Program nauczania dla zawoduPobieranie 3.04 Mb.
Strona20/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

E.8.1(6) sporządza schemat montażowy instalacji;

 

 

X

X

X

X

 

 

E.24.2(1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

 

 

 

 

X

X

X

 

55

E.24.2(5) określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;
X

X
KPS (2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS (10) współpracuje w zespole;

OMZ (2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ (3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ (4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

Łączna liczba godzin

240

Działalność gospodarcza w branży elektronicznej

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

 

 

 

 

 

X

X

 

30

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

 

 

 

 

 

X

X

 

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

 

 

 

 

 

X

X

 

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi,

 

 

 

 

 

X

X

 

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

 

 

 

 

 

X

X

 

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

 

 

 

 

 

X

X

 

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

 

 

 

 

 

X

X

 

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 

 

 

 

 

X

X

 

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

 

 

 

 

 

X

X

 

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

 

 

 

 

 

X

X

 

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

X

X

 

KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
X

XKPS (5) potrafi radzić sobie ze stresem;
X

X
KPS (8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
X

X
KPS (9) potrafi negocjować warunki porozumień;
X

X
KPS (10) współpracuje w zespole;
X

X
OMZ (1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań
X

XOMZ (2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
X

X
OMZ (3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
X

X
OMZ (4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
X

X
OMZ (5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
X

X
Łączna liczba godzin

30

Język obcy w branży elektrycznej

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

 

 

 

 

X

X

 

 

30

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

 

 

 

 

X

X

 

 

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

 

 

 

 

X

X

 

 

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

 

 

 

 

X

X

 

 

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

 

 

 

 

X

X

 

 

KPS (6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS (10) współpracuje w zespole;

OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami.
Łączna liczba godzin

30

Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe teoretyczne

750

Kształcenie zawodowe praktyczne

Pomiary elektryczne i elektroniczne

KPS(1) przestrzega zasad kultury oraz etyki;

X

X

X

X

 

 

 

 

 

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań

X

X

X

X

 

 

 

 

KPS(10) współpracuje w zespole;

X

X

X

X

 

 

 

 

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

X

X

X

X

 

 

 

 

5

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

X

X

X

X

 

 

 

 

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

X

X

X

X

 

 

 

 

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

X

X

X

X

 

 

 

 

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

X

X

X

X

 

 

 

 

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

X

X

X

X

 

 

 

 

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

X

X

X

X

 

 

 

 

 

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

X

X

X

X

 

 

 

 

PKZ(E.a)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

X

X

X

X

 

 

 

 

120

PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych i układów elektronicznych;

X

X

X

X

 

 

 

 

PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;

X

X

X

X

 

 

 

 

PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabeli i wykresów;

X

X

X

X

 

 

 

 

PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

X

X

X

X

 

 

 

 

PKZ(E.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

X

X

X

X

 

 

 

 

PKZ(E.c)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych

 

 

 

X

 

 

 

 

55

PKZ(E.c)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

 

 

 

X

 

 

 

 

PKZ(E.c)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;

 

 

 

X

 

 

 

 

PKZ(E.c)(8) sporządza dokumentację z wykonywanych prac;

 

 

 

X

 

 

 

 

Łączna liczba godzin

180

Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

KPS(1) przestrzega zasad kultury oraz etyki;

X

X

X

X

X

 

 

 

 

KPS(2) jest kreatywny oraz konsekwentny realizacji zadań;

X

X

X

X

X

 

 

 

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

X

X

X

X

X

 

 

 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

X

X

X

X

X

 

 

 

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

X

X

X

X

X

 

 

 

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

X

X

X

X

X

 

 

 

5

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

X

X

X

X

X

 

 

 

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

X

X

X

X

X

 

 

 

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

X

X

X

X

X

 

 

 

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

X

X

X

X

X

 

 

 

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

X

X

X

X

X

 

 

 

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

X

X

X

X

X

 

 

 
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

X

X

X

X

X

 

 

 

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

X

X

X

X

X

 

 

 

OMZ (5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

X

X

X

X

X

 

 

 

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

X

X

X

X

X

 

 

 

PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

X

X

X

 

 

 

 

 

40

PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

X

X

X

 

 

 

 

 

PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

X

X

X

 

 

 

 

 

E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

225

E.7.1(11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.1(12) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.1(13) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.1(14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.1(15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.2(2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.2(3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.2(4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.2(5) wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.2(6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.2(7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.2(8) sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.2(9) przeprowadza oględziny i konserwacje maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.2(10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji

 

X

X

X

X

 

 

 

Łączna liczba godzin

270

Montaż instalacji elektrycznych

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

 

 

 

X

X

X

 

 

 

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

 

 

 

X

X

X

 

 

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

 

 

 

X

X

X

 

 

KPS(10) współpracuje w zespole;

 

 

 

X

X

X

 

 

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

 

 

 

X

X

X

 

 

5

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

 

 

 

X

X

X

 

 

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

 

 

 

X

X

X

 

 

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 

 

 

X

X

X

 

 

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

 

 

 

X

X

X

 

 

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 

 

 

X

X

X

 

 

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

 

 

 

X

X

X

 

 

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

 

 

 

X

X

X

 

 

 

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

 

 

 

X

X

X

 

 

E.8.1(5) przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;

 

 

 
X

X

 

 

175

E.8.1(7) trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu;

 

 

 

X

X

X

 

 

E.8.1(8) dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;

 

 

 

X

X

X

 

 

E.8.1(9) wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego;

 

 

 

X

X

X

 

 

E.8.1(10) sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem;

 

 

 

X

X

X

 

 

E.8.1(11) wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją;

 

 

 

X

X

X

 

 

E.8.1(12) sprawdza działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu

 

 

 

X

X

X

 

 

E.8.2(1) przestrzega zasad i określa zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;

 

 

 

X

X

X

 

 

E.8.2(2) rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;

 

 

 

X

X

X

 

 

E.8.2(3) dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;

 

 

 

X

X

X

 

 

E.8.2(4) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej;

 

 

 

X

X

X

 

 

E.8.2(5) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;

 

 

 

X

X

X

 

 

E.8.2(6) sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych;

 

 

 

X

X

X

 

 

E.8.2(7) wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;

 

 

 

X

X

X

 

 

E.8.2(8) wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;

 

 

 

X

X

X

 

 

E.8.2(9) sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

 

 

 

X

X

X

 

 

E.8.2(10) wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją

 

 

 

X

X

X

 

 

Łączna liczba godzin

180

Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

 

 

 

 

 

X

X

 

5

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

 

 

 

 

 

X

X

 

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

 

 

 

 

 

X

X

 

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 

 

 

 

 

X

X

 

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

 

 

 

 

 

X

X

 

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 

 

 

 

 

X

X

 

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

 

 

 

 

 

X

X

 

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

 

 

 

 

 

X

X

 

 

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

 

 

 

 

 

X

X

 

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

 

 

 

 

 

X

X

 

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

 

 

 

 

 

X

X

 

 

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

 

 

 

 

 

X

X

 

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

 

 

 

 

 

X

X

 

KPS(10) współpracuje w zespole;

 

 

 

 

 

X

X

 

PKZ(E.c)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

 

 

 

 

 

X

X

 

10

PKZ(E.c)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;

 

 

 

 

 

X

X

 

PKZ(E.c)(8) sporządza dokumentację z wykonywanych prac;

 

 

 

 

 

X

X

 

E.24.1(2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

 

 

 

 

X

X

 

105

E.24.1(3) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

 

 

 

 

X

X

 

E.24.1(5) określa zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

 

 

 

 

X

X

 

E.24.1(6) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

 

 

 

 

X

X

 

E.24.1(7) dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

 

 

 

 

X

X

 

E.24.1(8) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

 

 

 

 

 

X

X

 

E.24.1(9) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach oraz urządzeniach elektrycznych;

 

 

 

 

 

X

X

 

E.24.1(10) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych

 

 

 

 

 

X

X

 

E.24.2(1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

 

 

 

 

 

X

X

 

E.24.2(2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;

 

 

 

 

 

X

X

 

E.24.2(3) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

 

 

 

 

 

X

X

 

E.24.2(4) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;

 

 

 

 

 

X

X

 

E.24.2(6) dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;

 

 

 

 

 

X

X

 

E.24.2(7) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;

 

 

 

 

 

X

X

 

E.24.2(8) dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

 

 

 

 

 

X

X

 

E.24.2(9) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;

 

 

 

 

 

X

X

 

E.24.2(10) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych

 

 

 

 

 

X

X

 

Łączna liczba godzin

120

Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe praktyczne

750

Pobieranie 3.04 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna