Program nauczania dla zawoduPobieranie 3.04 Mb.
Strona18/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

ZAŁĄCZNIKI


Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK

Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK

Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

Kompetencje personalne i społeczne (KPS)

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

KPS(10) współpracuje w zespole.

Organizacja pracy małych zespołów (OMZ) w przypadku zawodów nauczanych na poziomie technika

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

PKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

PKZ(E.a)(2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

PKZ(E.a)(3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

PKZ(E.a)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

PKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

PKZ(E.a)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

PKZ(E.a)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;

PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

PKZ(E.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(E.c)(1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;

PKZ(E.c)(2) sporządza wykresy w skali logarytmicznej;

PKZ(E.c)(3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

PKZ(E.c)(5) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;

PKZ(E.c)(8) sporządza dokumentację z wykonywanych prac;

PKZ(E.c)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

E.7.1(1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;

E.7.1(2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1(3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1(4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy

E.7.1(5) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

E.7.1(6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;

E.7.1(7) rozpoznaje przewody i kable elektryczne;

E.7.1(8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1(9) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1(11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1(12) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

E.7.1(13) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;

E.7.1(14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją

E.7.1(15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych

E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(5) wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;

E.7.2(6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(8) sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;

E.7.2(9) przeprowadza oględziny i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji

E.8.1(1) rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;

E.8.1(2) rozpoznaje sprzęt instalacyjny;

E.8.1(3) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;

E.8.1(4) określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;

E.8.1(5) przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;

E.8.1(6) sporządza schemat montażowy instalacji;

E.8.1(7) trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu;

E.8.1(8) dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;

E.8.1(9) wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego;

E.8.1(10) sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem;

E.8.1(11) wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją;

E.8.1(12) sprawdza działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu

E.8.2(1) przestrzega zasad i określa zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;

E.8.2(2) rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;

E.8.2(3) dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;

E.8.2(4) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej;

E.8.2(5) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;

E.8.2(6) sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych;

E.8.2(7) wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;

E.8.2(8) wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;

E.8.2(9) sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.8.2(10) wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją

E.24.1(1) określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1(2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

E.24.1(3) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1(4) określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1(5) określa zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1(6) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1(7) dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1(8) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.24.1(9) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach oraz urządzeniach elektrycznych;

E.24.1(10) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych

E.24.2(1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

E.24.2(2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;

E.24.2(3) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.24.2(4) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;

E.24.2(5) określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;

E.24.2(6) dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;

E.24.2(7) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;

E.24.2(8) dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

E.24.2(9) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;

E.24.2(10) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych.

Pobieranie 3.04 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna