Program nauczania dla zawoduPobieranie 2.63 Mb.
Strona17/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

M.18.2(4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.2(5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.2(6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;

X

X

X

X

X


M.18.2(7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;

X

X

X

X

X


M.18.2(8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.2(9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.2(10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;

X

X

X

X

X


M.18.2(11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.2(12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.

X

X

X

X

X


Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

240

Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

PKZ(M.b)(1) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;

X

X

X

X

X

X50

PKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

X

X

X

X

X

XPKZ(E.a)(2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

X

X

X

X

X

XPKZ(E.a)(3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

X

X

X

X

X

XPKZ(E.a)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

X

X

X

X

X

XPKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

X

X

X

X

X

XPKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

X

X

X

X

X

XPKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;

X

X

X

X

X

XPKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

X

X

X

X

X

XPKZ(E.a)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

X

X

X

X

X

XPKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

X

X

X

X

X

XPKZ(E.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

X

X

X

X

X

XM.12.1 (2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X

XM.12.2 (1) analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X

X130

M.12.2 (3) dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

X

X

X

X

X

XŁączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

255

Działalność gospodarcza w branży samochodowej

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;


X

X

X

X
60

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;


X

X

X

X
PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;


X

X

X

X
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;


X

X

X

X
PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;


X

X

X

X
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;


X

X

X

X
PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;


X

X

X

X
PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;


X

X

X

X
PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;


X

X

X

X
PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;


X

X

X

X
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;


X

X

X

X
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;


X

X

X

X
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;


X

X

X

X
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;


X

X

X

X
KPS(4) jest otwarty na zmiany;


X

X

X

X
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;


X

X

X

X
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;


X

X

X

X
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;


X

X

X

X
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;


X

X

X

X
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;


X

X

X

X
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;


X

X

X

X
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;


X

X

X

X
M.42.1(2) przestrzega zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych;


X

X

X

X
30

M.42.1(5) przestrzega zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi;


X

X

X

X
M.42.1(7) sporządza kalkulację kosztów wykonania obsługi pojazdów samochodowych;


X

X

X

X
M.42.2(1) przestrzega zasad kontaktów z klientami.


X

X

X

X
Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

90

Język obcy w branży samochodowej

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

X

X

X
45

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

X

X

X
JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

X

X

X
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

X

X

X
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;

X

X

X
M.18.1(9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych;

X

X

X
M.18.2(6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;

X

X

X
M.42.2(3) komunikuje się ze współpracownikami i przełożonymi.

X

X

X

Pobieranie 2.63 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna