Program funkcjonalno-użytkowyPobieranie 107.25 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar107.25 Kb.
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY


Obiekt:

Parking podziemny dwukondygnacyjny wraz z częścią naziemną w poziomie terenu

Adres:

Wrocław, ul. Wystawowa 1, Zespół Hali Stulecia,

działka nr 6/1, AM-16, obręb: Nr 0008 ZalesieNazwy i kody:
kod wiodący:

CPV-45223310-2 - Roboty budowlane w zakresie parkingów podziemnych

kody uzupełniające:

CPV-45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
CPV-45233120-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy dróg
CPV-45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
CPV-45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV-45000000-7 - Roboty budowlane
CPV-45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV-45400000-1 - Roboty wykończeniowe
CPV-74232000-4 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

Zamawiający:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o. o.

51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa Architekt Wacław Hryniewicz,

51-610 Wrocław, ul. Stanisława Moniuszki 13Projektant:

mgr inż. arch. Wacław Hryniewicz


Wrocław, grudzień 2009 r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA


 1. Program funkcjonalno-użytkowy - część opisowa
 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

   1. Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja)

   2. Uwarunkowania urbanistyczne

   3. Uwarunkowania architektoniczne

   4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

   5. Uwarunkowania geotechniczne

  1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Przygotowanie terenu budowy

  1. Architektura

2.2.1. Układ zabudowy

2.3. Konstrukcja

2.4. Instalacje

   1. Instalacje wody zimnej i ciepłej

   2. Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej

   3. Wentylacja mechaniczna

   4. Instalacja ogrzewania

   5. Instalacje elektryczne i niskoprądowe

2.5. Wykończenie

   1. Wykończenie zewnętrzne

   2. Stolarka okienno-drzwiowa

   3. Wykończenie wewnętrzne

   4. Wyposażenie

2.6. Zagospodarowanie terenu
3. Część informacyjna

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

3.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego  1. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych
 1. Załączniki
 1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Rejonie Ulic Zygmunta Wróblewskiego i Adama Mickiewicza we Wrocławiu (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXIII/736/08 z dnia 10 lipca 2008 r.).

 2. Załącznik Nr 1 do Uchwały wym. w pkt. 1 (fragment) .

 3. Wypis z rejestru gruntów.

 4. Mapa obowiązujących ustaleń w skali 1:500. 1. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - CZĘŚĆ OPISOWA


1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia


  1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Na terenie części działki przeznaczonej pod planowaną inwestycję nr 6/1 (AM-16, obręb Zalesie), której właścicielem jest Skarb Państwa a użytkownikiem wieczystym Wrocławskie Przedsiębiorstwo „Hala Ludowa” Sp. z o.o. należy zaprojektować i wykonać:
 1. parking podziemny dwukondygnacyjny wraz z częścią naziemną w poziomie terenu o łącznej ilości 800 ± 5% miejsc postojowych dla samochodów osobowych; w ramach budowy parkingu należy przewidzieć:

 • lokalizację niezbędnych urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem parkingu,

 • lokalizację w części podziemnej ustępów ogólnodostępnych dla 20 kobiet i 20 mężczyzn na pierwszej kondygnacji podziemnej,

 • wyposażenie we wszystkie niezbędne instalacje i urządzenia związane z funkcjonowaniem parkingu;
 1. zagospodarowanie terenu, obejmujące poza parkingiem, o którym wyżej mowa:

 • przebudowę istniejącego układu drogowego w zakresie wynikającym z obsługi komunikacyjnej parkingu oraz zapewnienia dojazdu do wejścia wschodniego Hali Stulecia;

 • parking dla 20 autobusów,

 • parking dla rowerów,

 • ciągi pieszo-rowerowe, chodniki,

 • zieleń,

 • obiekty małej architektury towarzyszące parkingowi podziemnemu;
 1. urządzenia infrastruktury technicznej, w tym przebudowę istniejących odcinków sieci kolidujących z planowanym parkingiem.


  1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
   1. Powierzchnia użytkowa - 21.000 m2,

1.2.2. Powierzchnia działki - 11.370 m2,

1.2.3. Ilość projektowanych miejsc postojowych dla samochodów osob. - 800 ± 5%,   1. Ilość kondygnacji naziemnych - 1

   2. Ilość kondygnacji podziemnych - 2  1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
   1. Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja)

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję obejmuje obszar ograniczony od wschodu i północy południowym fragmentem Zespołu Parku Szczytnickiego, od zachodu granicą szpaleru drzew przed wschodnim wejściem do Hali Stulecia oraz od południa północną granicą jezdni ul. Zygmunta Wróblewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika do kładki pieszej.

Granice terenu objętego inwestycją zostały naniesione na MAPIE OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ w skali 1:500.
Dla obszaru, na którym znajduje się teren planowanej inwestycji, obowiązują ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Rejonie Ulic Zygmunta Wróblewskiego i Adama Mickiewicza we Wrocławiu (Uchwała Nr XXIII/736/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lipca 2008 r.), zwanego dalej planem.
Dla całego obszaru objętego planem ustalono strefę ochrony konserwatorskiej. Zespół Hali Ludowej (Hali Stulecia) we Wrocławiu, obejmujący: Halę Ludową, Pawilon Czterech Kopuł, Pawilon Restauracyjny, Pergolę, Kolumnadę, Iglicę jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 343/Wm, przy czym Hala Ludowa jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem 198. Park Szczytnicki jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 194.
Hala Stulecia wraz z Terenami Wystawowymi w dniu 16 lipca 2006 r. została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO.
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję jest generalnie użytkowany jako parking terenowy dla samochodów osobowych. W południowo-zachodniej części działki znajduje się dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. Teren jest płaski. Na terenie działki występuje zieleń w postaci drzew i krzewów.


   1. Uwarunkowania urbanistyczno- architektoniczne

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję stanowi część unikatowego w obszarze miasta Zespołu Hali Stulecia oraz zieleń parkową - fragment Parku Szczytnickiego o zróżnicowanej strukturze zieleni (miejska, pejzażowa, fasadowa, ekologiczna). Podstawowym przeznaczeniem terenu jest, zgodnie z ustaleniami planu, organizacja imprez masowych. Nowa zabudowa powinna wzbogacić przestrzeń Zespołu Hali Stulecia nie naruszając jej unikalnego charakteru. Wprowadzenie kolejnego elementu do Zespołu powinno stanowić kontynuację kompozycji przestrzennej nie zaburzającej obecnych wartości terenu.


Należy dążyć do uzyskania wysokiej jakości rozwiązań na wszystkich poziomach realizacji z odniesieniem do zastanych założeń współistnienia prestiżowych budynków i zieleni.
Elementy zieleni stanowią w Zespole Hali Stulecia znaczące składniki architektury budynków i ich najbliższego otoczenia, czytelnie definiują określone funkcje i są świadomie zintegrowane z koncepcją urbanistyczną.
Należy dążyć do powiązania kompozycyjnego i widokowego z elementami otoczenia, poprzez:


 1. utrzymanie właściwej skali zabudowy, respektującej istniejącą historyczną zabudowę z uwzględnieniem ustaleń planu dotyczących ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w następującym zakresie:

 1. dopuszcza się wzniesienie części nadziemnej na terenie ograniczonym nieprzekraczalną linią zabudowy (teren oznaczony w planie symbolem 7U),

 2. udział obszaru zabudowanego na terenie, o którym mowa w pkt. 1) a), nie może być większy niż 80% powierzchni terenu zagospodarowania (7U),

 3. wymiar pionowy budynku, mierzony od średniego poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 8 m z wyjątkiem obszarów wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami rozgraniczającymi oznaczonymi numerami 1 i 2, na których wymiar ten nie może być większy niż 11 m;

 1. zachowanie i odbudowę historycznych osi kompozycyjnych i widokowych;

 2. powiązanie z ciągiem pieszo-rowerowym przechodzącym wzdłuż wschodniej elewacji Hali Stulecia;

 3. powiązanie wejścia głównego ze strefą wejściową Hali Stulecia;

 4. uzyskanie walorów przestrzennych o szczególnie wysokich walorach estetycznych;

 5. traktowanie zieleni jako tworzywa kompozycji przestrzennej;

 6. staranne urządzenie terenu i małej architektury.
   1. Uwarunkowania komunikacyjne

Na terenie opracowania obowiązują ustalenia planu dotyczące systemu transportowego. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie z: 1. ul. Zygmunta Wróblewskiego, wyłącznie z jezdni obsługującej, która nie przecina torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Wystawowej do ul. Mikołaja Kopernika (od terenu oznaczonego w planie 1KDZ);

 2. ul. Mikołaja Kopernika przez teren Parku Szczytnickiego wyłącznie w granicach wydzielenia wewnętrznego wyznaczonego na rysunku planu (od terenu oznaczonego w planie 4KDD w granicach wydzielenia wewnętrznego B);

 3. terenu ciągu pieszo-rowerowego z nawierzchnią dostosowaną do ruchu pojazdów samochodowych, projektowanego wzdłuż wschodniej elewacji Hali Stulecia (od terenu oznaczonego w planie 9KDWPR).

Dla ciągu pieszo-rowerowego, o którym wyżej mowa, plan dopuszcza funkcję uzupełniającą w postaci samodzielnego parkingu jednopoziomowego lub wielopoziomowego wyłącznie jako podziemnego. Ciąg należy zaprojektować na terenie położonym między szpalerem drzew przy wschodniej elewacji Hali Stulecia a terenem zagospodarowania parkingu wielopoziomowego.


Na terenie opracowanie zgodnie z ustaleniami planu obowiązuje zaprojektowanie parkingu dla rowerów.


   1. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej nie są ostateczne ze względu na brak wstępnych warunków przyłączenia.

W zakresie zaopatrzenia w wodę przewiduje się zaopatrzenie z istniejącej sieci wodociągowej.

Ścieki sanitarne powinny być odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z parkingu, dróg i innych niezabudowanych powierzchni utwardzonych powinny być odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Wszystkie sieci, o których wyżej mowa, znajdują się na terenie zespołu Hali Stulecia.

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przewiduje się budowę stacji transformatorowej. Lokalizacja stacji zostanie określona w warunkach przyłączenia.
   1. Uwarunkowania geotechniczne

1.3.5.1. Warunki gruntowe

Dla celów programu funkcjonalno-użytkowego geotechniczne warunki posadowienia obiektu przyjęto na podstawie ”Dokumentacji geotechnicznej z badan warunków gruntowo-wodnych podłoża pod projektowany budynek pawilonu restauracyjnego przy Hali Stulecia we Wrocławiu”, opracowanej przez Geostart Firma Usługi Geologiczno-Projektowe Włodzimierz Kabała, 53-311 Wrocław, ul. Drukarska 35/29 w marcu 2008 r.:

Wg badań wierzchnią warstwę terenu stanowią nienośne nasypy budowlane o miąższości 0.4 – 1.2 m lub humus.

Podłoże gruntowe zbudowane jest z następujących warstw geotechnicznych:

- Warstwa II1 – piaski średnie brązowo-żółte średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0.50 – o miąższości 1.7 – 2.2 m dla otworów 1-4 w rejonie uszkodzenia fragmentu pergoli,

- Warstwa II2 – piaski grube jasno szare z odcieniem żółtym średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0.40 – o miąższości 3.0 – 3.8 m dla otworów 1-4,

- Warstwa I – pospółki jasno szare zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0.80 – wg badań nieprzewiercone.

W aneksie do badań określono, że na głębokości ok. 11.0 m ppt występują grunty trudnoprzepuszczalne w postaci glin morenowych w stanie półzwartym.
1.3.5.2. Warunki wodne

W okresie wykonywania powyższych badań – marzec 2008 r. stwierdzono występowanie ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej na głębokości 2.6 – 3.8 m ppt, co odpowiada rzędnym 114.52 – 114.58 m npm. Woda gruntowa może ulegać wahaniom w górę wskutek faktu, iż badania były wykonywane w okresie suchym, jak również duży wpływ na poziom wód gruntowych w tym rejonie ma stan wody w rzece Odra. Wg pomiarów wieloletnich poziom wody dochodził do rzędnej 115.50 m npm.


1.3.5.3. Badania geotechniczne

Należy przeprowadzić badania geotechniczne określające warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, na etapie realizacji projektu, należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską.
  1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Budynek wraz zagospodarowaniem terenu działki należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.).

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku należy zapewnić zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 50, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.).


  1. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych

1.5.1. Zestawienie powierzchni kondygnacji netto budynku:
L.p.

Rodzaj powierzchni

Wielkość

(m2)


1

Powierzchnia użytkowa

21.000
parking na dwóch kondygnacjach podziemnych i jednej nadziemnej

21.000

2

Powierzchnia usługowa funkcji własnej budynku

1.000
pomieszczenia toalet ogólnodostępnych

400
pomieszczenia techniczne i związane z obsługą parkingu

600

3

Powierzchnia ruchu

500
klatki schodowe, przedsionki, korytarze, dźwigi osobowe

500

4

Powierzchnia kondygnacji netto budynku


22.500

Udział powierzchni ruchu w powierzchni użytkowej budynku nie powinien przekroczyć 5%.

Udział powierzchni usługowej w powierzchni użytkowej budynku nie powinien przekroczyć 5%.


 1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia


2.1. Przygotowanie terenu budowy
Inwestycja będzie realizowana w ramach udzielonej przez Zamawiającego koncesji na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy parkingów podziemnych wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu podziemnego i zagospodarowania terenu.

Do obowiązków wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: 1. opracowania projektu budowlanego, projektów wykonawczych i stosownie do potrzeb innych projektów,

 2. objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

 3. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 4. wykonania i odbioru robót budowlanych,

 5. nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Podstawą rozpoczęcia robót jest decyzja - pozwolenie na budowę wydana przez właściwy terytorialnie organ administracji państwowej na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.

Rozpoczęcie robót następuje z chwilą podjęcia przez wykonawcę robót prac przygotowawczych na terenie budowy, którymi w szczególności są: 1. wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

 2. zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody, telefonów oraz odbioru ścieków,

 3. zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiałów i sprzętu, powiązań komunikacyjnych, parkingów dla potrzeb budowy itp.,

 4. ogrodzenie, zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy,

 5. urządzenie pracownikom wydzielonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, takich jak: ustęp, umywalnia oraz socjalnych: szatnia, jadalnia,

 6. umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej.


2.2. Architektura


   1. Układ zabudowy

Na terenie działki, o której mowa w pkt. 1.2.1. należy zaprojektować i wykonać:
 1. parking podziemny dwukondygnacyjny wraz z częścią naziemną w poziomie terenu o łącznej ilości 800 ± 5% miejsc postojowych dla samochodów osobowych; w ramach budowy parkingu należy przewidzieć: • lokalizację niezbędnych urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem parkingu, jak: stacja transformatorowa, zbiornik wodny p.poż., pompownia p.poż., wentylatornia i inne,

 • lokalizację w części podziemnej ustępów ogólnodostępnych dla 20 kobiet i 20 mężczyzn na pierwszej kondygnacji podziemnej, pomieszczeń porządkowych i innych związanych z obsługą parkingu,

 • wyposażenie we wszystkie niezbędne instalacje i urządzenia związane z funkcjonowaniem parkingu;
 1. zagospodarowanie terenu oznaczonego symbolem 7U o powierzchni 1,13 ha i terenu oznaczonego symbolem 9KDWPR o powierzchni 0,24 ha - w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w Rejonie Ulic Zygmunta Wróblewskiego i Adama Mickiewicza we Wrocławiu (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXIII/736/08 z dnia 10 lipca 2008 r.), obejmujące poza parkingiem, o którym wyżej mowa:
 • przebudowę istniejącego układu drogowego w zakresie wynikającym z obsługi komunikacyjnej parkingu oraz zapewnienia dojazdu do wejścia wschodniego Hali Stulecia;

 • parking dla 20 autobusów,

 • parking dla rowerów,

 • ciągi pieszo-rowerowe, chodniki,

 • zieleń, w tym zieleń w postaci szpalerów drzew,

 • obiekty małej architektury towarzyszące parkingowi podziemnemu;
 1. urządzenia infrastruktury technicznej, w tym przebudowę istniejących odcinków sieci kolidujących z planowanym parkingiem.

Parking naziemny na poziomie terenu, usytuowany nad parkingiem podziemnym, należy tak zaprojektować, aby umożliwić, w następnym etapie realizacji inwestycji, zabudowę nad parkingiem jednokondygnacyjnego obiektu z przeznaczeniem na funkcję wystawienniczą.

Ze względu na funkcję wystawienniczą należy ograniczyć do minimum ilość elementów konstrukcyjnych wspierających zadaszenie i ściany osłonowe powyższej kondygnacji naziemnej. Na tym etapie realizacji inwestycji przewiduje się zrezygnowanie z parkingu naziemnego z pozostawieniem na poziomie kondygnacji nadziemnej wyłącznie elementów obiektu związanych z obsługą parkingu podziemnego, tj.: wjazdu i wyjazdu, wejść oraz urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania parkingu.

Przyszły etap realizacji inwestycji, o którym wyżej mowa, nie jest przedmiotem zamówienia, którego dotyczy niniejszy program funkcjonalno-użytkowy.


Zwiększenie kosztu inwestycji, związane z przyszłą rozbudową zostało uwzględnione w obliczeniu planowanego kosztu robót budowlanych i prac projektowych (pkt. 1.4.).

Wielkość powierzchni użytkowej kondygnacji naziemnej przyjęto jak dla następnego etapu realizacji inwestycji, pomimo tego, że w pierwszym etapie przewiduje się pozostawienie odkrytego parkingu. Na tym etapie zadaszenie części naziemnej zostanie ograniczone do niezbędnego, umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie parkingu. Zwiększenie powierzchni użytkowej kondygnacji naziemnej rekompensuje w ten sposób wzrost kosztu inwestycji, uwzględniający w I etapie realizacji, zwiększony zakres robót, dotyczących konstrukcji i infrastruktury technicznej, związany z przyszłą rozbudową.

  1. Konstrukcja

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji należy wykonać uwzględniając rozbudowę obiektu w przyszłym etapie realizacji inwestycji (nie stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia) w następującym zakresie: • Wykonać szczegółowe badania podłoża gruntowego w rejonie już projektowanego obiektu dla dokładnego rozpoznania warstw gruntowych, w szczególności do ustalenia położenia warstwy nieprzepuszczalnej, która najprawdopodobniej występuje na podobnej głębokości, jak dla obiektu, którego dotyczyły badania. Proponuje się wykonanie otworów wiertniczych do poziomu ok. 15.0 m pod poziomem terenu.

 • Wykop wykonać w ściankach szczelnych z grodzic stalowych kotwionych do podłoża na kotwy gruntowe, gdyż rozparcie nie jest możliwe do wykonania ze względu na duże odległości ścianek przeciwległych. Założyć zapuszczenie ścianek szczelnych ze względu posadowienie projektowanego obiektu poniżej zwierciadła wody gruntowej i konieczność całkowitego odwodnienia wykopu do warstwy nieprzepuszczalnej z częściowym zagłębieniem w warstwę nieprzepuszczalną. Proponuje się zastosowanie metody wciskania ścianki szczelnej przynajmniej w rejonie Hali Stulecia (metoda bezdrganiowa statyczna), przy której metodzie nie byłoby większego oddziaływania na posadowienie samej Hali Stulecia.

 • Posadowienie budynku parkingu wykonać po odwodnieniu wykopu na płycie żelbetowej z betonu szczelnego z ciężką izolacją wyciągniętą na ściany podziemne budynku powyżej poziomu maksymalnego wystąpienia poziomu wód gruntowych.

 • Ściany kondygnacji podziemnych wymiarować (oprócz obciążeń pionowych od elementów konstrukcyjnych budynku) na obciążenie parciem gruntu i parciem wody gruntowej, zakładając najwyższy katastrofalny poziom wód gruntowych (np. z okresu powodzi tysiąclecia),

 • Stropy kondygnacji parkingowych (nad -1 i -2) zaprojektować jako bezbelkowe ze zbrojeniem na przebicie (możliwe głowice – np. stropy grzybkowe). Strop pod poziomem parteru zaprojektować jako wzmocniony w stosunku do obciążeń parkingowych dla umożliwienia zastosowania parteru jako powierzchnię wystawienniczą na duże obciążenia (np. maszyny budowlane, maszyny rolnicze i inne).

 • Na szczytach budynku ściany szczytowe wykonać jako układ podwójnych ścian z usztywnieniem przeponami, przestrzenie między ścianami wykorzystać na ciągi wentylacyjne dla parkingów,

 • Wewnątrz budynku zaprojektować trzony żelbetowe zawierające klatki schodowe i dźwigi, które przejmą obciążenia poziome powstające w trakcie eksploatacji budynku.

 • Na przedłużeniach ścian trzonów zaprojektować słupy żelbetowe dla podparcia podciągów kratowych głównych konstrukcji nośnej dachu.

 • Przewidzieć w obliczeniach statycznych przekroczenie odległości dylatacyjnych dla elementów żelbetowych lub zaprojektować system kompensacji przemieszczeń z odpowiednim uszczelnieniem,

 • Konstrukcję główną dachu zaprojektować w postaci układu podłużnych kratownic stalowych wolnopodpartych o rozpiętościach odpowiednio ok. 45.0 m i ok. 40.0 m, opartych z jednej strony na głównych podciągach kratowych, z drugiej na ścianach zewnętrznych szczytowych. W przypadku oparcia na ścianach zewnętrznych szczytowych zastosować system oparcia umożliwiający przesuw poziomy dla kompensacji ewentualnych przemieszczeń termicznych konstrukcji. Główne podciągi kratowe oprzeć po 2 na skrajnych ścianach trzonów żelbetowych i na słupach żelbetowych rozstawionych co ok. 8.0 m. Strefa między podciągami rozpiętości ok. 8.0 m przykryta kratownicami podłużnymi na przedłużeniu dużych kratownic. W strefie tej wykonać układy stężeń połaciowych, jak również usztywnienia połaciowe wykonać wzdłuż ścian zewnętrznych budynku.

 • Konstrukcję pokrycia dachu zaprojektować z blachy trapezowej wysokofałdowej.


2.4. Instalacje


   1. Instalacje wody zimnej i ciepłej

2.4.1.1. Instalacja wody zimnej

Projektowany parking zasilany będzie z istniejącego wodociągu zlokalizowanego na terenie zespołu Hali Stulecia.

Woda zimna będzie doprowadzona do instalacji hydrantowej, zbiornika wody p.poż. oraz toalet ogólnodostępnych i pomieszczeń porządkowych. Przewiduje się ponadto okresowe zmywanie posadzki parkingu. Woda do pomieszczeń parkingu doprowadzana będzie bez podwyższania ciśnienia.


2.4.1.2. Instalacja przeciwpożarowa hydrantów wewnętrznych

Instalacja przeciwpożarowa hydrantów wewnętrznych zasilana będzie z sieci wodociągowej oraz przez zespół pompowy ze zbiornika zapasu wody. Instalacja hydrantów przeciwpożarowych prowadzona będzie pod stropami kondygnacji podziemnych w układzie pierścieni zasilających poszczególne piony hydrantowe z zasuwami odcinającymi na instalacji ze wskaźnikiem otwarcia i zabezpieczeniem pozycji otwarcia. Przewiduje się zastosowanie hydrantów przeciwpożarowych DN52 z wężem 20 m (zasięg 30 m). Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowego wewnętrznego gaszenia pożaru wynosi Qp.poż.=10 l/s.

Ze względu na nie ogrzewanie przestrzeni parkingu,
2.4.1.3. Stałe urządzenia gaśnicze wodne

W związku z dużą powierzchnią użytkową parkingu (możliwość zwiększenia o 100% dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej) oraz usytuowaniem w sąsiedztwie wysokiej rangi obiektu kultury, przewiduje się zastosowanie w przestrzeni parkingu stałych urządzeń gaśniczych wodnych w postaci mgły wodnej. Mgła wodna skutecznie gasi pożar schładzając przestrzeń objętą pożarem, lokalnie zobojętniając atmosferę. Ponadto zatrzymuje promieniowanie cieplne, umożliwiając ewakuację ludzi z obszarów zagrożonych i ograniczając ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru.

Instalacja gaszenia mgłą wodną będzie sterowana sygnałem alarmowym z Systemu Alarmu Pożarowego.

Rurociągi stałych urządzeń gaśniczych wodnych, ze względu na nie ogrzewanie przestrzeni parkingu, powinny być nienawodnione.


2.4.1.4. Instalacja wody ciepłej

Woda ciepła w pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych i pomieszczeniach porządkowych będzie przygotowana za pomocą elektrycznych przepływowych i pojemnościowych podgrzewaczy wody. Instalacja wody ciepłej powinna zapewnić uzyskanie ciepłej wody w punktach czerpalnych o temperaturze nie niższej niż 55º C i nie wyższej niż 60º C oraz zapewni okresowy przegrzew instalacji (temperatura wody nie niższa niż 70º C i nie wyższa niż 80º C).

Ze względu na nie ogrzewanie przestrzeni parkingu, rurociągi instalacji wody zimnej i ciepłej należy wyposażyć w elektryczne przewody grzejne.   1. Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej

2.4.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z toalet ogólnodostępnych odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej. Posadowienie budynku uniemożliwia grawitacyjne włączenie instalacji kanalizacyjnej z toalet na kondygnacji podziemnej do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z tym przewiduje się zastosowanie przepompowni ścieków na kondygnacji podziemnej. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej powinny być odpowietrzane a każdy pion powinien posiadać rewizję kanalizacyjną z drzwiczkami rewizyjnymi montowanymi w obudowach pionów.
2.4.2.2. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z części nadziemnej parkingu i wody przemysłowe z części podziemnej (zmywanie posadzek) odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez przepompownię ścieków deszczowych. Przed doprowadzeniem do przepompowni wody opadowe i przemysłowe z parkingu powinny być oczyszczone w separatorze ścieków ropopochodnych.


2.4.2.3. Drenaż

Po wykonaniu badań hydrogeologicznych gruntu należy zdecydować o zastosowaniu pod płytą fundamentową drenażu z odprowadzeniem wody gruntowej poprzez osadnik do przepompowni wód deszczowych.
   1. Wentylacja mechaniczna

2.4.3.1. Wentylacja mechaniczna i oddymiająca


Dla przestrzeni parkingu podziemnego przewiduje się zastosowanie wentylacji mechanicznej zapewniającej kontrolowanie dopuszczalnego poziomu CO oraz LPG.

Zanieczyszczone powietrze usuwane będzie kanałami, o których mowa w pkt. 2.3., ponad zadaszeniem części nadziemnych obiektu. Centrale wentylacyjne zostaną zlokalizowane w części podziemnej garażu.

Dla przestrzeni parkingu podziemnego należy zastosować samoczynne urządzenia oddymiające.

Każdą klatkę schodową i każdy szyb dźwigu należy wyposażyć w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu.

Uruchomianie systemu wentylacji oddymiającej będzie sterowane sygnałem alarmowym SAP.


   1. Instalacja ogrzewania

Instalację ogrzewania przewiduje się zastosować wyłącznie w toaletach ogólnodostępnych i pomieszczeniu ochrony parkingu. Przewiduje się zastosowanie grzejników elektrycznych.
   1. Instalacje elektryczne i niskoprądowe

2.4.5.1. Zasilanie podstawowe

Układ zasilania po stronie średniego napięcia zostanie wykonany zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakład Energetyczny EnergiaPro. Przewiduje się zasilanie z dwóch niezależnych linii średniego napięcia z rozdziałem mocy na poszczególne przyłącza po 50%. W przypadku awarii jednego z przyłączy przełączenie zasilania odbywać się będzie za pomocą automatycznego układu samoczynnego załączania rezerwy - SZR w rozdzielnicy średniego napięcia użytkownika.
2.4.5.2. Stacja transformatorowa

Stacja transformatorowa zostanie zlokalizowana na pierwszej kondygnacji podziemnej garażu. Rekomenduje się stację transformatorową składającą się z dwóch suchych transformatorów umieszczonych w jednym pomieszczeniu. Pomieszczenie powinno być wyposażone w wentylację mechaniczną. Układ SZR pomiędzy sekcjami rozdzielnicy zapewni automatyczne przełączenie zasilania w razie awarii transformatora. W rozdzielnicy zostaną wydzielone: sekcja generatorowa - dla odbiorników wymagających podtrzymania zasilania w razie awarii obu przyłączy oraz sekcja pożarowa - dla odbiorników wymagających zasilania elektrycznego w trakcie akcji gaśniczej.


2.4.5.3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Na parterze przy wejściu głównym (pomieszczenie ochrony) należy zainstalować główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu.


2.4.5.4. Gniazda wtyczkowe

Gniazda wtyczkowe należy montować na ścianach pod tynkiem.


2.4.5.5. Oświetlenie wewnętrzne

Przy projektowaniu podstawowego oświetlenia wewnętrznego należy spełnić wymagania norm PN EN12464-1:2004 i PN-84/E-02033. Poziom natężenia oświetlenia oraz typ oświetlenia należy dostosować do funkcji pomieszczeń. Przewiduje się zastosowanie opraw oświetleniowych typu fluorescencyjnego ze świetlówkami liniowymi lub kompaktowymi. Wszystkie oprawy lub źródła światła będą posiadać stateczniki elektroniczne. Załączenie oświetlenia odbywać się będzie za pomocą lokalnych wyłączników instalacyjnych montowanych podtynkowo lub za pomocą czujki ruchu działającej na podczerwień (PIR).


2.4.5.6. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego będą zasilane z baterii centralnej. Bateria centralna będzie posiadała czas podtrzymania minimum 1h i będzie zainstalowana w pomieszczeniu rozdzielni głównej nn. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego będą zasilane kablami o klasie odporności pożarowe 90 min. (PH90).


2.4.5.7. Oświetlenie zewnętrzne

Przewiduje się wykonanie oświetlenia zewnętrznego części nadziemnej parkingu. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie przy pomocy czujnika zmierzchowego a także ręcznie.

2.4.5.8. Instalacja odgromowa

Instalację odgromową - zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać drutem DFe DN 8 mm. Przewody odprowadzające wprowadzane będą do złączy kontrolnych usytuowanych na budynku; złącza na wysokości ok. 1,5 m od poziomu terenu lub w studzienkach w terenie. Przewiduje się zastosowanie uziomu otokowego, wykonanego taśmą FeZn 25x4 mm. Instalacja odgromowa powinna spełniać wymagania normy PN-EC 61024-1.


2.4.5.9. Instalacja uziemiająca

Jako instalację uziemiającą parkingu przewiduje się wykonać uziom fundamentowy połączony galwanicznie ze zbrojeniem elementów konstrukcyjnych. Niezależne bezpośrednie uziemienie zostanie doprowadzone do punktów neutralnych transformatorów. Główna szyna wyrównawcza, do której zostaną podłączone zaciski rozdzielnic, obudowy metalowe urządzeń, kanały wentylacyjne, metalowe elementy tras kablowych, rury i stalowe elementy konstrukcyjne, zostanie zamontowana w pomieszczeniu rozdzielni głównej nn.


2.4.5.10. System Alarmu Pożarowego (SAP)

Wszystkie pomieszczenia, poza toaletami ogólnodostępnymi, będą chronione przez adresowalny analogowy SAP. Centrala systemu zostanie zainstalowana w pomieszczeniu ochrony parkingu. Poza detekcją pożaru SAP będzie realizował w trakcie pożaru następujące funkcje: • wyłączanie wentylacji mechanicznej,

 • sprowadzanie wind na poziom terenu,

 • załączanie systemu oddymiania parkingu

 • załączanie systemu oddymiania klatek schodowych i szybów dźwigów,

 • monitoring instalacji tryskaczowej i hydrantowej,

 • aktywacja klap pożarowych odcinających,

 • zamknięcie bram, drzwi i kurtyn pożarowych,

 • odblokowanie systemu kontroli dostępu,

 • transmisja alarmu do terenowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

2.4.5.12. System detekcji gazu

Na podziemnych kondygnacjach parkingu należy zainstalować system detekcji gazu, który będzie nadzorował stężenie gazu LPG oraz tlenku węgla. System będzie aktywował alarm oraz uruchamiał wentylację mechaniczną w strefie przekroczenia dopuszczalnego stężenia.
2.4.5.13. System kontroli dostępu

System kontroli dostępu będzie umożliwiał: • automatyczne udrażnianie dróg ewakuacyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa,

 • kontrolę dostępu uczestników imprez oraz pracowników do poszczególnych pomieszczeń wraz zrejestrowaniem dostępu dla celów archiwalnych i statystycznych.

Centrala systemu zostanie zainstalowana w pomieszczeniu ochrony parkingu. System kontroli dostępu będzie połączony z SAP.
2.4.5.14. System CCTV

Dozorowanie parkingu odbywać się będzie poprzez zainstalowanie kamer telewizji przemysłowej wewnętrznych i zewnętrznych. Monitory LCD do obserwacji wybranych obrazów z kamer oraz rejestratory o przedłużonym czasie zapisu zostaną zainstalowane w pomieszczeniu ochrony parkingu.

System CCTV będzie sprzężony z SAP i systemem kontroli dostępu.
2.4.5.15. Interkom

Parking zostanie wyposażony w system interkomowy. Jednostki interkomu zostaną zlokalizowane: • przy wjeździe i wyjeździe z parkingu,

 • przy każdym wejści do budynku,

 • w pomieszczeniach: rozdzielni elektrycznych, pompowni p.poż., wentylatorni,

 • na dachu budynku.

Centrala systemu zostanie zainstalowana w pomieszczeniu ochrony parkingu.
2.4.5.16. Instalacja telefoniczna

W wybranych pomieszczeniach (pomieszczenie ochrony parkingu) przewiduje się zastosowanie instalacji telefonicznej. Jako okablowanie będzie służyła instalacja sieci strukturalnej. Przewiduje się instalację systemu telefonów IP oraz systemu telefonów bezprzewodowych DECT.


2.4.5.17. System alarmowy w toaletach dla osób niepełnosprawnych

Toalety dla osób niepełnosprawnych zostaną wyposażone w system alarmowo-przywoławczy. System powinien zawierać przycisk alarmowy, przycisk kasujący alarm, wskaźnik świetlny nad drzwiami toalet oraz główny panel znajdujący się w pomieszczeniu ochrony.
  1. Wykończenie
   1. Wykończenie zewnętrzne

Ściany zewnętrzne w systemie przeszklonych ścian osłonowych fasadowych konstrukcji stalowo-aluminiowej. Ewentualne partie pełne ścian ocieplone przy zastosowaniu materiałów paroprzepuszczalnych umożliwiających odprowadzenie z wewnętrznych pomieszczeń ewentualnego nadmiaru wilgoci poprzez ściany na zewnątrz budynku.
   1. Stolarka okienno-drzwiowa

Stolarka okienno-drzwiowa systemowa, konstrukcji stalowo-aluminiowej, wykonana z profili termoizolacyjnych i szklona szybą bezpieczną.

Należy uwzględnić wymagania dotyczące stolarki okienno-drzwiowej wynikające z przepisów bezpieczeństwa pożarowego w zakresie klasy odporności ogniowej.


   1. Wykończenie wewnętrzne

Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne oraz sufity w fakturze wylewanego betonu, malowane farbą emulsyjną.

W toaletach ogólnodostępnych ściany wyłożone glazurą do wysokości 2,0 m.

Posadzki w przestrzeni parkingu z betonu przemysłowego ze spadkiem umożliwiającym samoczynny spływ wody, w pomieszczeniach komunikacji ogólne wraz ze schodami - posadzka kamienna.
   1. Wyposażenie

Parking należy wyposażyć w dźwigi osobowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Przewiduje się zastosowanie 4 dźwigów o udźwigu ok. 2.500 kg lub 30 osób.

Toalety ogólnodostępne należy wyposażyć w umywalki i miski ustępowe typu kompakt wraz z odpowiadającymi im bateriami do zimnej i ciepłej wody.  1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie: • dojazdu do parkingu,

 • dróg obsługujących parking,

 • parkingu dla 20 autobusów,

 • parkingu dla rowerów,

 • ciągów pieszo-rowerowych, chodników,

 • zieleni,

 • obiektów małej architektury towarzyszących parkingowi podziemnemu;

W części działki niezabudowanej i nieutwardzonej przewiduje się urządzenie zieleni ozdobnej w postaci nasadzeń drzew i krzewów wieloletnich. Od strony parku Szczytnickiego i drogi dojazdowej przewiduje się zasadzenie szpalerów drzew.

Przewiduje się wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznego i kanalizacji telefonicznej zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przyłączenia.


3. Część informacyjna


  1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:
   1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 ze zm.),

   2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 113 z 2005 r., poz. 954),

   3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 223 z 2004 r., poz. 1655),

   4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Rejonie Ulic Zygmunta Wróblewskiego i Adama Mickiewicza we Wrocławiu (Uchwała Nr XXIII/736/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lipca 2008 r.),

   5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

   6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, z późn. zm.),

   7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.),

   8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

   9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115),

   1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.),

   2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 50, poz. 563),

   3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623),

   4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2005 r., poz.150),

   5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz. 2019 ze zm.),

   6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tj.: Dz. U. Nr 228 z 2005 r., poz. 1947 ze zm.),

   7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.),

   8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281),

   9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

   10. Wycinka drzew wymaga zgody Prezydenta Wrocławia (ustawa z dnia 16 kwietnia 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.).
  1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
   1. Wypis i wyrys z rejestru gruntów.
  1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
   1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 ze zm.),

   2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz.1389),

   3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jednolity tekst Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.2072),

   4. Polskie Normy oraz obowiązujące przepisy techniczno-budowlane.
  1. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:
   1. Kopia mapy zasadniczej - mapa do celów projektowych w skali 1:500,

   2. Badania geotechniczne określające warunki gruntowo-wodne,

   3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,

   4. Inwentaryzacja zieleni,

   5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,

   6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

   7. Inwentaryzacja obiektów i urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do rozbiórek,

   8. Porozumienia, zgody oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych.


Projektant: mgr inż. arch. Wacław Hryniewicz
: zalaczniki przetargi
zalaczniki przetargi -> DolnośLĄski wojewódzki urząd pracy wydział Organizacyjno-Prawny
zalaczniki przetargi -> O zamówieniu burmistrz Miasta Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego.”
zalaczniki przetargi -> Zamawiający: Gmina Głuchołazy
zalaczniki przetargi -> Obiekt: podpiwniczenie budynku spzoz „przychodnie kozienice” adres: kozienice ul. H. Sienkiewicza 28
zalaczniki przetargi -> Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14. 000 euro
zalaczniki przetargi -> Pzp II 3411 14 /06 Cena 7 zł specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zalaczniki przetargi -> Do wszystkich wykonawcóW
zalaczniki przetargi -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
zalaczniki przetargi -> Zawiadomienie
zalaczniki przetargi -> Wg rozłącznika Dot.: Konkursu ofert na: „wykonanie badań laboratoryjnych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście” w opolu” sp zoz „ŚRÓdmieście” zawiadamia wszystkich Oferentów,
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna