Program nauczania dla zawoduPobieranie 3.04 Mb.
Strona22/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

E.8.1.(4) określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;

E.8.1(4)1 zdefiniować parametry techniczne instalacji elektrycznych;

E.8.1(4)2 zdefiniować parametry techniczne sprzętu instalacyjnego;

E.8.1(4)3 rozróżnić parametry techniczne instalacji elektrycznych;

E.8.1(4)4 rozróżnić parametry techniczne sprzętu instalacyjnego;

E.8.1(4)5 scharakteryzować parametry techniczne instalacji elektrycznych;

E.8.1(4)6 scharakteryzować parametry techniczne sprzętu instalacyjnego;E.8.1.(5) określa zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;

E.8.1(5)1 wymienić rodzaje instalacji elektrycznych ze względu na ich przeznaczenie oraz sposób wykonania;

E.8.1(5)2 sklasyfikować instalacje elektryczne ze względu na ich przeznaczenie oraz sposób wykonania;

E.8.1(5)3 scharakteryzować rodzaje instalacji elektrycznych;

E.8.1(5)4 dobrać rodzaj instalacji dla określonego pomieszczenia;

E.8.1(5)5 scharakteryzować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;

E.8.1(5)6 zastosować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;E.8.1.(6) sporządza schemat montażowy instalacji;

E.8.1(6)1 objaśnić różnicę między złączem, przyłączem i wewnętrzną linią zasilającą;

E.8.1(6)2 rozpoznać rodzaj instalacji, typ przewodów i osprzęt instalacyjny na podstawie dokumentacji technicznej instalacji;

E.8.1(6)3 dokonać analizy schematów montażowych różnych rodzajów instalacji elektrycznych;

E.8.1(6)4 zaprojektować prostą instalację elektryczną wraz z oświetleniem;

E.8.1(6)5 zaprojektować proste układy oświetleniowe;

E.8.1(6)6 zaprojektować proste układy oświetlenia awaryjnego;

E.8.1(6)7 dokonać zestawienia materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznych;


E.24.2.(1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

E.24.2.(1)1 rozpoznać rodzaj wymagania eksploatacyjnego instalacji elektrycznych;

E.24.2.(1)2 rozróżnić wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

E.24.2.(1)3 scharakteryzować wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

E.24.2.(1)4 zastosować wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;E.24.2.(5) określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;

E.24.2.(5)1określić parametry przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;

E.24.2.(5)2 zanalizować wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;KPS (2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS (2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów;
KPS (2)2zainicjować realizacje celów;
KPS (2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
KPS (2)4 zastosować innowacyjne rozwiązania problemów;

KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS (3)1 zaplanować przedsięwzięcia;
KPS (3)2 zrealizować zadania;
KPS (3)3 zanalizować osiągnięcia swoich działań;

KPS (10) współpracuje w zespole;

KPS (3)4 rozwiązać problemy;
KPS (10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;
KPS (10)2 podjąć role w zespole;

OMZ (2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

OMZ (2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;
OMZ (2)2 rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

OMZ (3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ (3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;
OMZ (3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań;

OMZ (4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań.

OMZ (4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;
OMZ (4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji.

Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

PDG (1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

PDG(1)1 określić działania mechanizmów rynkowych właściwych dla branży elektrycznej;

PDG(1)2 rozróżnić podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży elektrycznej;PDG (2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(2)1 zanalizować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(2)2 określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego;PDG (3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(3)1 zastosować przepisy prawa dotyczące podejmowania działalności gospodarczej w branży elektrycznej;

PDG(3)2 określić przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży elektrycznej;PDG (4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

PDG(4)1 dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji występujących w branży elektrycznej;

PDG(4)2 wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami funkcjonującymi w branży elektrycznej;PDG (5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

PDG(5)1 wskazać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branży elektrycznej;

PDG(5)2 zanalizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne;PDG (6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

PDG(6)1 zaplanować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży elektrycznej;

PDG(6)2 zorganizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami z branży elektrycznej;PDG (7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(7)1 wyznaczyć kolejne etapy czynności mających na celu ustanowienie działalności gospodarczej w branży elektrycznej;

PDG(7)2 skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla działalności gospodarczej w branży elektrycznej;

PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej w branży elektrycznej;

PDG(7)4 sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w branży elektrycznej;PDG (8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

PDG(8)1 wykonywać czynności związane prowadzeniem korespondencji w różnej formie;

PDG(8)2 sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;PDG (9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

PDG(9)1 posłużyć się urządzeniami biurowymi;

PDG(9)2 skorzystać z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej;PDG (10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(10)1 opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(10)2 dobrać instrumenty marketingowe do prowadzonych działań;

PDG(10)3 podjąć współpracę z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży elektrycznej;


PDG (11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(11)1 dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(11)2 oceniać efektywność działań w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(11)3 wskazać możliwości optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;


Język obcy w branży elektrycznej

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z wykonywanym zawodem

JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi w branży elektrycznej

JOZ(1)3 posłużyć się terminologią związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

JOZ(1)4 posłużyć się terminologią ogólnotechniczną w branży w branży elektrycznej

JOZ(1)5 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne i strategie kompensacyjne


JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

JOZ(2)1 zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy;

JOZ(2)2 zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń w branży elektrycznej;

JOZ(2)3 określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych


JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

JOZ(3)1 zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych;

JOZ(3)2 odczytać i przeanalizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń;

JOZ(3)3 rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu;

JOZ(3)4 przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych;JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

JOZ(4)1 prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową;

JOZ(4)2 zabrać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy dotyczące wykonywania zawodu;

JOZ(4)3 wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą;

JOZ(4)4 prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych;JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

JOZ(5)1 skorzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych;

JOZ(5)2 odszukać w prasie, literaturze fachowej i na stronach internetowych potrzebne informacje związane z wykonywaniem zawodu;

JOZ(5)3 przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym;

JOZ(5)4 zrozumieć informacje dotyczące wykonywanego zawodu usłyszane w mediach obcojęzycznych.Pomiary w elektrotechnice i elektronice

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS (1)1 zastosować zasady kultury osobistej;

KPS (1)2zastosować zasady etyki zawodowej;KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS (3)2 zrealizować zadania;

KPS (3)3 zanalizować osiągnięcia swoich działań;KPS (5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS (5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem;

KPS (5)2zastosować techniki relaksacyjne;KPS(10) współpracuje w zespole.

KPS (10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

KPS (10)2 podjąć role w zespole;BHP (4) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP (4)1 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

BHP (4)5 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;BHP (5) identyfikuje zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP (5)1 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

BHP (5)5 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP (6)1 wskazać skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka;

BHP (6)5 scharakteryzować skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka;BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)1 przygotować stanowisko pracy do wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)5 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)1 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym;

OMZ (1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

OMZ (1)1 rozpoznać zadanie do wykonania;

OMZ (1)2 dokonać dekompozycji zadania na podzadania;

OMZ (1)3 szacować czas realizacji zadań i podzadań;


OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami.

OMZ (6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień podwładnych;

OMZ (6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach z podwładnymi;

OMZ (6)4zastosować w komunikacji ze współpracownikami nowoczesne środki techniczne;


PKZ(E.a) (13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

PKZ(E.a)(13)1 odczytać schemat ideowy i montażowy układów elektrycznych oraz elektronicznych;

PKZ(E.a)(13)2 zanalizować schematy ideowe i montażowe w zakresie połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych;

PKZ(E.a)(13)3 zastosować zasady wykonania połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;


PKZ(E.a) (14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(14)1 wskazać metodę do pomiaru parametrów układów elektrycznych;

PKZ(E.a)(14)2 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;

PKZ(E.a)(14)3 dobrać metodę do pomiaru parametrów układów elektronicznych;

PKZ(E.a)(14)4 dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych;

PKZ(E.a)(14)5 narysować schemat układu pomiarowego;


PKZ(E.a) (15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(15)1 dobrać zakresy pomiarowe stosowanych przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektrycznych;

PKZ(E.a)(15)2 odczytać wyniki pomiarów wielkości elektrycznych elementów, i układów elektrycznych;

PKZ(E.a)(15)3 oszacować dokładność pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektrycznych;

PKZ(E.a)(15)4 dobrać zakresy pomiarowe stosowanych przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektronicznych;

PKZ(E.a)(15)5 odczytać wyniki pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektronicznych;

PKZ(E.a)(15)6 oszacować dokładność pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektronicznych;PKZ(E.a) (16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;

PKZ(E.a)(16)1 skonstruować tabelę z nazwaniem kolumn i wierszy;

PKZ(E.a)(16)2 umieścić wyniki pomiarów w tabeli;

PKZ(E.a)(16)3 narysować wykres uwzględniający wyskalowanie osi i podanie legendy;


PKZ(E.a) (17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

PKZ(E.a)(17)1 wskazać dokumentację techniczną, katalogi i instrukcje obsługi;

PKZ(E.a)(17)2 zanalizować treści dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi;

PKZ(E.a)(17)3 zastosować treści znajdujące się w dokumentacji technicznej, katalogach i instrukcjach obsługi;

PKZ(E.a)(17)4 wyciągnąć wnioski na podstawie dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi;PKZ(E.a) (18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

PKZ(E.a)(18)1 wskazać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych;

PKZ(E.a)(18)2 określić przydatność programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych;PKZ(E.c)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

PKZ(E.c)(4)5 zastosować elementy oraz układy elektryczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

PKZ(E.c)(4)6 zastosować elementy oraz układy elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;PKZ(E.c)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c)(6)5 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;

PKZ(E.c)(6)6 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych;PKZ(E.c)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;

PKZ(E.c)(7)3 określić poprawność pracy układów elektrycznych na podstawie wyników pomiarów;

PKZ(E.c)(7)4 określić poprawność pracy układów elektronicznych na podstawie wyników pomiarów;PKZ(E.c)(8) sporządza dokumentację z wykonywanych prac;

PKZ(E.c)(8)1 wybrać rodzaj dokumentacji sporządzanej z wykonywanych prac;

PKZ(E.c)(8)2 wyjaśnić zasady sporządzania dokumentacji z wykonywanych prac;

PKZ(E.c)(8)3 zastosować zasady sporządzania dokumentacji z wykonywanych prac;


Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

KPS (1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS (1)1 zastosować zasady kultury osobistej;

KPS (2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań

KPS (2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów;


KPS (6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS (6)1 zanalizować konieczność ciągłego doskonalenia się;

KPS (4) jest otwarty na zmiany;

KPS (4)1 przejawić gotowość do ciągłego uczenia się;

KPS (4)2 przejawić chęć doskonalenia się;BHP (4) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP (4)1 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

BHP (4)2 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (4)3 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (4)7 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP (6)2 . wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (6)3 . wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP (7)2 przygotować stanowisko pracy do montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)3 przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy do wykonywania napraw maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)6 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP(7)7 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;


BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP(8)3 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP(8)6 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP(8)7 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP(9)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;OMZ (2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

OMZ (2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

OMZ (2)2 rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;OMZ (4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ (4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;


OMZ (5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ (5)1 zanalizować organizację pracy w miejscu pracy;

OMZ (5)2 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami.

OMZ (6)3 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych;


PKZ(E.a) (9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

PKZ(E.a)(9)1 odczytać rysunek techniczny podczas prac montażowych;

PKZ(E.a)(9)2 zastosować rysunek techniczny do prac montażowych;

PKZ(E.a)(9)3 odczytać rysunek techniczny podczas prac instalacyjnych;

PKZ(E.a)(9)4 zastosować rysunek techniczny do prac instalacyjnych;PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(10)1 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych;

PKZ(E.a)(10)2 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektronicznych;

PKZ(E.a)(10)3 wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych;

PKZ(E.a)(10)4 wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektronicznych;PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

PKZ(E.a)(11)1 zastosować zasady wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej;

PKZ(E.a)(11)2 zastosować narzędzia podczas wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej;

PKZ(E.a)(11)3 przewidzieć skutki niewłaściwego użytkowania narzędzi podczas prac z zakresu obróbki ręcznej;


E.7.1.(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1.(10)1 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu stałego;

E.7.1.(10)2 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu zmiennego;
Pobieranie 3.04 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna