Program nauczania dla zawodu


Język obcy w branży elektrycznejPobieranie 3.04 Mb.
Strona10/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

5.Język obcy w branży elektrycznej


  1. Język obcy w branży elektrycznej

5.1. Język obcy w branży elektrycznej

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z wykonywanym zawodem;

P

C

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 • Montowanie i uruchamianie maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

 • Wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

 • Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 • Ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie.

 • Montowanie i naprawianie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.

 • Dobieranie, montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 • Działalność gospodarcza w branży elektrycznej.

 • Aktywne formy poszukiwania pracy.

Uwaga:

Szczegółowy zakres tematyczny, zgodny z tabelą efektów kształcenia dla zawodu
JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi w branży elektrycznej;

P

C

JOZ(1)3 posłużyć się terminologią związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

C

JOZ(1)4 posłużyć się terminologią ogólnotechniczną w branży w branży elektrycznej;

P

D

JOZ(1)5 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne i strategie kompensacyjne;

PP

D

JOZ(2)1 zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy;

PP

C

JOZ(2)2 zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń w branży elektrycznej;

P

C

JOZ(2)3 określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych;

P

C

JOZ(3)1 zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych;

P

D

JOZ(3)2 odczytać i przeanalizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń;

P

C

JOZ(3)3 rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu;

P

D

JOZ(3)4 przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych;

P

D

JOZ(4)1 prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową;

P

B

JOZ(4)2 zabrać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy dotyczące wykonywania zawodu;

P

C

JOZ(4)3 wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą;

P

B

JOZ(4)4 prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych;

P

C

JOZ(5)1 skorzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych;

PP

D

JOZ(5)2 odszukać w prasie, literaturze fachowej i na stronach internetowych potrzebne informacje związane z wykonywaniem zawodu;

P

D

JOZ(5)3 przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym;

P

C

JOZ(5)4 zrozumieć informacje dotyczące wykonywanego zawodu usłyszane w mediach obcojęzycznych;

P

C

KPS (6)1 zanalizować posiadaną wiedzę;

P

D
KPS (10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

C
KPS (10)2 podjąć role w zespole;

P

C
OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami.

P

C
Planowane zadania (ćwiczenia)

Poprowadź dialog z prowadzącym zajęcia dotyczący doboru nowych energooszczędnych źródeł światła do zastosowania w sali, w której przebywasz w danym momencie. Skorzystaj z katalogów producenta i porównaj parametry dotychczas używanych z innymi możliwymi do zastosowania. Podejmij decyzję o wyborze konkretnego typu. Podsumowanie zadania: Twoją pracę ocenia bezpośrednio prowadzący nauczyciel (w razie potrzeby analizuje błędy i dokonuje niezbędnej korekty).Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia, przygotowują ucznia do prowadzenia komunikacji w języku obcym z zakresie zadań zawodowych technika elektryka.


Środki dydaktyczne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni językowej z dostępem do Internetu, projektorem multimedialnym i sprzętem pozwalającym na nagrywanie i odtwarzanie dźwięków.

W pracowni językowej powinny znajdować się: obcojęzyczne Instrukcje zakładowe, instrukcje poszczególnych urządzeń, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, zakładowe przepisy BHP.

Zalecane metody dydaktyczne

Zajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem metod aktywizujących. Formy prowadzenie zajęć: konwersacje, analiza tekstów (dokumentacji technicznej).


Formy organizacyjne

Zajęcia lekcyjne powinny być prowadzone w pracowni szkolnej, w grupach o maksymalnej liczbie 16 osób. Podczas wykonywania zadań uczniowie powinni pracować indywidualnie lub w parach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Metody sprawdzania efektów kształcenia: test wielokrotnego wyboru, ocena konwersacji.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.

Pobieranie 3.04 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna