Program nauczania dla zawodu


Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii BPobieranie 2.63 Mb.
Strona5/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

2. Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B


2.1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

2.2. Zasady ruchu drogowego2.3. Jazda w różnych warunkach drogowych

2.1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(10)4 scharakteryzować przyczyny wypadków drogowych;

P

C

 • Podstawowe pojęcia dotyczące ruchu drogowego.

 • Wpływ alkoholu lub innych środków na działania kierującego.

 • Przyczyny wypadków drogowych.

 • Wpływ stanu technicznego na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 • Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.

 • Oświetlenie pojazdu.

 • Wyposażenie obowiązkowe pojazdu.

 • Procedury postępowania podczas wypadku.

 • Procedury postępowania podczas kolizji drogowej.

 • Udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

 • Elementy kontrolno-pomiarowe pojazdu.

 • Zakres czynności kontrolno-obsługowych.

BHP(10)7 scharakteryzować skutki prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego;

P

C

PKZ(M.g)(1)1 ustalić zakres czynności kontrolno-obsługowych pojazdu;

P

C

PKZ(M.g)(1)2 zinterpretować wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych;

P

C

PKZ(M.g)(1)3 wyjaśnić wpływ stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

P

C

BHP(10)5 wyjaśnić sposoby udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas wypadku;

P

C

BHP(10)6 ustalić działania w przypadku powstania zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego.

P

C

Planowane zadania

Analizowanie przyczyn wypadków drogowych

Na podstawie informacji z Internetu i zgromadzonych opisów wypadków drogowych, dokonaj klasyfikacji ich przyczyn. Zadanie wykonaj w 2-osobowych zespołach.Ustalanie procedur postępowania podczas różnych wypadków drogowych

Na podstawie otrzymanego opisu wypadku opracuj procedurę wzywania i udzielania pomocy, charakterystykę planowanych działań, korzystając z zasobów w Internecie, literaturze. Uczniowie w zespołach kilkuosobowych dokonują analizy planowanych działań podczas udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

W pracowni powinny się znajdować: tablice poglądowe dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy, katalogi i oferty handlowe producentów pojazdów samochodowych z rozmieszczeniem elementów kontrolno sterujących na pulpicie. Ważne jest umożliwienie korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Bardzo ważnym zagadnieniem, na który należy przeznaczyć co najmniej 4 godziny dydaktyczne, jest opanowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia te, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia na każdą kategorię prawa jazdy, należy przeprowadzić przy współudziale ratownika medycznego lub lekarza – jest to wymóg formalny kształcenia kandydatów na kierowców. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz zadań praktycznych.Środki dydaktyczne

Urządzenia multimedialne, akty prawne dotyczące przepisów ruchu drogowego, katalogi z pojazdami, ich stanowiskami pracy kierowców, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. Należy przygotować zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów a także zadania testowe – analogicznie, jak na egzaminie państwowym.Zalecane metody dydaktyczne

W tym dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu przyczyn wypadków drogowych różnych pojazdów. Ten dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu, metody tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej w różnych odmianach. Niektóre elementy zajęć muszą być wspomagane wykładem konwersatoryjnym. Podczas zajęć należy wykonywać ćwiczenia, do których należy przygotować opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie będą pracować samodzielnie lub w zespołach. Bardzo ważnym jest praktyczne wykonanie symulacji postępowania podczas wypadku drogowego w różnych sytuacjach drogowych, z uczestnikami o różnorodnych obrażeniach.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego wykonywania ćwiczeń.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu zgodnie ze standardami ośrodka egzaminacyjnego oraz testu praktycznego podczas którego zweryfikowana zostanie umiejętność działania podczas udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Nauczyciel powinien:

 • udzielać wskazówek, jak opanować trudne zagadnienia i pomagać w trakcie uczenia się,

 • ustalać cele dydaktyczne zajęć, z uwzględnieniem możliwości ich osiągnięcia przez uczniów, a także na bieżąco oceniać uzyskane efekty,

 • stosować materiały dydaktyczne oddziaływujące na wiele zmysłów,

 • przydzielać prace z uwzględnieniem możliwości poszczególnych uczniów, stopniując ich trudność,

 • analizować postępy edukacyjne uczniów w celu określenia efektywnych metod pracy sprzyjających uczeniu się,

 • zachęcać uczniów do pracy, wysiłku, a w szczególności motywować do procesu uczenia się na bieżąco, podczas każdych zajęć.
2.2. Zasady ruchu drogowego

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

KPS(3)3 przewidzieć skutki podejmowanych działań podczas kierowania pojazdami;

P

D

 • Ogólne zasady ruchu drogowego.

 • Szczególna ostrożność.

 • Zasada ograniczonego zaufania.

 • Rodzaje dróg.

 • Dopuszczalne prędkości.

 • Włączanie się do ruchu.

 • Przecinanie się kierunku ruch pojazdów.

 • Przejazd przez skrzyżowania.

 • Pierwszeństwo przejazdu.

 • Skrzyżowania o ruch okrężnym.

 • Pionowe i poziome znaki drogowe.

 • Sygnały świetlne i nadawane przez osoby kierujące ruchem.

 • Przejazdy przez torowiska.

 • Pojazdy uprzywilejowane.

PKZ(M.g)(2)1 wyjaśnić przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego podczas jazdy po drogach;

P

C

PKZ(M.g)(2)2 zinterpretować przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego podczas przejazdu przez skrzyżowania;

P

B

PKZ(M.g)(2)3 zinterpretować przepisy prawa dotyczące pierwszeństwa przejazdu;

P

B

PKZ(M.g)(2)4 określić przepisy prawa o ruchu drogowym dotyczące włączania się do ruchu;

P

C

PKZ(M.g)(3)1 określić zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym;

P

C

PKZ(M.g)(2)5 określić dopuszczalne prędkości pojazdów na poszczególnych rodzajach dróg;

P

C

PKZ(M.g)(2)6 zinterpretować znaczenie znaków drogowych;

P

B

PKZ(M.g)(3)2 zinterpretować znaczenie nadawanych sygnałów drogowych;

P

B

PKZ(M.g)(3)3 wyjaśnić konsekwencje zachowań innych uczestników ruchu drogowego.

P

C

Planowane zadania

Ustalenie zasad pierwszeństwa przejazdu podczas pokonywania różnego rodzaju skrzyżowań, z uwzględnieniem różnorodnych uczestników ruchu drogowego (pojazdy szynowe, uprzywilejowane, wolnobieżne, piesi, rowerzyści)

Zadaniem każdego ucznia (w grupach dwuosobowych) jest ustalanie kolejności przejazdu na skrzyżowaniach w różnych sytuacjach drogowych.Interpretowanie znaczenia znaków drogowych jako wskazań do podejmowanych decyzji podczas kierowania pojazdami

Zadaniem uczniów jest wyjaśnienie znaczenia poszczególnych znaków drogowych, które należy uwzględnić podczas planowania różnych decyzji w procesie kierowania pojazdami.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

W pracowni powinny się znajdować: tablice poglądowe dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy, katalogi i oferty handlowe producentów pojazdów samochodowych z rozmieszczeniem elementów kontrolno sterujących na pulpicie.. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: tablice poglądowe ze znakami drogowymi, różnymi sytuacjami na skrzyżowaniach. Ponadto, w pracowni powinny znajdować się komputery z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów) oraz urządzenia multimedialne i prezentacje z różnymi sytuacjami drogowymi i testami do ćwiczeń.Środki dydaktyczne

Urządzenia multimedialne, akty prawne dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaki drogowe, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zasad ruchu drogowego. Należy przygotować zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów a także zadania testowe – analogicznie, jak na egzaminie państwowym. Pomocne w realizacji zajęć będą również zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, programy zawierające zestawy zadań testowych dla kandydatów na kierowców.Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy „Zasady ruchu drogowego” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Zaproponowane do osiągnięcia uszczegółowione efekty kształcenia przygotowują ucznia do dalszego kształcenia z zakresu bezpośredniego kierowania pojazdami. Podczas zajęć powinny być kształtowane umiejętności interpretowania, analizowania i selekcjonowania informacji wynikających z symboliki znaków drogowych, ich wzajemnych powiązań i korelacji, zasad ich ustawiania i odwoływania. Należy także kształtować umiejętność współpracy w grupie, gdyż umiejętność pozyskiwania najnowszych informacji dotyczącą przyczyn wypadków jest kluczową w zakresie interpretowania zasad ruchu drogowego. Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwia uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących zasad ruchu drogowego, ustalania pierwszeństwa przejazdu w różnych sytuacjach drogowych.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach klasowych.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu zgodnie ze standardami ośrodka egzaminacyjnego oraz testu praktycznego podczas którego zweryfikowana zostanie umiejętność podejmowania decyzji dotyczących kolejności przejazdu w różnych sytuacjach drogowych.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Nauczyciel powinien:

 • udzielać wskazówek, jak opanować trudne zagadnienia i pomagać w trakcie uczenia się,

 • ustalać cele dydaktyczne zajęć, z uwzględnieniem możliwości ich osiągnięcia przez uczniów, a także na bieżąco oceniać uzyskane efekty,

 • stosować materiały dydaktyczne oddziaływujące na wiele zmysłów,

 • przydzielać prace z uwzględnieniem możliwości poszczególnych uczniów, stopniując ich trudność,

 • analizować postępy edukacyjne uczniów w celu określenia efektywnych metod pracy sprzyjających uczeniu się,

 • zachęcać uczniów do pracy, wysiłku, a w szczególności motywować do procesu uczenia się na bieżąco, podczas każdych zajęć.
2.3. Jazda w różnych warunkach drogowych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(M.g)(4)1 wyjaśnić zasady wykonywania czynności obsługi codziennej pojazdu;

P

C

 • Zasady doboru i uzupełniania materiałów eksploatacyjnych.

 • Obsługa codzienna pojazdu.

 • Przygotowanie miejsca pracy kierowcy.

 • Przewóz osób i ładunków.

 • Jazda w warunkach ograniczonej widoczności.

 • Używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych.

 • Ewidencja pojazdów.

 • Przeglądy techniczne.

 • Kategorie praw jazdy i zakres uprawnień.

 • Wydawanie praw jazdy.

 • Cofanie uprawnień do kierowania.

 • Kontrola drogowa.

 • Procedury na egzaminie wewnętrznym i państwowym.

PKZ(M.g)(4)2 wyjaśnić przepisy prawne dotyczące obowiązku rejestracji pojazdu i obowiązkowych badań technicznych;

P

C

PKZ(M.g)(4)3 wyjaśnić zasady organizacji miejsca pracy kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii;

P

C

PKZ(M.g)(4)4 scharakteryzować zasady prowadzenia pojazdów w różnych warunkach drogowych;

P

C

PKZ(M.g)(4)5 wyjaśnić zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego;

P

C

PKZ(M.g)(4)6 wyjaśnić zasady przeprowadzania egzaminu państwowego w różnych warunkach drogowych;

P

C

PKZ(M.g)(4)7 wyjaśnić procedury wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami.

P

C

Planowane zadania

Ustalenie zakresu czynności obsługowych pojazdu przed rozpoczęciem jazdy

Na podstawie otrzymanej instrukcji obsługi pojazdu, określ czynności do wykonania przed zajęciem miejsca kierowcy, a także opracuj co i w jakiej kolejności należy wykonać po zajęciu miejsca kierowcy, ale przed uruchomieniem silnika pojazdu. Zadanie należy wykonać w 2-osobowych zespołach.Ustalenie zasad poruszania się pojazdami w trudnym terenie

Zadanie należy wykonać w grupach. Każda z grup może opracować zasady poruszania w innych warunkach drogowych, terenowych. Uczniowie dokonują analizy uwarunkowań poruszania się w określonych warunkach drogowych, terenowych i planują czynności kierowcy ułatwiające wykonanie tego zadania. Na podstawie otrzymanej instrukcji należy opracować działania kierowcy, korzystając z zasobów w Internecie, literatury fachowej.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

W pracowni powinny się znajdować: tablice poglądowe dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy, katalogi i oferty handlowe producentów pojazdów samochodowych z rozmieszczeniem elementów kontrolno sterujących na pulpicie. Ważne jest umożliwienie korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów).Środki dydaktyczne

W pracowni powinny się znajdować: tablice poglądowe, katalogi i oferty handlowe producentów pojazdów samochodowych. Ważne jest umożliwienie korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). W pracowni powinny znajdować się urządzenia multimedialne, czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące budowy pojazdów samochodowych. Należy przygotować zestawy ćwiczeń, a także pakiety edukacyjne dla uczniów, przykłady różnych dokumentów pojazdów (dowody rejestracyjne, polisy ubezpieczeniowe, wnioski o rejestrację pojazdu).Zalecane metody dydaktyczne

W tym dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu budowy pojazdów. Ten dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej w różnych odmianach. Niektóre elementy zajęć muszą być wspomagane wykładem konwersatoryjnym. Podczas zajęć należy wykonywać ćwiczenia, do których należy przygotować opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie będą pracować samodzielnie lub w zespołach.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach klasowych.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu zgodnie ze standardami ośrodka egzaminacyjnego oraz testu praktycznego, podczas którego zweryfikowana zostanie umiejętność podejmowania decyzji dotyczących jazdy w różnych warunkach drogowych i terenowych.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Nauczyciel powinien:

 • udzielać wskazówek, jak opanować trudne zagadnienia i pomagać w trakcie uczenia się,

 • ustalać cele dydaktyczne zajęć, z uwzględnieniem możliwości ich osiągnięcia przez uczniów, a także na bieżąco oceniać uzyskane efekty,

 • stosować materiały dydaktyczne oddziaływujące na wiele zmysłów,

 • przydzielać prace z uwzględnieniem możliwości poszczególnych uczniów, stopniując ich trudność,

 • analizować postępy edukacyjne uczniów w celu określenia efektywnych metod pracy sprzyjających uczeniu się,

 • zachęcać uczniów do pracy, wysiłku, a w szczególności motywować do procesu uczenia się na bieżąco, podczas każdych zajęć.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna