Program nauczania dla zawodu


Szczegółowe CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHPobieranie 2.63 Mb.
Strona3/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

6.Szczegółowe CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

 2. obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

 3. organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ; KPS, OMZ);

 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a);

 3. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczemu stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b), PKZ(M.g);

 4. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

 5. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

 6. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

7.PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM


W programie nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: fizykę i matematykę, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo jako przedmiot uzupełniający. Wśród przedmiotów, które powinny być realizowane na poziomie rozszerzonym w przypadku technika pojazdów samochodowych należy wskazać matematykę, która wzmocni umiejętności operowania liczbami i działań na wielkościach abstrakcyjnych. Fizyka będzie wykorzystana przy realizacji treści merytorycznych w zakresie mechaniki, termodynamiki i elektromagnetyzmu i będzie można dokonać z tym przedmiotem korelacji. Chemia jest przedmiotem, którego treści okażą się potrzebne podczas kształcenia zawodowego w zakresie różnorodności i właściwości związków węglopochodnych, rodzaju i właściwości materiałów konstrukcyjnych, a także źródeł i rodzajów erozji i sposobów im zapobiegania. Z tym przedmiotem także możliwa będzie korelacja.

8.KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO


Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.

Program uwzględnia zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1. umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

 2. umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

 3. umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;

 4. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;

 5. umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

 6. umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

 7. umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

 8. umiejętność pracy zespołowej.

W programie nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa.

9.PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie Technik pojazdów samochodowych minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: • 420 godzinna realizację kwalifikacji M.18.,

 • 420 godzin na realizację kwalifikacji M.12,;

 • 110 godzinna realizację kwalifikacji M.42,

 • 400 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia.

Tabela. Plan nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych o strukturze przedmiotowej

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa

Liczba godzin w okresie nauczania

I

II

III

IV

Tygodniowo

Łącznie

I

II

I

II

I

II

I

II

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Podstawy konstrukcji maszyn

2

2

1

1
 

 

 

3

90

2.

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B

1

1


 

 

1

30

3.

Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

3

3

4

3

3

 

 

 

8

240

4.

Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

1

1

3

4

4

4

 

 

8,5

255

5.

Działalność gospodarcza w branży samochodowej

 

 
1

1

1

3

 

3

90

6.

Język obcy w branży samochodowej

1

1

1

 

 

 

 

 

1,5

45

Łączna liczba godzin

7

7

10

10

8

5

3

0

25

750

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*

7.

Techniki wytwarzania

2

2

2

2

 

 

 

 

4

120

8.

Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

2

2

4

4

4

 

 

 

8

240

9.

Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

 

3

3

4

5

4

 

9,5

285

10.

Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

 

 

 

 

 

4

3

 

3,5

105

Łączna liczba godzin

4

4

9

9

8

9

 7
 25

750

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

11

11

19

19

16

14

10
50

1500
Praktyki zawodowe – 4 tygodnie

X

X


160

* Do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego.

*** W przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie.Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację M.18. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację M.12. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację M.42. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu technik pojazdów samochodowych

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu

Liczba godzin przeznaczona na dział
 1. Podstawy konstrukcji maszyn (90 godz.)

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy  1. Podstawy rysunku technicznego  1. Podstawy konstrukcji maszyn  1. Maszynoznawstwo  1. Techniki wytwarzania części maszyn i urządzeń 1. Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B (30 godz.)

  1. Zasady ruchu drogowego  1. Technika kierowania i obsługa pojazdu  1. Nauka jazdy samochodem 1. Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

(240 godz.)

  1. Budowa pojazdu samochodowego  1. Badanie stanu technicznego zespołów i podzespołów pojazdu samochodowego  1. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdu samochodowego 1. Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (255 godz.)

  1. Podstawy elektrotechniki, elektroniki i automatyki  1. Liniowe obwody prądu stałego i sinusoidalnego  1. Elementy półprzewodnikowe i optoelektroniczne  1. Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne  1. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne pojazdów samochodowych  1. Wyposażenie elektroniczne pojazdów samochodowych 1. Działalność gospodarcza w branży samochodowej (90 godz.)

  1. Podstawy działalności gospodarczej  1. Działalność gospodarcza w branży motoryzacyjnej 1. Język obcy w branży samochodowej (45 godz.)

6.1. Język obcy 1. Techniki wytwarzania (120 godz.)

  1. Rysunek techniczny  1. Części maszyn i techniki wytwarzania 1. Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

(240 godz.)

  1. Diagnostyka pojazdów samochodowych  1. Naprawa pojazdów samochodowych 1. Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (285 godz.)

  1. Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych  1. Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych10. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych (105 godz.)

10.1. Obsługa i naprawa pojazdów samochodowychPraktyki zawodowe (160 godz.)

 1. Diagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 1. Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
Pobieranie 2.63 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna