Program nauczania dla zawodu


Montaż instalacji elektrycznychPobieranie 3.04 Mb.
Strona13/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

8.Montaż instalacji elektrycznych


  1. Montaż elementów instalacji elektrycznych

  2. Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych

8.1. Montaż elementów instalacji elektrycznych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(4)2 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

 • Zagrożenia wynikające z wykonywania prac z zakresu montażu instalacji elektrycznych.

 • Zasady BHP obowiązujące przy wykonywaniu prac z zakresu montażu podzespołów instalacji elektrycznych.

 • Zagrożenia wynikające wykonywania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych.

 • Zasady BHP w zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych.

 • Zagrożenia wynikające z wykonywania napraw instalacji elektrycznych.

 • Zasady BHP w zakresie wykonywania napraw instalacji elektrycznych.

 • Zasady BHP w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych.

 • Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach podczas montażu i konserwacji instalacji elektrycznych.

 • Zasady wykonywania montażu instalacji elektrycznych: montaż mechaniczny i wykonywanie połączeń elektrycznych.

 • Dobieranie narzędzi do montażu instalacji elektrycznych i zasady ich zastosowania.

 • Zasady posługiwania się dokumentacją techniczna podczas montażu instalacji elektrycznych: czytanie i tworzenie schematów ideowych i montażowych instalacji elektrycznych.

 • Wykaz działań związanych z montowaniem instalacji elektrycznych.

 • Wykonywanie wtynkowej instalacji elektrycznej.

 • Wykonywanie podtynkowej instalacji elektrycznej w rurach.

 • Wykonywanie instalacji elektrycznej przewodami kabelkowymi.

 • Układanie przewodów w rurach stalowych.

 • Układanie przewodów w rurach winidurowych.

 • Wykonywanie instalacji elektrycznej w listwach elektroinstalacyjnych podłogowych i przyściennych.

 • Wykonywanie podłogowej instalacji elektrycznej.

 • Wykonanie elektrycznych instalacji przemysłowych.

 • Wykonanie instalacji specjalnych.

 • Dobieranie i montowanie osprzętu w instalacjach elektrycznych.

 • Dobieranie i montowanie zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych.

 • Montaż mechaniczny rozdzielnic niskiego napięcia.

 • Wykonywanie połączeń elektrycznych w rozdzielnicach niskiego napięcia.

 • Zasady sprawdzania działania instalacji elektrycznej po wykonanym montażu.

 • Mierniki do wykonywania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych i zabezpieczeń.

 • Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

 • Obcojęzyczne instrukcje do wykonania prac montażowych.

 • Materiały informacyjne i reklamowe z zakresu montażu instalacji elektrycznych w języku obcym.

 • Obcojęzyczne instrukcje przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych.
BHP(4)3 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(4)6 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(4)7 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(5)2 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(5)3 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(5)6 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

D

BHP(5)7 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

D

BHP(6)2 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

B

BHP(6)3 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

B

BHP(6)6 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(6)7 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn, urządzeń; i instalacji elektrycznych

P

C

BHP(7)2 przygotować stanowisko pracy do montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

P

C

BHP(7)3 przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

P

C

BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy do wykonywania napraw maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

P

C

BHP(7)6 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

P

C

BHP(7)7 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

P

C

BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(8)3 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(8)6 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(8)7 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(9)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

E.8.1(5)6 zastosować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;

P

C

E.8.1(7)1 wyznaczyć trasę przewodów i miejsca na sprzęt instalacyjny na podstawie dokumentacji technicznej;

P

C

E.8.1(7)2 zamocować sprzęt instalacyjny i oprawy oświetleniowe na różnych podłożach;

P

C

E.8.1(7)3 ułożyć przewody zgodnie z dokumentacją;

P

C

E.8.1(8)1 rozróżnić narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;

P

B


E.8.1(8)2 sklasyfikować narzędzia i elektronarzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;

p

C

E.8.1(8)3 zastosować narzędzia i elektronarzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;

PC

E.8.1(9)1 wyodrębnić poszczególne obwody instalacji;

P

C

E.8.1(9)2 dobrać narzędzia do wykonywania połączeń między podzespołami elektrycznymi;

P

C

E.8.1(9)3 połączyć podzespoły elektryczne według schematu ideowego i montażowego;

P

C

E.8.1(10)1 dokonać analizy montażu instalacji elektrycznej;

PP

D

E.8.1(10)2 porównać wykonaną instalację elektryczną z jej schematem;

P

C

E.8.1(10)3 dokonać ewentualnych poprawek w wykonanej instalacji elektrycznej;

P

C

E.8.1(11)1 dokonać analizy instrukcji pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń;

PP

D

E.8.1(11)2 dobrać odpowiednie mierniki do pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń;

P

C

E.8.1(11)3 określić zakres czynności wykonywanych podczas oględzin instalacji elektrycznej;

P

C

E.8.1(11)4 dokonać oględzin instalacji elektrycznej po wykonanym montażu;

P

C

E.8.1(11)5 dokonać pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją;

P

C

E.8.1(11)6 sporządzić protokół oględzin i prób cząstkowych wykonanych podczas montażu;

PP

C

E.8.1(12)1 ocenić na podstawie wyników pomiarów stan techniczny instalacji elektrycznej;

PP

D

E.8.1(12)2 ocenić na podstawie wyników pomiarów skuteczność ochrony od porażeń prądem elektrycznym dla zabezpieczeń zastosowanych w instalacji;

PP

D

OMZ(3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

P

C

OMZ(3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań;

P

C

OMZ(4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;

P

C

OMZ(4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji;

P

C

KPS(5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem;

P

C

KPS 5)2 zastosować techniki relaksacyjne;

P

C

KPS(9)1 określić swoje postulaty;

P

C

KPS(9)2 określić techniki mediacji;

P

C

KPS(9)3 ustalić korzystne warunki porozumień.

P

C

Planowane zadania

Wykonanie fragmentu instalacji elektrycznej przewodami kabelkowymi

Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach, na wykonanie zadania należy przeznaczyć 180 min. Przed przystąpieniem do pracy uczniowie zapoznają się z planem instalacji, na tej podstawie wyznaczają miejsca montażu natynkowej szafki rozdzielczej, trasy przewodów i położenie osprzętu instalacyjnego. Nauczyciel przeprowadza kontrolę zgodności przyjętych rozwiązań z planem instalacji. Następnie uczniowie przygotowują narzędzia i przewody do montażu. Na otynkowanej ścianie, montują natynkową szafkę rozdzielczą, przewody z zastosowaniem uchwytów mocujących oraz osprzęt instalacyjny. W kolejnym etapie zadania uczniowie montują w szafce rozdzielczej aparaturę modułową (rozłącznik, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki nadprądowe). Podłączają przewody w puszkach rozgałęźnych według schematu: łączniki, gniazda wtyczkowe i oprawy oświetleniowe, a na koniec obwody odbiorcze w szafce rozdzielczej. Nauczyciel nadzoruje wykonywanie prac montażowych i podłączanie elementów instalacji. Na zakończenie pracy uczniowie sprawdzają prawidłowość połączeń.

Do wykonania zadania wykorzystaj: stanowisko do wykonywania instalacji natynkowej, plan instalacji, narzędzia do montażu elementów instalacji elektrycznej, osprzętu instalacyjnego, kołki rozporowe, przewody kabelkowe, uchwyty do przewodów, łączniki, gniazda wtyczkowe, oprawy oświetleniowe, puszki rozgałęźne, natynkowa szafka rozdzielcza, przewody, puszki, miernik uniwersalny (próbnik ciągłości obwodu).


Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny się odbywać w pracowni montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska wyposażone w ażurowe lub drewnopodobne ściany o wymiarach ok. 2 m x 2,5 m (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do montażu różnego rodzaju instalacji elektrycznych; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki impedancji pętli zwarcia, mierniki rezystancji uziemień, liczniki energii elektrycznej; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych.

Pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w również w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, oraz zakładach pracy branży elektroinstalacyjnej.


Środki dydaktyczne

Zestawy różnych łączników i przekaźników, osprzęt instalacyjny, liczniki energii elektrycznej, przewody elektryczne, tablice mieszkaniowe, rozdzielnice skrzynkowe, schematy ideowe i montażowe rozdzielnic, źródła światła i oprawy oświetleniowe, katalogi łączników i przekaźników oraz rozdzielnic, plany i schematy instalacji stanowiska do wykonywania różnego typu instalacji elektrycznych, zmontowane w pracowni obwody odbiorcze instalacji elektrycznej, rzeczywiste instalacje jednofazowe i trójfazowe, plansze foliogramy, filmy i prezentacje multimedialne na temat montażu instalacji elektrycznych, katalogi przewodów, osprzętu instalacyjnego, źródeł światła i opraw oświetleniowych, Polskie Normy, Przepisy Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych.


Zalecane metody dydaktyczne

W realizacji działu programowego zaleca się stosowanie metody: tekstu przewodniego, pogadanki dydaktycznej, ćwiczeń praktycznych.

Do kształtowania umiejętności związanych z montażem instalacji elektrycznych zaleca się zastosować metodę ćwiczeń praktycznych. Podczas wykonywania ćwiczeń nauczyciel powinien przeprowadzić pokaz czynności z objaśnieniem, na podstawie którego uczniowie planują działania, przygotowują niezbędne narzędzia i przyrządy. Ćwiczenia praktyczne powinien poprzedzić pokaz z objaśnieniem. Podczas pokazu należy demonstrować jak najwięcej przykładów czynności, zwracając uwagę na prawidłowe ich wykonywanie. Nauczyciel w trakcie ćwiczeń powinien obserwować pracę ucznia, wskazywać popełniane błędy oraz naprowadzać na właściwy tok pracy. Szczególna uwagę należy położyć na umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną urządzeń podczas wykonywania połączeń elementów i podzespołów instalacji elektrycznych. Do ćwiczeń praktycznych z tego zakresu należy przygotować bardzo szczegółowe instrukcje. Istotne jest dokładne zapoznanie uczniów z procedurami związanymi z przeprowadzaniem pomiarów w instalacjach elektrycznych oraz sporządzaną dokumentacją w tym zakresie. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń praktycznych, należy zapoznać uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na danym stanowisku. W czasie zajęć należy zwrócić uwagę na: przestrzeganie zasad bhp, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, staranne wykonywanie zadań.
Formy organizacyjne

Zajęcia lekcyjne powinny być prowadzone w grupach o maksymalnej liczbie 16 osób,. Podczas wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni pracować indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie postępów ucznia powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny przez cały czas realizacji programu na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Osiągnięcia uczniów należy oceniać w zakresie zaplanowanych celów kształcenia na podstawie: • ustnych sprawdzianów poziomu wiadomości i umiejętności,

 • testów osiągnięć szkolnych (ze szczególnym uwzględnieniem testu typu próba pracy),

 • ukierunkowanej obserwacji czynności ucznia w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać przez obserwację czynności wykonywanych w trakcie realizacji ćwiczeń, oraz stosowanie testów praktycznych z zadaniami typu próba pracy, które powinny zawierać kryteria oceny i schemat punktowania.
Obserwując czynności ucznia i dokonując oceny jego pracy, należy szczególną uwagę zwrócić na:

 • organizowanie stanowiska pracy,

 • dobór narzędzi do prac montażowych,

 • wykonanie prac montażowych,

 • wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną,

 • wykonywanie pomiarów parametrów instalacji elektrycznych,

 • wykonywanie ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania ćwiczeń,

 • organizację pracy w grupie,

 • umiejętność przyjęcia określonych ról podczas wykonania ćwiczenia.

Kontrolę poprawności wykonania ćwiczenia należy przeprowadzić w trakcie i po jego wykonaniu.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.
8.2. Konserwacja instalacji elektrycznych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

E.8.2(1)1 dokonać analizy przepisów dotyczących prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;

P

D

 • Normy i przepisy prawa dotyczące wykonywania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych.

 • Zasady konserwacji instalacji elektrycznych.

 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie konserwacji instalacji elektrycznych.

 • Wykonywanie konserwacji instalacji elektrycznych.

 • Wykonywanie konserwacji urządzeń oświetleniowych.

 • Oględziny i badania w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej.

 • Pomiary sprawdzające wykonywane podczas konserwacji instalacji elektrycznych: badanie ciągłości przewodów fazowych i ochronnych, pomiar rezystancji przewodów ochronnych, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji izolacji oddzielającej, pomiar rezystancji podłogi i ścian.

 • Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

 • Protokół z oględzin i badań instalacji elektrycznych wykonywanych podczas konserwacji.

 • Typowe uszkodzenia w instalacjach elektrycznych.

 • Zasady wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej.

 • Posługiwanie się dokumentacja techniczną w zakresie wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych.

 • Dobieranie zamienników elementów instalacji elektrycznej.

 • Wymiana uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznej.

 • Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej w zakresie konserwacji.

E.8.2(1)2 wyjaśnić zasady przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;

P

B

E.8.2(1)3 scharakteryzować zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;

P

C

E.8.2(2)1 dobrać sposób rozpoznania typowych uszkodzeń instalacji elektrycznych;

P

C

E.8.2(2)2 rozpoznać objawy typowych uszkodzeń instalacji elektrycznych;

P

A

E.8.2(2)3 rozpoznać typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;

P

A

E.8.2(3)1 dokonać analizy parametrów części zamiennych elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;

P

D

E.8.2(3)2 porównać parametry części zamiennych elementów instalacji elektrycznej ze względu na warunki pracy;

P

C

E.8.2(3)3 dobrać zamienniki elementów instalacji elektrycznej do określonych warunków pracy na podstawie danych katalogowych;

P

C

E.8.2(4)1 rozróżnić narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej;

P

B

E.8.2(4)2 dobrać narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej ze względu na rodzaj instalacji;

P

C

E.8.2(5)1 rozróżnić mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;

P

B

E.8.2(5)2 dobrać właściwy miernik do pomiaru rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz impedancji pętli zwarciowej;

P

C

E.8.2(5)3 skorzystać z instrukcji obsługi mierników stosowanych w pomiarach parametrów instalacji elektrycznych;

P

C

E.8.2(6)1 rozpoznać miernik do pomiaru ciągłości przewodów;

P

A

E.8.2(6)2 podłączyć miernik do pomiaru ciągłości przewodów do przewodów fazowych i ochronnych;

P

C

E.8.2(6)3 skorzystać z instrukcji obsługi miernika do pomiaru ciągłości przewodów;

P

C

E.8.2(6)4 dokonać sprawdzenia ciągłości przewodów fazowych i ochronnych;

P

C

E.8.2(7)1 rozróżnić parametry instalacji elektrycznych;

P

B

E.8.2(7)2 dobrać odpowiednie mierniki do pomiarów parametrów różnych rodzajów instalacji elektrycznych;

P

C

E.8.2(7)3 zmierzyć parametry instalacji elektrycznych;

P

C

E.8.2(7)4 dokonać analizy wyników pomiarów;

PP

D

E.8.2(7)5 sporządzić protokół pomiarów instalacji elektrycznej;

P

D

E.8.2(8)1 dobrać odpowiednie narzędzia i elektronarzędzia do wymiany uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;

P

C

E.8.2(8)2 przygotować do wymiany nowe przewody i podzespoły instalacji elektrycznych;

P

C

E.8.2(8)3 zdemontować uszkodzone przewody i podzespoły instalacji elektrycznych;

P

C

E.8.2(8)4 dokonać montażu nowych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;

P

C

E.8.2(9)1 dobrać odpowiedni miernik do sprawdzania skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej;

P

C

E.8.2(9)2 dokonać pomiaru skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej;

P

C

E.8.2(9)3 dokonać analizy wyników pomiaru skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej;

PP

D

E.8.2(9)4 sporządzić protokół z pomiaru skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej;

P

D

E.8.2(10)1 dokonać analizy załączonej dokumentacji instalacji elektrycznych;

PP

D

E.8.2(10)2 dokonać oględzin instalacji elektrycznych;

P

C

E.8.2(10)3 sprawdzić stan połączeń i styków instalacji elektrycznych;

P

C

E.8.2(10)4 dokonać wymiany uszkodzonych podzespołów instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją;

P

C

E.8.2(10)5 przeprowadzić kontrolę jakości wykonanych prac konserwacyjnych;

P

C

E.8.2(10)6 usunąć zauważone usterki sprawdzając z dokumentacją;

P

C

OMZ(3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

P

C

OMZ(3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań;

P

C

OMZ(4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;

P

C

OMZ(4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji;

P

C

KPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje;

P

C

KPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

C

KPS(8)3 określić skutki podejmowanych decyzji;

P

C

KPS(10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

C

KPS(10)2 podjąć role w zespole;

P

C

Planowane zadania

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowejPomiar rezystancji uziemienia ochronnego

Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach, czas na wykonanie ćwiczenia określa nauczyciel. Uczniowie rozpoczynają pracę od zapoznania się z dokumentacją techniczną instalacji elektrycznej oraz określenia jej rodzaju i elementów. Następnie wykonują czynności przygotowujące instalację do pomiaru. Uczniowie rysują schemat pomiarowy do wybranej przez siebie metody pomiaru, gromadzą przyrządy pomiarowe oraz wybierają ich tryb pracy. Po sprawdzeniu przez nauczyciela poprawności schematu uczniowie łączą układ pomiarowy. Pomiar może być wykonywany jedynie pod nadzorem nauczyciela. Po zakończeniu ćwiczenia uczniowie sporządzają sprawozdanie według podanego wzoru, w którym określają na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i formułują wnioski.

Do wykonania zadania dysponujesz: rzeczywista instalacja elektryczna, dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej, zestaw mierników do wykonania pomiarów instalacji elektrycznej wraz z instrukcjami, normy w zakresie pomiarów w instalacjach elektrycznych.


Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny się odbywać w pracowni montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska wyposażone w ażurowe lub drewnopodobne ściany o wymiarach ok. 2 m x 2,5 m (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do montażu różnego rodzaju instalacji elektrycznych; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki impedancji pętli zwarcia, mierniki rezystancji uziemień, liczniki energii elektrycznej; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych;

Pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w również w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, oraz zakładach pracy branży elektroinstalacyjnej.


Środki dydaktyczne

Zestawy różnych łączników i przekaźników, osprzęt instalacyjny, liczniki energii elektrycznej, przewody elektryczne, tablice mieszkaniowe, rozdzielnice skrzynkowe, schematy ideowe i montażowe rozdzielnic, źródła światła i oprawy oświetleniowe, katalogi łączników i przekaźników oraz rozdzielnic, plany i schematy instalacji stanowiska do wykonywania prac konserwacyjnych w różnego typu instalacjach elektrycznych, model instalacji z symulacją usterek, zmontowane w pracowni obwody odbiorcze instalacji elektrycznej, rzeczywiste instalacje jednofazowe i trójfazowe, plansze foliogramy, filmy i prezentacje multimedialne na temat konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, katalogi przewodów, osprzętu instalacyjnego, źródeł światła i opraw oświetleniowych, Polskie Normy, Przepisy Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych.


Zalecane metody dydaktyczne

W realizacji działu programowego zaleca się stosowanie metody: tekstu przewodniego, pokazu z objaśnieniem, ćwiczeń praktycznych, metodę projektu.

Do kształtowania umiejętności z zakresu wykonania konserwacji zaleca się zastosować metodę ćwiczeń praktycznych. Podczas wykonywania ćwiczeń nauczyciel powinien przeprowadzić pokaz czynności z objaśnieniem, na podstawie którego uczniowie planują działania, przygotowują niezbędne narzędzia i przyrządy. Rozpoznawanie uszkodzeń i wymiana uszkodzonych elementów instalacji stanowią najtrudniejszą część działu, w tym zakresie należy szczególny nacisk położyć na umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną instalacji elektrycznych, diagnozowania i identyfikowania nieprawidłowości działania instalacji na podstawie analizy wyników przeprowadzonych pomiarów sprawdzających. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń praktycznych, należy zapoznać uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na danym stanowisku. W czasie zajęć należy zwrócić uwagę na: przestrzeganie zasad bhp, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, staranne wykonywanie zadań.
Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach o maksymalnej liczbie 16 osób,. Podczas wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni pracować indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: • ustnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności,

 • testów osiągnięć szkolnych (ze szczególnym uwzględnieniem testu typu próba pracy),,

 • ukierunkowanej obserwacji indywidualnej i zespołowej pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.

Wiadomości teoretyczne, mogą być sprawdzane za pomocą testu z zadaniami zamkniętymi (wielokrotnego wyboru, na dobieranie) i otwartymi (krótkiej odpowiedzi, z luką).

Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać przez obserwację czynności uczniów w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Podczas obserwacji należy zwrócić uwagę na:


 • wykonanie czynność związanych z konserwacją instalacji elektrycznych,

 • rozpoznawanie typowych uszkodzeń instalacji elektrycznych,

 • sposób wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów instalacji .

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną w zakresie wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów,

 • dobór zamienników uszkodzonych elementów i podzespołów,

 • dobór przyrządów pomiarowych,

 • zastosowanie zasad przeprowadzania oględzin instalacji elektrycznej,

 • wykonanie pomiarów sprawdzający w instalacjach elektrycznych w czasie konserwacji,

 • sporządzanie protokołu z przeprowadzonych pomiarów w czasie konserwacji,

 • posługiwanie się dokumentacją techniczna w zakresie prac związanych z konserwacją,

 • planowanie pracy,

 • umiejętność pracy w grupie,

 • przestrzeganie przepisów bhp podczas wykonywania ćwiczeń.

Kontrolę poprawności wykonania ćwiczenia należy przeprowadzić w trakcie i po jego wykonaniu. Uczeń powinien wykonać dokumentację z wykonanych działań.

Na zakończenie działu programowego wskazane jest przeprowadzenie testu praktycznego z zadaniami typu próba pracy.W końcowej ocenie działu programowego, obok wyniku testu praktycznego należy wziąć pod uwagę oceny z ćwiczeń wykonywanych w trakcie realizacji programu.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.


Pobieranie 3.04 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna