Program nauczania dla zawodu


Język obcy w branży samochodowejPobieranie 2.63 Mb.
Strona9/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

6. Język obcy w branży samochodowej


6.1 Język obcy w branży motoryzacyjnej

6.1. Język obcy w branży motoryzacyjnej

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

JOZ(1)1 posłużyć się zasobem środków językowych w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem specjalistycznego słownictwa stosowanego w branży samochodowej;

P

C

 • Terminologia nazw i pojęć z branży samochodowej.

 • Zwroty grzecznościowe stosowane podczas rozmowy z klientami.

 • Rozmowy dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w języku obcym.

 • Zasady prowadzenia i utrzymywania kontaktów z klientami i kontrahentami w języku obcym.

 • Korespondencja dotycząca zadań zawodowych.

 • Dokumentacja pojazdu samochodowego w języku obcym.

 • Zasady posługiwania się słownikami technicznymi.

 • Objaśnianie poleceń stosowanych w przyrządach diagnostycznych wyrażanych w języku obcym.

 • Opracowywanie krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania zadań zawodowych.

 • Wypełnianie dokumentów urzędowych związanych z wykonywaniem zadań zawodowych.

 • Obcojęzyczne źródła informacji zawodowych.

JOZ(1)2 zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego tekstu dotyczącego podstawowych zadań zawodowych;

P

C

JOZ(1)3 odczytać informacje sporządzone w języku obcym, zamieszczone w fachowej literaturze zawodowej;

P

B

JOZ(2)1 posłużyć się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywane zadań zawodowych;

P

C

JOZ(2)2 zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;

P

C

JOZ(3)1 streścić krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

P

C

JOZ(3)2 zinterpretować krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

P

C

JOZ(3)3 przeczytać i przetłumaczyć korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej;

P

C

JOZ(4)1 określić podstawowe zadania zawodowe dotyczące obsługi klienta w języku obcym;

PP

C

JOZ(4)2 porozumieć się z zespołem współpracowników w języku obcym zawodowym;

PP

C

JOZ(5)1 wyszukać w różnych źródłach informacje dotyczące branży samochodowej;

PP

C

JOZ(5)2 skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych przy wyszukiwaniu podstawowych pojęć i określeń stosowanych w motoryzacji;

PP

B

M.18.1(9)10 ocenić stan techniczny pojazdu w języku obcym;

PP

D

M.18.2(6)5 nazwać zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki przeznaczone do wymiany w języku obcym zawodowym;

P

B

M.42.2(3)1 porozumieć się ze współpracownikami i przełożonymi stosując język obcy zawodowy.

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia wykonanej usługi w języku obcym

Wypełnij dokumenty rozliczenia wykonanej usługi w języku obcym.Prowadzenie korespondencji z kontrahentem w języku obcym zawodowym

Na podstawie dostarczonych materiałów przeprowadź korespondencję dotyczącą zadań zawodowych z kontrahentem.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni języka obcego zawodowego, która jest wyposażona w niezbędne środki dydaktyczne: plansze, schematy, wzory dokumentacji technicznej wykonane w języku obcym.

W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: sprzęt audiowizualny, rzutnik multimedialny, odtwarzacz DVD, słowniki jedno- i dwujęzykowe ogólne oraz techniczne, komputer z dostępem do Internetu

Nadrzędnym celem zajęć jest umiejętność komunikowania się ucznia w języku obcym zawodowym branży samochodowej. Uczniowie powinni posiąść wiadomości, które zwiększą ich szanse zawodowe na rynku pracy. Zajęcia powinny być realizowane w podziale klasy na grupy, uwzględniając przepisy szczegółowe stosowane do nauki języków obcych, przy czym przy stosowaniu inscenizacji lub gier dydaktycznych można tworzyć zespoły 2-4-osobowe.

Niezbędne jest stosowanie aktywizujących metod nauczania oraz systematyczne ocenianie osiągnięć uczniów i bieżące korygowanie błędów.

Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Programy komputerowe wspomagające naukę języka obcego zawodowego. Wzory druków i zaświadczeń w języku obcym. Aktualna baza literatury do prowadzenia zajęć z języka obcego zawodowego. Plansze i schematy dydaktyczne w języku obcym. Filmy dydaktyczne i instruktażowe w języku obcym. Słowniki techniczne, w tym słowniki ilustrowane. Normy, katalogi, prasa specjalistyczna w języku obcym.Zalecane metody dydaktyczne

Dla możliwie najbardziej efektywnego nauczania wskazane jest prowadzenie zajęć z zastosowaniem metod aktywizujących, takich jak inscenizacja, dialog, symulacja, burza mózgów, metoda gier dydaktycznych, metody doskonalące kompetencje komunikacyjne. Nieodzowne jest również bieżące i systematyczne ocenianie osiągnięć i postępów uczniów.

Należy też zwrócić szczególną uwagę na umiejętność korzystania z literatury fachowej i danych zawartych w instrukcjach do ćwiczeń oraz wykorzystywanie specjalistycznych programów komputerowych w języku obcym.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru, a także prowadzenie obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń lub prowadzonych dyskusji.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Nauczyciel powinien:

 • dostosować stopień trudności wykonywanych ćwiczeń do możliwości uczniów,

 • udzielić wskazówek jak się uczyć oraz pomagać w tym procesie,

 • motywować uczniów do pracy, nagradzając za dobrze wykonaną pracę,

 • zadawać prace do wykonania wykorzystując zainteresowania uczniów,

 • uczniom bardziej zdolnym planować zadania o większym stopniu trudności i złożoności,

 • zachęcać do samodzielnego poszerzania wiedzy, w tym do studiowania dodatkowej literatury fachowej,

 • oceniać uczniów uwzględniając zaangażowanie uczniów oraz wzajemną współpracę podczas wykonywania zadania.

Pobieranie 2.63 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna