Program funkcjonalno użytkowy nazwa zamówieniaPobieranie 46.05 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar46.05 Kb.
PROGRAM

FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
NAZWA ZAMÓWIENIA :
Budowa chodnika, dwóch zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej (zarurowania rowu) w pasie drogi powiatowej nr 1955D w m. Wysoka na odcinku od granic miasta Wrocławia do ul. Chabrowej.

Adres obiektu budowlanego:

Obręb Wysoka , gmina Kobierzyce

działki nr 38 dr, 43/13
Grupa robót :

CPV 71322000-1 - dokumentacja

CPV 45230000-8 - realizacja
Adres Zamawiającego:

Gmina Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

Kobierzyce


Autor programu funkcjonalno- użytkowego

Firma Projektowa Aspro Sp. z.o.o.

ul. Góralska 30, 53-610 Wrocław


Opracowała

Jolanta Szlachcic


SPIS ZAWARTOŚCI :

Część opisowa

 1. Opis ogólny Przedmiotu zamówienia

 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  1. Wymagania do dokumentacji

  2. Wymagania do realizacji zadania

 3. Wytyczne do opracowań branżowych

Część programowa

1. Powierzchnie i inne wielkości charakteryzujące przedmiot zamówieniaCzęść informacyjna

Część opisowa

1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika , zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego , budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz zjazdu na działkę w pasie drogi powiatowej nr 1951D (dz. nr 38dr )

w m. Wysoka, na odcinku od granic miasta Wrocławia do ul. Chabrowej.

Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w systemie „zaprojektuj i wykonaj” składa się z dwóch części: • opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę

 • wykonania chodnika wraz dwoma zatokami autobusowymi , kanalizacji deszczowej na zarurowanym rowie , przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie zjazdu na teren działki nr 33/199 przeznaczonego dla obsługi komunikacyjnej pompowni ścieków sanitarnych oraz oświetlenia drogowego w m. Wysoka


Zakres inwestycji :

- budowa chodnika od granicy m. Wrocławia do ul. Chabrowej ( od granicy działki nr 33/5 do dz. nr 20/4 wraz z odwodnieniem - wpusty) • L= ok. 810 m, szer.2m + 80m, szer.2m

- budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu ulicy Radosnej z odwodnieniem -wpust

- budowa kanalizacji deszczowej (zarurowanie rowu) na odcinku od dz. nr 43/54 do studni S1 ( istn.) na rowie S-31 • L=ok.534m, 600

- przebudowa przepustu pod drogą powiatową 1951D w kierunku Partynic wraz

z obudową i umocnieniem wylotu przepustu


 • L= ok.20 m, B= 1,5x1,5m przepust skrzynkowy

- przebudowa kd 800 na odcinku od granicy m. Wrocławia do ist.studni S1

wraz z przebudową studni istniejącej S1


 • L=90m, 1400mm

- budowa oświetlenia drogowego od ul. Chabrowej do granicy m. Wrocławia • L= ok. 800m, 21 szt. słupów

- budowa zjazdu na dz. nr 33/199 ( pompownia ścieków)
- przebudowa ( korekta ) zjazdów istniejących w związku z budową chodnika .
2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.1. Wymagania do dokumentacji
Dokumentacja, na podstawie której będzie realizowana budowa winna składać się następujących opracowań i projektów:

1. Projektu budowlanego chodnika wraz dwoma zatokami autobusowymi , kanalizacji deszczowej (zarurowania rowu) , przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, zjazdu na teren działki nr 33/199 przeznaczonego dla obsługi komunikacyjnej pompowni ścieków sanitarnych, oraz oświetlenia drogowego w m. Wysoka


na odcinku od granic miasta Wrocławia do istniejącego chodnika w ul. Radosnej wraz z uzyskaniem pozwoleniem na budowę

2. Projektów wykonawczych dla branży: • - drogowej (chodnik, zjazd do pompowni, dwie zatoki autobusowe, korekta zjazdów istniejacych)

 • - sanitarnej ( kanalizacja deszczowa)

 • - oświetlenie dróg ( dostosowani zatwierdzonego projektu do planowanej budowy chodnika)

3. Inne opracowania

- operat wodnoprawny na zarurowanie rowu i odprowadzanie wód opadowych do studni na rowie przydrożnym S-31 wraz z pozwoleniem wodnoprawnym

- opracowanie kosztorysów i przedmiarów

- geotechniczne warunki posadowienia obiektów

- specyfikacje technicznych wykonania i odbiorów robót dla branży:


 • - drogowej ( chodnik, zjazdy)

 • - sanitarnej ( kanalizacja deszczowa)

- opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas realizacji inwestycji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz projektu organizacji ruchu docelowego, wraz z montażem kompaktowego słupka przystankowego.

- pełnienie nadzoru autorskiego.

- skorygowanie zatwierdzonego projektu oświetlenia drogowego w m.Wysoka na odcinku od granicy m. Wrocławia do ulicy Chabrowej do projektowanego chodnika i zarurowania

Powyższe opracowania powinny być wykonane w nawiązaniu do projektów zatwierdzonych lub będących w trakcie wykonywania dla terenu obejmującego zadanie (ulica Radosna).


 • Projekt kanalizacji deszczowej powinien być opracowane w nawiązaniu do zatwierdzonych projektów a w szczególności :

- zatwierdzonego projektu dwóch zatok (wraz z zarurowaniem rowu i chodnikiem ) przy ul. Radosnej na działkach nr 43/13, 38 obręb Wysoka, gm. Kobierzyce

Inwestor : Dolmat Developer sp. z.o.o., ul. Bacciarellego 41/1, 51-649 Wrocław • Projekt przepustu pod drogą powiatowa 1951D oraz przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej kd800 na kd 1400 winien być opracowany w nawiązaniu do:

- projektu przebudowy rowu S-31

Inwestor : Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
 • Projekt chodnika powinien być opracowany z wykorzystaniem i w nawiązaniu do:

- zatwierdzonego projektu dwóch zatok (wraz z zarurowaniem rowu i chodnikiem ) przy ul. Radosnej na działkach nr 43/13, 38 obręb Wysoka, gm. Kobierzyce

Inwestor : Dolmat Developer sp. z.o.o., ul. Bacciarellego 41/1, 51-649 Wrocław


 • Skorygowanie zatwierdzonego projektu oświetlenia drogowego w m. Wysoka na odcinku od granicy m. Wrocławia do ulicy Chabrowej do projektowanego chodnika i zarurowania
 • Projektu chodnika na odcinku od zjazdu w ul. Cztery Podkowy do studni na rowie S31. Projekt realizowany jest na rzecz Gminy przez Developera. Wykonawca realizuje budowę chodnika na jego podstawie.2.2.Wymagania w stosunku do realizacji

1. Wytyczne do realizacji chodnika, zatok i ścieżki rowerowej

Chodnik należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie .

Parametry chodnika zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz wytycznymi koordynacyjnymi Wydziału Drogowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu , ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław.

Ulica Radosna – dz. 38 dr stanowi drogę oznaczoną w MPZP jako 2KL- szer. w liniach rozgraniczających 15 m, szerokość jezdni 7m. po wschodniej stronie chodnik o szer. 2m , szerokość pasa zieleni w zależności od lokalnych uwarunkowań.
Konstrukcja chodnika


 • Kostka brukowa betonowa koloru szarego - 8cm

 • Miał kamienny 0-10 - 3cm

 • Mieszanka mineralna 0-32 - 15cm

 • Piasek średnioziarnisty - 10cm

Konstrukcja zatoki autobusowej

Obustronne zatoki autobusowe wykonać ( zgodnie z zatwierdzonym projektem)jako nawierzchnie z kostki betonowej 16x16 • kostka betonowa16x16cm

 • Podsypka cem.-piaskowa 1:3 -3cm

 • Beton C25/30 -24cm

 • Stabilizacja RM2.5 MPA -15cm

 • Krawężnik 20x30 oraz obrzeża 8x3 na ławie bet. z oporem z betonu C12/15 na posypce cem.-piaskowej

Peron przystankowy ( układ warstw wzmocniony)

 • Kostka betonowa koloru szarego grubości 8cm

 • Miał kamienny 0-10 - 3cm

 • Mieszanka mineralna -15cm

 • Piasek średnioziarnisty - 10cm

Uwaga: Proponowane konstrukcje oraz oznakowanie należy uzgodnić z Zarządcą drogi.
2. Wytyczne dla budowy i przebudowy zjazdów
Parametry zjazdu na dz. nr 33/199 ( pompownia ścieków).

 • szerokość zjazdu 3,5-5,0m ( zgodnie z decyzja zezwalającą na lokalizację wydana przez Zarządcę drogi)

 • zjazd o nawierzchni utwardzonej w granicach pasa drogowego – kostka betonowa brukowa

 • przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdów i drogi powiatowej wykonane łukiem i promieniu R=5,0m

 • zastosowane spadki- zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach budowy przewiduje się również konieczność przebudowy dwóch zjazdów do Stacji Redukcyjnej na dz. nr 44 obręb Wysoka , oraz zjazdu na dz. 43/48 obręb Wysoka w związku z zarurowaniem rowu.


Przebudowa zjazdów w związku z budową chodnika i zarurowaniem rowu wymaga korekty niwelety zjazdów:

Parametry zjazdu projektowanego : • szerokość zjazdu 5,0m

 • zjazd o nawierzchni utwardzonej w granicach pasa drogowego – kostka betonowa brukowa

 • przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdów i drogi powiatowej wykonane łukiem i promieniu R=5,0m.

 • zastosowane spadki- zgodnie z obowiązującymi przepisami.


3. Wytyczne do zarurowania rowu przydrożnego drogi powiatowej 1951D
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od dz. nr 43/54 do studni S-1 ( istn.) oraz na odcinku budowy zatok.


 • kd 600 mm, L-=450+84m=534m


Obliczenie szacunkowej ilość wód odprowadzanych do proj. kanalizacji w pasie drogowym ul. Radosnej /qd/

Wody opadowe pochodzą z następujących zlewni

- ul. Radosnej (jezdni, proj. chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej)

- wewnętrznych dróg gminnych

- rowu 36/1w wraz z jego zlewni

- zlewni terenów przeznaczonych pod zabudowę


qd =C*A*I/10000, gdzie:

C - współczynnik spływu

I – miarodajne natężenie deszczu dla okolic Wrocławia 130 [dm3/s*ha]

A – powierzchnia odwadniana [m2]:

C - współczynnik spływu dla chodnika (kostka-bruk. bez zalania spoin) C= 0,6

C - współczynnik spływu dla jezdni asfaltowej C=0,9

Zlewnie rowu przydrożnego w ul. Radosnej – szacunkowa ilość wód odprowadzanych do rowu przydrożnego


L.p

Nazwa zlewni

Powierzchnia (m2)

Ilość wód deszczowych (l/s)

1

Zlewnia drogi 1951D ul Radosnej

jezdnia asfaltowa i chodnik

chodnik

700 m2

400 m2

8,2


3,1

2Zlewnia wewn. dróg gminnych:

- ulica Nastrojowa dz. nr 33/172

- droga wewnętrzna na dz .nr 43/11

3 615m2

150 m x 9 = 900 m2

44 l/s


7 l/s
Zlewnia zarurowanego rowu (dz. nr 36/1 w)
20 l/s ( rów)

Zlewnia terenów przeznaczonych pod zabudowę w MPZT( np. dz. nr 33/72, 33/70)
50l/s
RAZEM
132,3 l/s

Ze względu na szacunkowe określenie ilości wód i możliwość odprowadzania

w przyszłości wód z terenów przyległych przeznaczonych pod budownictwo ( np. dz. nr 33/72, 33/70) – proponuje się przyjęcie 150 l/s jako wartość obliczeniową do projektu zarurowania rowu)

Ze względu na szacunkowy charakter obliczeń na etapie niniejszego Programu

i założony spadek 1 % przyjęto średnicę projektowanej kanalizacji kd 600
4. Budową przepustu pod drogę powiatową 1951D( ul. Radosna )- dz nr 38( dr)
Na podstawie danych z projektu przebudowy rowu S-31 przyjmuje się następujące parametry przepustu:

- przepust skrzynkowy 1,5x1,5m, L=ok.20m, z umocnieniem i obudowa wylotu,

- rzędna wylotu 123,10mnpm,

- Q10%=3,63 m3 /sKoncepcja programowo-przestrzenna „Analiza przepustowosci rowu S-31 wraz z jego modernizacja oraz projekt modernizacji rowu S-31 od rz. Ślęży do km.3+660 zakłada odprowadzanie wód opadowych z całej zlewni rowu na terenie m. Wysoka.
5.Wytyczne i zalecenia do odwodnienia chodników
- Zwieńczenia wpustów deszczowych i studni kanalizacyjnych /włazy muszą odpowiadać normie PN-EN 124:2000, z tym że włazy studni kanalizacyjnych powinny być wyposażone w w pokrywy z wypełnieniem betonowym.

- zamontowane wpusty winny być klasy C-250 z rusztem uchylnym , zaś studnie kanalizacyjne kl. D-400 wg PN-EN124:200. Na etapie projektowym należy uzgodnić z Zarządca drogi projekt wykonawczy m.in. w zakresie wpustów i studni kanalizacyjnych

Urządzenia uzbrojenia podziemnego muszą być dostosowane do planowanego obciążenia ruchem.
5.Wytyczne koordynacyjne oświetlenia drogowego

1. Oświetlenie klasy ME4b

         - Lśr         :         0.75cd/m2

         - Lmin/Lśr:         0.43

 

2. Słup oświetleniowy typu: ANTARES P60 9m firmy THORN (lub równoważny) - szt. 21 

3. Oprawa oświetleniowa typu: TRIUMPH CL2 RALO ESH/GL GRY ze żródłem światła MASTER HPS SON-T PIA plus 150W (lub równoważne).

 

4. Oświetlenie zasilane będzie z istniejącego słupa oświetlenia oświetlenia na wysokości ul. Chabrowej z  szafki oświetlenia ulicznego przy przy ul. Irysowej.Część Programowa
1. Powierzchnie i inne wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia

1.1 Powierzchnie:

- projektowanego chodnika ogółem ok.1780 m2

- zatok autobusowych ok.210 m2

- ścieżki rowerowej ok. 160 m2

- projektowanego zjazdu i przebudowywanych zjazdów do 50 m2

1.2 Długości:

- projektowanej chodnik 890m

- projektowanej kanalizacji deszczowej kd 600mm 530m

- projektowanej kanalizacji deszczowej-przepust drogowy 20m

- projektowanej kanalizacji kd 1400mm ( przebudowa ist.kd800) 90m


1.3 Ilości:

- projektowanych słupów oświetleniowych 21 szt.

- projektowanych wpustów ok.20 szt.

- projektowanych studni bet. 1000mm ok.11szt.

- projektowanych studni bet. 1000mm ok.11szt.

Część informacyjna
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z przepisów.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla m. Wysoka. Wysoka. Wykonawca na etapie projektowym wystąpi do Zamawiającego o wydanie wypisu i wyrysuj z MPZP m. Wysoka.

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

Zamawiający na etapie projektowym przekaże Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania terenem na cele budowlane .W przypadku nieruchomości nie będących we władaniu Gminy Kobierzyce Wykonawca uzyska niezbędnie decyzje i uzgodnienia , będące podstawą oświadczenia Zamawiającego.

.

3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Uzyskanie materiałów niezbędne do wykonania zamówienia a w szczególności : • wypisy z ewidencji gruntów i MPZP

 • wyników badań gruntowo- wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów(kanalizacja, chodnik, oświetlenie),

 • inwentaryzacji zieleni,

 • decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji,

 • inwentaryzacji lub dokumentacji obiektów które podlegają przebudowie ( np. przepusty, zjazdy)

 • uzgodnienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne przyłączania, projektowanych obiektów niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji robót leży po stronie Wykonawcy przedmiotu zamówienia.

: Pi.nsf
Pi.nsf -> Obręb (miejscowość)
Pi.nsf -> Uchwała nr xxxii/379/09 Rady Gminy Kobierzyce
Pi.nsf -> Uczestnicy postępowania Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji pn. „Budowa świetlic wiejskich w Magnicach, Małuszowie, Szczepankowicach, Budziszowie
Pi.nsf -> Biuro projektóW arch. Paweł Kalinowski
Pi.nsf -> Umowa nr rpzśF. Um – projekt
Pi.nsf -> Zaprojektowanie i budowa dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
Pi.nsf -> Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów dotyczy: zmiany wniosku z dn18. 03. 2009 r o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów
Pi.nsf -> Za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej w roku szkolnym 2011/2012
Pi.nsf -> Zarządzenie nr ka 0050 0256. 2014 WÓjta gminy kobierzyce z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Pi.nsf -> Zarządzenie nr ka 0050 0231. 2015 WÓjta gminy kobierzyce z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Pobieranie 46.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna