Program nauczania dla zawodu


Działalność gospodarcza w branży samochodowejPobieranie 2.63 Mb.
Strona21/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Działalność gospodarcza w branży samochodowej

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

PDG(1)1 rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

PDG(1)2 wyjaśnić pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo;

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;


PDG(2)1 scharakteryzować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(2)2 dokonać analizy przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(2)3 określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów prawa podatkowego oraz przepisów prawa autorskiego;

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(3)1 scharakteryzować aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(3)2 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

PDG(4)1 rozróżnić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży samochodowej;

PDG(4)2 wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami i instytucjami branży samochodowej;

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

PDG(5)1 wskazać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży samochodowej;

PDG(5)2 dokonać analizy działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży samochodowej;

PDG(5)3 porównać działania prowadzone przez różne przedsiębiorstwa konkurencyjne funkcjonujące w branży samochodowej;

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

PDG(6)1 zaplanować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży samochodowej;

PDG(6)2 podsumować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży samochodowej;

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;


PDG(7)1 zebrać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(7)2 wyznaczyć kolejne etapy przygotowania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej w branży samochodowej;

PDG(7)3 skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla działalności gospodarczej w branży samochodowej;

PDG(7)4 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej w branży samochodowej;

PDG(7)5 sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w branży samochodowej;

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

PDG(8)1 sporządzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

PDG(8)2 scharakteryzować typy i rodzaje korespondencji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;


PDG(9)1 rozróżnić urządzenia biurowe oraz programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

PDG(9)2 charakteryzować zastosowanie urządzeń biurowych oraz programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej;

PDG(9)3 skorzystać z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej;

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(10)1 rozróżnić działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(10)2 zaplanować działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(11)1 dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(11)2 zaplanować zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(1)1 zastosować się do zasad kultury;

KPS(1)2 zastosować się do zasad etyki;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;


KPS(2)1 wykazać kreatywność w realizacji zadań;

KPS(2)2 postępować konsekwentnie w realizacji zadań;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 przewidzieć skutki podejmowanych działań;

KPS (4) jest otwarty na zmiany;

KPS(4)1 dokonać analizy zmian zachodzących w branży;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(5)1 przewidzieć sytuacje wywołujące stres;

KPS(5)3 określić skutki stresu;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;


KPS(7)1 przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;

KPS(7)2 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

KPS(9)1 rozróżnić techniki negocjacyjne;

KPS(10) współpracuje w zespole.

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

KPS(10)2 uwzględniać opinie i pomysły innych członków zespołu;

KPS(10)3 modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;

M.42.1(2) przestrzega zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych;

M.42.1(2)1 scharakteryzować zasady gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych;

M.42.1(5) przestrzega zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi;

M.42.1(5)1 scharakteryzować zasady recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi;

M.42.1(7) sporządza kalkulację kosztów wykonania obsługi pojazdów samochodowych;

M.42.1(7)3 wskazać procedury sporządzania kalkulacji kosztów wykonania usługi związanej z pojazdem samochodowym;

M.42.2 (1) przestrzega zasad kontaktów z klientami;

M.42.2(1)1 opisać zasady obowiązujące podczas kontaktów z klientami;

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(1)1 zaplanować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(2)1 określić zadania dla poszczególnych osób w zespole;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(4)1 określić efekty wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(4)2 określić sposoby dokonywania oceny jakości wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(5)1 określić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

OMZ(6)1 rozróżnić sposoby komunikacji ze współpracownikami.

Język obcy w branży samochodowej

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

JOZ(1)1 posłużyć się zasobem środków językowych w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem specjalistycznego słownictwa stosowanego w branży samochodowej;

JOZ(1)2 zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego tekstu dotyczącego podstawowych zadań zawodowych;

JOZ(1)3 odczytać informacje sporządzone w języku obcym, zamieszczone w fachowej literaturze zawodowej;

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

JOZ(2)1 posłużyć się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywane zadań zawodowych;

JOZ(2)2 zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

JOZ(3)1 streścić krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

JOZ(3)2 zinterpretować krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

JOZ(3)3 przeczytać i przetłumaczyć korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej;

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

JOZ(4)1 określić podstawowe zadania zawodowe dotyczące obsługi klienta w języku obcym;

JOZ(4)2 porozumieć się z zespołem współpracowników w języku obcym zawodowym;

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;

JOZ(5)1 wyszukać w różnych źródłach informacje dotyczące branży samochodowej;

JOZ(5)2 skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych przy wyszukiwaniu podstawowych pojęć i określeń stosowanych w motoryzacji;

M.18.1(9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych;

M.18.1(9)10 ocenić stan techniczny pojazdu w języku obcym;

M.18.2(6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;

M.18.2(6)5 nazwać zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki przeznaczone do wymiany w języku obcym zawodowym;

M.42.2(3) komunikuje się ze współpracownikami i przełożonymi.

M.42.2(3)1 porozumieć się ze współpracownikami i przełożonymi stosując język obcy zawodowy.

Techniki wytwarzania

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)3 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie niezbędnym do wykonywania rysunków technicznych;

BHP(7)9 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(8)7 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych podczas wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)6 zastosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej;

PKZ(M.a)(1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;

PKZ(M.a)(1)4 zastosować zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego;

PKZ(M.a)(2) sporządza szkice części maszyn;

PKZ(M.a)(2)2 sporządzić szkice części maszyn;

PKZ(M.a)(3) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;

PKZ(M.a)(3)1 wykonać rysunki techniczne wykorzystując programy do wspomagania projektowania typu CAD;

PKZ(M.a)(3)2 prezentować rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;

PKZ(M.a)(6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań;

PKZ(M.a)(6)3 zastosować zasady tolerancji i pasowań w dokumentacji technicznej;

PKZ(M.a)(6)4 oznaczyć na rysunku technicznym podstawowe wielkości tolerancji i pasowań;

PKZ(M.a)(6)5 obliczyć podstawowe wielkości tolerancji i pasowań;

PKZ(M.b)(1) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;

PKZ(M.b)(1)4 zastosować warunki równowagi płaskiego układu sił;

PKZ(M.b)(1)7 wyznaczyć analitycznie i graficznie warunki równowagi płaskiego układu sił;

PKZ(M.b)(1)8 wykonać obliczenia wytrzymałościowe połączeń części maszyn oraz wybranych części pojazdu samochodowego;

PKZ(M.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

PKZ(M.a)(17)5 zastosować normy dotyczące rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych podczas wykonywania rysunków technicznych;

PKZ(M.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

PKZ(M.a)(18)2 zastosować programy komputerowe do wykonywania szkiców i rysunków technicznych części maszyn oraz wykonywania podstawowych obliczeń;

PKZ(M.a)(13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

PKZ(M.a)(13)4 dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru i sprawdzania części maszyn w zależności od kształtu oraz dokładności wykonania;

PKZ(M.a)(14) wykonuje pomiary warsztatowe;

PKZ(M.a)(14)5 wykonać pomiary warsztatowe;

PKZ(M.a)(5) rozróżnia rodzaje połączeń;

PKZ(M.a)(5)5 wybrać rodzaj połączenia w zależności od warunków pracy;

PKZ(M.a)(7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

PKZ(M.a)(7)4 wybrać materiał konstrukcyjny lub eksploatacyjny;

PKZ(M.b)(3) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali;

PKZ(M.b)(3)2 wykonać prace z zakresu obróbki ręcznej metali;

PKZ(M.b)(3)3 wykonać prace z zakresu obróbki mechanicznej metali;

PKZ(M.b)(4) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

PKZ(M.b)(4)2 zastosować programy komputerowe wspomagające wyznaczanie poszukiwanej wartości lub wielkości;

M.18.1(4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego.

M.18.1(4)10 wykonać rysunki wykonawcze i złożeniowe podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego.

Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(5)4 zapobiec zagrożeniom związanym z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy podczas do diagnostyki i naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)3 zorganizować stanowisko pracy do diagnostyki i naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(8)5 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zdań zawodowych w zakresie diagnostyki i naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)3 zastosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas diagnostyki i naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.1(1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;

M.18.1(1)7 sporządzić dokumentację przyjęcia pojazdu do diagnostyki;

M.18.1(1)8 zidentyfikować pojazd samochodowy na podstawie tabliczki znamionowej i VIN;

M.18.1(1)9 zidentyfikować silnik na podstawie numerów fabrycznych;

M.18.1(1)10 posłużyć się programami komputerowymi wspomagającymi przygotowanie dokumentacji przyjęcia pojazdu do diagnostyki;

M.18.1(2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

M.18.1(2)3 ustawić pojazd na stanowisku diagnostycznym;

M.18.1(2)4 zabezpieczyć pojazd przed uszkodzeniem lub niezamierzonym przesunięciem;

M.18.1(2)5 zidentyfikować podzespoły podlegające diagnostyce;

M.18.1(5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;

M.18.1(5)7 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki silników spalinowych;

M.18.1(5)8 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu jezdnego;

M.18.1(5)9 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu napędowego;

M.18.1(5)10 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu hamulcowego;

M.18.1(5)11 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu kierowniczego;

M.18.1(5)12 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki nadwozia pojazdu;

M.18.1(6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

M.18.1(6)7 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu technicznego silnika spalinowego;

M.18.1(6)8 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu technicznego układu jezdnego;

M.18.1(6)9 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu technicznego układu napędowego;

M.18.1(6)10 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu technicznego układu hamulcowego;

M.18.1(6)11 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu technicznego układu kierowniczego;

M.18.1(6)12 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu technicznego nadwozia pojazdu;

M.18.1(7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;

M.18.1(7)3 dobrać program komputerowy wspomagający proces diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

M.18.1(7)4 posłużyć się programami komputerowymi w zakresie diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

M.18.1(8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;

M.18.1(8)9 wykonać pomiary i badania diagnostyczne silników spalinowych;

M.18.1(8)10 wykonać pomiary i badania diagnostyczne układu jezdnego;

M.18.1(8)11 wykonać pomiary i badania diagnostyczne układu napędowego;

M.18.1(8)12 wykonać pomiary i badania diagnostyczne układu hamulcowego;

M.18.1(8)13 wykonać pomiary i badania diagnostyczne układu kierowniczego;

M.18.1(8)14 wykonać pomiary i badania diagnostyczne nadwozia pojazdu;

M.18.1(8)15 zinterpretować wyniki pomiarów i badań diagnostycznych;

M.18.1(8)16 posłużyć się dokumentacją konstrukcyjną technologiczną i eksploatacyjną w procesie diagnozowania;

M.18.1(9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych;

M.18.1(9)3 ocenić stan techniczny elementów silnika spalinowego na podstawie pomiarów i wyników diagnozy;

M.18.1(9)4 ocenić stan techniczny elementów układu jezdnego na podstawie pomiarów i wyników diagnozy;

M.18.1(9)5 ocenić stan techniczny elementów układu napędowego na podstawie pomiarów i wyników diagnozy;

M.18.1(9)6 ocenić stan techniczny elementów układu hamulcowego na podstawie pomiarów i wyników diagnozy;

M.18.1(9)7 ocenić stan techniczny elementów układu kierowniczego na podstawie pomiarów i wyników diagnozy;

M.18.1(9)8 ocenić stan techniczny elementów nadwozia pojazdu na podstawie pomiarów i wyników diagnozy;

M.18.2(1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

M.18.2(1)3 zlokalizować uszkodzenia elementów silników spalinowych;

M.18.2(1)4 zlokalizować uszkodzenia elementów układu napędowego;

M.18.2(1)5 zlokalizować uszkodzenia elementów układu hamulcowego;

M.18.2(1)6 zlokalizować uszkodzenia elementów układu kierowniczego;

M.18.2(1)7 zlokalizować uszkodzenia elementów układu jezdnego;

M.18.2(1)8 zlokalizować uszkodzenia elementów nadwozia pojazdu metodą oględzin;

M.18.2(1)9 zlokalizować uszkodzenia elementów nadwozia pojazdu na podstawie analizy wyników pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

M.18.2(2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;

M.18.2(2)6 oszacować koszty elementów pojazdu podlegających wymianie;

M.18.2(2)7 oszacować koszty wymiany elementów;

M.18.2(2)8 oszacować koszty naprawy elementów;

M.18.2(2)9 opracować kalkulację kosztów i udokumentować czynności naprawcze elementów pojazdu;

M.18.2(3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;

M.18.2(3)8 określić zakres naprawy elementów silników spalinowych;

M.18.2(3)9 określić zakres naprawy elementów układu napędowego;

M.18.2(3)10 określić zakres naprawy elementów układu hamulcowego;

M.18.2(3)11 określić zakres naprawy elementów układu kierowniczego;

M.18.2(3)12 określić zakres naprawy elementów układu jezdnego;

M.18.2(3)13 określić zakres naprawy elementów nadwozia pojazdu;

M.18.2(4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(4)4 posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do demontażu uszkodzonych elementów pojazdów samochodowych;

M.18.2(4)5 wykonać demontaż uszkodzonych elementów pojazdów samochodowych;

M.18.2(5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(5)3 posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do weryfikacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(5)4 zweryfikować elementy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;

M.18.2(6)3 skorzystać z różnych źródeł informacji związanych z doborem części zamiennych;

M.18.2(6)4 dobrać zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;

M.18.2(7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;

M.18.2(7)4 posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

M.18.2(7)5 dokonać wymiany uszkodzonych elementów zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(8)5 posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do obsługi i naprawy elementów zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(8)6 zamontować wymieniane lub naprawione elementy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(9)3 wykonać konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(9)4 posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do konserwacji elementów zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;

M.18.2(10)4 rozpoznać materiały eksploatacyjne niezbędne do zastosowania stosownie do obsługiwanego pojazdu korzystając z dostępnych źródeł informacji;

M.18.2(10)5 dobrać materiały eksploatacyjne zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(11)5 dobrać metodę badania pojazdu samochodowego po naprawie;

M.18.2(11)6 posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do badania pojazdu samochodowego po naprawie;

M.18.2(11)7 przeprowadzić próbę po naprawie pojazdów samochodowych;

M.18.2(11)8 przeprowadzić badanie układów pojazdu samochodowego po naprawie;

M.18.2(12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.

M.18.2(12)4 zinterpretować wyniki badań układu pojazdu samochodowego po naprawie;

M.18.2(12)5 ocenić jakość wykonanej naprawy na podstawie uzyskanych wyników badań układu pojazdu samochodowego po naprawie;

M.18.2(12)6 ustalić koszt naprawy uwzględniając koszt części, koszt materiałów eksploatacyjnych i koszt robocizny.


Pobieranie 2.63 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna