Program nauczania dla zawodu


OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOPobieranie 2.63 Mb.
Strona2/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

2.OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO


Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego.


3.INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;

 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;

 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;

 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;

 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;

 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;

 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;

 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;

 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;

 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;

 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;

 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

4.UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

5.POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z INNYMI ZAWODAMI


Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu technik pojazdów samochodowych wyodrębniona została kwalifikacja M.12., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych oraz kwalifikacja M.18., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Zarówno technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych jak i mechanik pojazdów samochodowych ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej M.12. i M.18. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(M.a), PKZ(M.g) i PKZ(E.a).

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód

Elementy wspólne

M.12.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

311513

Technik pojazdów samochodowych

PKZ(E.a)

PKZ(M.a)


PKZ(M.g)

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych

M.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

311513

Technik pojazdów samochodowych

PKZ(M.a)

PKZ(M.g)


PKZ(E.a)

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

Pobieranie 2.63 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna