Program nauczania dla zawodu


ZAŁĄCZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHPobieranie 2.63 Mb.
Strona19/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
ZAŁĄCZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Efekty kształcenia z podstawy programowej

Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Podstawy konstrukcji maszyn

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

BHP(1)1 wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy;

BHP(1)2 wyjaśnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska;

BHP(1)3 wyjaśnić pojęcia związane z ergonomią;

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP(2)1 wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP(2)2 scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP(2)3 scharakteryzować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy;

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP(3)1 wskazać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP(3)2 wskazać prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP(3)3 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania praw i obowiązków pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP(3)4 określić procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie samochodowym;

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(4)1 określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(4)2 określić zagrożenia dla mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(4)3 dokonać analizy możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związanych z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(4)4 scharakteryzować sposoby przeciwdziałania zagrożeniom przy wykonywaniu zadań zawodowych;

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(5)1 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(5)2 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP(6)1 określić czynniki szkodliwe oddziałujące na organizm człowieka;

BHP(6)2 wskazać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP(6)3 zidentyfikować czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące przy wykonywaniu zadań zawodowych;

BHP(6)4 scharakteryzować skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP(6)5 określić typowe choroby zawodowe występujące przy wykonywaniu zadań zawodowych;

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;BHP(7)1 scharakteryzować zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)2 zaplanować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(8)1 scharakteryzować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(8)2 zaplanować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosownie do wykonywanych zadań zawodowych;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)1 określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

BHP(10)1 zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia;

BHP(10)2 opisać zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

BHP(10)3 określić sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania zadań zawodowych;

PKZ(M.a)(1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;

PKZ(M.a)(1)1 scharakteryzować rolę rysunku w technice;

PKZ(M.a)(1)2 rozróżnić rodzaje rysunków;

PKZ(M.a)(1)3 posłużyć się obowiązującymi normami dotyczącymi sporządzania rysunku technicznego maszynowego;

PKZ(M.a)(2) sporządza szkice części maszyn;

PKZ(M.a)(2)1 scharakteryzować zasady sporządzania szkiców części maszyn;

PKZ(M.a)(6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań;

PKZ(M.a)(6)1 scharakteryzować zasady tolerancji i pasowań;

PKZ(M.a)(6)2 scharakteryzować podstawowe wielkości tolerancji i pasowań;

PKZ(M.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

PKZ(M.a)(17)1 rozpoznać rodzaje maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;

PKZ(M.a)(17)2 scharakteryzować rodzaje dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń;

PKZ(M.a)(17)4 określić normy dotyczące rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

PKZ(M.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

PKZ(M.a)(18)1 scharakteryzować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

PKZ(M.a)(5) rozróżnia rodzaje połączeń;

PKZ(M.a)(5)1 sklasyfikować rodzaje połączeń;

PKZ(M.a)(5)2 scharakteryzować rodzaje połączeń;

PKZ(M.a)(5)3 określić zastosowanie połączeń;

PKZ(M.a)(7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

PKZ(M.a)(7)1 rozróżnić materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

PKZ(M.a)(7)2 scharakteryzować własności i właściwości materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

PKZ(M.a)(7)3 określić zastosowanie materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

PKZ(M.a)(10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;

PKZ(M.a)(10)1 rozpoznać rodzaje korozji;

PKZ(M.a)(10)2 określić sposoby ochrony przed korozją;

PKZ(M.b)(1) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;

PKZ(M.b)(1)2 wskazać zastosowanie praw mechaniki technicznej;

PKZ(M.b)(1)3 określić warunki równowagi płaskiego układu sił;

PKZ(M.b)(1)5 rozróżnić naprężenia w różnych częściach maszyn;

PKZ(M.b)(1)6 określić sposób obliczania wytrzymałości części maszyn;

PKZ(M.b)(2) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;

PKZ(M.b)(2)1 rozpoznać narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;

PKZ(M.b)(2)2 scharakteryzować narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;

PKZ(M.b)(2)3 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;

PKZ(M.a) (13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

PKZ(M.a)(13)1 sklasyfikować przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

PKZ(M.a)(13)2 określić błędy pomiarowe przy stosowaniu określonej metodzie pomiaru;

PKZ(M.a)(13)3 określić właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych;

PKZ(M.a) (14) wykonuje pomiary warsztatowe;

PKZ(M.a)(14)1 rozróżnić metody pomiaru;

PKZ(M.a)(14)2 wybrać sposób pomiaru w zależności od rodzaju i wielkości mierzonego przedmiotu;

PKZ(M.a)(14)3 scharakteryzować błędy pomiarowe;

PKZ(M.a)(14)4 określić zasady użytkowania i przechowywania przyrządów i narzędzi pomiarowych;

PKZ(M.b)(4) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

PKZ(M.b)(4)1 scharakteryzować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

PKZ(M.a) (8) rozróżnia środki transportu wewnętrznego;

PKZ(M.a)(8)1 rozróżnić środki transportu wewnętrznego;

PKZ(M.a)(8)2 sklasyfikować środki transportu wewnętrznego;

PKZ(M.a)(8)3 określić zastosowanie środków transportu wewnętrznego;

PKZ(M.a) (9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;

PKZ(M.a)(9)1 dobrać sposób transportu w zależności od kształtu, gabarytów, ciężaru materiału;

PKZ(M.a)(9)2 dobrać sposób składowania materiałów uwzględniając wymogi warunków składowania wskazanych przez producenta;

PKZ(M.a) (16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;

PKZ(M.a)(16)1 scharakteryzować zasadę działania maszyn i urządzeń;

PKZ(M.a)(16)2 skorzystać z dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urządzeń;

PKZ(M.a)(16)3 opisać zasadę działania maszyny lub urządzenia;

PKZ(M.a) (11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;

PKZ(M.a)(11)1 scharakteryzować techniki wytwarzania części maszyn i urządzeń;

PKZ(M.a)(11)2 scharakteryzować metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;

PKZ(M.a) (12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

PKZ(M.a)(12)1 rozróżnić maszyny i urządzenia do obróbki ręcznej i maszynowej;

PKZ(M.a)(12)2 rozróżnić narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

PKZ(M.a)(12)3 określić zastosowanie maszyn, urządzeń i narzędzi do obróbki ręcznej i maszynowej;

PKZ(M.a) (4) rozróżnia części maszyn i urządzeń;

PKZ(M.a)(4)1 określić przeznaczenie części maszyn i urządzeń;

PKZ(M.a)(4)2 sklasyfikować części maszyn;

PKZ(M.b)(3) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali;

PKZ(M.b)(3)1 scharakteryzować zastosowanie prac z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali;

PKZ(M.a) (15) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;

PKZ(M.a)(15)1 rozróżnić metody kontroli jakości wykonanych prac w operacjach obróbki ręcznej i maszynowej;

PKZ(M.a)(15)2 dobrać właściwą metodę kontroli jakości w zależności od rodzaju prac poddanych kontroli;

M.18.1(4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;

M.18.1(4)1 rozróżnić podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego analizując schematy i rysunki techniczne.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

BHP(10)4 scharakteryzować przyczyny wypadków drogowych;

BHP(10)5 wyjaśnić sposoby udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas wypadku;

BHP(10)6 ustalić działania w przypadku powstania zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego;

BHP(10)7 scharakteryzować skutki prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego;

(PKZ(M.g)(1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów.

PKZ(M.g)(1)1 ustalić zakres czynności kontrolno-obsługowych pojazdu;

PKZ(M.g)(1)2 zinterpretować wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych;

PKZ(M.g)(1)3 wyjaśnić wpływ stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Zasady ruchu drogowego

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)3 przewidzieć skutki podejmowanych działań podczas kierowania pojazdami;

PKZ(M.g)(2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami;

PKZ(M.g)(2)1 wyjaśnić przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego podczas jazdy po drogach;

PKZ(M.g)(2)2 zinterpretować przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego podczas przejazdu przez skrzyżowania;

PKZ(M.g)(2)3 zinterpretować przepisy prawa dotyczące pierwszeństwa przejazdu;

PKZ(M.g)(2)4 określić przepisy prawa o ruchu drogowym dotyczące włączania się do ruchu;

PKZ(M.g)(2)5 określić dopuszczalne prędkości pojazdów na poszczególnych rodzajach dróg;

PKZ(M.g)(2)6 zinterpretować znaczenie znaków drogowych;

PKZ(M.g)(3) przestrzega zasad kierowania pojazdami.

PKZ(M.g)(3)1 określić zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym;

PKZ(M.g)(3)2 zinterpretować znaczenie nadawanych sygnałów drogowych;

PKZ(M.g)(3)3 wyjaśnić konsekwencje zachowań innych uczestników ruchu drogowego.

Jazda w różnych warunkach drogowych
PKZ(M.g)(4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

PKZ(M.g)(4)1 wyjaśnić zasady wykonywania czynności obsługi codziennej pojazdu;

PKZ(M.g)(4)2 wyjaśnić przepisy prawne dotyczące obowiązku rejestracji pojazdu i obowiązkowych badań technicznych;

PKZ(M.g)(4)3 wyjaśnić zasady organizacji miejsca pracy kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii;

PKZ(M.g)(4)4 scharakteryzować zasady prowadzenia pojazdów w różnych warunkach drogowych;

PKZ(M.g)(4)5 wyjaśnić zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego;

PKZ(M.g)(4)6 wyjaśnić zasady przeprowadzania egzaminu państwowego w różnych warunkach drogowych;

PKZ(M.g)(4)7 wyjaśnić procedury wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami.

Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

M.18.1(3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;


M.18.1(3)1 sklasyfikować pojazdy samochodowe według rozwiązań konstrukcyjnych;

M.18.1(3)2 sklasyfikować pojazdy samochodowe według przeznaczenia;

M.18.1(3)3 scharakteryzować nadwozia pojazdów samochodowych;

M.18.1(3)4 rozróżnić materiały stosowane do budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych;

M.18.1(3)5 sklasyfikować silniki stosowane do napędu pojazdów samochodowych;

M.18.1(3)6 sklasyfikować układy zasilania silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym;

M.18.1(3)7 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układów zasilania silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym;

M.18.1(3)8 scharakteryzować budowę elementów silnika tłokowego;

M.18.1(3)9 rozróżnić elementy osprzętu silników spalinowych;

M.18.1(3)10 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania silników spalinowych;

M.18.1(3)11 scharakteryzować proces spalania w silnikach z zapłonem iskrowym i samoczynnym;

M.18.1(3)12 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania napędu hybrydowego pojazdów samochodowych;

M.18.1(3)13 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układu hamulcowego i jego elementów;

M.18.1(3)14 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układu napędowego pojazdów samochodowych i jego elementów;

M.18.1(3)15 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układu kierowniczego pojazdów samochodowych i jego elementów;

M.18.1(3)16 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układu jezdnego i jego elementów;

M.18.1(3)17 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasady działania systemów bezpieczeństwa biernego i czynnego pojazdów samochodowych;

M.18.1(4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;


M.18.1(4)2 rozpoznać poszczególne elementy nadwozia;

M.18.1(4)3 rozróżnić podstawowe elementy tłokowego silnika spalinowego oraz określić ich funkcje;

M.18.1(4)4 określić i wyjaśnić zjawiska zachodzące podczas pracy silnika spalinowego;

M.18.1(4)5 zidentyfikować elementy układu napędowego;

M.18.1(4)6 zidentyfikować elementy układu jezdnego;

M.18.1(4)7 rozpoznać poszczególne elementy układu hamulcowego;

M.18.1(4)8 rozpoznać poszczególne elementy układu kierowniczego;


Pobieranie 2.63 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna