Program konferencji „wylęgarnia 2015” 22 kwietnia (środa)Pobieranie 23.72 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar23.72 Kb.
Program konferencji „WYLĘGARNIA 2015”
22 kwietnia (środa)19.00 – Kolacja (grill)

23 kwietnia (czwartek)
07.30-09.00 – Śniadanie
09.00-09.15 – Powitanie uczestników konferencji

09.15-11.15 – I sesja referatowa

09.15-09.35 - Zakęś Zdzisław, Konrad Stawecki, Jakub P. Pyka - Wspomaganie dojrzewania biofiltrów w systemach recyrkulacyjnych.

09.35-09.55 - Szczepkowski Mirosław - Możliwości, perspektywy i ograniczenia podchowu szczupaka (Esox lucius) w warunkach kontrolowanych.

09.55-10.15 - Król Jarosław, Mikołaj Wittbrodt, Daniel Wysocki, Emil Zieliński, Szymon Łakomiak, Piotr Hliwa - Zastosowanie paszy Aller ArtEX 2 we wczesnym etapie podchowu wybranych gatunków ryb.

10.15-10.35 - Kowalska Agata, Zdzisław Zakęś - Wykorzystanie żywego pokarmu w żywieniu larw ryb.

10.35-10.55 - Wolnicki Jacek, Jan Woźniak, Rafał Kamiński - Kontrolowany podchów brzany (Barbus barbus) w larwalnym i młodocianym okresie życia.

10.55-11.15 - Rożyński Maciej, Zdzisław Zakęś - Wpływ parametrów technicznych basenów i właściwości fizycznych pasz komponowanych na efekty podchowu ryb.
11.15-11.35 Przerwa kawowa
11.35-13.15 – II sesja referatowa

11.35-11.55 - Szczepkowski Mirosław, Bożena Szczepkowska - Problemy chowu larw i młodocianych stadiów ryb jesiotrowatych.

11.55-12.15 - Kozłowski Michał, Mirosław Szczepkowski, Krzysztof Wunderlich, Zdzisław Zakęś - Efekty podchowu sandacza (Sander lucioperca) ze sterletem (Acipenser ruthenus) w systemie recyrkulacyjnym.

12.15-12.35 - Krystyna Demska-Zakęś, Sikora Agnieszka, Piotr Gomułka – Preparaty mikrobiologiczne w akwakulturze.

12.35-12.55 - Mickiewicz Maciej, Marek Trella - Struktura wartości odłowów ryb i zarybień w jeziorach przed i po transformacji własnościowej rybactwa w Polsce.

12.55-13.15 - Wolnicki Jacek, Rafał Kamiński, Justyna Sikorska, Dariusz Kaczmarczyk, Grzegorz Radtke - Czynna ochrona zagrożonego gatunku z użyciem materiału zarybieniowego z warunków kontrolowanych na przykładzie strzebli błotnej (Eupallasella percnurus).
13.15-14.15 Obiad
14.30-19.30 – Wycieczka tematyczna
20.00-01.00 – Uroczysta kolacja
24 kwietnia (piątek)
07.30-09.00 – Śniadanie
09.30-12.50 – III sesja referatowa

09.30-09.50 - Wach Stefan, Justyna Sikorska - Ocena stanu wiedzy na temat metod i wyników kontrolowanego podchowu wczesnych stadiów karasia pospolitego (Carassius carassius).

09.50-10.10 - Kujawa Roman - Wstępne badania dotyczące rozrodu i podchowu larw minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) w warunkach kontrolowanych.

10.10-10.30 - Ulikowski Dariusz, Łucjan Chybowski, Piotr Traczuk - Podchów raków - wyzwania, osiągnięcia, perspektywy.

10.30-10.50 - Leliūna Egidijus, Alina Širvinska, Valdas Gečys - Odtwarzanie populacji ryb łososiowatych w wodach litewskich.

10.50-11.10 - Formicki Krzysztof, Agata Korzelecka-Orkisz, Adam Tański, Joanna Szulc, Dorota Pawlos, Przemysław Śmietana, Małgorzata Bonisławska, Adam Brysiewicz, Andrzej Sobociński, Rafał Pender, Artur Furdyna - Restytucja raków rodzimych w wybranych jeziorach Pojezierza Myśliborskiego, możliwość wspomagania rozrodu ryb głąbielowatych oraz znaczenie tych działań w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.
11.10-11.30 - Przerwa kawowa
11.30-11.50 - Szmyt Mariusz, Woźniak Małgorzata, Adam M. Lejk, Joanna Grudniewska, Stefan Dobosz, Adam Polewacz - Wybrane aspekty rozrodu i podchowu narybku lipienia europejskiego (Thymallus thymallus) w zamkniętym obiegu wody.

11.50-12.10 - Fopp-Bayat Dorota, Marcin Kuciński, Beata Łączyńska, Tomasz Liszewski, Mirosław Szczepkowski - Charakterystyka genetyczna wybranych stad tarłowych siei jeziorowej (Coregonus lavaretus) pochodzących z obiektów akwakultury.

12.10-12.30 - Dietrich Grzegorz, Joanna Nynca, Mirosław Szczepkowski, Andrzej Ciereszko - Efektywna metoda kriokonserwacji nasienia szczupaka (Esox lucius).

12.30-12.50 - Czerniawski Robert, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Tomasz Krepski, Łukasz Sługocki - Wykorzystanie żywego pokarmu w podchowie wylęgu ryb łososiowatych.

12.50-14.00 – Sesja plakatowa

14.00-15.30 – Obiad i zakończenie konferencji
Sesja plakatowa

 • Biernaczyk Marcin, Konrad Wrzecionkowski, Katarzyna Stepanowska - Płodność babki byczej (Neogobius melanostomus) bytującej w Zatoce Pomorskiej.

 • Brysiewicz Adam, Adam Tański, Piotr Wesołowski, Krzysztof Formicki - Małe zbiorniki śródlądowe gminy Stare Czarnowo – możliwości eksploatacji wędkarskiej i rybackiej.

 • Brzuska Elżbieta – Badania nad efektami rozrodu suma europejskiego (Silurus glanis) - interakcja pomiędzy stymulatorem owulacji a klasą masy ciała samic.

 • Cejko Beata I., Sylwia Judycka, Roman Kujawa – Charakterystyka nasienia minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) – badania wstępne.

 • Cejko Beata I., Beata Sarosiek, Sławomir Krejszeff, Sylwia Judycka, Mirosław Szczepkowski, Bożena Szczepkowska, Radosław K. Kowalski – Nowatorska metoda pozyskiwania oocytów szczupaka (Esox lucius) w warunkach kontrolowanych.

 • Ciereszko Andrzej, Grzegorz J. Dietrich, Joanna Nynca, Stefan Dobosz, Janusz Krom - Alternatywny mechanizm stymulacji dojrzewania nasienia neosamców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss).

 • Ciszewski Krzysztof, Wawrzyniec Wawrzyniak, Przemysław Czerniejewsk, Marcin Klupś - Próba określenia jakości biologicznej ikry oraz proces uwodnienia na przykładzie ikry pstrąga tęczowego (Oncoryhnchus mykiss).

 • Ciszewski Krzysztof , Wawrzyniec Wawrzyniak, Przemysław Czerniejewsk, Marcin Klupś - Próba określenia jakości biologicznej ikry oraz proces uwodnienia na przykładzie ikry troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta).

 • Czerniak Ewa, Piotr Gomułka, Jakub Dągowski - Wpływ anestezji 1-fenoksy-2-propanolem na wskaźniki biochemiczne krwi karpia (Cyprinus carpio).

 • Dągowski Jakub, Piotr Gomułka, Ewa Czerniak, Damian Semkiw - Toksyczność ostra 2'6-diizopropylofenolu dla młodocianego jazia (Leuciscus idus), pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) i jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii).

 • Demska-Zakęś Krystyna, Michał Suski, Mirosław Szczepkowski, Zdzisław Zakęś - Zastosowanie hormonów steroidowych do inwersji płci gonadowej jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) – badania wstępne.

 • Dietrich Mariola A., Andrzej Ciereszko - Wykorzystanie metod proteomicznych w badaniach podstawowych i aplikacyjnych nasienia karpia (Cyprinus carpio).

 • Dziewulska Katarzyna, Robert Czerniawski, Józef Domagała - Rozwój potomstwa ryb łososiowatych uzyskanego po zapłodnieniu świeżej ikry rozmrożonym nasieniem.

 • Judycka Sylwia, Mirosław Szczepkowski, Bożena Szczepkowska, Andrzej Ciereszko, Grzegorz J. Dietrich - Nowa metoda kriokonserwacji nasienia jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii)

 • Kirczuk Lucyna, Józef Domagała - Rozwój oocytów obustronnych hybrydów łososia (Salmo salar) i troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) oraz czystych gatunków w słodkowodnym okresie życia.

 • Korzelecka-Orkisz Agata, Krzysztof Formicki, Joanna Szulc, Adam Tański, Justyna Grzonka, Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz - Wpływ Saprolegnia parasitica na embriogenezę szczupaka (Esox lucius).

 • Kowalski Radosław K., Katarzyna Dryl, Jarosław Ilgert, Marcin Jesiołowski - Przechowywanie seksowanego nasienia ryb łososiowatych w ilościach produkcyjnych – wyzwania technologiczne i innowacyjne rozwiązania.

 • Kraszewski Tomasz, Krzysztof Formicki - Gospodarka wodna we wczesnych etapach embriogenezy certy (Vimba vimba).

 • Krepski Tomasz, Robert Czerniawski, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz -Makrobezkręgowce bentosowe jako baza pokarmowa juwenilnych ryb łososiowatych w ciekach zlewni Drawy.

 • Król Jarosław, Katarzyna Stańczak, Piotr Hliwa - Czy możliwe jest zastąpienie pokarmu żywego na wczesnym etapie podchowu larw miętusa (Lota lota)?

 • Król Jarosław, Marcin Knop, Elżbieta Ziomek, Piotr Hliwa - Efektywność maskulinizacji samiczego stada pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) po zastosowaniu dwóch naturalnych androgenów.

 • Kuciński Marcin, Dorota Fopp-Bayat, Tomasz Liszewski, Viktor Svinger, Ievgen Lebeda, Ryszard Kolman, Beata Łączyńska - Analiza genetyczna stad tarłowych głowacicy (Hucho hucho) z Polski, Niemiec, Słowacji i Ukrainy przy zastosowaniu wybranych markerów mikrosatelitarnego DNA.

 • Kujawa Roman, Grażyna Furgała-Selezniow, Beata I. Cejko, Dorota Fopp-Bayat, Mateusz Biegaj - Rozwój larwalny minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) w warunkach kontrolowanych – badania wstępne.

 • Kujawa Roman - Rozwój zarodków oraz larw różanki (Rhodeus sericeus) uzyskanych w efekcie rozrodu kontrolowanego.

 • Kwiatkowski Przemysław, Krzysztof Formicki - Wpływ stałego pola magnetycznego na jakość plemników troci (Salmo trutta) a efekty inkubacji.

 • Liszewski Tomasz, Marcin Kuciński, Anna Krzyśków Beata Łączyńska, Dorota Fopp-Bayat - Zastosowanie wybranych fragmentów mikrosatelitarnego DNA do określenia zmienności genetycznej stad tarłowych suma europejskiego (Silurus glanis).

 • Marcinkiewicz Michał, Krzysztof Formicki - Wczesna ontogeneza pielęgnicy sewerum (Heros efasciatus).

 • Nynca Joanna, Grzegorz J. Dietrich, Joanna Grudniewska, Stefan Dobosz, Ewa Liszewska, Maksymilian Krzyś, Rafał Rożyński, Andrzej Ciereszko - Kriokonserwacja nasienia głowacicy (Hucho hucho) oraz lipienia (Thymallus thymallus).

 • Nynca Joanna, Andrzej Ciereszko - Proteomika i jej zastosowanie w badaniach nasienia pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss).

 • Pawlos Dorota, Agata Korzelecka-Orkisz, Krzysztof Formicki K., Marek Jankowski - Morfofizjologiczne aspekty rozwoju zarodkowego raków bytujących w wodach Polski.

 • Rechulicz Jacek - Młodociane formy ryb w litoralu, jako potencjał ichtiofauny płytkich jezior.

 • Sieczyński Piotr, Beata I. Cejko - Wyznaczniki biochemiczne świeżego i kriokonserwowanego nasienia jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) oraz sterleta (Acipenser ruthenus).

 • Sikorska Justyna - Wpływ stosowania pasz na skład chemiczny ciała młodocianych ryb karpiowatych – porównanie osobników z deformacjami i bez nich.

 • Sługocki Łukasz, Józef Domagała, Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz - Wiosenny zooplankton jezior Lubie i Drawsko jako potencjalna  baza pokarmowa wylęgu sielawy (Coregonus albula).

 • Szulc Joanna, Sylwia Machula, Agata Korzelecka-Orkisz, Krzysztof Formicki -Wpływ metali ciężkich (Pb i Cd) na ruchliwość plemników głowacicy (Hucho hucho).

 • Śmietana Przemysław, Krzysztof Formicki - Skutki konkurencji międzygatunkowej pomiędzy rakiem szlachetnym (Astacus astacus) i pręgowatym (Orconectes limosus) w aspekcie restytucji raka szlachetnego w wodach Pomorza.

 • Tański Adam, Krzysztof Formicki, Agata Korzelecka-Orkisz, Joanna Szulc - Monitoring migracji troci wędrownej (Salmo trutta) w okresie tarłowym w zlewni rzeki Iny.

 • Trella Marek - Potencjalny wpływ alternatywnych form wędkarskiego zagospodarowania wód na populacje ryb i gospodarkę rybacką.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna