Program nauczania dla zawoduPobieranie 1.6 Mb.
Strona1/20
Data03.05.2016
Rozmiar1.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

`


PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

SPRZEDAWCA 522301

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Warszawa 2012

Autorzy: mgr inż. Maria Michalak, mgr Małgorzata Sienna

Recenzenci: mgr Edyta Kozieł, mgr Dorota Wójcik

Lider grupy branżowej: mgr Małgorzata Sołtysiak

Lider zadania „Opracowanie przykładowych zmodernizowanych programów nauczania dla zawodów”: mgr inż. Joanna Ksieniewicz

Koordynator merytoryczny projektu: mgr inż. Maria Suliga

Menadżer projektów systemowych realizowanych przez KOWEZiU: mgr Agnieszka Pfeiffer
Redakcja i skład: zespół Addvalue Dorota Burzec
Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2012


Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.plSPIS TREŚCI 1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Program nauczania dla zawodu sprzedawca opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r, Nr 205, poz. 1206),

 • rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7),

 • rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184),

 • rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204),

 • rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),

 • rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 r., poz. 752),

 • rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

 • rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),

 • rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69
  z późn. zm.),

 • rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 r.
 1. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych
w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego. 1. INFORMACJA O ZAWODZIE SPRZEDAWCA

Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji), organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje), inkasuje należności za sprzedane produkty, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwia reklamacje zakupionych towarów, przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach, współpracuje w przygotowywaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.), współpracuje przy badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku, informuje o warunkach sprzedaży (stosowane upusty), zawiera transakcje sprzedaży, sporządza faktury za towary, przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży, zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.

 1. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

Handel należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Sprzedawcy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych sprzedawców, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy handlowej. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę handlową.

Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o informacje portalu pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów1. 1. POWIĄZANIA ZAWODU SPRZEDAWCA Z INNYMI ZAWODAMI

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu sprzedawca wyodrębniona została kwalifikacja A.18., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik handlowiec i technik księgarstwa. Zarówno technik handlowiec, jak i technik księgarstwa ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej A.18. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(A.j). Zawody, które mają wspólny element PKZ (A.j) to sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych.

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód

Elementy wspólne

A.18.

Prowadzenie sprzedaży

522301

Sprzedawca

PKZ(A.j)

522306

Technik księgarstwa

522305

Technik handlowiec

A.21.

Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

522306

Technik księgarstwa

OMZ

PKZ(A.j)


PKZ(A.m)

A.22.

Prowadzenie działalności handlowej

522305

Technik handlowiec

OMZ

PKZ(A.j)


PKZ(A.m) 1. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie sprzedawca: • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS);

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(A.j);

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie A.18. Prowadzenie sprzedaży.

Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

 1. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Program nauczania dla zawodu sprzedawca uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.

Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1. umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

 2. umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

 3. umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;

 4. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;

 5. umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

 6. umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

 7. umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

 8. umiejętność pracy zespołowej.

W programie nauczania dla zawodu sprzedawca uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa.

8. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w zasadniczej szkole zawodowej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 630 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 970 godzin.W podstawie programowej kształcenia w zawodzie rybak śródlądowy minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 • 700 godzin na realizację kwalifikacji A.18.,

 • 200 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia.


Tabela. Plan nauczania dla zawodu sprzedawca o strukturze przedmiotowej


Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasa

Liczba godzin w okresie nauczania*

I

II

III

I

II

I

II

I

II

tygodniowo

łącznie

Kształcenie zawodowe teoretyczne

1.

Towar jako przedmiot handlu

3

3

1

14

128

2.

Organizacja i techniki sprzedaży

2

2

3

35

160

3.

Obsługa klientów3

3

3

3

6

192

4.

Przedsiębiorca w handlu1

1

1

1

2

64

5.

Język obcy w działalności handlowej1

1

2

2

3

96

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne

5

3

9

9

6

6

20

640

Kształcenie zawodowe praktyczne**

6.

Sprzedaż towarów

6

6

2

2

4

4

12

384

7.

Prowadzenie sprzedaży – zajęcia praktyczne6

6

12

12

18

576

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne

6

6

8

8

16

16

30

970

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe

11

11

17

17

22

22

50

1600

* do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego,

** zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych oraz u pracodawcy.


Egzamin potwierdzający kwalifikację A.18. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu sprzedawcaNazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu

Liczba godzin
przeznaczona na dział


1. Towar jako przedmiot handlu

  1. Asortyment towarowy

50

  1. Jakość towarów w handlu

40

  1. Magazynowanie towarów

28

  1. Bezpieczne wykonywanie pracy w handlu

10

2. Organizacja i techniki sprzedaży


2.1. Dostawy towarów

80

2.2. Przygotowanie i sprzedaż towarów

80

3. Obsługa klientów


3.1 Rozmowa sprzedażowa

64

3.2. Realizacja transakcji zakupu-sprzedaży

84

3.3. Ochrona praw konsumentów

96

4. Przedsiębiorca w handlu


4.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej

32

4.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa handlowego

32

5. Język obcy w działalności handlowej

5.1 Porozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym

64

5.2 Informacja o towarach w języku obcym

32

6. Sprzedaż towarów

6.1 Bezpieczne wykonywanie pracy sprzedawcy

32

6.2 Przyjmowanie i przygotowanie towarów do sprzedaży

96

6.3 Rozmowa sprzedażowa, promocja oferty sprzedażowej

96

6.4 Wydanie towaru i dokumentowanie transakcji kupna-sprzedaży

96

6.5 Czynności posprzedażowe

64

7. Prowadzenie sprzedaży – zajęcia praktyczne

7.1 Czynności przedsprzedażowe

192

7.2 Czynności związane z obsługą klientów

192

7.3 Czynności wykonywane po sprzedaży

192

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna