Program czas na lasPobieranie 27.14 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar27.14 Kb.

aeris@eko.org.pl

www.aeris.eko.org.pl
Stwórzmy klimat dla przyszłości

Program CZAS NA LAS
Pod patronatem honorowym Ministra Środowiska- REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO CZAS NA LAS - 1. Regulamin określa zasady i warunki uzyskania dotacji na dofinansowanie projektów zalesieniowych, odnowieniowych i zadrzewieniowych w ramach Programu dotacyjnego CZAS NA LAS, zwanego w dalej Programem dotacyjnym.

 2. Program dotacyjny jest integralną częścią Programu CZAS NA LAS zainicjowanego i prowadzonego przez Fundację Aeris Futuro, który polega na sadzeniu drzew i lasów celem neutralizacji dwutlenku węgla oraz prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych na temat zmian klimatu i sposobów przeciwdziałania temu procesowi.

 3. Drzewa i las dzięki swoim naturalnym właściwościom odgrywają istotną rolę w łagodzeniu zmian klimatu - w procesie fotosyntezy pochłaniają dwutlenek węgla główny gaz cieplarniany, produkując życiodajny tlen. Aby Program CZAS NA LAS osiągnął efekt ekologiczny w postaci ilości pochłoniętego CO2, wymagane jest prowadzenie takiej gospodarki leśnej lub zadrzewieniowej, aby zapewnić, że posadzone drzewostan/drzewo osiągnie wiek dojrzałości do odnowienia. Średnio drzewo pochłania 750 kg CO2 w ciągu 100 lat swojego życia. Aby zapewnić ten efekt ekologiczny dla jednego drzewa należy posadzić odpowiednio więcej sadzonek, tak aby zagwarantować, że przynajmniej jedna z nich dożyje wieku dojrzałego i zakumuluje 750 kg CO2.

 4. Formy działań, które mogą zostać dofinansowane w ramach Programu dotacyjnego:

  • odnowienie uprawy leśnej (zarówno odnowienie na zrębie zupełnym jak i w przypadku rębni złożonych, podsadzenia pod istniejącym drzewostanem);

  • zalesienie gruntu nieleśnego;

  • zadrzewienie terenu (w formie parku miejskiego, alei drzew, zadrzewienia wzdłuż drogi, zadrzewienia śródpolnego, zadrzewienia wzdłuż rzeki i in.);

  • rekultywacja terenu poprzez zalesienie lub zadrzewienie.

 1. Definicje i wyrażenia użyte na potrzeby regulaminu i Programu dotacyjnego zawarte są w Słowniczku punkt 19.

 2. Dotacje na dofinansowanie mogą uzyskać podmioty publiczne: gminy, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i inne podmioty publiczne (np. lokalne grupy działania), które dysponują terenami pod działania objęte zakresem Programu dotacyjnego lub są w stanie wskazać właściciela takiego terenu oraz będą sprawować nadzór nad przebiegiem przedsięwzięcia (Partner zalesieniowy/Dotowany).

 3. Projekty na terenach prywatnych mogą uzyskać dotację, jedynie wówczas gdy partnerem zalesieniowym jest podmiot publiczny, który sprawuje nadzór i bierze odpowiedzialność za realizację projektu.

 4. Projekty zalesieniowe, odnowieniowe, zadrzewieniowe zgłoszone do programu dotacyjnego mają służyć celom publicznym, a nie prywatnym, tereny muszą być dostępne zarówno dla Fundatorów, jak i innych zainteresowanych.

 5. W ramach Programu dotacyjnego dofinansowane mogą zostać: przygotowanie gleby, zakup sadzonek, wykonanie prac, pielęgnacja uprawy w I roku. Poprawki oraz dalsza pielęgnacja wykonywane są na koszt dotowanego.

 6. Wymagany jest wkład własny do projektu, częściowo może stanowić go wkład rzeczowy lub praca. Minimalna kwota dotacji to 1000,00 zł.

 7. Możliwe typy i koszty sadzonek:

 1. Rodzime i zgodne z zasadami regionalizacji przyrodniczo-leśnej gatunki lasotwórcze oraz rodzime gatunki domieszkowe i biocenotyczne (np. grusza i jabłoń dzika, czereśnia ptasia, jarząb pospolity itp.). Sadzonki stosowane przy zalesieniach, zadrzewieniach, odnowieniach oraz zalesieniach śródpolnych; pozyskiwane ze szkółek leśnych; koszt sadzonki wraz z przygotowaniem gleby ok. 1- 1,5 zł; 1. gatunki rodzime i obce, także gatunki ozdobne; stosowane przy zakładaniu terenów zieleni oraz zadrzewień; pozyskiwane ze szkółek ogrodniczych drzew i krzewów; koszt sadzonki bez przygotowania gleby ok. 10 – 100 zł;

 1. Sadzonki wprowadzać należy w więźbach (rozstawach) zgodnych z wymaganiami ekologicznymi gatunków drzew leśnych, mając na uwadze docelową ilość drzew, która ma dotrwać do wieku rębności.

 2. Liczbę sadzonek na powierzchni przeznaczonej do zalesienia (odnowienia) należy obliczać wg wzoru: N= P/W, gdzie N= liczba sadzonek [szt.], P= pole powierzchni [m2], W= więźba[m] x [m].

 3. Zgłoszenie do Programu dotacyjnego i ocena zgłoszonego projektu:

 1. Zgłoszenie następuje z chwilą przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami – mapa terenu, zdjęcia terenu (mogą zostać przesłane w formie elektronicznej) oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem: kserokopie dokumentów potwierdzających prawo własności/prawo dysponowania terenem i dokumentów wymaganych prawem do podjęcia danego działania.

 2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem projektu do dofinansowania. Zgłoszony projekt zostaje poddany ocenie Komisji dotacyjnej.

 3. Preferowane jest przesłanie istniejącego/przygotowanie planu zalesienia, odnowienia lub planu zadrzewienia (najlepiej sporządzonego z pomocą leśnika sprawującego nadzór lub specjalisty ds. urządzania zieleni);

 4. Preferowany sposób przygotowania gleby - wykonanie talerzy bez wykonywania orki na całej powierzchni;

 5. Dodatkowo punktowane jest zachowanie istniejących odnowień naturalnych oraz drzew dziuplastych;

 6. Ocenie podlega:

- strona formalna – prawidłowe wypełnienie formularza i dołączenie wymaganych załączników, zgodność planowanego działania z uwarunkowaniami przyrodniczo-leśnymi i prawnymi,

- strona merytoryczna - charakter przedsięwzięcia i możliwość jego realizacji; 1. O przyjęciu projektu do dofinansowania decydują możliwości finansowe Fundacji i oczekiwania jej darczyńców.

 1. Zgłoszenie może dotyczyć jedynie planowanych działań, a nie już zrealizowanych. Fundacja przekazuje dotację po zrealizowaniu projektu oraz zaakceptowaniu raportu z wykonania działania.

 2. Program dotacyjny jest programem ciągłym, jest realizowany w II transzach rocznie (wiosennej i jesiennej). Po przyjęciu zgłoszenia odbywa się wstępna ocena nadesłanych formularzy, z oferentami poprawnych pod względem formalnym i najciekawszych pod względem merytorycznym zgłoszeń Fundacja kontaktuje się w celu dalszej weryfikacji zgłoszenia (m. in. wizji terenu) oraz omówienia możliwości i warunków uzyskania dotacji.

 3. Podmioty zainteresowane udziałem w Programie dotacyjnym i uzyskaniem dotacji na działania planowane do realizacji na jesień 2008 roku proszone są o przysyłanie uzupełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres biura Fundacji Aeris Futuro – fax: 12 430 08 22 oraz pocztą ul. Garbarska 4/2, 31-131 Kraków.

 4. Dotowany zobowiązany jest na terenie objętym dotacją prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną aż do osiągnięcia przez drzewa minimalnego wieku dojrzałości do odnowienia i pielęgnować uprawę, w tym do wykonywania poprawek, uzupełnień i dolesień; w przypadku zadrzewień dotowany zobowiązany jest do pielęgnacji i nieusuwania drzew, aż do osiągnięcia przez drzewa średniego wieku życia, w przypadku usunięcia lub nieprzyjęcia się drzew do wykonania nasadzeń następczych.

 5. Dotowany zobowiązany jest również zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla posadzonych sadzonek i podjąć działania minimalizujące ich wystąpienie (ogrodzenie terenu, zabezpieczenie sadzonek repelentem itp.).

 6. W ramach Programu dotacyjnego nie są dofinansowywane:

 1. odnowienia naturalne - nowe pokolenia lasu powstałe w wyniku samosiewu;

 2. projekty już zrealizowane.

 3. projekty, które w efekcie ich zrealizowania spowodują likwidację cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych lub stanowisk rzadkich i chronionych gatunków fauny i flory.


 1. Słowniczek - definicje i wyrażenia na potrzeby regulaminu i Programu dotacyjnego:

 1. Projekt zalesieniowy, odnowieniowy i zadrzewieniowy – sadzenie drzew w różnych formach, zgodnie z punktem 3 regulaminu; nazywany również projektem, przedsięwzięciem, działaniem;

 2. Partner zalesieniowy/Dotowany – pomiot, któremu udzielna jest dotacja, który sprawuje nadzór nad przedsięwzięciem i najczęściej na terenie którego realizowany jest projekt;

 3. Trwale zrównoważona gospodarka leśna - działalność zmierzającą do ukształtowania trwałej struktury lasów zgodnej z istniejącym siedliskiem, a także wykorzystania drzewostanów w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów; art. 6.1. 1a) ustawy o lasach

 4. Odnowienie uprawy leśnej - wprowadzenie nowego pokolenia lasu sztucznie lub w sposób naturalny na miejsce dotychczasowych drzewostanów usuniętych w toku użytkowania (cięcia odnowieniowe) lub zniszczonych przez klęski żywiołowe, np.: pożar, powódź, wiatry; wyciąg z Zasad Hodowli Lasu

 5. Las – grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony przeznaczony do produkcji leśnej […] (więcej art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach);

 6. Poprawki - dodatkowe posadzenie nowych sadzonek mające na celu poprawę jakości hodowlanej upraw, w których z różnych przyczyn powstały luki i przerzedzenia, wykonywane w okresie do 5 lat od założenia uprawy; wyciąg z Zasad hodowli lasu

 7. Zalesienie - objęcie uprawą leśną (posadzenie sadzonek drzew leśnych) gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo lub nieużytkowanych a przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego gmin lub w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin do zalesienia;

 8. Zadrzewienie - drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu, spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; art. 5. 27) ustawy o ochronie przyrody;

 9. Regionalizacja przyrodniczo-leśna - podział Polski na jednostki przyrodniczo-leśne: krainy, dzielnice i mezoregiony z punktu zróżnicowania warunków klimatycznych, ukształtowania terenu, budowy geologicznej, gleb, zasięgu geograficznego głównych gatunków drzew leśnych, rozmieszczenia największych kompleksów leśnych oraz siedlisk zbiorowisk roślinnych. Regionalizacja przyrodniczo-leśna […] stwarza podstawy do racjonalnej gospodarki leśnej, zgodnie z przyrodniczym charakterem regionu.

 10. Tereny zielone - tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym; art. 5. 21) ustawy o ochronie przyrody.

 1. Akty prawne, których normy zostały wykorzystane do sporządzenia regulaminu, w tym słowniczka i które są stosowane podczas realizacji projektów: ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2005.45.435 ze zm.), pomocniczo zarządzenie Nr 99 dyrektora generalnego Lasów państwowych z dnia 24 grudnia 2002r. Zasady hodowli lasu (szczególnie §92-101), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004.92.880), ustawa z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2003.80.717 ze zm.) oraz inne akty prawne zawierające normy odnoszące się do realizacji danego przedsięwzięcia.

 2. Fundacja Aeris Futro zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.

 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje prowadząca Program dotacyjny Fundacja Aeris Futuro.

Więcej informacji o Fundacji Aeris Futuro i programie CZAS NA LAS znajdziecie Państwo na stronie www.aeris.eko.org.pl w zakładce Projekty a następnie Czas Na Las.Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i współpracy!
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna