Program nauczania dla zawodu


Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiotPobieranie 2.63 Mb.
Strona18/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

45

Techniki wytwarzania

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

X

X

X

X

2

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

X

X

X

X

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;

X

X

X

X

118

PKZ(M.a)(2) sporządza szkice części maszyn;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(3) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(5) rozróżnia rodzaje połączeń;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

X

X

X

X

PKZ(M.b)(1) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;

X

X

X

X

PKZ(M.b)(2) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;

X

X

X

X

PKZ(M.b)(4) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(8) rozróżnia środki transportu wewnętrznego;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(4) rozróżnia części maszyn i urządzeń;

X

X

X

X

PKZ(M.b)(3) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(14) wykonuje pomiary warsztatowe;

X

X

X

X

M.18.1(4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego.

X

X

X

X

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

120

Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

X

X

X

X

X


2

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

X

X

X

X

X


BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

X

X

X

X

X


BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

X

X

X

X

X


M.18.1(1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;

X

X

X

X

X


83

M.18.1(2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

X

X

X

X

X


M.18.1(5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.1(6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.1(7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.1(8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;

X

X

X

X

X


M.18.1(9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.2(1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

X

X

X

X

X


140

M.18.2(2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.2(3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;

X

X

X

X

X


M.18.2(4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.2(5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.2(6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;

X

X

X

X

X


M.18.2(7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;

X

X

X

X

X


M.18.2(8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.2(9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.2(10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;

X

X

X

X

X


M.18.2(11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.2(12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.

X

X

X

X

X


Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

240

Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;X

X

X

X

X
2

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;X

X

X

X

X
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;X

X

X

X

X
PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;X

X

X

X

X
68

PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;X

X

X

X

X
PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;X

X

X

X

X
PKZ(E.a)13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;X

X

X

X

X
PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych;X

X

X

X

X
PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;X

X

X

X

X
PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;X

X

X

X

X
M.12.1(1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;X

X

X

X

X
215

M.12.1(2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;X

X

X

X

X
M.12.1(3) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego;X

X

X

X

X
M.12.1(4) określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;X

X

X

X

X
M.12.1(5) stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;X

X

X

X

X
M.12.1(6) wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;X

X

X

X

X
M.12.1(7) interpretuje wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;X

X

X

X

X
M.12.1(8) ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;X

X

X

X

X
M.12.1(9) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych;X

X

X

X

X
M.12.2(2) lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;X

X

X

X

X
M.12.2(3) dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;X

X

X

X

X
M.12.2(4) sporządza zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;X

X

X

X

X
M.12.2(5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych i posługuje się nimi;X

X

X

X

X
M.12.2(6) wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;X

X

X

X

X
M.12.2(7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;X

X

X

X

X
M.12.2(8) wykonuje regulacje elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;X

X

X

X

X
M.12.2(9) sprawdza działanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie;X

X

X

X

X
M.12.2(10) przeprowadza próby po naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;X

X

X

X

X
M.12.2(11) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi.X

X

X

X

X
Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

285

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
X

X
2

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
X

X
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
X

X
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
X

X
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
X

X
M.42.1(1) posługuje się dokumentację technologiczną procesów naprawy pojazdów samochodowych;
X

X
98

M.42.1(2) przestrzega zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych;
X

X
M.42.1(3) ustala zakres oraz terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych pojazdów samochodowych;
X

X
M.42.1(4) przydziela prace z zakresu obsługi pojazdów samochodowych zespołowi pracowników;
X

X
M.42.1(5) przestrzega zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi;
X

X
M.42.1(6) prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
X

X
M.42.1(7) sporządza kalkulację kosztów wykonania obsługi pojazdów samochodowych;
X

X
M.42.1(8) rozwiązuje problemy techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
X

X
M.42.1(9) inicjuje oraz wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
X

X
M.42.2(1) przestrzega zasad kontaktów z klientami;
X

X
M.42.2(2) kontroluje jakość wykonania zadań powierzonych zespołowi pracowników;
X

X
M.42.2(3) komunikuje się ze współpracownikami i przełożonymi;
X

X
M.42.2(4) podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań;
X

X
M.42.2(5) dobiera pracowników do wykonania określonych zadań;
X

X
M.42.2(6) kontroluje przebieg procesu naprawy pojazdów samochodowych;
X

X
M.42.2(7) nadzoruje wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi pojazdów samochodowych;
X

X
M.42.2(8) ocenia jakość wykonywanych prac;
X

X
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
X

X
5

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
X

X
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
X

X
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
X

X
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
X

X
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
X

X
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
X

X
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
X

X
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
X

X
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
X

X
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
X

X
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
X

X
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
X

X
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
X

X
KPS(10) współpracuje w zespole;
X

X
KPS(10) współpracuje w zespole.
X

XŁączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

105

Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe praktyczne

765

Łączna liczba godzin przeznaczona na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

477

Łączna liczba godzin przeznaczona na kwalifikację 311513.M.18.

475

Łączna liczba godzin przeznaczona na kwalifikację 311513.M.12.

420

Łączna liczba godzin przeznaczona na kwalifikację 311513.M.42.

128

Razem

1500


Pobieranie 2.63 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna