Program nauczania dla zawoduPobieranie 2.63 Mb.
Strona1/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK pojazdów samochodowych 311513

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Warszawa 2012

Autorzy: mgr inż. Mariusz Szymańczak, mgr inż. Marek Zalewski, mgr inż. Andrzej Żelasko

Recenzenci: mgr inż. Roman Kępiński, mgr inż. Grażyna Uhman

Lider grupy branżowej: mgr inż. Robert Wanic

Lider zadania „Opracowanie przykładowych zmodernizowanych programów nauczania dla zawodów”: mgr inż. Joanna Ksieniewicz

Koordynator merytoryczny projektu: mgr inż. Maria Suliga

Menadżer projektów systemowych realizowanych przez KOWEZiU: mgr Agnieszka Pfeif2fer
Redakcja i skład: zespół Addvalue Dorota Burzec
Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.


© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2012
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.plSPIS TREŚCI

1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 5

2. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 5

3. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 6

4. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 7

5. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z INNYMI ZAWODAMI 7

6. Szczegółowe CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 8

7. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM 8

8. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 9

9. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 10

10. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 12

1. Podstawy konstrukcji maszyn 13

2. Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B 25

3. Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 32

4. Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 42

5. Działalność gospodarcza w branży samochodowej 57

6. Język obcy w branży samochodowej 63

7. Techniki wytwarzania 66

8. Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych 72

9. Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 81

10. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 89

Praktyki zawodowe 96

ZAŁĄCZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 109

ZAŁĄCZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 115

ZAŁĄCZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 124


1.PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO


Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych 311513 opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r, Nr 205, poz. 1206),

 • rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7),

 • rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184),

 • rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204),

 • rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),

 • rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 r., poz. 752),

 • rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

 • rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),

 • rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami,

 • ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.Pobieranie 2.63 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna