Program nauczania dla zawodu


Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychPobieranie 3.04 Mb.
Strona14/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

9. Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych


  1. Zabezpieczenia maszyn urządzeń elektrycznych i instalacji elektrycznych

  2. Ochrona przeciwporażeniowa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

  3. Ocenianie stanu technicznego i usuwanie uszkodzeń maszyn i urządzeń elektrycznych

  4. Ocenianie stanu technicznego i usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych

9.1. Zabezpieczenia maszyn urządzeń elektrycznych i instalacji elektrycznych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

E.24.1.(7)1 określić rodzaje zabezpieczeń maszyn elektrycznych;

P

C

 • Zasady stosowania zabezpieczeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 • Stosowanie zabezpieczeń zwarciowych:

  • Zasady i dopuszczalne odstępstwa

  • Przypadki dozwolonej i niedozwolonej rezygnacji z zabezpieczenia przeciążeniowego

  • Współdziałanie urządzeń zabezpieczającej

  • Wybiorczość zabezpieczeń

  • Kaskadowe układy wyłączników

  • Zasada wybiorczości całkowitej

  • Wybiorczość częściowa

  • Wybiorczość układu bezpiecznik – bezpiecznik

  • Zasady oceny wybiorczości działania bezpieczników na kolejnych stopniach zabezpieczeń.

 • Stosowanie zabezpieczeń przeciążeniowych.

 • Stosowanie zabezpieczeń mikroprocesorowych maszyn elektrycznych.

 • Analizowanie i sprawdzanie doboru zabezpieczeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

E.24.1.(7)2 określić rodzaje zabezpieczeń urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(7)3 rozpoznać zabezpieczenia maszyn elektrycznych;

P

A

E.24.1.(7)4 rozpoznać zabezpieczenia urządzeń elektrycznych;

P

A

E.24.1.(7)5 dobrać rodzaj zabezpieczeń maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(7)6 dobrać rodzaj zabezpieczeń urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(7)7 zanalizować dobór zabezpieczeń maszyn elektrycznych;

P

D

E.24.1.(7)8 zanalizować dobór zabezpieczeń urządzeń elektrycznych;

P

D

E.24.2.(7)1 określić rodzaje zabezpieczeń instalacji elektrycznych;

P

C

E.24.2.(7)2 rozpoznać rodzaje zabezpieczeń instalacji elektrycznych;

P

A

E.24.2.(7)3 zanalizować dobór zabezpieczeń instalacji elektrycznych;

P

D

BHP (4)4 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn,

urządzeń i instalacji elektrycznych;P

C

BHP (4)8 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP (5)3 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP (5)8 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

D

BHP (6)4 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

B

BHP (6)8 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(7)5 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(8)8 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP (9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(10)4 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

OMZ (3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

P

C

OMZ (3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań;

P

C

OMZ (4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;

P

C

OMZ (4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji;

P

C

OMZ (5)1 zanalizować organizację pracy w miejscu pracy;

P

C

OMZ (5)2 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;

P

C

OMZ (5)3 dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

P

C

OMZ (5)4 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

P

C

KPS (5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem;

P

C

KPS (5)2 zastosować techniki relaksacyjne;

P

C

KPS (8)1 podjąć samodzielne decyzje;

P

C

KPS (8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

C

KPS (8)3 określić skutki podejmowanych decyzji;

P

C

KPS (9)1 określić swoje postulaty;

P

C

KPS (9)2 określić techniki mediacji;

P

C

KPS (9)3 ustalić korzystne warunki porozumień;

P

C

KPS (10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

C

KPS (10)2 podjąć rolę w zespole.

P

C

Planowane zadania

Analizowanie i sprawdzanie doboru zabezpieczeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 1. Dokonaj analizy zabezpieczenia zwarciowo-przeciążeniowego instalacji elektrycznej np. szkoły na podstawie jej dokumentacji technicznej. Rozważ wszystkie możliwe przypadki zwarć i przeciążeń w tej instalacji oraz teoretycznie sprawdź, czy zabezpieczenia zwarciowo – przeciążeniowe tej instalacji prawidłowo zadziałałyby w każdym rozpatrywanym przez ciebie przypadku. Wyniki analizy sformułuj w postaci protokołu z ekspertyzy.

 2. Dobierz zabezpieczenie zwarciowo-przeciążeniowe do modelu instalacji elektrycznej, a następnie sprawdź jego wybiorczość działania. Wyniki doboru zabezpieczenia zwarciowo – przeciążeniowego, badań oraz swoje wnioski sformułuj w postaci protokołu.

Do wykonania zadania wykorzystaj:

 • dokumentację techniczną instalacji elektrycznej np. szkoły

 • instrukcję stanowiskową

 • teksty przewodnie

 • model instalacji elektrycznej

 • zabezpieczenia zwarciowo – przeciążeniowe

 • katalogi zabezpieczeń zwarciowo – przeciążeniowych

 • Polskie Normy dotyczące doboru zabezpieczeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia mogą odbywać się w szkolnej pracowni montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz szkolnej pracowni montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, CKP lub u pracodawcy. Pracownia montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych powinna być wyposażona w: stanowiska (jedno stanowisko dla jednego ucznia), do wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej; przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik centralny, przystosowane do demontażu i montażu z podzespołów maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów; gotowe zestawy ćwiczeniowe elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

Pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych powinna być wyposażona w: stanowiska (jedno stanowisko dla jednego ucznia), do wykonywania prac z zakresu, obróbki ręcznej, przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska wyposażone w ażurowe lub drewnopodobne ściany ok. 2 m x 2,5 m (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik centralny, przystosowane do montażu różnego rodzaju instalacji elektrycznych; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki impedancji pętli zwarcia, mierniki rezystancji uziemień, liczniki energii elektrycznej; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych.

Obydwie pracownie powinny posiadać także stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i skanerem oraz projektorem multimedialnym.


Środki dydaktyczne

 • Przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki impedancji pętli zwarcia, mierniki rezystancji uziemień, omomierze i megaomomierze

 • Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

 • Polskie Normy i instrukcje obsługi mierników

 • Dokumentacja techniczna instalacji elektrycznych

 • Formularze protokołów z pomiarów

 • Modele (symulatory) do analizowania i sprawdzania zabezpieczeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 • zabezpieczenia zwarciowo-przeciążeniowe

 • katalogi zabezpieczeń zwarciowo – przeciążeniowych

 • instrukcje stanowiskowe

 • instrukcje i teksty przewodnie do ćwiczeń,

 • katalogi, normy, poradniki w wersji papierowej i elektronicznej

 • instrukcje eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 • instrukcje obsługi zautomatyzowanych zabezpieczeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych


Zalecane metody dydaktyczne

Zalecanymi metodami dydaktycznymi ze względu na specyfikę działu programowego są: ćwiczenia praktyczne i metoda przewodniego tekstu, które zapewniają na zajęciach aktywność każdego ucznia oraz samodzielne zdobywanie efektów kształcenia.

Przed wykonywaniem pomiarów przez uczniów nauczyciel powinien zwrócić szczególną uwagę na zasady bezpiecznego posługiwania się miernikami.

Należy zwrócić uwagę na bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp, a w szczególności właściwe przygotowanie do symulacji zwarcia i przeciążenia maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz bezpieczne posługiwanie się miernikami. Ćwiczenia pomiarowe powinny być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.


Formy organizacyjne

Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów (praca pod napięciem) oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Podczas zajęć uczniowie powinni pracować w małych zespołach (w zależności od specyfiki ćwiczenia od 2 do 4-osób).

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia podczas realizacji działu programowego powinno odbywać się wg zasad i kryteriów przyjętych w szkolnym systemie oceniania z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu i działu. Na początku zajęć nauczyciel zapoznaje uczniów z zasadami i kryteriami oceniania pracy na lekcjach oraz uzyskiwanymi przez nich efektami kształcenia .

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia jest procesem ciągłym i powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji działu programowego. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego.

Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: • ustnych sprawdzianów poziomu wiadomości i umiejętności,

 • pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

 • testów typu próba pracy),

 • ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.

Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać poprzez obserwację czynności wykonywanych przez ucznia podczas realizacji ćwiczeń oraz stosowanie testów praktycznych z zadaniami typu próba pracy, zadaniami nisko symulowanymi lub zadaniami wysoko symulowanymi, które powinny być zaopatrzone w kryteria oceny i schemat punktowania.

Obserwując czynności ucznia i dokonując oceny jego pracy należy szczególną uwagę zwrócić na: • przestrzeganie przepisów bhp przy wykonywaniu oględzin i pomiarów,

 • dobieranie i stosowanie odpowiednich mierników,

 • sprawność posługiwania się dokumentacją techniczną,

 • poprawność wykonywania pomiarów sprawdzających.

Kontrolę poprawności wykonania ćwiczenia należy prowadzić podczas jego realizacji i po jego zakończeniu. Po wykonaniu poszczególnych ćwiczeń zaleca się dokonanie oceny pracy ucznia w kategorii: uczeń umie lub nie umie wykonać poprawnie ćwiczenie. Po stwierdzeniu, że uczeń umie, należy wystawić ocenę według przyjętych kryteriów, zgodnie z obowiązującym w szkole systemem oceniania. Zalecane jest, aby ćwiczenie wykonane nieprawidłowo mógł uczeń powtórzyć, w celu nabycia umiejętności niezbędnych do wykonywania w przyszłości zadań zawodowych.

Proponuje się także zastosowanie samooceny indywidualnej i zespołowej uczniów podczas wykonywania zadań.

Po zakończeniu realizacji działu programowego proponuje się zastosowanie testu praktycznego typu próba pracy sprawdzającego efekty kształcenia tego działu.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.


Pobieranie 3.04 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna