Program nauczania dla zawodu


PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHPobieranie 2.63 Mb.
Strona4/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

10.PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


W programie zastosowano aksonomię celów ABC B. Niemierko

1. Podstawy konstrukcji maszyn


1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

1.2. Podstawy rysunku technicznego

1.3. Podstawy konstrukcji maszyn

1.4. Maszynoznawstwo1.5. Techniki wytwarzania części maszyn i urządzeń

1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(1)1 wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy;

P

C

 • Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej.

 • Służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Nadzór nad warunkami pracy.

 • Zagrożenia występujące w zakładzie pracy.

 • Znaki bezpieczeństwa.

 • Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.

 • Sposoby minimalizowania występowania zagrożeń na stanowisku pracy.

 • Wypadki przy pracy.

 • Choroby zawodowe.

 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.

 • Szkolenia pracowników z zakresu BHP i PPOŻ.

 • Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy.

 • Podstawowe zasady BHP i PPOŻ w przedsiębiorstwie samochodowym.

 • Zasady ergonomii.

BHP(1)2 wyjaśnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska;

P

C

BHP(1)3 wyjaśnić pojęcia związane z ergonomią;

P

C

BHP(2)1 wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

P

A

BHP(2)2 scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

P

C

BHP(2)3 scharakteryzować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy;

P

C

BHP(3)1 wskazać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

A

BHP(3)2 wskazać prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

A

BHP(3)3 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania praw i obowiązków pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

C

BHP(3)4 określić procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie samochodowym;

P

C

BHP(4)1 określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

P

C

BHP(4)2 określić zagrożenia dla mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

P

C

BHP(4)3 dokonać analizy możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związanych z wykonywaniem zadań zawodowych;

P

D

BHP(4)4 scharakteryzować sposoby przeciwdziałania zagrożeniom przy wykonywaniu zadań zawodowych;

P

C

BHP(5)1 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

P

C

BHP(5)2 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

P

C

BHP(6)1 określić oddziaływanie czynników szkodliwych na organizm człowieka;

P

C

BHP(6)2 wskazać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

P

A

BHP(6)3 zidentyfikować czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące przy wykonywaniu zadań zawodowych;

P

A

BHP(6)4 scharakteryzować skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

P

C

BHP(6)5 określić typowe choroby zawodowe występujące przy wykonywaniu zadań zawodowych;

P

C

BHP(7)1 scharakteryzować zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

C

BHP(7)2 zaplanować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

D

BHP(8)1 scharakteryzować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych;

P

C

BHP(8)2 zaplanować zastosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej stosownie do wykonywanych zadań zawodowych;

P

D

BHP(9)1 określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

C

BHP(10)1 zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia;

P

A

BHP(10)2 opisać zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

P

B

BHP(10)3 określić sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania zadań zawodowych.

PP

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

Określanie zasad obowiązujących podczas udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym

Podaj i omów zasady obowiązujące podczas udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.Planowanie stanowiska pracy

Zaplanuj rozmieszczenie wyposażenia, przyrządów i narzędzi stosowanych podczas diagnostyki i naprawy pojazdu samochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zasadami ergonomii.

Wykonany projekt porównaj z wzorcem, a następnie dokonaj samooceny poprawności wykonania zadania.


Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w niezbędne środki dydaktyczne, w tym między innymi: zbiory aktów prawnych dotyczących przepisów BHP, ochrony ppoż., zasad ergonomii oraz ochrony środowiska, przykładowe środki ochrony indywidualnej, podręczne środki gaśnicze, schematy. Zajęcia edukacyjne związane z pokazem dotyczącym udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym powinny odbywać się w grupie do 15 uczniów. Wskazane jest, aby nauczyciel stosował metody aktywizujące oraz wykorzystywał prezentacje multimedialne oraz filmy dydaktyczne, zwłaszcza w odniesieniu do procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w miejscu pracy, a także zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń dotyczące organizacji stanowisk pracy, stosowania środków gaśniczych oraz środków ochrony indywidualnej, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, schematy dotyczące rozmieszczenia dróg ewakuacyjnych różnych pomieszczeń, plansze pokazujące sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, planowania ewakuacji z miejsca zagrożenia, zastosowanie różnych środków gaśniczych, makiety symulujące budowę różnych pomieszczeń, dzięki którym możliwe będzie planowanie stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcje stanowiskowe oraz obsługi maszyn i urządzeń. Aktualna baza literatury do prowadzenia zajęć, w tym zbiory aktów prawnych, poradniki.Zalecane metody dydaktyczne

W wyniku realizacji programu nauczania tego działu programowego uczeń powinien opanować wiadomości będące podstawą do bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych oraz przewidywania zagrożeń w środowisku pracy. Niezbędne zatem jest, systematyczne ocenianie postępów ucznia, ewentualne korygowanie niewłaściwych działań podejmowanych podczas ćwiczeń, a także wskazywania wagi zdobywanych wiadomości i umiejętności.

Należy też zwrócić szczególną uwagę na umiejętność korzystania z literatury fachowej i danych zawartych w instrukcjach do ćwiczeń. Podczas procesu kształcenia zaleca się stosowanie metody wykładu, pokazu z objaśnieniem, dyskusji. Aby ułatwić uczniom zrozumienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej, zaleca się stosowanie filmów poglądowych oraz prezentacji multimedialnych. Wykonywane ćwiczeń, projektów należy poprzedzić szczegółowym instruktażem, a następnie zwracać uwagę na właściwe wykorzystywanie instrukcji ćwiczeniowych.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się stosowanie testu wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustnych oraz ocenianie aktywności i zaangażowania ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i projektów.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Nauczyciel powinien:

 • dostosować stopień trudności wykonywanych ćwiczeń do możliwości uczniów,

 • udzielić wskazówek jak się uczyć oraz pomagać w tym procesie,

 • motywować uczniów do pracy, nagradzając za dobrze wykonaną pracę,

 • zadawać prace do wykonania wykorzystując zainteresowania uczniów,

 • uczniom bardziej zdolnym planować zadania o większym stopniu trudności i złożoności,

 • zachęcać do samodzielnego poszerzania wiedzy, w tym do studiowania dodatkowej literatury fachowej,

 • oceniać uczniów uwzględniając zaangażowanie uczniów oraz wzajemną współpracę podczas wykonywania zadania.


1.2. Podstawy rysunku technicznego

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(M.a)(1)1 scharakteryzować rolę rysunku w technice;

P

B

 • Rodzaje rysunków.

 • Normy obowiązujące dla rysunków technicznych.

 • Arkusze rysunkowe.

 • Pismo techniczne.

 • Linie rysunkowe.

 • Zasady rzutowania aksonometrycznego i prostokątnego.

 • Przekroje i widoki.

 • Zasady wymiarowania rysunków.

 • Uproszczenia rysunkowe.

 • Rysunek wykonawczy i złożeniowy.

 • Programy komputerowe do wykonywania rysunków.

 • Tolerancje i pasowania.

 • Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń.
PKZ(M.a)(1)2 rozróżnić rodzaje rysunków;

P

B

PKZ(M.a)(1)3 posłużyć się obowiązującymi normami dotyczącymi sporządzania rysunku technicznego maszynowego;

P

C

PKZ(M.a)(2)1 scharakteryzować zasady sporządzania szkiców części maszyn;

P

C

PKZ(M.a)(6)1 scharakteryzować zasady tolerancji i pasowań;

P

C

PKZ(M.a)(6)2 scharakteryzować podstawowe wielkości tolerancji i pasowań;

P

C

PKZ(M.a)(17)1 rozpoznać rodzaje maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;

PP

A

PKZ(M.a)(17)2 scharakteryzować rodzaje dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń;

P

C

PKZ(M.a)(17)4 określić normy dotyczące rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

P

C

PKZ(M.a)(18)1 scharakteryzować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

P

C

M.18.1(4)1 rozróżnić podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego analizując schematy i rysunki techniczne.

P

B

Planowane zadania (ćwiczenia)

Analizowanie dokumentacji technicznej

Posługując się rysunkiem złożeniowym oraz wykonawczym określ podstawowe wymiary podzespołu samochodowego, odczytaj wymiary graniczne, wskaż materiał, z którego wykonane są poszczególne elementy.Wykonanie rysunku technicznego z wykorzystaniem programu komputerowego

Wykorzystując program komputerowy wspomagający projektowanie wykonaj rysunek techniczny danej części maszyny.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni rysunku technicznego, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do wykonywania rysunku technicznego, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego; wyposażonej w modele dydaktyczne oraz stanowiska komputerowe.

Nauczyciel prowadzący zajęcia powinien dostosowywać sposoby realizacji treści programowych do możliwości organizacyjnych szkoły, w tym pracując z małymi zespołami (2-3 osoby lub indywidualnie). Wskazane jest również stosowanie filmów dydaktycznych oraz prezentacji multimedialnych dotyczących wykonywania rysunków technicznych.

Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Modele części maszyn i urządzeń, narzędzia i przyrządy pomiarowe, plansze i schematy dydaktyczne, przykładowe rysunki techniczne, filmy dydaktyczne oraz prezentacje multimedialne dotyczące zwłaszcza wykonywania i odczytywania rysunków technicznych. Aktualna baza literatury do prowadzenia zajęć.Zalecane metody dydaktyczne

W wyniku realizacji programu nauczania tego działu programowego uczeń opanować powinien wiadomości będące podstawą do dalszego etapu kształcenia. Niezbędne zatem jest, systematyczne ocenianie postępów ucznia, ewentualne bieżące korygowanie niewłaściwych działań podejmowanych podczas ćwiczeń.

Należy zwrócić szczególną uwagę na umiejętność korzystania z literatury fachowej, w tym norm i katalogów dotyczących rysunku technicznego, danych zawartych w instrukcjach do ćwiczeń. Podczas procesu kształcenia zaleca się stosowanie metod aktywizujących, metody wykładu, opisu, dyskusji.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie sprawdzianów pisemnych oraz ustnych odpowiedzi. Wskazane jest bieżące systematyczne ocenianie pracy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aktywność i zaangażowanie ucznia.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia;

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Indywidualizacja pracy uczniów polegać może na dostosowaniu stopnia trudności zadań oraz czasu ich wykonywania do potrzeb i możliwości uczniów. W zakresie organizacji pracy można zastosować instrukcje do zadań, podawanie dodatkowych zaleceń, instrukcji do pracy indywidualnej, udzielanie konsultacji indywidualnych.

W pracy grupowej należy zwracać uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, jeśli charakter zadania to umożliwia. Uczniom szczególnie zdolnym i posiadającym określone zainteresowania zawodowe należy zaplanować zadania o większym stopniu złożoności, proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, studiowanie dodatkowej literatury.


1.3. Podstawy konstrukcji maszyn

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(M.a)(4)1 określić przeznaczenie części maszyn i urządzeń;

P

C

 • Klasyfikacja i charakterystyka części maszyn.

 • Normalizacja części maszyn.

 • Połączenia rozłączne i nierozłączne.

 • Charakterystyka, zastosowanie materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych - materiały żelazne i nieżelazne i ich stopy, materiały niemetalowe, materiały eksploatacyjne.

 • Materiały i ich stopy.

 • Rodzaje korozji.

 • Ochrona przed korozją.

 • Podstawy mechaniki technicznej.

 • Tarcie.

 • Zasady dynamiki.

 • Odkształcenia i naprężenia.

 • Rozciąganie i ściskanie.

 • Prawo Hooke`a.

 • Próba rozciągania i ściskania.

 • Naprężenia rzeczywiste i dopuszczalne.

 • Wytrzymałość złożona.

 • Naprężenia termiczne.

 • Ścinanie i zginanie.

 • Skręcanie.

 • Obliczanie elementów na ścinanie, zginanie i skręcanie. Wytrzymałość złożona.

 • Pomiary warsztatowe.

 • Metody i błędy pomiarowe.

 • Klasyfikacja przyrządów pomiarowych.

 • Wzorce miary.

 • Przyrządy pomiarowe.

 • Zasady użytkowania i przechowywania narzędzi i przyrządów pomiarowych.
PKZ(M.a)(4)2 sklasyfikować części maszyn;

P

C

PKZ(M.a)(5)1 sklasyfikować rodzaje połączeń;

P

C

PKZ(M.a)(5)2 scharakteryzować rodzaje połączeń;

P

B

PKZ(M.a)(5)3 określić zastosowanie połączeń;

P

C

PKZ(M.a)(7)1 rozróżnić materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

P

B

PKZ(M.a)(7)2 scharakteryzować własności i właściwości materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

P

B

PKZ(M.a)(7)3 określić zastosowanie materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

P

C

PKZ(M.a)(10)1 rozpoznać rodzaje korozji;

P

B

PKZ(M.a)(10)2 określić sposoby ochrony przed korozją;

PP

C

PKZ(M.b)(1)1 wskazać zastosowanie praw mechaniki technicznej;

P

A

PKZ(M.b)(1)3 określić warunki równowagi płaskiego układu sił;

P

C

PKZ(M.b)(1)5 rozróżnić naprężenia w różnych częściach maszyn;

P

B

PKZ(M.b)(1)6 określić sposób obliczania wytrzymałości części maszyn;

P

C

PKZ(M.b)(2)1 rozpoznać narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;

P

B

PKZ(M.b)(2)2 scharakteryzować narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;

P

B

PKZ(M.b)(2)3 scharakteryzować narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;

P

C

PKZ(M.a)(13)1 scharakteryzować przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

P

C

PKZ(M.a)(13)2 określić błędy pomiarowe przy stosowaniu określonej metodzie pomiaru;

P

C

PKZ(M.a)(13)3 określić właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych;

P

C

PKZ(M.a)(14)1 rozróżnić metody pomiaru;

P

B

PKZ(M.a)(14)2 określić sposób pomiaru w zależności od rodzaju i wielkości mierzonego przedmiotu;

P

B

PKZ(M.a)(14)3 scharakteryzować błędy pomiarowe;

PP

C

PKZ(M.a)(14)4 określić użytkowanie i przechowywanie przyrządów i narzędzi pomiarowych;

P

C

PKZ(M.b)(4)1 scharakteryzować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

P

B

Planowane zadania (ćwiczenia)

Klasyfikacja, własności i zastosowanie wybranego materiału konstrukcyjnego

Dokonaj klasyfikacji podanego materiału konstrukcyjnego. Określ jego własności oraz podaj możliwość zastosowania go w budowie pojazdu samochodowego.Określanie rodzaju korozji oraz podanie sposobu ochrony przed danym typem korozji

Na podstawie opisu określ rodzaj korozji oraz wskaż metodę ochrony części przed danym rodzajem korozji.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni metrologii technicznej, wyposażonej w niezbędne modele dydaktyczne, a także stanowisko komputerowe z programami umożliwiającymi dobór materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych w zależności od warunków pracy oraz własności. W trakcie realizacji treści kształcenia należy wprowadzać metody problemowe oraz metody podające. Nauczyciel prowadzący zajęcia powinien dostosowywać sposoby realizacji treści programowych do możliwości organizacyjnych szkoły, w tym pracując z małymi zespołami (2-3 osoby lub indywidualnie).Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Modele części maszyn i urządzeń, plansze i schematy dydaktyczne, filmy dydaktyczne, mikroskop warsztatowy, płytę pomiarową stalową lub żeliwną, narzędzia i przyrządy pomiarowe: sprawdziany tłoczkowe do otworów, sprawdziany do gwintów, wałeczki pomiarowe do gwintów, sprawdziany grzebieniowe do gwintów metrycznych i calowych, mikrometr do gwintów, głębokościomierz suwmiarkowy, głębokościomierz mikrometryczny, suwmiarkę modułową, wysokościomierz suwmiarkowy, kątomierz uniwersalny, średnicówkę mikrometryczną, średnicówkę z czujnikiem zegarowym, czujnik zegarowy z podstawą magnetyczną, suwmiarki uniwersalne, mikrometry do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych, suwmiarkę z odczytem elektronicznym, mikrometr z odczytem elektronicznym, mikrometr zewnętrzny czujnikowy, płytki wzorcowe chropowatości lub profilometr, komplet promieniomierzy, komplet szczelinomierzy, przyrząd kłowy do pomiaru bicia, płytki wzorcowe oraz prezentacje multimedialne. Aktualna baza literatury do prowadzenia zajęć.Zalecane metody dydaktyczne

W wyniku realizacji programu nauczania tego działu programowego uczeń powinien posiąść wiadomości będące podstawą do dalszego etapu kształcenia. Niezbędne zatem jest, systematyczne ocenianie postępów ucznia, dostosowanie metod pracy do możliwości ucznia, wykorzystywanie jego zainteresowań oraz nabytych już wiadomości.

Należy też zwrócić szczególną uwagę na umiejętność korzystania z literatury fachowej i danych zawartych w instrukcjach do ćwiczeń. Podczas procesu kształcenia zaleca się stosowanie metody wykładu, dyskusji, opisu.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testów, sprawdzianów pisemnych oraz ustnych odpowiedzi.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Nauczyciel powinien:

 • wyszukiwać w uczeniu się uczniów mocne strony i na nich opierać dalsze nauczanie,

 • pozytywnie motywować i zachęcać uczniów do dalszej nauki,

 • udzielać wskazówek jak uczyć się oraz kształtować ten proces,

 • dostosować stopień trudności wykonywanych ćwiczeń do możliwości uczniów,

 • uczniom bardziej zdolnym planować zadania o większym stopniu trudności i złożoności,

 • zachęcać do samodzielnego poszerzania wiedzy, w tym do studiowania dodatkowej literatury fachowej,

 • oceniać uczniów uwzględniając zaangażowanie uczniów oraz wzajemną współpracę podczas wykonywania zadania.1.4. Maszynoznawstwo

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(M.a)(8)1 rozróżnić środki transportu wewnętrznego;

P

B

 • Klasyfikacja i charakterystyka maszyn.

 • Maszyny i urządzenia transportowe.

 • Sposoby składowania materiałów.

 • Źródła energii niezbędnej do pracy maszyn.

 • Elektrownie jądrowe.

 • Maszyny hydrauliczne.

 • Maszyny cieplne.

 • Sprężarki.

 • Urządzenia chłodnicze.

 • Zasady użytkowania maszyn i urządzeń.

 • Charakterystyka napędów.

 • Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń.

PKZ(M.a)(8)2 sklasyfikować środki transportu wewnętrznego;

P

C

PKZ(M.a)(8)3 określić zastosowanie środków transportu wewnętrznego;

P

C

PKZ(M.a)(9)1 określić sposób transportu w zależności od kształtu, gabarytów, ciężaru materiału;

P

C

PKZ(M.a)(9)2 określić sposób składowania materiałów uwzględniając wymogi warunków składowania wskazanych przez producenta;

P

C

PKZ(M.a)(16)1 scharakteryzować zasadę działania maszyn i urządzeń;

P

B

PKZ(M.a)(16)2 skorzystać z dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urządzeń;

P

B

PKZ(M.a)(16)3 opisać zasadę działania maszyny lub urządzenia.

P

B

Planowane zadania (ćwiczenia)

Wskazanie zastosowania maszyn w branży samochodowej

Wskaż i uzasadnij możliwość zastosowania poszczególnych rodzajów maszyn w branży samochodowej.Wykorzystanie różnych rodzajów energii w pojazdach

Podaj możliwości zastosowania różnych rodzajów energii w budowie pojazdu samochodowego.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, wyposażonej w niezbędne modele dydaktyczne przedstawiające poszczególne typy maszyn i urządzeń. W trakcie realizacji treści kształcenia należy stosować metody aktywizujące. Nauczyciel prowadzący zajęcia powinien dostosowywać sposoby realizacji treści programowych do możliwości organizacyjnych szkoły, w tym pracując z małymi zespołami (2-3 osoby lub indywidualnie).Środki dydaktyczne

Modele części maszyn i urządzeń, zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Plansze i schematy dydaktyczne przedstawiające budowę maszyn i urządzeń, filmy dydaktyczne oraz prezentacje multimedialne wskazujące budowę, zasadę działania i zastosowanie maszyn i urządzeń. Aktualna baza literatury do prowadzenia zajęć, w tym również inne niż podręcznikowe źródła informacji (komputer z dostępem do sieci Internet).Zalecane metody dydaktyczne

W wyniku realizacji programu nauczania tego działu programowego uczeń powinien posiąść wiadomości, które będą wykorzystywane w dalszym etapie kształcenia i rozwoju zawodowego. Niezbędne jest zatem, systematyczne ocenianie postępów ucznia, bieżące korygowanie braków wiadomości.

Należy też zwrócić szczególną uwagę na umiejętność korzystania z literatury fachowej. Podczas procesu kształcenia zaleca się stosowanie metody wykładu, opisu, dyskusji.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru, prac pisemnych, odpowiedzi ustnych.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Nauczyciel powinien:

 • dostosować stopień trudności wykonywanych ćwiczeń do możliwości uczniów,

 • udzielić wskazówek jak się uczyć oraz pomagać w tym procesie,

 • motywować uczniów do pracy, nagradzając za dobrze wykonaną pracę,

 • zadawać prace do wykonania wykorzystując zainteresowania uczniów,

 • uczniom bardziej zdolnym planować zadania o większym stopniu trudności i złożoności,

 • zachęcać do samodzielnego poszerzania wiedzy, w tym do studiowania dodatkowej literatury fachowej,

 • oceniać uczniów uwzględniając zaangażowanie uczniów oraz wzajemną współpracę podczas wykonywania zadania.
1.5. Techniki wytwarzania części maszyn i urządzeń

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(M.a)(11)1 scharakteryzować techniki wytwarzania części maszyn i urządzeń;

P

B

 • Techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń.

 • Odlewanie.

 • Obróbka plastyczna.

 • Obróbka ręczna.

 • Obróbka maszynowa skrawaniem.

 • Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna.

 • Wykańczająca obróbka powierzchni części maszyn i urządzeń.

 • Specjalne metody wytwarzania części maszyn i urządzeń.

 • Narzędzia i przyrządy stosowane podczas poszczególnych metod wytwarzania.

 • Kontrola jakości wykonanych prac.

PKZ(M.a)(11)2 scharakteryzować metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;

P

B

PKZ(M.a)(12)1 rozróżnić maszyny i urządzenia do obróbki ręcznej i maszynowej;

P

B

PKZ(M.a)(12)2 rozróżnić narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

P

B

PKZ(M.a)(12)3 określić zastosowanie maszyn, urządzeń i narzędzi do obróbki ręcznej i maszynowej;

P

C

PKZ(M.b)(3)1 scharakteryzować zastosowanie prac z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali;

P

B

PKZ(M.a)(15)1 rozróżnić metody kontroli jakości wykonanych prac w operacjach obróbki ręcznej i maszynowej;

P

B

PKZ(M.a)(15)2 dobrać właściwą metodę kontroli jakości w zależności od rodzaju prac poddanych kontroli.

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

Charakteryzowanie wybranej metody wytwarzania części

Scharakteryzuj metodę wytwarzania wybranych części pojazdów samochodowych.Uzasadnienie konieczności stosowania kontroli jakości prac

Uzasadnij konieczność stosowania kontroli jakości wykonanych prac po każdym etapie produkcyjnym.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w niezbędne środki i pomoce dydaktyczne. W trakcie realizacji treści kształcenia należy wprowadzać metody problemowe oraz metody podające. Nauczyciel prowadzący zajęcia powinien optymalnie wykorzystywać posiadane środki dydaktyczne, stosując jednocześnie metody aktywizujące uczniów. Wskazane jest również, aby pracownia wyposażona była w stanowisko komputerowe podłączone do sieci Internet oraz projektor multimedialny.Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Modele części maszyn i urządzeń, plansze i schematy dydaktyczne przedstawiające metody i techniki wytwarzania części maszyn i urządzeń, filmy dydaktyczne oraz prezentacje multimedialne dotyczące aktualnie realizowanych treści programowych. Aktualna baza literatury do prowadzenia zajęć, w postaci podręczników, czasopism, katalogów.Zalecane metody dydaktyczne

W wyniku realizacji programu nauczania tego działu programowego uczeń powinien posiąść wiadomości, które wykorzysta w dalszym etapie kształcenia oraz kształtujące jego postawę zawodową. Niezbędne zatem jest, systematyczne ocenianie postępów ucznia, bieżące uzupełnianie wiadomości przez ucznia.

Należy zwrócić również szczególną uwagę na umiejętność korzystania z literatury fachowej. Podczas procesu kształcenia zaleca się stosowanie metod aktywizujących.

Wykonywane ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktażem, a następnie zwracać uwagę na właściwe wykorzystywanie instrukcji ćwiczeniowych.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru, pisemnych sprawdzianów oraz odpowiedzi ustnych.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Nauczyciel powinien:

 • dostosować stopień trudności wykonywanych ćwiczeń do możliwości uczniów,

 • udzielić wskazówek, jak się uczyć oraz pomagać w tym procesie,

 • motywować uczniów do pracy, nagradzając za dobrze wykonaną pracę,

 • zadawać prace do wykonania wykorzystując zainteresowania uczniów,

 • uczniom bardziej zdolnym planować zadania o większym stopniu trudności i złożoności,

 • zachęcać do samodzielnego poszerzania wiedzy, w tym do studiowania dodatkowej literatury fachowej,

 • oceniać uczniów uwzględniając zaangażowanie uczniów oraz wzajemną współpracę podczas wykonywania zadania.
Pobieranie 2.63 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna