Program nauczania dla zawoduPobieranie 3.04 Mb.
Strona1/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK ELEKTRYK 311303

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY


Warszawa 2012


Autorzy: mgr inż. Agnieszka Ambrożejczyk-Langer, mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec, mgr Zbigniew Zalas, mgr inż. Mariusz Zyngier

Recenzenci: mgr inż. Tomasz Madej, mgr inż. Robert Wanic

Lider grupy branżowej: mgr Sławomir Duch

Lider zadania „Opracowanie przykładowych zmodernizowanych programów nauczania dla zawodów”: mgr inż. Joanna Ksieniewicz

Koordynator merytoryczny projektu: mgr inż. Maria Suliga

Menadżer projektów systemowych realizowanych przez KOWEZiU: mgr Agnieszka Pfeiffer
Redakcja i skład: zespół Addvalue Dorota Burzec
Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2012


Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.plSPIS TREŚCI


1.PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 5

2.OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 5

3.INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK 6

4.UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK 7

5.POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK Z INNYMI ZAWODAMI 8

6.CELE Szczegółowe KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK 9

7.PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM 9

8.KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 10

9.PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK 11

10.PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 15

1. Elektrotechnika i elektronika 15

2. Maszyny i urządzenia elektryczne 37

3. Instalacje elektryczne 60

4. Działalność gospodarcza w branży elektrycznej 79

5. Język obcy w branży elektrycznej 83

6. Pomiary w elektrotechnice i elektronice 86

7. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych 96

8. Montaż instalacji elektrycznych 110

9. Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 121

Praktyki zawodowe 144

ZAŁĄCZNIKI 149

Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 149

Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK 154

Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK 165

E.7.1.(10)3 odczytać rysunki oraz schematy transformatorów; 172

E.7.1.(10)4 odczytać rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych; 172

E.7.1.(10)7 sporządzić rysunki oraz schematy transformatorów 172

E.7.1.(10)3 odczytać rysunki oraz schematy transformatorów; 183

E.7.1.(10)4 odczytać rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych; 183


:

  1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO


Program nauczania dla zawodu technik elektryk opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r, Nr 205, poz. 1206),

  • rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7),

  • rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184),

  • rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204),

  • rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),

  • rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 r., poz. 752),

  • rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

  • rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487), rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

  • rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna