Program nauczania dla zawodu


Montaż maszyn i urządzeń elektrycznychPobieranie 3.04 Mb.
Strona12/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

7.Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych


  1. Montaż i badanie transformatorów

  2. Montaż i badanie maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego

  3. Montaż i badanie urządzeń elektrycznych

  4. Montaż i badanie urządzeń grzejnych i chłodniczych

7.1. Montaż i badanie transformatorów

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(E.a)(9)1 odczytać rysunek techniczny podczas prac montażowych;

P

C

 • Zasady BHP przy obróbce ręcznej.

 • Podstawowe pomiary warsztatowe.

 • Ścinanie, przecinanie i wycinanie.

 • Cięcie nożycami.

 • Gięcie, prostowanie.

 • Przecinanie metali piłką ręczną.

 • Piłowanie płaszczyzn.

 • Wiercenie.

 • Zasady BHP w zakresie wykonywania montażu i badania transformatorów.

 • Udzielanie pierwszej pomocy porażonym prądem.

 • Stany pracy transformatora: jałowy, obciążenia i zwarcia.

 • Zwarcie pomiarowe i awaryjne.

 • Straty mocy i sprawność transformatora.

 • Regulacja napięcia w transformatorze.

 • Autotransformator.

 • Transformatory trójfazowe: układy pracy i grupy połączeń.

 • Praca przy obciążeniu symetrycznym i niesymetrycznym.

 • Praca równoległa transformatorów.

 • Montaż układów pracy transformatora.

 • Analiza pracy transformatora.

 • Lokalizacja uszkodzeń transformatora.

 • Demontaż i montaż transformatora.

PKZ(E.a)(9)2 zastosować rysunek techniczny do prac montażowych;

P

C

PKZ(E.a)(10)1 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych;

P

C

PKZ(E.a)(10)3 wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych;

P

C

PKZ(E.a)(11)1 zastosować zasady wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej;

P

C

PKZ(E.a)(11)2 zastosować narzędzia podczas wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej;

P

C

PKZ(E.a)(11)3 przewidzieć skutki niewłaściwego użytkowania narzędzi podczas prac z zakresu obróbki ręcznej;

P

D

E.7.1.(10)3 odczytać rysunki oraz schematy transformatorów;

P

D

E.7.1.(10)7 sporządzić rysunki oraz schematy transformatorów;

P

C

E.7.1.(11)3 dobrać narzędzia do montażu transformatorów;

P

C

E.7.1.(14)3 sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem transformatorów z dokumentacją;

P

D

E.7.1.(15)3 wykonać pomiary parametrów transformatorów;

P

C

E.7.2.(2)3 zlokalizować uszkodzenia transformatorów;

P

D

E.7.2.(3)3 określić zasady konserwacji transformatorów

P

C

E.7.2.(4)3 zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu transformatorów;

P

C

E.7.2.(6)3 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły transformatorów;

P

C

E.7.2.(7)3 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń transformatorów;

P

C

E.7.2.(8)3 sprawdzić poprawność wykonanego montażu układów sterowania transformatorów na podstawie dokumentacji;

P

C

E.7.2.(9)3 przeprowadzić oględziny i konserwację transformatorów;

P

C

E.7.2.(10)3 przeprowadzić próby działania transformatorów po montażu i konserwacji;

P

C

BHP (4)2 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP (4)3 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(7)3 przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

C

BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy do wykonywania napraw maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

C

BHP(7)6 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(7)7 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

OMZ (2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

P

C

OMZ (2)2 rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

P

C

KPS (4)1 przejawić gotowość do ciągłego uczenia się;

P

C

KPS (6)1 zanalizować posiadaną wiedzę.

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

Przeprowadzanie próby zwarcia transformatora jednofazowego


Uzwojenie wtórne (zwykle uzwojenie niskiego napięcia) zwieramy krótkim przewodem o dużym przekroju, a do uzwojenia pierwotnego doprowadzamy napięcie z autotransformatora. Napięcie to regulujemy tak, aby prąd zmieniał się w granicach (0,2...1,2)Izn. Jeden z pomiarów należy wykonać dla prądu znamionowego. Wyniki pomiarów i obliczeń zestawić w tabelce:
Pomiary

Obliczenia

Lp.

U1z

I1z
Pz
Rz

Zz

Xz

cos z

Rz

Zz

Uz

uz
kw

Pz
V

A

dz

W/dz

W-

V

%

1
2
3
Na podstawie pomiarów i obliczeń wykreślić charakterystyki zwarcia pomiarowego: I1z=f(U1z); Pz=f(U1z); cosz=f(U1z).

Uczniowie pracują w grupach dwuosobowych. Dysponujesz: transformator 1 fazowy, autotransformator, mierniki uniwersalne 2 sztuki, watomierz prądu zmiennego, przewody.Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.


Środki dydaktyczne

Zajęcia obywają się w pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia); przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu: podzespołów, maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów; układy elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe,
Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika elektryka. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych.


Formy organizacyjne

Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów (praca pod napięciem) oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w dwuosobowych lub trzy osobowych zespołach.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Metody sprawdzania efektów kształcenia: test praktyczny, ocena z realizacji powierzonego zadania, ocena wykonanego sprawozdania.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

 • Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.
7.2. Montaż i badanie maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(E.a)(9)1 odczytać rysunek techniczny podczas prac montażowych;

P

C

 • Zagrożenia wynikające z działania prądu na organizm ludzki.

 • Zasady BHP w zakresie wykonywania pomiarów w zakresie badan maszyn elektrycznych.

 • Udzielanie pierwszej pomocy porażonym prądem.

 • Maszyny prądu stałego:
  Prądnice prądu stałego: układy połączeń, charakterystyki, właściwości ruchowe, porównanie prądnic prądu stałego.

 • Silniki prądu stałego: układy połączeń i charakterystyki, rozruch i regulacja prędkości.

 • Maszyny specjalne prądu stałego: Podstawowe uszkodzenia maszyn prądu stałego.

 • Maszyny indukcyjne:

 • Analiza pracy maszyny indukcyjnej: praca. Praca silnikowa maszyny indukcyjnej: stan jałowy, zwarcia i obciążenia, praca stabilna i niestabilna silnika, charakterystyki ruchowe, rozruch silników indukcyjnych, zmiana kierunku wirowania i regulacja prędkości, hamowanie. Podstawowe uszkodzenia silników indukcyjnych. Silniki indukcyjne specjalne i maszyny indukcyjne o specjalnych zastosowaniach.

 • Mikrosilniki indukcyjne.

 • Podstawowe uszkodzenia maszyn indukcyjnych.

 • Maszyny synchroniczne:

 • Analiza pracy i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych:

 • Silnik synchroniczny: właściwości ruchowe silnika synchronicznego, charakterystyki, rozruch.

 • Maszyny synchroniczne specjalne:.

 • Uszkodzenia maszyn synchronicznych.

 • – Maszyny komutatorowe prądu przemiennego: silniki komutatorowe jednofazowe, silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.

PKZ(E.a)(9)2 zastosować rysunek techniczny do prac montażowych;

P

C

E.7.1.(10)1 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu stałego;

P

C

E.7.1.(10)2 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

P

C

E.7.1.(10)5 sporządzić rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu stałego;

P

C

E.7.1.(10)6 sporządzić rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu przemiennego;

P

C

E.7.1.(11)1 dobrać narzędzia do montażu maszyn elektrycznych prądu stałego;

P

C

E.7.1.(11)2 dobrać narzędzia do montażu maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

P

C

E.7.1.(13)1 dokonać montażu układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn prądu stałego na podstawie dokumentacji;

P

C

E.7.1.(13)2 dokonać montażu układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn prądu zmiennego na podstawie dokumentacji;

P

C

E.7.1.(14)1 sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem maszyn elektrycznych prądu stałego z dokumentacją;

P

C

E.7.1.(14)2 sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem maszyn elektrycznych prądu zmiennego z dokumentacją;

P

C

E.7.1.(15)1 wykonać pomiary parametrów maszyn elektrycznych prądu stałego;

P

C

E.7.1.(15)2 wykonać pomiary parametrów maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

P

C

E.7.2.(2)1 zlokalizować uszkodzenia maszyn elektrycznych prądu stałego;

P


D

E.7.2.(2)2 zlokalizować uszkodzenia maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

P

D

E.7.2.(3)1 określić zasady konserwacji maszyn elektrycznych prądu stałego;

P

C

E.7.2.(3)2 określić zasady konserwacji maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

P

C

E.7.2.(4)1 zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych prądu stałego;

P

C

E.7.2.(4)2 zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

P

C

E.7.2.(5)1 dobrać przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;

P

C

E.7.2.(5)2 podłączyć przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji zgodnie z ich instrukcją obsługi;

P

C

E.7.2.(5)3 dokonać pomiaru napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;

P

C

E.7.2.(5)4 odczytać wyniki pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;

P

C

E.7.2.(6)1 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły maszyn elektrycznych prądu stałego;

P

C

E.7.2.(6)2 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

P

C

E.7.2.(7)1 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń maszyn elektrycznych prądu stałego;

P

C

E.7.2.(7)2 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

P

C

E.7.2.(8)1 sprawdzić poprawność wykonanego montażu układów sterowania maszyn elektrycznych prądu stałego na podstawie dokumentacji;

P

C

E.7.2.(8)2 sprawdzić poprawność wykonanego montażu układów sterowania maszyn elektrycznych prądu zmiennego na podstawie dokumentacji;

P

C

E.7.2.(9)1 przeprowadzić oględziny i konserwację maszyn elektrycznych prądu stałego;

P

C

E.7.2.(9)2 przeprowadzić oględziny i konserwację maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

P

C

E.7.2.(10)1 przeprowadzić próby działania maszyn elektrycznych prądu stałego po montażu i konserwacji;

P

C

E.7.2.(10)2 przeprowadzić próby działania maszyn elektrycznych prądu zmiennego po montażu i konserwacji;

P

C

BHP (4)1 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

P

C

BHP (4)4 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP (4)7 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP (6)2 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

B

BHP (6)3 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

B

BHP(7)3 przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

C

BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy do wykonywania napraw maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

C

BHP(7)6 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(7)7 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

OMZ (4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;

P

C

OMZ (5)1 zanalizować organizację pracy w miejscu pracy;

P

C

OMZ (6)3 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych;

P

C

KPS (1)1 zastosować zasady kultury osobistej;

P

C

KPS (2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów.

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

Badanie silnika obcowzbudnego

1. Dane znamionowe

Należy zapoznać się z tabliczką znamionową badanego silnika i maszyny obcowzbudnej pracującej w układzie jako hamulec elektryczny. Dane znamionowe umieścić w sprawozdaniu.

1. Silnik obcowzbudny Typ silnika... Moc znamionowa Pn=..., napięcie znamionowe Un=..., prąd znamionowy twornika In=..., znamionowa prędkość obrotowa nn=..., prąd wzbudzenia znamionowy Imn=...

2. Prądnica obcowzbudna Typ prądnicy ... Moc znamionowa Pn=..., napięcie znamionowe Un=..., prąd znamionowy twornika In=..., znamionowa prędkość obrotowa nn=..., prąd wzbudzenia znamionowy Imn=...


Schemat układu połączeń

Oznaczenia:

M – silnik

G – prądnica (hamulec)

A1 – amperomierz do pomiaru prądu twornika silnika

A2 – amperomierz do pomiaru prądu wzbudzenia silnika

A3 – amperomierz do pomiaru prądu wzbudzenia prądnicy

A4 – amperomierz do pomiaru prądu twornika prądnicy

V1 – woltomierz do pomiaru napięcia na zaciskach silnika

V2 – woltomierz do pomiaru napięcia na zaciskach prądnicy

Rm1 – opornik do regulacji prądu wzbudzenia silnika

Rm2 – opornik do regulacji prądu wzbudzenia prądnicy

Rd – opornik dodatkowy w obwodzie twornika silnika

DMM – zespół tyrystorowy do napędu silników prądu stałego

F – falownik stanowiący obciążenie prądnicy (praca hamulcowa).

Wykonywanie pomiarów.

Po zapoznaniu się z układem i sprawdzeniu połączeń należy: • położenie wyłączników w1 i w3 ustawić przed załączeniem napięcia, wyłącznik w2 pozostawić otwarty,

 • sprawdzić czy pokrętła regulacyjne napięcia zasilającego i obciążenia są ustawione w pozycji,,min'',

 • opornik Rm1 ustawić w położeniu minimalnej rezystancji,

 • opornik Rm2 ustawić w położeniu maksymalnej rezystancji,

 • załączyć do układu napięcie przemienne poprzez zamknięcie wyłącznika na tablicy zasilającej (powoduje to zasilenie mierników cyfrowych, włączenie zasilania układów sterujących zespołu napędowego DMM i falownika oraz zasilenie obwodów wzbudzenia silnika i prądnicy),

 • załączyć zasilanie układu DMM poprzez stycznik dokonać rozruchu silnika poprzez regulację napięcia zasilającego silnik od 0 do wartości znamionowej,

 • opornikiem Rm1 wyregulować prąd wzbudzenia silnika do wartości znamionowej, wykonać pomiary dla stanu jałowego silnika, zamknąć wyłącznik w2 (poprzez stycznik) i obciążyć układ silnik – prądnica regulując pokrętłem obciążenia falownika.

Uwaga. Prąd w obwodzie wzbudzenia prądnicy należy regulować opornikiem Rm2 tak, aby napięcie na zaciskach prądnicy nie przekraczało 1, 2 napięcia znam. prądnicy.

2. Charakterystyka zewnętrzna n=f(It) i charakterystyka momentu obrotowego Mu=f(It) przy U=Un=const i Rm=const

Pomiary wykonujemy w układzie, którego schemat został podany w p. 1. Um=230V

Wyłącznik w1 zamknąć a w3 pozostawić otwarty. Należy wykonać rozruch silnika i pomiary zachowując kolejność czynności podaną wyżej (1), przy ustawionej znamionowej wartości prądu wzbudzenia silnika. Obciążyć układ tak, aby prąd w obwodzie twornika silnika zmieniał się w granicach od Ito do 1,2Itn. Wyniki pomiarów i obliczeń zanotować.
Lp.

n

Ut

It

Im

P1s

Up

Itp

P2p

P1p=P2s

Mu

hs
obr/mi

n

V


A

A

W

V

A

W

W

Nm

-
gdzie:

P1s=UtIt+UmIm – moc pobierana przez silnik,

P2p=UpIp – moc oddawana przez prądnicę,

– moc oddawana przez silnik do prądnicy.
Dla zbliżonych parametrów maszyn przyjęto równy rozdział strat mocy na silnik i prądnicę.

– moment użyteczny na wale silnika,

– sprawność silnika.


Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.


Środki dydaktyczne

Zajęcia obywają się w pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia); przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu: podzespołów, maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów; układy elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe.
Zalecane metody dydaktyczne

Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych.


Formy organizacyjne

Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów (praca pod napięciem) oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w dwuosobowych lub trzy osobowych zespołach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Metody sprawdzania efektów kształcenia: test praktyczny, ocena z realizacji powierzonego zadania, ocena wykonanego sprawozdania.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.
7.3. Montaż i badanie urządzeń elektrycznych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(E.a)(9)1 odczytać rysunek techniczny podczas prac montażowych;

P

C

 • Zagrożenia wynikające z działania prądu na organizm ludzki.

 • Zasady BHP w zakresie wykonywania pomiarów w zakresie badań maszyn elektrycznych.

 • Udzielanie pierwszej pomocy porażonym prądem.

 • Półprzewodnikowe przyrządy mocy.

 • Prostowniki niesterowane i sterowane. Komutacja. Przekształtniki nawrotne. Przekształtniki dużej mocy.

 • Energoelektroniczne łączniki jednofazowe i trójfazowe prądu przemiennego.

 • Falowniki zasilane ze źródła napięcia stałego oraz ze źródła prądu stałego.

 • . Przekształtniki rezonansowe.

 • Energoelektroniczne łączniki prądu stałego a bezpośrednie i pośrednie przekształtniki prądu stałego.

 • Zabezpieczenia przed przepięciami, przeciążeniami i zwarciami. Obwody odciążające. Zabezpieczania tyrystorów przed nadmierną stromością napięciową i prądową. Zabezpieczenia cieplne.

 • Napęd energoelektroniczny. Przekształtniki stosowane w urządzeniach powszechnego użytku. Przekształtniki używane do nagrzewania indukcyjnego. Przekształtniki spawalnicze. Statyczne przerywacze prądu stałego. Bezprzerwowe systemy zasilania.

 • Układ napędowy z silnikami prądu stałego (jednokierunkowy układ napędowy. Nawrotny układ napędowy. Podstawowe kryteria regulacji układów napędowych. Sposoby nastawy regulatorów. Sprawność układu napędowego).

 • Układ napędowy z rozrusznikiem energoelektronicznym. Układ napędowy zasilany z falownika prądu i z falownika napięcia. Układy napędowe o sterowaniu zewnętrznym i wewnętrznym. Układy napędowe z bezpośrednimi przemiennikami częstotliwości.

 • Elementy sterowania i regulacji. Zabezpieczenia układów napędowych. Elementy pomiarowe wielkości regulowanych.

 • Zasady BHP w zakresie wykonywania montażu i badania urządzeń grzejnych i chłodniczych.

 • Udzielanie pierwszej pomocy porażonym prądem.

 • Urządzenia elektrotermiczne przemysłowe.

 • Urządzenia grzejne nieprzemysłowe.

 • Regulacja temperatury w urządzeniach grzejnych.

 • Urządzenia chłodnicze.

 • Regulacja temperatury w urządzeniach

 • Energooszczędne urządzenia grzejne.

 • Klimatyzacja.

 • Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji.

 • Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa.

 • Sprzęt AGD.

PKZ(E.a)(9)2 zastosować rysunek techniczny do prac montażowych;

P

C

PKZ(E.a)(10)2 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektronicznych;

P

C

PKZ(E.a)(10)4 wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektronicznych;

P

C

E.7.1.(10)4 odczytać rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych;

P

C

E.7.1.(10)8 sporządzić rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych;

P

C

E.7.1.(11)4 dobrać narzędzia do montażu urządzeń elektrycznych;

P

C

E.7.1.(13)4 dokonać montażu układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;

P

C

E.7.1.(14)4 sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem urządzeń elektrycznych z dokumentacją;

P

D

E.7.1.(15)4 wykonać pomiary parametrów urządzeń elektrycznych;

P

C

E.7.2.(3)4 określać zasady konserwacji urządzeń elektrycznych;

P

C

E.7.2.(2)4 zlokalizować uszkodzenia urządzeń elektrycznych;

P

C

E.7.2.(4)4 zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu urządzeń elektrycznych;

P

C

E.7.2.(6)4 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły urządzeń elektrycznych;

P

C

E.7.2.(7)4 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń urządzeń elektrycznych;

P

C

E.7.2.(8)4 sprawdzić poprawność wykonanego montażu układów sterowania urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;

P

D

E.7.2.(9)4 przeprowadzić oględziny i konserwację urządzeń elektrycznych;

P

C

E.7.2.(10)4 przeprowadzić próby działania urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji;

P

C

BHP(7)3 przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

P

C

BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy do wykonywania napraw maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

P

C

BHP(7)6 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

P

C

BHP(7)7 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

P

C

BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

P

C

BHP(8)3 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

P

C

BHP(8)6 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

P

C

BHP(8)7 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

P

C

BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(9)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

OMZ (5)1 zanalizować organizację pracy w miejscu pracy;

P

C

OMZ (5)2 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;

P

C

KPS (4)1 przejawić gotowość do ciągłego uczenia się;

P

C

KPS (4)2 przejawić chęć doskonalenia się;

P

C

KPS (6)1 zanalizować posiadaną wiedzę.

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

Badanie 1-fazowego regulatora tyrystorowego napięcia przemiennego

Dobierz przyrządy pomiarowe do schematu. Podłącz układ regulatora napięcia do obciążenia o charakterze rezystancyjnym, włącz przyrządy pomiarowe i uruchom układ. Wyznacz i narysuj charakterystyki prądu płynącego przez odbiornik (R) w zależności od wartości kąta zapłonu. Wykonaj te same czynności przy obciążeniu rezystancyjno – indukcyjnym. Dokonaj analizy otrzymanych charakterystyk.Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.


Środki dydaktyczne

Zajęcia obywają się w pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia); przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu: podzespołów, maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów; układy elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe.
Zalecane metody dydaktyczne

Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych.


Formy organizacyjne

Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów (praca pod napięciem) oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w dwuosobowych lub trzyosobowych zespołach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Metody sprawdzania efektów kształcenia: test praktyczny, ocena z realizacji powierzonego zadania, ocena wykonanego sprawozdania.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.

Pobieranie 3.04 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna