż dolin rzek Odry i Widawy oraz w obrębie kompleksów leśnych występują niektóre ptaki drapieżne, zwłaszcza myszołowy i jastrzębie. Gnieździ się tu również rzadka na Śląsku kania czarna. Dolina rzeki Widawy stanowi teren żerowania jedynej w tym rejonie łęgowym – pary bielika.

Stanowiska numerowane ptaków chronionych:

- Bocian biały (ciconia ciconia), Łabędź niemy (Cygnus dor), Żuraw (Grus grus), Krwawodziób (Tringa fotanus), Brzegówka (Riparia riparia), Remiz (Remiz peudulinus).Ssaki

- Bóbr (Castor) – trzy stanowiska w rejonie Chrząstawy Małej i Wielkiej,

- Gacek brunatny (Plecotus auritus) - łącznie na terenie gminy zlokalizowano pięć kolonii gacka brunatnego obejmujące około 38 osobników i 2 inne gatunki nietoperzy: borowca wielkiego i nocka rudego,

- Kuna domowa (Martes foina), Gronostaj (Mustela erminea) – występuje bardzo rzadko, Łasica łaska (Mustela nivalis), Ryś (Lynx lynx) – był obserwowany na terenie leśnictwa Chrząstawa Wielka.

Inne drobne ssaki: kret, jeż, ryjówka aksamitna, rzęsorek rzeczek, zębiełek karliczek, występują na całym terenie gminy.

Ryby

Na jedenastu stanowiskach stwierdzono występowanie 23 gatunków ryb. Najatrakcyjniejszym gatunkiem jest żyjąca w Widawie koza złotawa (Sabanejewia aurata), znajdująca się na liście zwierząt zagrożonych wyginięciem. Oprócz niej w Widawie żyje ciekawy zespół karpiowatych reofilów z kleniem i jelcem. Stanowisko kozy złotawej w Widawie jest w szczególności zagrożone zniszczeniem w przypadku dalszej przebudowy koryta rzeki (prace hydrotechniczne).

Inne gatunki ryb, które występują w poszczególnych przebadanych stanowiskach, to:

- Szczupak (Esox lucius), Płoć (Rutilus rutilus), Jelec (Leuciscus leuciscus), Kleń (Leuciscus cephalus), Jaź (Leuciscus idus), Wzdręga (Scardinius erythorphthalmus), Słonecznika (Eurypyga helias), Ukleja (Alburnus alburnus), Krąp, Leszcz (Abramis brama), Sum (Silurus glanis), Różanka (Rhodeus amarsus), Kiełb (Gopio), Karaś (Carassius carassius), Karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio), Śliż (Noemacheilus barbutulus), Piskorz (Misgurnus fossilis), Koza złotawa (Lobitis aurata), Miętus (Lota lota), Ciernik (Gasterosteus aculeatus), Okoń (Perca fluviatilis), Sandacz (Lucioperca lucioperca).Płazy i gady

Herpetofauna gminy w części południowej związanej z Odrą i jej starorzeczami była do niedawna bardzo bogata gatunkowo i pod względem liczebności populacji. Wskutek regulacji rzeki Odry (lata 80.), a także postępującego obniżenia się poziomu wód gruntowych, zarastania i niszczenia starorzeczy, zasypywania śmieciami oraz zanieczyszczania drobnych zbiorników wodnych, zaczęły gwałtownie zanikać niektóre gatunki. W części południowej gminy stwierdzono obecność następujących gatunków herpetofauny:

- traszki zwyczajnej, grzebieniastej (Triturus vulgaris, cristatus), żaby trawnej, jeziorowej, wodnistej (Rana temporaria, lessonae, Cyclorana platycephalia), ropuchy zwyczajnej, zielonej (Bufo bufo, viridis), grzebuszki ziemnej (Pelobates fuscus), kumaka (Bombina), rzekotki drzewnej (Hyla arboreta), jaszczurki zwinki i żyworodnej (Lacerta agilis et vivipara), padalca zwyczajnego (Anguis fragilis), zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix).

W części północnej, związanej z systemem wodnym Widawy i zespołem większych kompleksów leśnych w rejonie Chrząstawy Wielkiej, skład herpetofauny jest uboższy gatunkowo i ilościowo. Zagrożenia są tu jednak o wiele mniejsze i dotyczą głównie zaniku drobnych zbiorników wodnych, położonych w pobliżu wsi. Oprócz wymienionych wyżej gatunków płazów i gadów występują tutaj ponadto: żaba moczarowa (Rana arvalis), żaba śmieszka (Rana ridibunda), żmija zygzakowata (Kipera berus).Aby uchronić istniejące gatunki konieczne są działania ochronne zmierzające do uratowania istniejących jeszcze starorzeczy, niewielkich zbiorników wodnych oraz resztek podsychających lasów w rejonie wsi: Kamieniec Wrocławski, Gajków i Czernica.

Chronione gatunki roślin (według opracowania: „Inwentaryzacja stanowisk roślin chronionych na terenie gminy Czernica”)6.

Na obszarze gminy stwierdzono 10 gatunków roślin chronionych na 94 stanowiskach, w tym pod ochroną częściową – 6 gatunków, natomiast pod ochroną całkowitą 4 gatunki. Największe skupienie stanowisk występuje we wschodniej części gminy, w dużym kompleksie lasów gospodarczych leśnictwa Chrząstawa (60 stanowisk roślin chronionych). Nieco mniej stanowisk stwierdzono w kompleksie leśnym należącym do leśnictwa Dębina.

Natomiast w sąsiedztwie starorzeczy Odry, na terenach południowo-zachodniej części gminy, znajdują się dwa zespoły leśne, silnie jednak zdegradowane, w których zanotowano zaledwie kilka stanowisk gatunków chronionych:

- Bluszcz pospolity (Hedera helix L.), Grążel żółty (Nuphar lutea), Kalina koralowa (Viburnum opulus L.), Kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium (L.) Moench.), Konwalia majowa (Convallaria majalis L.), Kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.), Kruszyna pospolita (Frangula alnus Mill.), Porzeczka czarna (Ribes nigrum), Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis L.), Wawrzynek wilcze łyko (Daphne mezereum L.).


Ocena odporności na degradację i zdolność do regeneracji

Tereny położone są w bezpośrednim sąsiedztwie terenów z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną i stanowią naturalny rozwój zainwestowania wiejskiego.

W obrębie terenu brak jest źródeł powodujących istotne zanieczyszczenie środowiska. Tereny ze względu na położenie w sąsiedztwie terenów w części już zabudowanych nie są narażony na szczególną degradację środowiska spowodowaną lokalizacją nowej zabudowy.
2.2. Opis przedmiotu zmian planu

Przedmiotem zmiany planu jest zmiana kategorii dróg. Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne lub przepisy prawa miejscowego wprowadzanych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są zgodne z charakterem miejsca i walorami krajobrazowymi, oraz zostały podporządkowane celom i kierunkom rozwoju.


2.3. Przewidywane oddziaływanie na środowisko

W przypadku zmian w planie będącym przedmiotem niniejszej prognozy należy stwierdzić, że zmiany te nie maja wpływu na stanu środowiska ponieważ jest to jedynie zmiana charakteru drogi.

Na etapie realizacji ustaleń zmian mpzp, niekorzystny wpływ na środowisko może zaistnieć, w przypadku prowadzenia robót budowlanych lub remontów i ma on charakter krótkotrwały. Dotyczy to szczególnie pogorszenia jakości klimatu akustycznego, a tym samym pogorszenia warunków życia okolicznych mieszkańców.

Prognozowane oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji ustaleń mpzp: • emisja hałasu podczas pracy urządzeń i maszyn oraz pojazdów ciężarowych,

 • powstawanie ewentualnych odpadów budowlanych.

Skutki negatywne dla środowiska:

 • w związku z pojawieniem się nowej zabudowy zwiększy się w obrębie terenu opracowania natężenie hałasu komunikacyjnego w stosunku do stanu obecnego; ocenia się, że nie będą notowane przekroczenia dopuszczalnych norm.

 • odpady powstające podczas robót budowlanych nie są klasyfikowane jako odpady niebezpieczne - przy właściwym ich zagospodarowaniu nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.

Prognozowane oddziaływanie podczas eksploatacji inwestycji na:

 • jakość życia ludzi: nie spowoduje większego negatywnego wpływu na warunki życia mieszkańców;

 • rośliny: planowana realizacja dróg jest przesądzona i w wyniku niniejszych zmian szata roślinna nie zostanie naruszona;

 • powietrze: w wyniku zmian w planach w porównaniu ze stanem istniejącym stan powietrza nie pogorszy się;

 • wody powierzchniowe i podziemne: mogą wystąpić typowe lokalne zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych związane z ruchem pojazdów;

 • powierzchnia ziemi: zostanie zajęta część powierzchni biologicznie czynnej, wynikająca z budowy nowych dróg;

 • zasoby przyrodnicze: tereny położone są poza obszarem Natura 2000; na wyodrębnionym terenie – brak zasobów przyrodniczych;

 • krajobraz: zmiany w krajobrazie będą miały charakter miejscowy - uzupełniający i porządkujący w stosunku do stanu istniejącego, lokalizacja dróg, nie spowoduje niekorzystnych zmian w krajobrazie;

 • zabytki: zabytki nie występują na przedmiotowym terenie .


Wnioski: oddziaływanie wynikające z realizacji zmiany w miejscowym planie uwzględniającego opisane zmiany ocenia się jako nieznaczne.

W wyniku realizacji zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny ulegną urbanizacji, a stan środowiska ulegnie przekształceniu. Ocenia się, jednak że przedmiotowe zmiany w planie nie spowodują zmian w krajobrazie oraz w uwarunkowaniach środowiskowych i przyrodniczych wsi.

Skutki wymienionych procesów będą jednak mało istotne, co wynika z faktu obecnego zagospodarowania przedmiotowego obszaru i terenów sąsiednich. Lokalizacja terenu opracowania w sąsiedztwie istniejącej zabudowy predysponuje do zagospodarowania obszaru w sposób przedstawiony w planie.

Stwierdza się brak możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.


Ocena skutków dla istniejących form ochrony przyrody

Tereny położone są poza obszarem Natura 2000.


Ocena zmian w krajobrazie

Zmiana planu mająca na celu dopuszczenie dróg o niższej kategorii nie ma wpływu na krajobraz a są jedynie porządkowe. zmiany planu nie wprowadzają zmian w zakresie sposobu użytkowania terenów w stosunku do obowiązującego planów miejscowych. Zmiany w krajobrazie są nieuniknione i wynikają z postępującego procesu urbanizacji.


3. Rozwiązania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko

Sposobem na uniknięcie bądź ograniczenie negatywnego oddziaływania nowych inwestycji na środowisko powinna być realizacja rozwiązań mających na celu zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń lub właściwego ich unieszkodliwiania, przede wszystkim wprowadzenie odpowiednich izolacji zapobiegających zanieczyszczeniu wód podziemnych.
   1. Podsumowanie

    Zasięg i intensywność oddziaływania na środowisko planowanego zagospodarowania terenu oraz możliwe skutki dla środowiska powodowane realizacją miejscowych planów w znacznej mierze zależeć będą od przyjętych i praktycznie zastosowanych rozwiązań, szczególnie infrastrukturalnych. Zapewnienie kompleksowego uzbrojenia terenów zainwestowanych w urządzenia wodno – kanalizacyjne ma skutecznie zabezpieczyć środowisko wodne przed pogorszeniem jego jakości.

    Ocenia się, że oddziaływanie inwestycji zrealizowanych zgodnie z ustaleniami niniejszej zmiany planu będzie nieznaczne.

Opracowanie:

mgr Marek Woźniak

Wrocław, 2012 r.

1 Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim. Biblioteka Monitoring i Środowisko. Wrocław 2008r.

2 Opracowanie ekofizjograficzne, EcoLand Biuro Urbanistyczne, Wrocław, 2006

3 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

4 „Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych - GZWP w Polsce wymagających szczególnej ochrony" red. A. S. Kleczkowski 1990. AGH, Kraków

5


6: files -> fck -> 100 -> file -> obwieszczenia -> 2012

Pobieranie 71.43 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna