Program nauczania dla zawodu


Działalność gospodarcza w branży samochodowejPobieranie 2.63 Mb.
Strona8/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

5. Działalność gospodarcza w branży samochodowej


5.1. Podstawy działalności gospodarczej

5.2. Działalność gospodarcza w branży motoryzacyjnej5.1. Podstawy działalności gospodarczej

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PDG(1)1 rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

P

B

 • Przepisy prawa regulujące podejmowanie działalności gospodarczej.

 • Rodzaje przedsiębiorstw.

 • Dokumentacja dotycząca podejmowania i zamykania działalności gospodarczej.

 • Rejestrowanie firmy.

 • Obowiązki pracodawcy i pracownika.

 • Szkolenia pracowników.

 • Opodatkowanie działalności gospodarczej.

 • Ochrona danych osobowych.

 • Tajemnica służbowa.

 • Etyka zawodowa.

 • Odpowiedzialność służbowa i karna.

 • Przedsiębiorstwa w branży samochodowej.

 • Charakterystyka przedsiębiorstwa samochodowego.

 • Marketing w przedsiębiorstwie samochodowym.

 • Optymalizacja działalności przedsiębiorstwa.

 • Przykłady współpracy przedsiębiorstw w branży motoryzacyjnej.

PDG(1)2 wyjaśnić pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo;

P

C

PDG(2)1 scharakteryzować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa podatkowego i prawa autorskiego;

P

C

PDG(2)2 dokonać analizy przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego;

P

D

PDG(2)3 określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów prawa podatkowego oraz przepisów prawa autorskiego;

P

C

PDG(3)1 scharakteryzować aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

P

C

PDG(3)2 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;

P

C

PDG(4)1 rozróżnić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży samochodowej;

P

B

PDG(4)2 wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami i instytucjami branży samochodowej;

PP

A

PDG(5)1 wskazać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży samochodowej;

PP

A

PDG(5)2 dokonać analizy działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży samochodowej;

PP

D

PDG(5)3 porównać działania prowadzone przez różne przedsiębiorstwa konkurencyjne funkcjonujące w branży samochodowej;

PP

C

PDG(6)1 zaplanować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży samochodowej;

PP

D

PDG(6)2 podsumować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży samochodowej;

PP

C

PDG(7)1 zebrać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

PP

C

PDG(7)2 wyznaczyć kolejne etapy przygotowania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej w branży samochodowej;

PP

C

PDG(7)3 skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla działalności gospodarczej w branży samochodowej;

PP

C

PDG(7)4 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej w branży;

P

C

PDG(7)5 sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w branży samochodowej;

P

B

PDG(8)1 sporządzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

PP

C

PDG(8)2 scharakteryzować typy i rodzaje korespondencji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

P

C

PDG(9)1 rozróżnić urządzenia biurowe oraz programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

P

B

PDG(9)2 scharakteryzować zastosowanie urządzeń biurowych oraz programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej;

P

C

PDG(9)3 skorzystać z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej;

P

C

PDG(10)1 rozróżnić działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

P

B

PDG(10)2 zaplanować działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

PP

B

PDG(11)1 dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;

PP

B

PDG(11)2 zaplanować zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

PP

B

Planowane zadania (ćwiczenia)

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji firmy

Dobierz, a następnie wypełnij dokumenty niezbędne do zarejestrowania własnej firmy.Analizowanie efektów finansowych prowadzonej działalności gospodarczej

Na podstawie dostarczonych materiałów przeprowadź analizę finansową badanego przedsiębiorstwa samochodowego. Wskaż możliwości optymalizacji tej działalności.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni dydaktycznej wyposażonej w stanowiska komputerowe. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem aktualnych aktów prawnych, w tym zestawów druków niezbędnych do podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauczyciel prowadzący ćwiczenia powinien dostosowywać sposoby realizacji treści programowych do możliwości organizacyjnych szkoły, w tym pracując z małymi zespołami, a także stosując podział na grupę o liczebności do 15 uczniów.Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej. Wzory druków i zaświadczeń. Aktualna baza literatury do prowadzenia zajęć.Zalecane metody dydaktyczne

W wyniku realizacji programu nauczania tego działu programowego uczeń powinien opanować ma wiadomości będące podstawą do realizacji kolejnego działu programowego. Niezbędne zatem jest, systematyczne ocenianie postępów ucznia, bieżące korygowanie niewłaściwych działań podejmowanych podczas ćwiczeń.

Należy też zwrócić szczególną uwagę na umiejętność korzystania z literatury fachowej i danych zawartych w instrukcjach do ćwiczeń. Podczas procesu kształcenia zaleca się stosowanie metody tekstu przewodniego, wykładu, dyskusji, metod programowych z użyciem komputera.

Aby ułatwić uczniom zrozumienie zagadnień związanych z poznaniem funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej, zaleca się stosowanie filmów poglądowych oraz prezentacji multimedialnych. Wykonywane ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktażem, a następnie zwracać uwagę na właściwe wykorzystywanie instrukcji ćwiczeniowych oraz wzorów druków.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie sprawdzianów pisemnych, odpowiedzi ustnych, testu wielokrotnego wyboru.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Nauczyciel powinien:

 • dostosować stopień trudności wykonywanych ćwiczeń do możliwości uczniów,

 • udzielić wskazówek jak się uczyć oraz pomagać w tym procesie,

 • motywować uczniów do pracy, nagradzając za dobrze wykonaną pracę,

 • zadawać prace do wykonania wykorzystując zainteresowania uczniów,

 • uczniom bardziej zdolnym planować zadania o większym stopniu trudności i złożoności,

 • zachęcać do samodzielnego poszerzania wiedzy, w tym do studiowania dodatkowej literatury fachowej,

 • oceniać uczniów uwzględniając zaangażowanie uczniów oraz wzajemną współpracę podczas wykonywania zadania.5.2. Działalność gospodarcza w branży motoryzacyjnej

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

KPS(1)1 zastosować się do zasad kultury; • Charakterystyka przedsiębiorstwa samochodowego.

 • Przepisy prawne dotyczące BHP, ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki materiałami i surowcami.

 • Dokumentacja funkcjonująca w przedsiębiorstwie samochodowym.

 • Biuro obsługi klienta.

 • Urząd Dozoru Technicznego.

 • Stacja kontroli pojazdów.

 • Organizacja procesu obsługowo-naprawczego.

 • Dokumentowanie i rozliczanie procesu obsługowo-naprawczego.
KPS(1)2 zastosować się do zasad etyki;KPS(3)1 przewidzieć skutki podejmowanych działań;KPS(3)2 dokonać analizy rezultatów działań;KPS(4)1 dokonać analizy zmian zachodzących w branży;KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;KPS(5)1 przewidzieć sytuacje wywołujące stres;KPS(5)3 określić skutki stresu;KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;KPS(7)2 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;KPS(8)2 przewidzieć skutki podejmowanych decyzji;KPS(9)1 rozróżnić techniki negocjacyjne;KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;KPS(10)2 uwzględniać opinie i pomysły innych członków zespołu;KPS(10)3 modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;KPS(10)4 rozwiązać konflikty w zespole;M.42.1(2)1 scharakteryzować zasady gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych;

P

C

M.42.1(5)1 scharakteryzować zasady recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi;

P

C

M.42.1(7)3 wskazać procedury sporządzania kalkulacji kosztów wykonania usługi związanej z pojazdem samochodowym;

P

C

M.42.2(1)1 opisać zasady obowiązujące podczas kontaktów z klientami;

P

B

OMZ(1)1 zaplanować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

P

C

OMZ(2)1 określić zadania dla poszczególnych osób w zespole;

P

C

OMZ(4)1 określić efekty wykonania przydzielonych zadań;

P

C

OMZ(4)2 określić sposoby dokonywania oceny jakości wykonania przydzielonych zadań;

P

C

OMZ(5)1 określić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

P

C

OMZ(6)1 rozróżnić sposoby komunikacji ze współpracownikami.

P

B

Planowane zadania (ćwiczenia)

Przygotowanie dokumentacji rozliczenia obsługi

Dobierz, a następnie wypełnij dokumenty niezbędne do rozliczenia obsługi lub naprawy wykonanej w przedsiębiorstwie samochodowym.Analizowanie kosztów usługi

Dokonaj analizy kosztów przeprowadzonej usługi pojazdu samochodowego.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni dydaktycznej wyposażonej w stanowiska komputerowe. W trakcie realizacji treści kształcenia należy wprowadzać zadania symulacyjne, metody problemowe oraz metody podające. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem aktualnych aktów prawnych, w tym zestawów druków. Nauczyciel prowadzący ćwiczenia powinien dostosowywać sposoby realizacji treści programowych do możliwości organizacyjnych szkoły, w tym pracując z małymi zespołami, a także stosując podział na grupę o liczebności do 15 uczniów, z użyciem stanowisk komputerowych wyposażonych w bazę odpowiedników druków stosowanych w Biurze obsługi klienta oraz w Stacji Kontroli Pojazdów.Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń do obliczania kosztów obsługi pojazdu samochodowego, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Programy komputerowe wspomagające prowadzenie SKP. Wzory druków. Aktualna baza literatury oraz aktów prawnych do prowadzenia zajęć.Zalecane metody dydaktyczne

W wyniku realizacji programu nauczania tego działu programowego uczeń powinien posiąść wiadomości i umiejętności do kompleksowego prowadzenia BOK. Niezbędne zatem jest, systematyczne ocenianie postępów ucznia, bieżące korygowanie niewłaściwych działań podejmowanych podczas wykonywania ćwiczeń przez ucznia.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na umiejętność korzystania z literatury fachowej i danych zawartych w instrukcjach do ćwiczeń. Podczas procesu kształcenia zaleca się stosowanie metody wykładu, dyskusji, tekstu przewodniego, metodę projektu, metod programowych z użyciem komputera.

Aby ułatwić uczniom zrozumienie zagadnień związanych z poznaniem funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej, zaleca się stosowanie filmów poglądowych oraz prezentacji multimedialnych. Wykonywane ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktażem, a następnie zwracać uwagę na właściwe wykorzystywanie instrukcji ćwiczeniowych oraz wzorów druków.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru, sprawdzianów pisemnych oraz odpowiedzi ustnych.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia;

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Nauczyciel powinien:

 • dostosować stopień trudności wykonywanych ćwiczeń do możliwości uczniów;

 • udzielić wskazówek jak się uczyć oraz pomagać w tym procesie;

 • motywować uczniów do pracy, nagradzając za dobrze wykonaną pracę;

 • zadawać prace do wykonania wykorzystując zainteresowania uczniów;

 • uczniom bardziej zdolnym planować zadania o większym stopniu trudności i złożoności;

 • zachęcać do samodzielnego poszerzania wiedzy, w tym do studiowania dodatkowej literatury fachowej;

 • oceniać uczniów uwzględniając zaangażowanie uczniów oraz wzajemną współpracę podczas wykonywania zadania.

Pobieranie 2.63 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna