Program nauczania dla zawoduPobieranie 3.04 Mb.
Strona17/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

Praktyki zawodowe


Praktyki zawodowe

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP (1).1. określić i przewidywać główne zagrożenia pożarowe na stanowisku pracy i jego otoczeniu;

P

D

 • Zapoznanie z systemem ochrony przeciwpożarowej zastosowanym w wybranej firmie.

 • Zapoznanie z zasadami ogólnymi BHP oraz zasadami bezpieczeństwa pracy na wybranych stanowiskach pracy.

 • Zapoznanie z zagrożeniami dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy, na których uczeń będzie realizował swoje zadania.

 • Zapoznanie ze strukturą poziomą i pionową wybranej firmy oraz zasadami jej funkcjonowania.

 • Zapoznanie z otoczeniem rynkowym firmy oraz jej pozycją rynkową.

 • Zapoznanie z działaniami marketingowymi firmy oraz analiza skuteczności tych działań.

 • Organizacja stanowiska pracy oraz czynności związanych z realizacją zadania.

 • Planowanie i realizacja prac na podstawie dokumentacji technicznej (rysunków, schematów, instrukcji i opisów technicznych).

 • Wykonywanie prac z zakresu montażu mechanicznego elementów elektrycznych i elektronicznych.

 • Wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych.

 • Analiza przebiegu pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz pomiarów.

 • Sporządzanie dokumentacji z wykonywanych prac.

BHP (1)2 scharakteryzować gamę stosowanych środków przeciwpożarowych na stanowisku pracy i jego otoczeniu;

P

C

BHP(4).1. określić i przewidywać główne zagrożenia dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy związanych z wykonywanymi pracami;

P

D

BHP(5).1. określić i przewidywać główne zagrożenia dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy związanych z czynnikami szkodliwymi;

P

D

BHP(6).1. określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

P

B

BHP(8).1. dobrać i zastosować indywidualne i zbiorowe środki ochrony adekwatne do wykonywanych zadań zawodowych;

P

C

BHP(9).1. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy adekwatnych do wykonywanych zadań zawodowych;

P

C

PDG(4)2 wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami funkcjonującymi w branży elektrycznej;

PP

B

PDG(5)1 wskazać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branży elektrycznej;

P

B

PDG(5)2 zanalizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne;

PP

C

PDG(9)1 posłużyć się urządzeniami biurowymi;

P

C

PDG(10)1 opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności gospodarczej;

P

C

KPS (1)1 zastosować zasady kultury osobistej;

P

C

KPS (1)2 zastosować zasady etyki zawodowej;

P

C

KPS (3)1 zaplanować przedsięwzięcia;

P

C

KPS (3)2 zrealizować zadania;

P

C

KPS (3)3 zanalizować osiągnięcia swoich działań;

P

D

KPS (3)4 rozwiązać problemy;

P

D

KPS (5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem;

P

C

KPS (5)2 zastosować techniki relaksacyjne;

P

C

KPS (7)1 przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;

P

C

KPS (8)1 podjąć samodzielne decyzje;

P

C

KPS (8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

C

KPS (8)3 określić skutki podejmowanych decyzji;

P

C

KPS (9)1 określić swoje postulaty;

P

C

KPS (9)2 określić techniki mediacji;

P

C

KPS (9)3 ustalić korzystne warunki porozumień;

P

C

KPS (10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

C

KPS (10)2 podjąć rolę w zespole;

P

C

OMZ (6)3 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych;

P

C

OMZ (6)4 zastosować w komunikacji ze współpracownikami nowoczesne środki techniczne;

P

D

PKZ(E.a)(10)3 wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych;

P

C

PKZ(E.a)(10)4 wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektronicznych;

P

C

PKZ(E.a)(14)2 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;

P

C

PKZ(E.a)(14)4 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych;

P

C

PKZ(E.a)(14)5 narysować schemat układu pomiarowego;

P

C

PKZ(E.a)(17)4 wyciągnąć wnioski na podstawie dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi;

PP

D

PKZ(E.c)(4)3 zanalizować przydatność elementów oraz układów elektrycznych do określonych warunków eksploatacyjnych;

P

D

PKZ(E.c)(4)4 zanalizować przydatność elementów oraz układów elektronicznych do określonych warunków eksploatacyjnych;

P

D

PKZ(E.c)(4)5 zastosować elementy oraz układy elektryczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

P

C

PKZ(E.c)(4)6 zastosować elementy oraz układy elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

P

C

PKZ(E.c)(6)3 zanalizować metody i wskazania przyrządów w pomiarach parametrów układów elektrycznych;

P

D

PKZ(E.c)(6)4 zanalizować metody i wskazania przyrządów w pomiarach parametrów układów elektronicznych;

P

D

PKZ(E.c)(7)1 zanalizować przebieg pracy układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych;

P

D

PKZ(E.c)(7)2 zanalizować przebieg pracy układów elektronicznych na podstawie schematów ideowych;

P

D

PKZ(E.c)(7)3 określić poprawność pracy układów elektrycznych na podstawie wyników pomiarów;

P

C

PKZ(E.c)(7)4 określić poprawność pracy układów elektronicznych na podstawie wyników pomiarów;

P

C

PKZ(E.c)(8)3 zastosować zasady sporządzania dokumentacji z wykonywanych prac;

P

C

PKZ(E.c) (9)5 obsłużyć programy komputerowe wspomagające badanie układów elektrycznych;

PP

C

PKZ(E.c) (9)6 obsłużyć programy komputerowe wspomagające badanie układów elektronicznych;

PP

C
Planowane zadania

Zadania przydzielane uczniowi na bieżąco w zależności od potrzeb działu (zespołu), z którym uczeń realizuje praktykę. Zadania te powinny być zbieżne z efektami kształcenia właściwymi dla zawodu TECHNIK ELEKTRYK.

Przykładowe zadanie:

Znajdź przyczynę nieprawidłowego działania układu sterowania silnika klatkowego. Wykonaj demontaż uszkodzonych elementów układu sterowania oraz zamontuj części zamienne. Po naprawie układu sterowania silnika klatkowego należy sprawdzić poprawność jego działania. Podsumowanie zadania: pracę ocenia bezpośrednio nadzorujący wykonanie poszczególnych czynności pracownik.Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Uczniowie powinni odbywać praktykę zawodową w zakładach stanowiących potencjalnie ich przyszłe miejsca pracy. W zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zainteresowań uczniów mogą to być między innymi następujące rodzaje zakładów: • elektrownie lub zakłady energetyczne,

 • zakłady produkujące urządzenia elektroenergetyczne, energoelektroniczne lub urządzenia powszechnego użytku,

 • zakłady eksploatujące urządzenia elektroenergetyczne,

 • zakłady wykonujące remonty maszyn i urządzeń elektrycznych,

 • zakłady wykonujące instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

 • zakłady usługowe naprawiające elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,

 • placówki handlowe zajmujące się sprzedażą maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego.

Wskazane jest, aby uczniowie wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności nabyte na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, sami znaleźli zakład, w którym mogą odbyć praktykę zawodową. Powinni oni więc nawiązać kontakt z kierownictwem wybranego zakładu, zaprezentować swoje umiejętności i zainteresowania oraz ustalić szczegółowy harmonogram praktyki. Rola szkoły w tym przypadku powinna ograniczyć się do zawarcia umowy, po uprzednim uzgodnieniu programu praktyki.

Program praktyki zawodowej należy traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne zmiany związane ze specyfiką zakładu, w którym uczeń odbywa praktykę. Praktyka zawodowa powinna jednak być tak zorganizowana, aby umożliwić uczniom zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Zaleca się, aby w miarę możliwości uczniowie mogli poznać pracę różnych działów zakładu.

W trakcie praktyki uczniowie powinni prowadzić dzienniczki praktyki, dokumentując w nich przebieg praktyki.

Zadania do wykonania przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej powinny być skorelowane z efektami kształcenia zawodowego osiągniętymi przez ucznia w szkole.


Środki dydaktyczne

Dokumentacje techniczne oraz instrukcje eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, schematy ideowe i montażowe, czasopisma branżowe, katalogi, Polskie Normy, zakładowe przepisy BHP.


Zalecane metody dydaktyczne

Zalecanymi metodami dydaktycznymi ze względu na specyfikę praktyki zawodowej są ćwiczenia praktyczne i metoda problemowa.

Przed wykonywaniem zadań zawodowych przez uczniów opiekun praktyki zawodowej powinien przeprowadzić instruktaż i zwrócić szczególną uwagę na bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp.
Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone indywidualnie (pod bezpośrednim nadzorem pracownika firmy).Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia na praktyce zawodowej dokonuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez ucznia podczas realizacji zadań oraz sposobu prowadzenia dzienniczka praktyki zawodowej.

Ocena osiągnięć ucznia powinna uwzględniać następujące kryteria:


 • dyscyplina,

 • samodzielność pracy,

 • jakość wykonanej pracy,

 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,


– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby opiekun praktyki zawodowej przygotował zadania o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas pracy na danym stanowisku i otrzymali wsparcie od opiekuna praktyki zawodowej odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.

Pobieranie 3.04 Mb.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna