Program nauczania dla zawodu


Pomiary w elektrotechnice i elektronicePobieranie 3.04 Mb.
Strona11/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

6.Pomiary w elektrotechnice i elektronice


  1. Zasady bhp w zakresie pomiarów elektrycznych

  2. Pomiary wielkości elektrycznych

  3. Pomiary elektronicznych układów analogowych i cyfrowych

6.1. Zasady bhp w zakresie pomiarów elektrycznych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP (4)1 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

P

C

 • Zagrożenia wynikające z działania prądu na organizm ludzki.

 • Pierwsza pomoc.

 • Zasady podczas pomiarów elektrycznych i elektronicznych:

 • zasady BHP w zakresie montażu układów elektronicznych

 • zasady BHP w zakresie wykonywania połączeń w układach elektronicznych

 • zagrożenia wynikające z działania prądu na organizm ludzki

 • zasady BHP w zakresie wykonywania pomiarów w układów elektronicznych.

 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.

BHP (4)5 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

P

C

BHP (5)1 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

P

C

BHP (5)5 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

P

D

BHP (6)1 wskazać skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka;

P

B

BHP (6)5 scharakteryzować skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka;

P

C

BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym;

P

C

KPS (1)1 zastosować zasady kultury osobistej;

P

C
KPS (1)2 zastosować zasady etyki zawodowej;

P

C
KPS (5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem;

P

C
KPS (5)2 zastosować techniki relaksacyjne;

P

C
Planowane zadania (ćwiczenia)

W trakcie pracy z autotransformatorem nastąpił samoczynny zapłon urządzenia i dwóch uczniów wykonujących ćwiczenie zostało poparzonych (twarz, ręce, szyja). Dodatkowo jeden z nich został porażony prądem elektrycznym. Określ, jakie działania należy podjąć w celu udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia określają zakres i kolejność czynności składających się na udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki. Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.


Środki dydaktyczne

Pracownia elektrotechniki i elektroniki, wyposażona w: stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory, generatory funkcyjne; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;

Pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy z układami i urządzeniami elektrycznymi.


Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody przypadków, mapy myśli, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego.Formy organizacyjne

Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów (praca pod napięciem) oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w dwuosobowych lub trzy osobowych zespołach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Metody sprawdzania efektów kształcenia: testy wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne, sprawozdania z wykonanych ćwiczeń.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,


– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.


6.2. Pomiary wielkości elektrycznych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(7)1 przygotować stanowisko pracy do wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

C

 • Technika wykonywania pomiarów.

 • Opracowanie wyników ćwiczeń.

 • Narzędzia pomiarowe i ich własności.

 • Rodzaje elektrycznych przyrządów pomiarowych:

 • oznaczenia i symbole mierników,

 • pomocniczy sprzęt pomiarowy,

 • zakres pomiarowy miernika, klasa dokładności

 • rozszerzanie zakresu pomiarowego miernika,

 • włączanie mierników w obwód elektryczny,

 • szacowanie wartości wielkości mierzonej,

 • obliczanie wartości wielkości mierzonej w zależności od wskazań parametrów miernika,

 • odczytywanie wskazań miernika cyfrowego,

 • dokładność pomiarów,

 • błędy pomiarowe.

 • Bezpośrednie pomiary napięcia stałego.

 • Pomiary napięcia z zastosowaniem dzielnika napięcia.

 • Nastawianie i odczytywanie żądanych wartości napięcia.

 • – Pomiary bezpośrednie i pośrednie prądu stałego.

 • Nastawianie i odczytywanie żądanych wartości natężenia prądu.

 • Badanie źródeł prądu stałego.

 • Badanie połączenia rezystorów.

 • Sprawdzenie podstawowych praw elektrotechniki.

 • Pomiary rezystancji:

 • pomiar rezystancji metodą bezpośrednią,

 • pomiary rezystancji metodami technicznymi,

 • pomiary rezystancji metodami porównawczymi,

 • pomiary rezystancji metodami mostkowymi.

 • Pomiary mocy w obwodach prądu stałego.

 • Badanie wpływu napięcia na prąd – wykonanie wykresu I=f(U) elementów liniowych i nieliniowych.

 • Rregulacja i pomiar napięcia przemiennego.

 • Regulacja i pomiar prądu przemiennego.

 • Pomiary indukcyjności własnej metodą techniczną, rezonansową i innymi.

 • Pomiar pojemności metodą techniczną, rezonansową i innymi.

 • Pomiary mocy w obwodach jednofazowych prądu przemiennego.

 • Badanie obwodów RLC szeregowych.

 • Rezonans napięć.

 • Badanie obwodów RLC równoległych.

 • Rezonans prądów.

 • Badanie obwodów trójfazowych połączonych w gwiazdę i trójkąt.

 • Pomiary mocy czynnej w obwodach trójfazowych.

 • Pomiary mocy biernej w obwodach trójfazowych.

 • Pomiary za pomocą oscyloskopu.

BHP(7)5 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

P

C

BHP(9)1 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

P

C

PKZ(E.a)(13)2 zanalizować schematy ideowe i montażowe w zakresie połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych;

P

D

PKZ(E.a)(13)3 zastosować zasady wykonania połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

P

C

PKZ(E.a)(14)1 wskazać metodę do pomiaru parametrów układów elektrycznych;

P

B

PKZ(E.a)(14)2 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;

P

C

PKZ(E.a)(14)5 narysować schemat układu pomiarowego;

P

C

PKZ(E.a)(15)1 dobrać zakresy pomiarowe stosowanych przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektrycznych;

P

C

PKZ(E.a)(15)2 odczytać wyniki pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektrycznych;

P

C

PKZ(E.a)(15)3 oszacować dokładność pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektrycznych;

P

C

PKZ(E.a)(16)1 skonstruować tabelę z nazwaniem kolumn i wierszy;

P

C

PKZ(E.a)(16)2 zapisać wyniki pomiarów w tabeli;

P

C

PKZ(E.a)(16)3 narysować wykres uwzględniający wyskalowanie osi i podanie legendy;

P

C

PKZ(E.a)(17)1 wskazać dokumentację techniczną, katalogi i instrukcje obsługi;

P

B

PKZ(E.a)(17)2 zanalizować treści dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi;

P

D

PKZ(E.a)(17)3 zastosować treści znajdujące się w dokumentacji technicznej;katalogach i instrukcjach obsługi

P

C

PKZ(E.a)(17)4 wnioskować na podstawie dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi

PP

D

PKZ(E.c)(4)5 zastosować elementy oraz układy elektryczne do określonych warunków eksploatacyjnych

PP

C

PKZ(E.c)(4)6 zastosować elementy oraz układy elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych

P

C

PKZ(E.c)(6)5 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych

P

C

PKZ(E.c)(6)6 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych

P

C

PKZ(E.c)(7)3 określić poprawność pracy układów elektrycznych na podstawie wyników pomiarów

P

C

PKZ(E.c)(7)4 określić poprawność pracy układów elektronicznych na podstawie wyników pomiarów;

P

C

PKZ(E.c)(8)1 wybrać rodzaj dokumentacji sporządzanej z wykonywanych prac;

P

C

PKZ(E.c)(8)2 wyjaśnić zasady sporządzania dokumentacji z wykonywanych prac;

P

B

PKZ(E.c)(8)3 zastosować zasady sporządzania dokumentacji z wykonywanych prac;

P

C

OMZ (1)1 rozpoznać zadanie do wykonania;

P

C

OMZ (1)2 dokonać dekompozycji zadania na podzadania;

P

C

OMZ (6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień podwładnych;

P

C

OMZ (6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach z podwładnymi;

P

C

KPS (1)2 zastosować zasady etyki zawodowej;

P

C

KPS (3)3 zanalizować osiągnięcia swoich działań;

P

C

KPS (10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne.

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

Pomiary rezystancji różnymi metodami


Wykonaj pomiar rezystancji metodami określonymi w temacie ćwiczenia oraz dokonaj analizy wyników pomiaru. Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach.

W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni: • zgromadzić potrzebne przyrządy i elementy elektryczne,

 • zapisać oznaczenia wybranych przyrządów,

 • połączyć układy pomiarowe zgodnie ze schematem pomiarowym,

 • wybrać tryby pracy mierników,

 • wykonać pomiary rezystancji każdą z kolejnych metod

 • odczytać wartość rezystancji z kodu kreskowego

 • porównać wyniki pomiarów z wartością odczytaną z kodu kreskowego oraz obliczyć błędy każdego z pomiarów i sformułować wnioski,

 • sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonego ćwiczenia pomiaru.

Do wykonania zadania wykorzystaj rezystory o różnych wartościach rezystancji, zasilacz napięcia stałego, rezystory dekadowe, mierniki uniwersalne 2 szt. przewody, katalogi elementów elektronicznych.

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki.  Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.


Środki dydaktyczne

Pracownia elektrotechniki i elektroniki, wyposażona w: stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory, generatory funkcyjne; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;

Pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy z układami i urządzeniami elektrycznymi.Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika elektryka. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych.

Formy organizacyjne

Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów (praca pod napięciem) oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w dwuosobowych lub trzyosobowych zespołach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia (w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.


6.3. Pomiary elektronicznych układów analogowych i cyfrowych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(7)1 przygotować stanowisko pracy do wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

C

 • Pomiary elektronicznych układów analogowych:

 • pomiary parametrów warystora i termistora

 • pomiary parametrów diod półprzewodnikowych

 • pomiary parametrów półprzewodnikowych elementów przełączających

 • pomiary parametrów elementów optoelektronicznych

 • pomiary parametrów tranzystorów bipolarnych i unipolarnych

 • pomiary w układach prostowniczych

 • pomiary w układach powielaczy napięcia

 • pomiary w układach stabilizatorów

 • pomiary w układach kształtujących przebiegi elektryczne

 • pomiary w układach zasilaczy

 • pomiary w układach wzmacniaczy

 • pomiary w układach ze wzmacniaczem operacyjnym

 • pomiary w układach filtrów częstotliwościowych

 • pomiary w układach generatorów.

 • Pomiary elektronicznych układów cyfrowych:

 • badanie bramek logicznych

 • badanie układów kombinacyjnych

 • badanie konwerterów kodów

 • badanie multiplekserów

 • badanie demultiplekserów

 • badanie przerzutników

 • badanie liczników asynchronicznych

 • badanie liczników synchronicznych

 • badanie rejestrów

 • badanie scalonych układów cyfrowych.

BHP(7)5 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

P

C

BHP(9)1 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

P

C

PKZ(E.a)(13)1 odczytać schemat ideowy i montażowy układów elektrycznych oraz elektronicznych;

P

C

PKZ(E.a)(13)2 zanalizować schematy ideowe i montażowe w zakresie połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych;

P

D

PKZ(E.a)(13)3 zastosować zasady wykonania połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

P

C

PKZ(E.a)(14)3 dobrać metodę do pomiaru parametrów układów elektronicznych;

P

C

PKZ(E.a)(14)4 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych;

P

C

PKZ(E.a)(15)4 dobrać zakresy pomiarowe stosowanych przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektronicznych;

P

C

PKZ(E.a)(15)5 odczytać wyniki pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektronicznych;

P

C

PKZ(E.a)(15)6 oszacować dokładność pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektronicznych;

P

C

PKZ(E.a)(17)1 wskazać dokumentację techniczną, katalogi i instrukcje obsługi;

P

B

PKZ(E.a)(17)2 zanalizować treści dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi;

P

D

PKZ(E.a)(17)3 zastosować treści znajdujące się w dokumentacji technicznej, katalogach i instrukcjach obsługi;

P

C

PKZ(E.a)(17)4 wyciągnąć wnioski na podstawie dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi;

PP

D

PKZ(E.a)(18)1 wskazać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych;

P

B

PKZ(E.a)(18)2 wykorzystać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych;

P

C

PKZ(E.c)(4)5 zastosować elementy oraz układy elektryczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

P

C

PKZ(E.c)(4)6 zastosować elementy oraz układy elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

P

C

PKZ(E.c)(6)5 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;

P

C

PKZ(E.c)(6)6 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych;

P

C

PKZ(E.c)(7)2 określić poprawność pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie wyników pomiarów;

P

C

PKZ(E.c)(8)3 zastosować zasady sporządzania dokumentacji z wykonywanych prac;

P

C

KPS (1)1 zastosować zasady kultury osobistej;

P

C

KPS (3)2 zrealizować zadania;

P

C

KPS (10)2 podjąć role w zespole;

P

C

OMZ (1)3 oszacować czas realizacji zadań i podzadań;

P

C

OMZ (6)4 zastosować w komunikacji ze współpracownikami nowoczesne środki techniczne;

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

Badanie bramek logicznych

Zadaniem uczniów jest napisanie tablic prawdy do przedstawionych układów bramek logicznych.


Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni: • korzystając z katalogu, wybrać układy scalone zawierające bramki, które są widoczne na schemacie

 • zgromadzić potrzebną elementy i przyrządy

 • zmontować układ na podstawie schematu

 • zbadać działanie układu: zadając na wejścia odpowiednie wartości sygnałów, odczytać stan sygnału wyjściowego

 • sporządzić tabele prawdy dla każdego z układów

 • obliczyć teoretycznie wartości sygnałów na wyjściu układu i porównać z wynikami otrzymanymi w trakcie pomiaru

 • sformułować wnioski i sporządzić sprawozdanie z ćwiczenia.

Przed załączeniem napięcia zasilania układ musi sprawdzić prowadzący zajęcia.

Do wykonania ćwiczenia wykorzystaj układy cyfrowe, zasilacz napięcia stałego, multimetr uniwersalny, stanowisko do łączenia układów cyfrowych, katalogi elementów i układów elektronicznychWarunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki w której znajdują się katalogi elementów i układów elektronicznych, literatura fachowa, prezentacje multimedialne z zakresu badania układów analogowych i cyfrowych. . Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.


Środki dydaktyczne

Pracownia elektrotechniki i elektroniki, wyposażona w: stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory, generatory funkcyjne; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;

Pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy z układami i urządzeniami elektrycznymi.


Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika elektryka. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych.


Formy organizacyjne

Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów (praca pod napięciem) oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w dwuosobowych lub trzy osobowych zespołach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia (w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.

Pobieranie 3.04 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna