Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Adaptacja budynku administracyjno-biurowego nr 1 zlokalizowanego w Otwocku- Świerku”Pobieranie 196.96 Kb.
Strona1/2
Data07.05.2016
Rozmiar196.96 Kb.
  1   2

Program funkcjonalno-użytkowy

Adaptacja budynku administracyjno-biurowego nr 1 zlokalizowanego w Świerku”
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla zadania

Adaptacja budynku administracyjno-biurowego nr 1 zlokalizowanego w Otwocku- Świerku”Adres inwestycji: 05-400 Otwock – Świerk ul Andrzeja Sołtana 7

Nazwa oraz adres zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock , ul. Andrzeja Sołtana 7

Nazwy i kody CPV:

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych


Program funkcjonalno-użytkowy opracowało:

Narodowe Centrum Badań JądrowychI.CZĘŚĆ OPISOWA


  1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku nr 1 zlokalizowanego na terenie Ośrodka Świerk w Otwocku ul. Andrzeja Sołtana 7 w tym:

 1. opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej, wykonawczej i powykonawczej,

2) wykonawstwo polegające na modernizacji elewacji, pomieszczeń wewnętrznych, całkowitej wymianie instalacji teletechnicznych, sanitarnych, elektrycznych, sygnalizacji pożaru instalacji systemu monitoringu.
Celem zamówienia jest dostosowanie budynku nr 1 do standardów i warunków koniecznych do funkcjonowania jako budynek administracyjno-biurowo z pomieszczeniami dla Dyrekcji i administracji ośrodka.

W zakresie zaprojektowania:

 1. pozyskanie mapy do celów projektowych,

 2. przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie,

 3. wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego i udostępnienie jej Inwestorowi w wersji papierowej i elektronicznej, w formacie DWG,

 4. opracowanie koncepcji projektowej dla budynku administracyjno-biurowego, proponowanego zagospodarowania terenu, wizualizację przestrzenną całego budynku oraz uzyskanie pozytywnej akceptacji Zamawiającego,

 5. w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję technologiczno-projektową wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, zgody i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę oraz po wykonaniu obiektu pozwolenia na użytkowanie,

 6. dokumentacja projektowa musi składać się z:

 • trójwymiarowej kolorowej wizualizacji budynku wraz z otoczeniem, do akceptacji przez Zamawiającego,

 • projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

 • projektów wykonawczych w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, grzewczych, sanitarnych w tym klimatyzacji i wentylacji,

 • projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych,

 • projektów wykonawczych w zakresie instalacji okablowania strukturalnego, systemów przeciwpożarowych oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń,

 • projektów wykonawczych podłączenia do sieci teleinformatycznej,

 • projektów wykonawczych w zakresie technologii pomieszczeń i funkcji specjalistycznych, aranżacji wnętrz i wyposażenia technicznego,

 • uzyskanie niezbędnych w procesie inwestycyjnym decyzji i uzgodnień ,

 1. wykonanie projektów powykonawczych.

Dokumentacja powinna zawierać zgodnie z obowiązującymi przepisami także:

 • charakterystykę energetyczną inwestycji,

 • charakterystykę ekologiczną inwestycji,

 • plan bioz,

 • wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu,

 • projekty obiektów tymczasowych i towarzyszących,

 • projekty wyburzeń,

 • opracowanie systemu obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacji projektowej.

W zakresie robót budowlanych:

Wykonanie na podstawie projektu budowlanego oraz wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę: 1. modernizacji budynku administracyjno-biurowego,

 2. zagospodarowania terenu wokół obiektu wraz z wykonaniem małej architektury uzupełnieniem zieleni i nasadzeń krzewów i drzew iglastych.  1. Charakterystyczne parametry określające aktualny stan obiektu

Budynek 1 zlokalizowany w północnej części terenu Ośrodka przy głównej drodze dojazdowej do ośrodka. Zaprojektowany został w latach 60-tych dla potrzeb administracyjno-biurowych. Przeznaczeniem budynku, było zapewnienie pomieszczeń dla Dyrekcji i administracji ośrodka.

Budynek jest częściowo podpiwniczony z trzema nadziemnymi kondygnacjami. Pod budynkiem w jego wschodniej części biegnie kanał z przewodem wodociągowym. Wewnątrz budynku nr 1 znajdują się wydzielone pomieszczenia biurowe z zabudowanymi szafami na dokumenty. Budynek jest ogrzewany i posiada podłączenia do mediów.

Obecnie budynek jest wykorzystywany na cele portierni monitorującej osoby wchodzące na teren ośrodka. Część pomieszczeń znajdujących się na parterze obiektu w jego zachodniej części, zajmowane są przez Wewnętrzną Służbę Ochrony.

Technologia wykonania:


 • Fundamenty – żelbetowe, wylewane;

 • Konstrukcja budynku składa się z trzech rzędów prefabrykowanych słupów, o szerokości 6,0 i 5,1 m. między poszczególnymi rzędami. Siatka słupów dla traktu szerszego wynosi 6,0x6,0 m dla traktu węższego 5,1x6,0 m.

 • Stropy – nad piwnicami wykonano strop płytowo-żebrowy na mokro. Pozostałe stropy wykonane są z prefabrykowanych płyt stropowych typu „Żerań”. Płyty opierają się na prefabrykowanych ryglach środkowym i skrajnych, wspierających się na żelbetowych słupach.

 • Ściany zewnętrzne:

 • szczytowe elewacji wschodniej i zachodniej wykonane z cegły kratówki o gr. 30 cm.

 • strony północnej i południowej wykonane z płyt eternitowych, malowanymi farbami epoksydowymi w kolorze czerwonym z drewnianymi oknami.

 • Stropodach i pokrycie dachu – modernizację przykrycia przeprowadzono w roku 2011.
  W ramach prac, przeprowadzono następujące czynności:

 • położono warstwę papy na lepiku,

 • położenie ocieplenia w dwóch warstwach o łącznej grubości 12 cm,

 • wykonano nowe obróbki kominów oraz pozostałe obróbki na dachu.

 • Odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji deszczowej i na teren Ośrodka.

Obiekt był i jest wyposażony w następujące instalacje:

 • instalacje centralnego ogrzewania;

 • instalacje elektryczne i telefoniczne;

 • instalacje wodno – kanalizacyjne;

 • instalację sygnalizacji pożaru.
  1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Wykonawca musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia, potwierdzającego zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”. Dotyczy to również podwykonawców, którym Wykonawca powierzył realizację zamówienia w zakresie:

- projektowania,

- robót instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych.

Do wykonania prac projektowych w zakresie prac instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych wymaga się posiadania Poświadczenia Bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum „poufne” dla ilości osób niezbędnych do realizacji zamówienia

Do wykonywania prac budowlanych w zakresie prac instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych wymaga się posiadania Poświadczenia Bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum „zastrzeżone” dla ilości osób niezbędnych do realizacji zamówienia.

Pracownicy z Poświadczeniem Bezpieczeństwa, mają prowadzić roboty instalacyjne (elektryczne i teletechniczne) od punktów dostępowych (Rozdzielnia Elektryczna, Centralny Punkt Dostępowy) aż do gniazd w pomieszczeniach specjalnych na parterze (nr 12, 12a, 13, 14).

Na parterze znajdują się pomieszczenia Wewnętrznej Służby Ochrony wraz z pomieszczeniami specjalnymi.

W pomieszczeniu specjalnym nr 12, prowadzona jest praca ciągła działu Wewnętrznej Służby Ochrony – 24h na dobę i zbiegają się w nim wszystkie sygnały z czujników oraz kamer przemysłowych rozmieszczonych po terenie całego ośrodka. Wymaga się, aby podczas prowadzenia robót budowlanych, pomieszczenie specjalne nr 12 pracowało bez przerw, a prace w pomieszczeniu były realizowane w jak najkrótszym czasie.

Do obowiązków Wykonawcy przed przystąpieniem do robót należy:


 1. zabezpieczenie pracy ciągłej dla pomieszczenia specjalnego nr 12,

 2. w pomieszczeniu specjalnym nr 12 znajdują się pomieszczenie UPS, które jest serwisowane i objęte gwarancją przez firmę SAMAX S.A. Projekty oraz prowadzenie robót budowlanych w obrębie pomieszczenia UPS i pomieszczenia specjalnego nr 12, należy prowadzić po wcześniejszej konsultacji i uzyskaniu zgody od firmy SAMAX S.A., co wynika z obowiązujących umów gwarancyjnych i serwisowych na te urządzenia

 3. zgłaszanie do Kierownika Zmiany, tygodniowego planu robót z wyprzedzeniem tygodniowym, lub codzienne zgłaszanie planu robót na kolejny dzień w przypadku zmiany wcześniejszego harmonogramu.

 1. Organizacja robót budowlanych prowadzonych na zewnątrz obiektu, w szczególności robót w zakresie zasilania energetycznego i sieci centralnego ogrzewania musi uwzględniać bezpieczeństwo istniejącej w terenie przyległym infrastruktury technicznej (prace ziemne wykonywane ręcznie), użytkowanej przez pozostałe instytucje funkcjonujące na terenie. W tym celu wymagane jest od Wykonawcy robót dokonanie szczegółowych uzgodnień dot. technologii prowadzenia robót ze Służbą Techniczną Zamawiającego.

 2. System organizacji robót powinien uwzględniać wewnętrzne regulacje prawne dotyczące zasad funkcjonowania na terenie Ośrodka Jądrowego w Świerku. Dotyczy to w szczególności: systemów przepustkowych normujących ruch osobowy i obrót materiałowy, instrukcje dotyczące ruchu pojazdów mechanicznych, instrukcja postępowania na wypadek pożaru itp. System organizacji robót powinien uwzględnić także fakt lokalizacji budynku przy głównej drodze na terenie Ośrodka.

 3. Przewidziane do wykonania roboty związane z modernizacją budynku, zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).
  1. Ogólne właściwości funkcjonalno– użytkowe

Budynek powstał w latach 60–tych ubiegłego wieku i był wykorzystywany jako budynek administracyjno-biurowy dla Dyrekcji ośrodka. Obecnie budynek jest wykorzystywany wyłącznie w pomieszczeniach na parterze, gdzie mieści się portiernia oraz pomieszczenia Działu Bezpieczeństwa i Ochrony oraz w poziomie piwnic gdzie znajduje się agregat, przyłącze wodociągowe, rozdzielnia elektryczna, sanitariaty oraz archiwum.

Po przeprowadzonej modernizacji, w budynku mają znajdować się działy: kadrowy, rachuba, księgowy oraz Dyrekcja Ośrodka.
  1. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe:

Parametry ogólne:

- długość - ~ 48,76m.

- szerokość - ~ 12,20m.

- wysokość - ~ 10,10m

- kubatura - ~ 6430,00m³

- powierzchnia zabudowy- ~595,00m2

- powierzchnia użytkowa - ~1680 m2

- wysokość pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach :

Piwnica: około 2,20 m

Parter: około 3,00 m

I Piętro: około 2,80 m

II Piętro: od 3,30 do 2,8 m • Powierzchnie użytkowe budynku:

Piwnica - około 160 m2

Parter - około 540 m2

I Piętro - około 540 m2

II Piętro - około 540 m2
  1. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia


1.6.1. Wymagania względem przygotowania terenu budowy:

 1. Organizacja placu budowy leży po stronie wykonawcy i wymaga szczegółowych uzgodnień z zamawiającym, który zapewni wykonawcy dostęp do mediów.

 2. Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń nawierzchni dróg, chodników, nasadzeń i zieleni ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić je w cenie oferty.

 3. Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać pracy wykonywanej w budynkach, pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu jak i w samym budynku.

 4. Wykonawca powinien zabezpieczyć systematyczny wywóz gruzu oraz innych odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót budowlanych uwzględniając koszty z tym związane w ofercie.

 5. Wykonawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniami istniejące w sąsiedztwie budynku drzewa i krzewy.


1.6.2. Wymagania dotyczące przygotowania inwestycji.

W ramach dokumentacji projektowej należy wykonać ocenę stanu technicznego budynku poprzez wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji, ocenę możliwych technicznych aranżacji pomieszczeń, w tym wyburzeń i postawienie nowych ścian osłonowych i działowych, stosownie do wymagań względem architektury i założeń Inwestora.

Dla budynku została wykonana przez firmę Usługi Projektowe Budowlane i Ekspertyzy Wycena Nieruchomości S.C. ekspertyza oceniająca stan techniczny z marca 2011 r. Ekspertyza stanowi załącznik do Programu.
1.6.3. Wymagania dotyczące architektury.


 1. Planowaną modernizację budynku 1 należy przeprowadzić zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy NR 64/2012 (WPP.6730.36.2012.BS) oraz zgodnie z wymaganiami Inwestora.

 2. Planowaną aranżację powierzchni należy przeprowadzić zgodnie z załączoną do programu funkcjonalno-użytkowego wstępną koncepcją zagospodarowania przestrzeni w budynku  nr 1 zachowując przybliżony podział powierzchni użytkowej dla poszczególnych funkcji.

 3. Ściany zewnętrzne elewacji północnej należy zaprojektować i wykonać w systemie elewacji aluminiowo-szklanej lub równorzędnej. Zastosowanie szkła zgodne z wymaganiami jak dla stolarki całego obiektu i poszczególnych pomieszczeń (pomieszczenie specjalne). Od strony północnej znajduje się główne wejście do budynku. Obecnie wejście jest zadaszone konstrukcją monolityczną. Należy rozebrać istniejącą konstrukcję zadaszenia i schodów i wykonać nowe wraz ze schodami. Konstrukcja zadaszenia jak i jego rozwiązanie architektoniczne musi współgrać z ogólna koncepcją budynku.

Elewację południową należy zaprojektować i wykonać w systemie ściany warstwowej, ocieplonej metodą lekką mokrą z tynkiem silikatowym, połączonej z systemem elewacji aluminiowo-szklanej w miejscu głównej klatki schodowej na całej wysokości budynku.

Elewację zachodnią należy wykonać metoda lekką mokrą z tynkiem silikatowym z zastosowaniem ocieplenia ze styropianu lub wełny mineralnej mocowanej na istniejącej ścianie murowej.Na elewacji wschodniej należy:

 • Zaprojektować i wykonać ocieplenie ze styropianu lub wełny mineralnej mocowanej na istniejącej ścianie murowej, wykonanej metodą lekką mokrą z tynkiem silikatowym w odpowiednim kolorze.

 • Dla pomieszczenia Służby Ochrony dobudowanego na elewacji wschodniej, należy w ofercie uwzględnić malowanie elewacji w celu zachowania porządku architektonicznego otaczającego terenu.

W miejscu istniejącej konstrukcji stalowej na elewacji wschodniej, służącej jako zadaszenie dla pracowników monitorujących ruch osobowy i samochodowy na ternie Ośrodka, należy:

 • wykonać rozbiórkę istniejącej konstrukcji stalowej,

 • zaprojektować i wykonać nową konstrukcje zadaszenia z zachowaniem porządku architektonicznego otaczającego terenu oraz w stylu architektonicznym przyjętym dla całego budynku.

 1. Ściana zewnętrzna w pomieszczeniu specjalnym nr 13 i 14 ma być wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dziennik Ustaw z dnia 19 czerwca 2012 r. poz. 683). W pomieszczeniach tych ma być wykonana ściana murowana, pełna, grubości minimum 25 cm, wykończona tynkiem lub płytami kartonowo-gipsowymi, pomalowana w uzgodnionym kolorze. Ściana ma spełniać wymagania jak dla pomieszczenia spełniającego warunki kancelarii tajnej.

 2. Demontaż istniejącej i wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej dostosowanej do architektonicznej koncepcji budynku zatwierdzonej przez zamawiającego. Wymagania dla stolarki jeżeli będzie wykonana z aluminium są następujące: współczynnik przenikania ciepła przez dwie szyby nie gorszy niż 1,0 W/m2K, współczynniku dźwiękochłonności RW>33dB, każda szyba grubości minimum 4 mm z przestrzenią pomiędzy szybami wypełniona argonem, wymagania dla stolarki z PCV: okna minimum 5-cio komorowe
  o szerokości ramy minimum 70 mm, wymagania dla szyb i dźwiękoszczelności jak dla stolarki aluminiowej. W przypadku ram PCV dopuszcza się stosowanie ram z materiałów pochodzących z recyklingu.
  Wymiary otworów okiennych należy dobrać zgodnie
  z wymaganiami, aby zapewnić odpowiednie naświetlenie pomieszczenia światłem dziennym. W każdym pomieszczeniu należy zapewnić minimum jedno okno otwieralno – uchylne, chyba że funkcja pomieszczenia nie dopuszcza takiego rozwiązania. Wyjątek stanowią pomieszczenia Działu Bezpieczeństwa i ochrony, w których wymagane jest zamontowanie okien jedynie uchylnych- poziom parteru. Stolarkę zewnętrzną należy wykona z ciepłego aluminium. W pomieszczeniach specjalnych należy wykonać stolarkę w odpowiedniej klasie wymaganej obowiązującymi przepisami.

 3. Wykonanie portalu wejściowego do budynku w miejscu obecnego wejścia po stronie północnej w zgodzie z architektonicznym założeniami dla całego budynku i okolicy .

 4. Balustrady i barierki ochronne zewnętrzne i wewnętrzne należ wykonać ze stali nierdzewnej.

 5. Na głównej klatce schodowej znajdującej się w hallu wejściowym do budynku, należy wymienić podstopnice i barierkę ochronną z zachowaniem porządku architektonicznego aranżacji wnętrza. Obecnie biegi pomiędzy parterem a pierwszym piętrem mają różną wysokość stopni. Należy przebudować klatkę schodową - biegi w celu wyrównania wysokości stopni w biegu oraz zachowania wymaganej wysokości przejścia. Zamawiający dopuszcza całkowitą przebudowę biegów schodowych. W ofercie należy przyjąć droższy wariant.

 6. Należy przenieść istniejącą rozdzielnie elektryczną z pomieszczenia instalacyjnego w piwnicy do pomieszczenia na parterze z zachowaniem odpowiednich przepisów i rozporządzeń.

 7. Wymiana istniejących szaf wnękowych na nowe z półkami. W bocznych ściankach szaf, dziurki regulacyjne umożliwiające montaż półek na różnych wysokościach. Ilość półek do każdej szafy należy przewidzieć jak w układzie co 30 cm

 8. Wykonanie nowych ścian wewnętrznych działowych jako kartonowo gipsowe (2 warstwy) na stelażu stalowym z izolacja z wełny mineralnej półtwardej grubości minimum 12 cm,
  w pomieszczeniach sanitarnych ściany murowane, wykończone na całej wysokości płytkami ceramicznymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Wykonanie na ścianach, które nie zostaną wyburzone, reperacji istniejących tynków
i nałożenie na nie nowych – gipsowych lub płyt kartonowo-gipsowych. W przypadku zawilgocenia przegród należy je osuszyć i zabezpieczyć środkami odpowiedniego stosowania.

Kolorystykę poszczególnych pomieszczeń należy konsultować z Inwestorem i przed rozpoczęciem prac malarskich uzyskać jej zatwierdzenie. 1. Montaż nowych opraw oświetleniowych o mocy i natężeniu oświetlenia zgodnymi
  z charakterystyką pomieszczeń.

 2. Wykonanie instalacji pod terminale kontroli dostępu do Centralnego Punktu Dostępowego

 3. Wykonanie instalacji RTV do Sali seminaryjnej na 2 piętrze – antenę do odbioru sygnału radiowo – telewizyjnego należy umieścić na dachu na maszcie o wysokości 2,5 m. Nośność masztu ma zapewnić utrzymanie 2 anten, rtv – klasycznej i anteny satelitarnej

 4. Zapewnienie na jednej kondygnacji pomieszczenia dla sprzątaczki (magazynek). Pomieszczenie musi być wyposażone w zlewozmywak.

 5. Zapewnienie na każdej kondygnacji pomieszczenia na podręczny magazyn sprzętu.

 6. Wymiana rynien i rur spustowych oraz wymianę obróbek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej o grubości minimum 0,8 mm w kolorystyce zgodnej z przestrzennym planem zagospodarowania terenu i po uzyskaniu zgody zamawiającego. Odprowadzenie wody opadowej należy wykonać do istniejącej kanalizacji deszczowej.

 7. Wykonanie posadzek w budynku z płytek ceramicznych lub gresowych w pomieszczeniach sanitarnych. W pomieszczeniach biurowych, administracyjnych i ciągach komunikacyjnych posadzki z wykładziny PCV z zabezpieczeniami antyelektrostatycznymi. Zgodnej z normą PN-EN 649:2002/A1:2005 - dla średniego natężenia ruchu. W pomieszczeniach 202, 220, 221, 222, 223, 224 i przyległych do nich sekretariatów należy wykonać podłogi z desek – parkiet lub z paneli podłogowych w klasie minimum AC4 i grubości panelu minimum 8 mm

 8. Wykonanie wewnętrznej stolarki z uwzględnieniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej i parametrów technicznych i bezpieczeństwa przewidzianych dla poszczególnych pomieszczeń w związku ich funkcją. Rodzaj zastosowanej stolarki należy dobrać do danego pomieszczenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

 9. Wykonanie nowych dojść i podjazdów do budynku dla osób niepełnosprawnych z gresu antypoślizgowego lub innego materiału. Podjazdy i dojścia należy wkomponować w ogólną w przyjętą koncepcję architektoniczną budynku.

 10. Wykonanie nowej lub przeprojektowanie istniejącej „drabiny” do wyłazu dachowego z jednoczesnym dostosowaniem go do wymagań obowiązujących przepisów. Obecnie wyłaz dachowy znajduje się przy zachodniej ścianie budynku i dostępny jest z korytarza.

 11. Wykonanie elementów małej architektury i zieleni:

 • nasadzenie krzewów i kwiatów przy traktach komunikacyjnych,

 • wykonanie nowych chodników wraz z obsadzeniem nowych krawężników wokół budynku z kostki betonowej na podsypce piaskowo – cementowej.

 1. Miejsca parkingowe dla Dyrekcji zostaną umiejscowione przed głównym wejściem do budynku w miejscu obecnych. W ofercie należy uwzględnić wymianę kostki ułożonej na powierzchni parkingu wraz z warstwami podkładowymi. Powierzchnia parkingu ma pozostać bez zmian.

 2. Wykonanie opaski wokół budynku z tłucznia drobnego ze spadkiem 2% od budynku odpowiednio izolowanego – izolacja przeciw wodna.

 3. Kolorystykę elewacji, wykończeń blacharskich, stolarki, wszystkich pomieszczeń wewnętrznych należy wykonać po ustaleniach z Inwestorem.


1.6.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania poszczególnych kondygnacji.
WYMAGANIA OGÓLNE

Po zakończeniu modernizacji, w budynku mają znaleźć się biura kadr, rachuby, księgowości oraz Dyrekcji Ośrodka. Stałe stanowiska pracy planowane są na około 100 osób w tym 80% kobiet.PIWNICA

 1. Wstępny plan zagospodarowania przestrzeni poziomu piwnic zawiera załączona koncepcja zagospodarowania powierzchni. Pomieszczenia w piwnicy należy odmalować przy jednoczesnej naprawie tynków chyba, że w wyniku adaptacji budynku wynikną inne roboty.

 2. Na poziomie piwnic znajduje się archiwum działu kadr – pomieszczenie to pozostanie w tej samej funkcji. Należy je odnowić i dostosować do obowiązujących przepisów dla tego typu pomieszczeń.Pobieranie 196.96 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna