Program nauczania dla zawodu


Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowychPobieranie 2.63 Mb.
Strona12/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

9. Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych


9.1. Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

9.2. Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych9.1. Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(7)6 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

P

C

 • Przyczyny przepływu prądu elektrycznego przez człowieka.

 • Skutki rażenia elektrycznego. Prądy progowe.

 • Dopuszczalne napięcia.

 • Zapobieganie wypadkom porażenia elektrycznego.

 • Bardzo niskie napięcie jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim.

 • Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa).

 • Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa).

 • Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych.

 • Ratowanie człowieka rażonego prądem elektrycznym.

 • Dokumentacja techniczna podczas prac montażowych i instalacyjnych układów elektrycznych i elektronicznych.

 • Narzędzia i przyrządy pomiarowe elementów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych z zakresu montażu mechanicznego.

 • Połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych.

 • Rodzaje i przeznaczenie przyrządów pomiarowych.

 • Pomiary wielkości elektrycznych układów elektrycznych i elektronicznych.

 • Metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

 • Elementy i układy elektryczne oraz elektroniczne pojazdów samochodowych.

 • Dokumentacja związana z przyjęciem pojazdu samochodowego do diagnostyki.

 • Programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych oraz elektronicznych pojazdów samochodowych.

 • Dokumentacja wykonanych pomiarów układów elektrycznych oraz elektronicznych pojazdów samochodowych.

BHP(8)5 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

P

C

BHP(9)4 zastosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

PP

C

PKZ(E.a)(9)1 posłużyć się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych układów elektrycznych;

PP

C

PKZ(E.a)(9)2 posłużyć się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych układów elektronicznych;

PP

C

PKZ(E.a)(10)1 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe elementów i urządzeń elektrycznych z zakresu montażu mechanicznego;

P

B

PKZ(E.a)(10)2 wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych;

PP

C

PKZ(E.a)(10)3 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe elementów i urządzeń elektronicznych z zakresu montażu mechanicznego;

P

B

PKZ(E.a)(10)4 wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektronicznych;

PP

C

PKZ(E.a)(11)1 wykonać prace z zakresu obróbki ręcznej podczas montażu elementów i urządzeń elektrycznych;

P

B

PKZ(E.a)(11)2 wykonać prace z zakresu obróbki ręcznej podczas montażu elementów i urządzeń elektronicznych;

P

B

PKZ(E.a)(13)1 wykonać połączenia elementów i układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

PP

C

PKZ(E.a)(13)2 wykonać połączenia elementów i układów elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

PP

C

PKZ(E.a)(14)1 określić metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;

P

C

PKZ(E.a)(14)2 określić metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych;

P

C

PKZ(E.a)(15)1 określić rodzaje i przeznaczenie przyrządów pomiarowych;

P

B

PKZ(E.a)(15)2 wykonać pomiary wielkości elektrycznych układów elektrycznych;

PP

C

PKZ(E.a)(15)3 wykonać pomiary wielkości elektrycznych układów elektronicznych;

PP

C

PKZ(E.a)(16)1 przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;

PP

C

M.12.1(1)1 rozróżnić metody diagnostyki układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(2)1 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(2)2 rozpoznać elementy oraz układy elektroniczne pojazdów samochodowych;

P

B

M.12.1(3)1 wypełnić dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego do diagnostyki;

P

B

M.12.1(4)1 określić zakres diagnostyki układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

P

B

M.12.1(4)2 określić zakres diagnostyki układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(5)1 zastosować programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(5)2 zastosować programy komputerowe do diagnostyki układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(6)1 wykonać pomiary diagnostyczne układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(6)2 wykonać pomiary diagnostyczne układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(7)1 interpretować wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(7)2 interpretować wyniki pomiarów układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(8)1 ocenić stan techniczny układów elektrycznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

PP

C

M.12.1(8)2 ocenić stan techniczny układów elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

PP

C

M.12.1(9)1 sporządzić dokumentację wykonanych pomiarów układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(9)2 sporządzić dokumentację wykonanych pomiarów układów elektronicznych pojazdów samochodowych.

PP

C

Planowane zadania

Budowa, badanie i zastosowanie oscyloskopu

Celem ćwiczenia jest poznanie budowy, właściwości, zasady działania i zastosowań oscyloskopu. W ramach ćwiczenia uczeń powinien: • zapoznać się z budową, obsługą i działaniem oscyloskopu;

 • wyznaczyć czułości oscyloskopu przy napięciu stałym;

 • wyznaczyć czułości oscyloskopu przy napięciu przemiennym;

 • przeprowadzić obserwację przebiegów wyprostowanych półfalowo;

 • przeprowadzić obserwację przebiegów wyprostowanych całofalowo;

 • przeprowadzić obserwację charakterystyk prądowo-napięciowych;

 • przeprowadzić obserwację krzywych zamkniętych;

 • wykonać pomiary przesunięcia fazowego oscyloskopem jednostrumieniowym;

 • wykonać pomiary przesunięcia fazowego oscyloskopem dwustrumieniowym;

 • wykonać pomiary częstotliwości oscyloskopem;

 • przeprowadzić obserwację przebiegów czasowych natężenia pola magnetycznego i indukcji magnetycznej;

 • przeprowadzić obserwację pętli histerezy magnetycznej.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w: • pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, wyposażonej w modele pojazdów, zespoły i części pojazdów, modele przedstawiające stopień zużycia oraz sposoby regeneracji części pojazdów, zestawy do demonstracji budowy i działania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, materiały eksploatacyjne, dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, katalogi części zamiennych;

 • pracowni mechatroniki samochodowej, wyposażonej w zestawy elementów wykonawczych(elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych); czujniki i przetworniki; elementy instalacji elektrycznych i urządzeń sterujących; przyrządy pomiarowe; zestawy panelowe układów elektrycznych i elektronicznych;

 • pracowni diagnostyki samochodowej, wyposażonej w dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów; linię diagnostyczną; urządzenia diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia; urządzenia diagnostyczne do pomiaru emisji spalin; samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem; stanowisko komputerowe do weryfikacji wyników; narzędzia monterskie; klucze dynamometryczne.

Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Czasopisma branżowe, katalogi, poradniki zawodowe, dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, katalogi części zamiennych, filmy i prezentacje multimedialne w zakresie budowy i zasady działania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdu samochodowego.Zalecane metody dydaktyczne

W wyniku realizacji programu nauczania tego działu programowego uczeń powinien opanować umiejętności w zakresie diagnozowania i naprawy poszczególnych elektrycznych i elektronicznych układów pojazdu samochodowego, dokumentowania otrzymanych wyników i ich interpretowania. Dlatego też ogromnie ważne jest osiągnięcie przez ucznia umiejętności rozróżniania i rozpoznawania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdu samochodowego. Należy też zwrócić szczególną uwagę na umiejętność korzystania z literatury fachowej i danych zawartych w instrukcjach. Podczas procesu kształcenia zaleca się stosowanie metody tekstu przewodniego, metodę projektów, pokazu z instruktażem i ćwiczeń.

Aby ułatwić uczniom zrozumienie zagadnień związanych z poznaniem budowy pojazdu samochodowego oraz działania poszczególnych zespołów i podzespołów zaleca się wykorzystanie filmów poglądowych oraz prezentacji multimedialnych. Wykonywane ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktarzem, a następnie zwracać uwagę na właściwe wykorzystywanie instrukcji serwisowych i dostępnych różnorodnych źródeł informacji.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo (3-4 uczniów).Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz próby pracy.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia;

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
9.2. Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(7)7 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

P

C

 • Metody naprawy układów elektrycznych oraz elektronicznych pojazdów samochodowych.

 • Narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych oraz elektronicznych pojazdów samochodowych.

 • Kalkulacja kosztów wykonania usługi w zakresie układów elektrycznych oraz elektronicznych pojazdów samochodowych.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. Zm.)

BHP(8)6 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

P

C

BHP(9)5 zastosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

P

C

BHP(10)8 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach podczas naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

PP

D

M.12.2.(1)1 zanalizować schematy układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(1)2 zanalizować schematy układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(2)1 zanalizować schematy układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(2)2 zlokalizować uszkodzenia układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(2)2 zlokalizować uszkodzenia układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(3)3 dobrać metody naprawy układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(3)4 dobrać metody naprawy układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

P

B

M.12.2.(4)1 sporządzić zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne pojazdów samochodowych;

P

B

M.12.2.(4)2 sporządzić zapotrzebowanie na układy lub elementy elektroniczne pojazdów samochodowych;

P

B

M.12.2.(5)1 dobrać narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych pojazdów samochodowych i posłużyć się nimi;

P

B

M.12.2.(5)2 dobrać narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektronicznych pojazdów samochodowych i posłużyć się nimi;

P

B

M.12.2.(5)3 posłużyć się narzędziami i przyrządami do wykonania napraw układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

P

B

M.12.2.(5)4 posłużyć się narzędziami i przyrządami do wykonania napraw układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(6)1 wykonać demontaż układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(6)2 wykonać demontaż układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

P

B

M.12.2.(7)1 wymienić uszkodzone układy lub elementy elektryczne pojazdów samochodowych;

P

B

M.12.2.(7)2 wymienić uszkodzone układy lub elementy elektroniczne pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(8)1 wykonać regulacje elementów układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(8)2 wykonać regulacje elementów układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(9)1 sprawdzić działanie układów elektrycznych pojazdów samochodowych po naprawie;

PP

C

M.12.2.(9)2 sprawdzić działanie układów elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie;

PP

C

M.12.2.(10)1 przeprowadzić próby po naprawie układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(10)2 przeprowadzić próby po naprawie układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(11)1 sporządzić kalkulację kosztów wykonania usługi w zakresie układów elektrycznych;

PP

C

M.12.2.(11)2 sporządzić kalkulację kosztów wykonania usługi w zakresie układów elektronicznych.

PP

C

Planowane zadania

Naprawa alternatora

W ramach zadania: • sprawdź połączenie przewodów,

 • skontroluj pracę alternatora oscyloskopem,

 • zinterpretuj wskazania oscyloskopu,

 • zlokalizuj uszkodzony element np. obwodu wzbudzenia,

 • napraw alternator.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w: • pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, wyposażonej w modele pojazdów, zespoły i części pojazdów, modele przedstawiające stopień zużycia oraz sposoby regeneracji części pojazdów, zestawy do demonstracji budowy i działania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, materiały eksploatacyjne, dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, katalogi części zamiennych;

 • pracowni mechatroniki samochodowej, wyposażonej w zestawy elementów wykonawczych (elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych); czujniki i przetworniki; elementy instalacji elektrycznych i urządzeń sterujących; przyrządy pomiarowe; zestawy panelowe układów elektrycznych i elektronicznych;

 • pracowni diagnostyki samochodowej, wyposażonej w dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów; linię diagnostyczną; urządzenia diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia; urządzenia diagnostyczne do pomiaru emisji spalin; samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem; stanowisko komputerowe do weryfikacji wyników; narzędzia monterskie; klucze dynamometryczne.

Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Czasopisma branżowe, katalogi, poradniki zawodowe, dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, katalogi części zamiennych, filmy i prezentacje multimedialne w zakresie budowy i zasady działania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdu samochodowego.Zalecane metody dydaktyczne

W wyniku realizacji programu nauczania tego działu programowego uczeń powinien opanować umiejętności w zakresie diagnozowania i naprawy poszczególnych elektrycznych i elektronicznych układów pojazdu samochodowego, dokumentowania otrzymanych wyników i ich interpretowania. Dlatego też ważne jest osiągnięcie przez ucznia umiejętności rozróżniania i rozpoznawania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdu samochodowego. Należy też zwrócić szczególną uwagę na umiejętność korzystania z literatury fachowej i danych zawartych w instrukcjach. Podczas procesu kształcenia zaleca się stosowanie metody tekstu przewodniego, metodę projektów, pokazu z instruktażem i ćwiczeń.

Aby ułatwić uczniom zrozumienie zagadnień związanych z poznaniem budowy pojazdu samochodowego oraz działania poszczególnych zespołów i podzespołów zaleca się wykorzystanie filmów poglądowych oraz prezentacji multimedialnych. Wykonywane ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktarzem, a następnie zwracać uwagę na właściwe wykorzystywanie instrukcji serwisowych i dostępnych różnorodnych źródeł informacji.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo (3-6 uczniów).Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz próby pracy.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Pobieranie 2.63 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna