Program nauczania dla zawodu


ZAŁĄCZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACHPobieranie 2.63 Mb.
Strona15/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22
ZAŁĄCZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP (3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej.

Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

JOZ(3)analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

Kompetencje personalne i społeczne (KPS)

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

KPS(10) współpracuje w zespole.

Organizacja pracy małych zespołów (OMZ) w przypadku zawodów nauczanych na poziomie technika

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

PKZ(E.a)

PKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

PKZ(E.a)(2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

PKZ(E.a)(3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

PKZ(E.a)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

PKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

PKZ(E.a)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

PKZ(E.a)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;

PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

PKZ(E.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(M.a)

PKZ(M.a)(1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;

PKZ(M.a)(2) sporządza szkice części maszyn;

PKZ(M.a)(3) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;

PKZ(M.a)(4) rozróżnia części maszyn i urządzeń;

PKZ(M.a)(5) rozróżnia rodzaje połączeń;

PKZ(M.a)(6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań;

PKZ(M.a)(7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

PKZ(M.a)(8) rozróżnia środki transportu wewnętrznego;

PKZ(M.a)(9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;

PKZ(M.a)(10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;

PKZ(M.a)(11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;

PKZ(M.a)(12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

PKZ(M.a)(13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

PKZ(M.a)(14) wykonuje pomiary warsztatowe;

PKZ(M.a)(15) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;

PKZ(M.a)(16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;

PKZ(M.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

PKZ(M.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(M.b)

PKZ(M.b)(1) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;

PKZ(M.b)(2) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;

PKZ(M.b)(3) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali;

PKZ(M.b)(4) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(M.g)

PKZ(M.g)(1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów;

PKZ(M.g)(2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami;

PKZ(M.g)(3) przestrzega zasad kierowania pojazdami;

PKZ(M.g)(4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

M.18. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.18.1(1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;

M.18.1(2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

M.18.1(3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;

M.18.1(4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;

M.18.1(5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;

M.18.1(6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

M.18.1(7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;

M.18.1(8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;

M.18.1(9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych.

M.18. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

M.18.2(1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

M.18.2(2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;

M.18.2(3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;

M.18.2(4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;

M.18.2(7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;

M.18.2(8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;

M.18.2(11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;

M.18.2(12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.

M.12. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

M.12.1(1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

M.12.1(3) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego;

M.12.1(4) określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(5) stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(6) wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(7) interpretuje wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(8) ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

M.12.1(9) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych.

M.12. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

M.12.2(1) analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych;

M.12.2(2) lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(3) dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(4) sporządza zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

M.12.2(5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych i posługuje się nimi;

M.12.2(6) wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

M.12.2(8) wykonuje regulacje elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(9) sprawdza działanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie;

M.12.2(10) przeprowadza próby po naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(11) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi.

M.42. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych

M.42.1(1) posługuje się dokumentację technologiczną procesów naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.1(2) przestrzega zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych;

M.42.1(3) ustala zakres oraz terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych pojazdów samochodowych;

M.42.1(4) przydziela prace z zakresu obsługi pojazdów samochodowych zespołowi pracowników;

M.42.1(5) przestrzega zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi;

M.42.1(6) prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.1(7) sporządza kalkulację kosztów wykonania obsługi pojazdów samochodowych;

M.42.1(8) rozwiązuje problemy techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.1(9) inicjuje oraz wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

M.42. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

M.42.2(1) przestrzega zasad kontaktów z klientami;

M.42.2(2) kontroluje jakość wykonania zadań powierzonych zespołowi pracowników;

M.42.2(3) komunikuje się ze współpracownikami i przełożonymi;

M.42.2(4) podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań;

M.42.2(5) dobiera pracowników do wykonania określonych zadań;

M.42.2(6) kontroluje przebieg procesu naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.2(7) nadzoruje wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi pojazdów samochodowych;

M.42.2(8) ocenia jakość wykonywanych prac.

Pobieranie 2.63 Mb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna