Program nauczania dla zawoduPobieranie 2.12 Mb.
Strona1/22
Data02.05.2016
Rozmiar2.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

`


PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO, 315215

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY


Warszawa 2012


Autorzy: mgr inż. Jacek Rygiel, mgr inż. Wojciech Szczepanek

Recenzenci: mgr Tadeusz Dąbrowski, mgr Małgorzata Sienna

Lider grupy branżowej: mgr inż. Ewa Marciniak-Kulka

Lider zadania „Opracowanie przykładowych zmodernizowanych programów nauczania dla zawodów”: mgr inż. Joanna Ksieniewicz

Koordynator merytoryczny projektu: mgr inż. Maria Suliga

Menadżer projektów systemowych realizowanych przez KOWEZiU: mgr Agnieszka Pfeiffer


Redakcja i skład: zespół Addvalue Dorota Burzec
Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.


© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2012
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.plSPIS TREŚCI

1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 5

2. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 5

3. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO 6

4. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO 7

5. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO Z INNYMI ZAWODAMI 7

6. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO 7

7. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM 8

8. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 8

9. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO 9

10. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W ZAWODZIE TECHNIK RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO 12

1.1. Nawigacja i planowanie podróży 12

1.2. Siłownie okrętowe i mechanizmy pomocnicze 30

1.6. Technologia przewozu oraz techniki połowu ryb morskich 37

1.11. Bezpieczeństwo nawigacji i ratownictwo morskie 47

1.17. Budowa i stateczność statku 60

1.21. Łączność morska i GMDSS 68

1.24. Eksploatacja i zarządzanie statkiem rybackim 74

1.25. Prawo morskie i ochrona środowiska morskiego 80

1.28. Język angielski zawodowy 85

1.33. Prace warsztatowe i konserwacja statku 93

1.38. Praktyka morska 103

ZAŁĄCZNIKI 111

ZAŁĄCZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 111

ZAŁĄCZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO 116

ZAŁĄCZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO 130

1.PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO


Program nauczania dla zawodu technik rybołówstwa morskiego opracowany jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1206),

 • rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 7),

 • rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r., poz. 184),

 • rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 204),

 • rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626).

 • rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 r., poz. 752),

 • rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

 • rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487),

 • rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

 • rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy,

 • rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie uznania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania szkół morskich i ośrodków szkoleniowych,

 • rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy,

 • rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych,

 • “The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 78/95”. IMO, London.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna