Program nauczania dla zawodu


Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYKPobieranie 3.04 Mb.
Strona21/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Elektrotechnika i elektronika

PKZ(E.a) (1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

PKZ(E.a)(1)1 zastosować podstawowe pojęcia związane z prądem elektrycznym;

PKZ(E.a)(1)2 posłużyć się wielkościami fizycznymi stosowanymi w elektrotechnice;

PKZ(E.a)(1)3 uzasadnić warunki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym;

PKZ(E.a)(1)4 posłużyć się pojęciami dotyczącymi elementów obwodu elektrycznego;

PKZ(E.a)(1)5 rozpoznać materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice;


PKZ(E.a) (2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

PKZ(E.a)(2)1 określić zjawiska zachodzące w polu elektrycznym;

PKZ(E.a)(2)2 wyjaśnić zjawiska zawiązane z prądem stałym;

PKZ(E.a)(2)3 wyjaśnić zjawiska zawiązane z prądem zmiennym;

PKZ(E.a)(2)4 zanalizować zjawiska zawiązane z prądem stałym;

PKZ(E.a)(2)5 zanalizować zjawiska zawiązane z prądem zmiennym;


PKZ(E.a) (3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

PKZ(E.a)(3)1 zastosować wielkości fizyczne i jednostki używane w obwodach prądu zmiennego;

PKZ(E.a)(3)2 opisać wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

PKZ(E.a)(3)3 przeliczyć wielkości fizyczne i ich jednostki związane z prądem zmiennym;


PKZ(E.a) (4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

PKZ(E.a)(4)1 określić wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

PKZ(E.a)(4)2 obliczyć wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

PKZ(E.a)(4)3 scharakteryzować wielkości opisujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);


PKZ(E.a) (5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

PKZ(E.a)(5)1 obliczyć wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych z zastosowaniem podstawowych praw elektrotechniki;

PKZ(E.a)(5)2 obliczyć wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych z zastosowaniem podstawowych praw elektrotechniki;

PKZ(E.a)(5)3 oszacować wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych z zastosowaniem podstawowych prawa elektrotechniki;

PKZ(E.a)(5)4 oszacować wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych z zastosowaniem podstawowych praw elektrotechniki;

PKZ(E.a)(5)5 przeliczyć jednostki fizyczne stosując wielokrotności i podwielokrotności systemu SI;


PKZ(E.a) (6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

PKZ(E.a)(6)1 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne na podstawie symbolu graficznego i parametrów;

PKZ(E.a)(6)2 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne na podstawie wyglądu i oznaczeń;

PKZ(E.a (6)3 rozpoznać elementy oraz układy elektroniczne na podstawie symbolu graficznego i parametrów;

PKZ(E.a)(6)4 rozpoznać elementy oraz układy elektroniczne na podstawie wyglądu i oznaczeń;

PKZ(E.a)(6)5 nazwać układy elektryczne;

PKZ(E.a)(6)6 nazwać układy elektroniczne;PKZ(E.a) (7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(7)1zastosować symbole graficzne na schematach ideowych i montażowych układów elektrycznych;

PKZ(E.a)(7)2 zastosować zasady tworzenia schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych; PKZ(E.a)(7)3 narysować schematy ideowe układów elektrycznych;

PKZ(E.a)(7)4 narysować schematy ideowe układów elektronicznych;

PKZ(E.a)(7)5 narysować schematy montażowe układów elektrycznych;

PKZ(E.a)(7)6 narysować schematy montażowe układów elektronicznych;

PKZ(E.a)(7)7zastosować symbole graficzne na schematach ideowych i montażowych układów elektronicznych;

PKZ(E.a)(7)8 zastosować zasady tworzenia schematów ideowych i montażowych układów elektronicznych;


PKZ(E.a) (8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(8)1 rozróżnić parametry elementów elektrycznych;

PKZ(E.a)(8)2rozróżnić parametry elementów elektronicznych

PKZ(E.a)(8)3 rozróżnić parametry układów elektrycznych

PKZ(E.a)(8)4 rozróżnić parametry układów elektronicznychPKZ(E.a) (12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

PKZ(E.a)(12)1 zanalizować dokumentację techniczną pod względem funkcji elementów i układów elektrycznych

PKZ(E.a)(12)2 zanalizować dokumentację techniczną pod względem funkcji elementów i układów elektronicznychPKZ(E.a) (14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(14)1 wskazać metodę do pomiaru parametrów układów elektrycznych;

PKZ(E.a)(14)2 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;

PKZ(E.a)(14)3 dobrać metodę do pomiaru parametrów układów elektronicznych;

PKZ(E.a)(14)4 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych;

PKZ(E.a)(14)5 narysować schemat układu pomiarowego;


PKZ(E.a) (17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

PKZ(E.a)(17)1 wskazać dokumentację techniczną, katalogi i instrukcje obsługi;

PKZ(E.a)(17)2 zanalizować treści dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi;

PKZ(E.a)(17)3 zastosować treści znajdujące się w dokumentacji technicznej, katalogach i instrukcjach obsługi;

PKZ(E.a)(17)4 wyciągnąć wnioski na podstawie dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi;PKZ(E.c)(1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;

PKZ(E.c)(1)1 wyjaśnić pojęcie liczb zespolonych;

PKZ(E.c)(1)2 zastosować metody wykonywania działań matematycznych na liczbach zespolonych;

PKZ(E.c)(1)3 zastosować liczby zespolone przy obliczeniach parametrów obwodów prądu przemiennego;


PKZ(E.c)(2)sporządza wykresy w skali logarytmicznej;

PKZ(E.c)(2)1 wyjaśnić pojęcie skali logarytmicznej;

PKZ(E.c)(2)2 zastosować zasady wykonania wykresów w skali logarytmicznej;

PKZ(E.c)(2)3 narysować wykresy w skali logarytmicznej;


PKZ(E.c)(3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c)(3)1 określić parametry elementów oraz układów elektrycznych;

PKZ(E.c)(3)2 zinterpretować parametry elementów oraz układów elektrycznych;

PKZ(E.c)(3)3 określić parametry elementów oraz układów elektronicznych;

PKZ(E.c)(3)4 zinterpretować parametry elementów oraz układów elektronicznych;PKZ(E.c)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

PKZ(E.c)(4)1 scharakteryzować warunki eksploatacyjne elementów układów elektrycznych;

PKZ(E.c)(4)2 scharakteryzować warunki eksploatacyjne elementów układów elektronicznych;

PKZ(E.c)(4)3 zanalizować przydatność elementów oraz układów elektrycznych do określonych warunków eksploatacyjnych;

PKZ(E.c)(4)4 zanalizować przydatność elementów oraz układów elektronicznych do określonych warunków eksploatacyjnych;

PKZ(E.c)(4)5 zastosować elementy oraz układy elektryczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

PKZ(E.c)(4)6 zastosować elementy oraz układy elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;PKZ(E.c)(5) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c)(5)1 określić parametry elementów i podzespołów wpływające na pracę układów elektrycznych

PKZ(E.c)(5)2 określić parametry elementów i podzespołów wpływające na pracę układów elektronicznych

PKZ(E.c)(5)3 zanalizować wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych

PKZ(E.c)(5)4 zanalizować wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę układów elektronicznych

PKZ(E.c)(5)5 przewidzieć skutki zmiany parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych

PKZ(E.c)(5)6 przewidzieć skutki zmiany parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektronicznychPKZ(E.c)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c)(6)1 określić metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych

PKZ(E.c)(6)2 określić metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych

PKZ(E.c)(6)3 zanalizować metody i wskazania przyrządów w pomiarach parametrów układów elektrycznych

PKZ(E.c)(6)4 zanalizować metody i wskazania przyrządów w pomiarach parametrów układów elektronicznych

PKZ(E.c)(6)5 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych

PKZ(E.c)(6)6 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznychPKZ(E.c)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;

PKZ(E.c)(7)1 zanalizować przebieg pracy układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych

PKZ(E.c)(7)2 zanalizować przebieg pracy układów elektronicznych na podstawie schematów ideowych

PKZ(E.c)(7)3 określić poprawność pracy układów elektrycznych na podstawie wyników pomiarów

PKZ(E.c)(7)4 określić poprawność pracy układów elektronicznych na podstawie wyników pomiarówPKZ(E.c)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań

PKZ(E.c) (9)1 wskazać programy komputerowe wspomagające badanie układów elektrycznych

PKZ(E.c) (9)2 wskazać programy komputerowe wspomagające badanie układów elektronicznych

PKZ(E.c) (9)3 określić przydatność programów komputerowych wspomagających badanie układów elektrycznych

PKZ(E.c) (9)4 określić przydatność programów komputerowych wspomagających badanie układów elektronicznych

PKZ(E.c) (9)5 obsłużyć programy komputerowe wspomagające badanie układów elektrycznych

PKZ(E.c) (9)6 obsłużyć programy komputerowe wspomagające badanie układów elektronicznychBHP (1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

BHP (1)1 rozróżnić pojęcia: zagrożeń szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy z maszynami, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi

BHP (1)2 określić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

BHP (1)3 zastosować pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

BHP (1)4 wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej na stanowisku pracy

BHP (1)5 dobrać środki gaśnicze

BHP (1)6 określić zasady ergonomii w pracy z maszynami, urządzeniami i instalacjami elektrycznymiBHP (2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP (2)1 określić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

BHP (2)2 określić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

BHP (2)3 określić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

BHP (2)4 scharakteryzować zakres kompetencji instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

BHP (2)5 zróżnicować instytucje działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce


BHP (3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP (3)1 określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

BHP (3)2 określić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

BHP (3)3 określać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania praw i obowiązków pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy


Maszyny i urządzenia elektryczne

E.7.1.(1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;

E.7.1.(1)1 wymienić rodzaje maszyn i urządzeń elektrycznych

E.7.1.(1)2 rozróżnić maszyny elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie,

E.7.1.(1)3 rozróżnić urządzenia elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie,

E.7.1.(1)4 scharakteryzować rodzaje maszyn elektrycznych ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie,

E.7.1.(1)5 scharakteryzować rodzaje urządzeń elektrycznych ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie,

E.7.1.(1)6 określić stopień ochrony maszyn i urządzeń elektrycznych,

E.7.1.(1)7 dokonać klasyfikacji maszyn według określonych kryteriów

E.7.1.(1)8 dokonać klasyfikacji urządzeń elektrycznych według określonych kryteriówE.7.1.(2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1.(2)1 określić parametry techniczne maszyn elektrycznych prądu stałego

E.7.1.(2)2 określić parametry techniczne maszyn elektrycznych prądu zmiennego,

E.7.1.(2)3 określić parametry techniczne transformatorów

E.7.1.(2)4 określić parametry techniczne urządzeń elektrycznychE.7.1.(3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych

E.7.1.(3)1rozróżnić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych prądu stałego

E.7.1.(3)2 rozróżnić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych prądu zmiennego

E.7.1.(3)3 rozróżnić parametry elementów i podzespołów transformatorów

E.7.1.(3)4 rozróżnić parametry elementów i podzespołów urządzeń elektrycznychE.7.1.(4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;

E.7.1.(4)1 rozpoznać maszyny elektryczne prądu stałego i ich elementy E.7.1.(4)2 rozpoznać maszyny elektryczne prądu zmiennego i ich elementy

E.7.1.(4)3 rozpoznać transformatory i ich elementy

E.7.1.(4)4 rozpoznać urządzenia elektryczne i ich elementy


E.7.1.(5) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

E.7.1.(5)1 wymienić materiały stosowane w elektrotechnice,

E.7.1.(5)2 rozpoznać materiały konstrukcyjne stosowane do budowy maszyn i urządzeń elektrycznych,

E.7.1.(5)3 wyjaśnić zastosowanie materiałów konstrukcyjnych w maszynach i urządzeniach elektrycznych,

E.7.1.(5)4 rozróżnić powłoki ochronne i wyjaśnić cel ich stosowania,

E.7.1.(5)5 rozróżnić materiały przewodzące (przewodowe i oporowe);

E.7.1.(5)6 rozróżnić materiały elektroizolacyjne;

E.7.1.(5)7 wyjaśnić zastosowanie materiałów przewodzących i elektroizolacyjnych;

E.7.1.(5)8 zdefiniować materiały magnetycznie miękkie i twarde;

E.7.1.(5)9 rozpoznać właściwości mechaniczne, elektryczne i magnetyczne materiałów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;


E.7.1.(6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;

E.7.1.(6)1 rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych prądu stałego oraz ich elementy;

E.7.1.(6)2 rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych prądu zmiennego oraz ich elementy;

E.7.1.(6)3 rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia transformatorów oraz ich elementy;

E.7.1.(6)4 rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;E.7.1.(7) rozpoznaje przewody i kable elektryczne;

E.7.1.(7)1 rozpoznać rodzaj przewodu elektrycznego po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym;

E.7.1.(7)2 rozpoznać rodzaj kabla elektrycznego po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym;E.7.1.(8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych

E.7.1.(8)1 określić przeznaczenie maszyn elektrycznych prądu stałego;

E.7.1.(8)2 określić przeznaczenie maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

E.7.1.(8)3 określić przeznaczenie transformatorów;

E.7.1.(8)4 określić przeznaczenie urządzeń elektrycznych;E.7.1.(9) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

E.7.1.(9)1 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach prądu stałego;

E.7.1.(9)2 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach prądu zmiennego;

E.7.1.(9)3 1 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w transformatorach;

E.7.1.(9)4 1 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych;E.7.1.(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1.(10)1 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu stałego;

E.7.1.(10)2 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu zmiennego;


E.7.1.(10)3 odczytać rysunki oraz schematy transformatorów;

E.7.1.(10)4 odczytać rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych;


E.7.1.(10)5 sporządzić rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu stałego;

E.7.1.(10)6 sporządzić rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu przemiennego;


E.7.1.(10)7 sporządzić rysunki oraz schematy transformatorów


E.7.1.(10)8 sporządzić rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych

E.7.2.(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2.(1)1 rozpoznać części zamienne maszyn elektrycznych prądu stałego,

E.7.2.(1)2 rozpoznać części zamienne maszyn elektrycznych prądu zmiennego,

E.7.2.(1)3 rozpoznać części zamienne transformatorów;

E.7.2.(1)4 rozpoznać części zamienne urządzeń elektrycznych;E.24.1.(1) określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(1)1 wymienić wymagania eksploatacyjne maszyn elektrycznych;

E.24.1.(1)2 wymienić wymagania eksploatacyjne urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(1)3 dobrać wymagania eksploatacyjne maszyn elektrycznych;

E.24.1.(1)4 dobrać wymagania eksploatacyjne urządzeń elektrycznych;E.24.1.(4) określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(4)1 określić wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn elektrycznych;

E.24.1.(4)2 określić wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(4)3zanalizować wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn elektrycznych;

E.24.1.(4)4 zanalizować wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę urządzeń elektrycznych.Instalacje elektryczne

E.8.1.(1) rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych

E.8.1(1)1 rozpoznać rodzaj przewodu po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym;

E.8.1(1)2 wymienić rodzaje przewodów elektrycznych;

E.8.1(1)3 wskazać miejsce oznaczenia przewodów elektrycznych;

E.8.1(1)4 odczytać oznaczenia na przewodach elektrycznych;

E.8.1(1)5 wyjaśnić budowę przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych;


E.8.1.(2) rozpoznaje sprzęt instalacyjny;

E.8.1(2)1 rozpoznać łączniki na schematach oraz na podstawie wyglądu zewnętrznego i oznaczeń na nich stosowanych;

E.8.1(2)2 wymienić różnice w budowie łączników;

E.8.1(2)3 rozpoznać rury, złączki i puszki instalacyjne po ich wyglądzie zewnętrznym i oznaczeniach na nich stosowanych;


E.8.1.(3) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;

E.8.1(3)1 wymienić rodzaje źródeł światła;

E.8.1(3)2 rozpoznać źródła światła na eksponatach, fotografiach oraz na rysunkach;

E.8.1(3)3 wymienić rodzaje opraw oświetleniowych;

E.8.1(3)4 rozpoznać oprawy oświetleniowe na eksponatach, fotografiach oraz na rysunkach;
Pobieranie 3.04 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna